Cipralex®

orale dråber, opløsning 20 mg/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cipralex® 20 mg/ml orale dråber, opløsning 

Escitalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cipralex.
 3. Sådan skal du tage Cipralex.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Cipralex indeholder det aktive stof escitalopram. Cipralex tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI = selektive serotoningenoptagshæmmere).
 • Cipralex påvirker serotoninsystemet i hjernen ved at øge mængden af serotonin. Forstyrrelser i serotoninsystemet anses for at være et vigtigt element i udviklingen af depression og lignende sygdomme.
 • Cipralex anvendes til behandling af depression (moderate til svære depressive episoder) og angsttilstande (såsom panikangst med eller uden agorafobi, socialfobi, generaliseret angst og tvangstanker og/eller tvangshandlinger - også kaldet OCD) hos voksne over 18 år.

 

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Cipralex, selv om det tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cipralex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Cipralex

 • hvis du er allergisk over for escitalopram, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cipralex (angivet i punkt 6).
 • hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Cipralex 

 • Hvis du har epilepsi. Behandling med Cipralex bør stoppes, hvis du får anfald for første gang, eller hvis anfaldshyppigheden stiger (se også under punkt 4 "Bivirkninger").
 • Hvis du har diabetes. Behandling med Cipralex kan ændre blodsukkertallet. Det kan derfor være nødvendigt at justere dosis af insulin og/eller andre midler mod diabetes.
 • Hvis du har risiko for at få nedsat indhold af natrium i blodet, f.eks. hvis du er ældre eller du lider af en leversygdom.
 • Hvis du let kommer til at bløde eller få blå mærker.
 • Hvis du får elektrokonvulsiv behandling.
 • Hvis du lider af en hjertesygdom.
 • Hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.
 • Hvis du nedsat indhold af kalium i blodet.
 • Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme. Kontakt lægen.
 • Hvis du har eller har haft øjenproblemer, såsom visse former for glaukom (øget tryk i øjet).

 

OBS!
Nogle patienter med maniodepressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og overdrevet fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis du oplever dette. 


Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første uger af behandlingen. Kontakt omgående lægen i tilfælde af disse symptomer. 


Lægemidler som Cipralex (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.
 • hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

Børn og unge

Cipralex bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør være opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type medicin. Lægen kan alligevel vælge at ordinere Cipralex til patienter under 18 år, fordi han/hun mener, at det vil være det bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Cipralex, og du ønsker at diskutere dette. Du bør informere lægen, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der får Cipralex. Langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling, er endnu ikke påvist ved brug af Cipralex hos denne aldersgruppe. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Cipralex. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Cipralex

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Depression (Reversible selektive MAO-A-hæmmere (RIMA), der indeholder moclobemid, desipramin, fluvoxamin, bupropion, clomipramin og nortriptylin)
  • Psykiske lidelser (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, tricykliske antidepressiva, thioxanthener, butyrofenoner, SSRI’ere, risperidon, thioridazin og haloperidol))
  • Infektioner (linezolid, sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin)
  • Parkinsons sygdom (irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin)
  • Migræne (sumatriptan og lignende medicin)
  • Svære smerter (tramadol)
  • Maniodepressive lidelser (lithium og tryptofan)
  • Mavesår (cimetidin, lansoprazol, esomeprazol, og omeprazol)
  • Smerter (acetylsalicylsyre og nonsteroide antiinflamma•tori•ske midler)
  • Forebyggelse og behandling af blodpropper (ticlopidin, dipyridamol)
  • Malaria (f.eks. halofantrin, mefloquin)
  • Visse antihistaminer (astemizol, mizolastine)
  • Hjerte-karsygdomme (flecainid, propafenon og metoprolol)
  • Hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. klasse IA og III antiarytmika)
  • Svamp (fluconazol)
  • Naturlægemidler mod depression (Prikbladet perikon (Hypericum perforatum))
  • Lægemidler, der nedsætter koncentrationen af kalium eller magnesium i blodet.

