Typhim VI®

injektionsvæske, opl.

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Typhim VI 25 mikrogram/dosis injektionsvæske, opløsning 

Tyfoid polysaccharid vaccine 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Typhim VI.
 3. Sådan skal du bruge Typhim VI.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Typhim VI er en vaccine. Vacciner bruges til at beskytte mod infektionssygdomme.
 • Typhim VI hjælper med at beskytte dig eller dit barn, der er 2 år eller ældre mod tyfoid feber.

Vigtigt

Typhim VI vil kun hjælpe til forebyggelse af denne sygdom, hvis den er forårsaget af den samme bakterie, som er anvendt til produktionen af vaccinen. Du, eller dit barn, kan stadig få infektionssygdomme, hvis de er forårsaget af andre bakterier. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Typhim VI

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Typhim VI

 • hvis du eller dit barn er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Typhim VI (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for andre vacciner, der indeholder nogle af de stoffer, som er angivet i punkt 6.
 • hvis du har høj feber eller en akut sygdom. Vaccination med Typhim VI skal udsættes, til du eller dit barn er blevet rask.
 • hvis du eller dit barn er overfølsom (allergisk) over for formaldehyd eller casein. Dette skyldes, at disse stoffer er anvendt under produktionen af Typhim VI, og der stadig kan være upåviselige spor af dette stof i vaccinen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Typhim VI 

 • hvis du eller dit barn har thrombocytopeni (mangel på blodplader) eller en blødningsforstyrrelse, da du eller dit barn kan bløde ved injektionsstedet.
 • hvis du eller dit barn har problemer med immunsystemet, eller modtager immunundertrykkende behandling. Det anbefales at udsætte vaccinationen indtil ophør af en sådan sygdom eller behandling. Indgivelse af Typhim VI til personer, der har kroniske problemer med deres immunsystem (herunder HIV-infektion) anbefales, men immunitet mod infektioner efter modtagelse af vaccinen, er muligvis ikke så god som hos personer med god immunitet over for infektioner.


Besvimelse kan opstå (hovedsageligt hos helt unge) efter, eller endda før, en injektion med en kanyle. Fortæl det derfor til din læge eller sygeplejerske, hvis du eller dit barn besvimede i forbindelse med en tidligere injektion. 

Brug af anden medicin sammen med Typhim VI

 • Typhim VI kan gives samtidig med andre almindelige vacciner:
  • gul feber
  • difteri
  • stivkrampe
  • polio
  • rabies fremstillet på Vero-celler
  • meningitis A+C
  • Hepatitis A og Hepatitis B

Gives vaccinen samtidigt med andre injektioner, skal der injiceres på forskellige injektionssteder. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, bør du kun bruge Typhim VI efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Da det ikke vides, om vaccinen udskilles i modermælken, skal der udvises forsigtighed ved vaccination af ammende mødre med Typhim VI.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Typhim VI påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Typhim VI indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

 • Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.
 • Typhim VI kan indeholde små mængder formaldehyd. Hvis du er overfølsom over for formaldehyd, skal du fortælle det til lægen, inden du får vaccinen.

3. Sådan skal du bruge Typhim VI

Brug altid Typhim VI nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Typhim VI indgives som en injektion i musklen (intramuskulært) eller dybt under huden (subkutant). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn (over 2 år): 

Én enkelt dosis på 0,5 ml. 


Børn under 2 år: 

som med andre polysakkaride vacciner, kan antistofresponset være mangelfuldt hos børn under 2 år. 


Hvis personen stadig er risikoudsat, bør revaccination udføres med et maksimalt interval på 3 år. 


Vaccination bør udføres mindst 2 uger før en mulig udsættelse for infektion med Salmonella typhi

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Smerter ved injektionsstedet, rødme ved injektionsstedet (erytem)(1), hævelse/væskeansamling ved injektionsstedet(1), hård hud ved injektionsstedet (forhærdning af huden)(1),
 • Hovedpine(1),
 • Muskelsmerter (myalgi),
 • Træthed(2), kraftesløshed og svaghed (asteni)(2).
 • Utilpashed(2).


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Feber(3).


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kløe ved injektionsstedet (pruritus)(4).


Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Serumsyge: ledsmerter, hududslæt, forstørrede lymfekirtler og generel utilpashed.
 • Besvimelse som reaktion på injektionen (vasovagal synkope).
 • Hoste, hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsproblemer (astma), Kvalme.
 • Opkastning.
 • Diarré.
 • Mavesmerter.
 • Kløe (priuritus).
 • Udslæt.
 • Nældefeber (urticaria).
 • Smerter i leddene (artralgi).


(1) “almindelig" hos voksne, 

(2) “almindelig" hos børn og unge (fra 2-17 år), 

(3) ikke indberettet hos voksne, 

(4) ikke indberettet hos børn og unge (fra 2-17 år). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Typhim VI utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Typhim VI efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevares i køleskab (2-8 °C).
 • Må ikke fryses.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Typhim VI indeholder:

Aktivt stof: 

Renset VI kapsel-polysaccharid fra salmonella typhi (Ty2" stamme) - 0,025 mg per 0,5 ml dosis. 


Øvrige indholdsstoffer: 

Phenol, natriumchlorid, dinatriumphosphatdihydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat og vand til injektion. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Forfyldt injektionssprøjte uden kanyle.
Typhim VI fås i: 

Typhim VI 25 mikrogram/dosis i pakninger med 1x0,5 ml injektionsvæske, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Brugervejledning til sundhedspersonale

Som ved enhver vaccine skal relevant medicinsk behandling og overvågning være umiddelbart tilgængelig i tilfælde af sjældne anafylaktiske reaktioner eller alvorlige allergiske reaktioner efter injektion af vaccinen. Som en sikkerhedsmæssig forholdsregel, skal epinephrininjektion (1:1000) være umiddelbart tilgængelig i tilfælde af uventede anafylaktiske eller alvorlige allergiske reaktioner. 


Før injektion af et biologisk produkt, skal den person, der er ansvarlig for injektionen tage alle forholdsregler til forebyggelse af allergiske eller andre former for reaktioner. 


Må ikke indgives som intravaskulær injektion: sørg for at kanylen ikke gennemtrænger et blodkar. 


Som ved enhver injektionsvaccine skal vaccinen gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser, da der kan forekomme blødning efter intramuskulær injektion hos sådanne personer. 


Vaccinen skal bringes til stuetemperatur før anvendelse. 


I tilfælde af injektionssprøjter uden kanyle skal kanylen påsættes på enden af den fyldte injektionssprøjte og derefter drejes 90 grader. 


Omrystes umiddelbart før injektion. 


Vaccinen må ikke blandes med andre lægemiddelpræparater i samme injektionssprøjte. 


Se også afsnit 3. "Sådan skal du bruge Typhim VI". 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...