Cipralex er kontrainduceret ved samtidig behandling non-selektive, irreversible MAO-hæmmere (visse typer af antipsykotiske lægemidler). Hvis du har taget et af disse lægemidler skal der gå 14 dage, før du begynder at tage Cipralex. Efter ophør med Cipralex skal der gå 7 dage, før du begynder at tage et af disse lægemidler. Tal med lægen. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Cipralex sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Cipralex i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
 • I lighed med en række lægemidler bør Cipralex ikke kombineres med alkohol, selvom Cipralex ikke forventes at interagere med alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, bør du kun tage Cipralex efter aftale med lægen.

Hvis du tager Cipralex under de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på, at det kan indebære følgende virkninger for den nyfødte: Åndedrætsbesvær, blålig hud, anfald, temperatursvingninger, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, voldsomme reflekser, skælven, nervøsitet, irritabilitet, apati, vedvarende gråd, søvnighed og søvnbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis dit nyfødte barn har nogle af disse symptomer. 


Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Cipralex. Når medicin som Cipralex tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 


Hvis du tager Cipralex, mens du er gravid, må du ikke stoppe behandlingen brat. 


Amning: 

 • Hvis du ammer, må du ikke tage Cipralex, da det går over i mælken. Tal med lægen.

 

Frugtbarhed: 

 • Citalopram (et lægemiddel lig escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om Cipralex påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Cipralex indeholder ethanol

Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis. 

3. Sådan skal du tage Cipralex

Tag altid Cipralex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vend bunden i vejret på flasken. Hvis der ikke kommer nogen dråber ud af flasken, skal du banke forsigtigt på den. 

Cipralex Orifarm A/S orale dråber, opløsning 20 mg/ml 

Tilsæt det rette antal dråber til et glas væske (vand, appelsinjuice eller æblejuice), rør let rundt og drik så det hele. 

 

Cipralex orale dråber må ikke blandes med andre væsker eller med anden medicin. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

 

Moderat til svær depression 

Den sædvanlige dosis er 10 mg (10 dråber) Cipralex, én gang dagligt. Lægen kan øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt. 

 

Panikangst med eller uden agorafobi 

Startdosis er 5 mg (5 dråber) Cipralex dagligt i den første uge, hvorefter dosis øges til 10 mg (10 dråber) dagligt. Lægen kan øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt. 

Den maksimale effekt opnås efter ca. 3 måneder. 

 

Socialangst 

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg (10 dråber) Cipralex, der tages én gang dagligt. Lægen kan enten nedsætte dosis til 5 mg (5 dråber) dagligt eller øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt, afhængigt af hvordan du reagerer på medicinen. 

 

Generaliseret angst 

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg (10 dråber) Cipralex, én gang dagligt. Lægen kan øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt. Det bør regelmæssigt vurderes i samråd med lægen om behandling og dosis er optimal ved langtidsbehandling på mindst 6 måneder. 

 

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) 

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg (10 dråber) Cipralex, én gang dagligt. Lægen kan øge dosis op til maks. 20 mg (20 dråber) dagligt. Behandlingen bør fortsætte indtil du er symptomfri. Det bør regelmæssigt vurderes i samråd med lægen om behandling og dosis er optimal. 

 

Ældre (over 65 år): 

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg (5 dråber) Cipralex, én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til 10 mg (10 dråber) dagligt. 

 

Brug til børn og unge: 

Cipralex bør sædvanligvis ikke gives til børn og unge. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Behandlingens varighed

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Cipralex, selv om det tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand. 

 

Du må ikke ændre doseringen af Cipralex uden først at have talt med lægen. 

 

Bliv ved med at tage Cipralex i den periode, lægen har anbefalet. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage. Det anbefales at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder, efter at du har fået det godt igen. 

Hvis du har taget for meget Cipralex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Cipralex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer

 • Svimmelhed, rysten, rastløs uro.
 • Kvalme, opkastning.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Hurtig puls.
 • Uregelmæssig puls.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet.
 • Kramper.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.
 • Koma.

Hvis du har glemt at tage Cipralex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis, og du kommer i tanke om det lige før sengetid, skal du tage den med det samme. Fortsæt som sædvanlig næste dag. Hvis du først kommer i tanke om det om natten eller næste dag, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte, som du plejer. 

Hvis du holder op med at tage Cipralex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Hold ikke op med at tage Cipralex, før lægen anbefaler det. Når du har gennemført den planlagte behandling, anbefales det normalt at nedtrappe Cipralex gradvist i løbet af nogle uger eller måneder. 


Når du holder op med at tage Cipralex, og især hvis det sker brat, kan du få ophørssymptomer. Det er almindeligt ved stop på behandling med Cipralex. Risikoen er større efter langtidsbrug af Cipralex eller ved store doser eller for hurtig nedtrapning af dosis. De fleste oplever, at symptomerne er milde og aftager af sig selv i løbet af to uger. Hos nogle patienter kan de dog være generende eller langvarige (2-3 måneder eller længere). Kontakt lægen, hvis du får svære ophørssymptomer, når du holder op med at tage Cipralex. Lægen vil måske foreslå, at du begynder at tage de orale dråber igen og dernæst bruger længere tid på at nedtrappe dem. 


Ophørssymptomer omfatter: Svimmelhed, føleforstyrrelser (prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, og fornemmelse af at få elektrisk stød), søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, søvnløshed), rastløs uro eller angst, kvalme og/eller opkastning, skælven/rysten, forvirring eller desorientering, svedtendens, hovedpine, diarré (tynd afføring), hjertebanken, letpåvirkelig eller irritabel og synsforstyrrelser. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkningerne forsvinder som regel efter nogle få ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange af disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen, og de vil derfor aftage, når du begynder at få det bedre. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm (gastrointestinal blødning). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ophidselse, rysten, muskelkramper, feber, koma (serotonin syndrom). Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)(Trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Tilfælde af selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv er indberettet under behandling med Cipralex eller kort efter behandlingsophør (se punktet ”Hvis du holder op med at tage Cipralex”). Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis (priapisme). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Kvalme.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Nedsat eller øget appetit, vægtøgning.
 • Angst, uro.
 • Unormale drømme.
 • Nedsat sexlyst.
 • Manglende orgasme hos kvinder.
 • Søvnløshed (insomni), døsighed (somnolens).
 • Svimmelhed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Rysten (tremor).
 • Bihulebetændelse (sinuitis).
 • Gaben.
 • Diarré.
 • Forstoppelse (opstipation).
 • Opkastning.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Cipralex i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Øget svedtendens.
 • Smerter i leddene (artralgi).
 • Muskelsmerter (myalgi).
 • Seksuelle forstyrrelser (forsinket ejakulation, erektionsproblemer, nedsat seksuallyst samt hos kvinder problemer med at få orgasme)
 • Træthed.
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Vægttab.
 • Tænderskæren (bruksisme).
 • Rastløs uro (agitation).
 • Nervøsitet.
 • Panikanfald.
 • Forvirring.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Store pupiller (mydriasis).
 • Synsforstyrrelser.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Næseblod (epistaxis).
 • Nældefeber.
 • Hårtab (alopeci).
 • Udslæt og hudkløe.
 • Uregelmæssig, kraftig blødning hos kvinder (metroragi).
 • Usædvanlig kraftig menstruationsblødning (menoragi).
 • Vand i kroppen (ødemer). Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Truende, evt. voldelig adfærd (agression). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person (depersonalisation).
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Langsom puls (bradykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Stigning i mængden af urin, der udskilles (uhensigtsmæssig produktion af antidiuretikahormon).
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi). For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Appetitmangel (anoreksi).
 • Opstemthed (manisk). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Ufrivillige bevægelser (dyskinesi).
 • Bevægelsesforstyrrelser.
 • Rokkende, vridende bevægelser især med benene (akatisi).
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk (ortostatisk hypotension).
 • Uregelmæssig puls (arytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Blødninger i huden (ekkymose).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop (urinretention). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Mælkeflåd (udskilning af mælk fra brysterne).

 

Cipralex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Cipralex utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Cipralex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Bør anvendes inden 8 uger efter anbrud.
 • Efter anbrud bør flasken ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cipralex indeholder:

Aktivt stof: 

Escitalopram oxalat svarende til escitalopram 20 mg (hver dråbe indeholder 1 mg) 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Propylgallat, vandfri citronsyre, ethanol 96 %, natriumhydroxid og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Cipralex orale dråber er en klar næsten farveløs til gullig opløsning.  

Cipralex fås i: 

Cipralex 20 mg/ml i pakninger med 15 ml orale dråber, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...