Sevelamer "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 800 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sevelamer Sandoz 800 mg filmovertrukne tabletter  

sevelamercarbonat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sevelamer Sandoz
 3. Sådan skal du tage Sevelamer Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Det aktive stof i Sevelamer Sandoz er sevelamercarbonat. Det binder fosfat fra maden i fordøjelseskanalen og reducerer på denne måde indholdet af serumfosfat i blodet. 

 

Sevelamer Sandoz anvendes til kontrol af hyperfosfatæmi (forhøjede fosfatniveauer) hos: 

 • voksne patienter i dialyse (en blodrensningsteknik). Det kan anvendes til patienter i hæmodialyse (ved hjælp af en blodfiltreringsmaskine) eller peritonealdialyse (hvor væske pumpes ind i bughulen og en indre membran i kroppen filtrerer blodet);
 • patienter med kronisk (langvarig) nyresygdom, som ikke er i dialyse, og har en serum (blod) fosfat lig med eller over 1,78 mmol/l.

 

Sevelamer Sandoz bør anvendes med andre behandlinger såsom calciumtilskud og D-vitamin for at forhindre udviklingen af knoglesygdom. 

 

Et øget indhold af serumfosfat kan føre til hårde aflejringer i din krop. Dette kaldes forkalkning. Aflejringerne kan gøre dine blodkar stive og gøre det mere besværligt for blodet at blive pumpet rundt i kroppen. Et øget indhold af serumfosfat kan også medføre hudkløe, røde øjne og smerter i eller brud på knogler. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sevelamer Sandoz

Tag ikke Sevelamer Sandoz:

 • hvis du har et lavt indhold af fosfat i blodet (lægen måler dette)
 • hvis du har tilstoppede tarme
 • hvis du er allergisk over for sevelamercarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Sevelamer Sandoz, hvis et eller flere af følgende punkter gælder for dig: 

 • hvis du har synkevanskeligheder
 • hvis du har problemer med motiliteten (bevægeligheden) i maven og tarmene
 • hvis du ofte kaster op
 • hvis du har aktiv betændelse i tarmen
 • hvis du har fået en større operation i maven eller tarmene
 • hvis du har en alvorlig inflammatorisk tarmsygdom.

 

Øvrige behandlinger:
På grund af enten din nyresygdom eller dialysebehandlingen kan følgende gælde for dig: 

 • Du kan få enten et højt eller lavt indhold af kalk i blodet. Eftersom Sevelamer Sandoz ikke indeholder kalk, kan lægen ordinere et kalktilskud i form af tabletter.
 • Du kan have for lidt D-vitamin i blodet. Lægen vil af den grund måle indholdet af D-vitamin i dit blod og udskrive et D-vitamintilskud, hvis det er nødvendigt. Hvis du ikke tager multivitaminer, kan indholdet af A-, E- og K-vitamin samt folinsyre i dit blod blive for lavt. Lægen vil måle indholdet af disse vitaminer og ordinere vitamintilskud, hvis det er nødvendigt.

 

Patienter i peritonealdialyse:
Du kan få bughindebetændelse (peritonitis) i forbindelse med peritonealdialysen. Risikoen herfor kan reduceres ved nøje at følge anvisningerne, når poserne udskiftes. Tal straks med lægen, hvis du oplever nye tegn eller symptomer på mavebesvær, oppustet mave, mavesmerter, ømhed i maven, stivhed i maven, forstoppelse, feber, kulderystninger, kvalme eller opkastning.
Du bør forvente, at lægen tager flere prøver, hvis du har for lidt indhold af A-, D-, E- og K-vitamin og folinsyre. 

Børn

Sikkerheden og virkningen af Sevelamer Sandoz er ikke undersøgt for børn (under 6 år). Derfor anbefales Sevelamer Sandoz ikke til børn under 6 år. 

Brug af anden medicin sammen med Sevelamer Sandoz

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Sevelamer Sandoz må ikke tages på samme tid som ciprofloxacin (antibiotikum). 


Hvis du tager medicin for problemer med hjerterytmen eller for epilepsi, skal du sige det til lægen, inden du tager Sevelamer Sandoz. 


Virkningen af medicin såsom cyklosporin, mycophenolatmofetil og tacrolimus (medicin, der anvendes til at hæmme immunsystemet) kan blive reduceret af Sevelamer Sandoz. Lægen rådgiver dig, hvis du tager disse lægemidler. 


Underskud af tyreoidea (skjoldbruskkirtel)hormon ses i sjældne tilfæde hos visse personer, der tager levothyroxin (bruges til at behandle lavt indhold af tyreoideahormon) og Sevelamer Sandoz. Derfor vil lægen nøje måle indholdet af tyreoidea-stimulerende hormon i dit blod. 


Hvis du tager medicin til behandling af halsbrand, gastroøsofageal reflukssygdom (GØRS) eller mavesår, såsom omeprazol, pantoprazol eller lansoprazol, skal du konsultere din læge, når du tager Sevelamer Sandoz. 


Lægen vil jævnligt kontrollere vekselvirkningen mellem Sevelamer Sandoz og eventuel anden medicin. 


I nogle tilfælde skal Sevelamer Sandoz tages sammen med anden medicin. Lægen kan rådgive dig om at tage den anden medicin 1 time før eller 3 timer efter, at du har taget Sevelamer Sandoz. Lægen kan også måle indholdet af den anden medicin i dit blod. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Det vides ikke, om Sevelamer Sandoz påvirker fostret. 


Fortæl det til lægen, hvis du vil amme dit barn. Det vides ikke, om Sevelamer Sandoz udskilles i mælken og påvirker dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Sevelamer Sandoz påvirker din evne til at køre eller betjene maskiner. 

Sevelamer Sandoz indeholder lactose

Sevelamer Sandoz filmovertrukne tabletter indeholder laktose (mælkesukker). Kontakt din læge, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerstoffer. Hvis du har yderligere spørgsmål omkring brugen af dette lægemiddel, spørg lægen eller apotekspersonalet. 

3. Sådan skal du tage Sevelamer Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Lægen fastsætter doseringen ud fra indholdet af serumfosfat i dit blod. 

 

Den anbefalede startdosis af Sevelamer Sandoz filmovertrukne tabletter for voksne og ældre (> 65 år) er en til to tabletter á 800 mg sammen med hvert hovedmåltid 3 gange dagligt

 

Tabletterne skal synkes hele. De må ikke knuses, tygges eller brækkes i stykker.  

 

I starten vil lægen måle indholdet af fosfat i dit blod hver 2.- 4. uge og ændrer om nødvendigt doseringen af Sevelamer Sandoz, så indholdet af fosfat kommer til at ligge på et passende niveau. 

 

Patienter, der tager Sevelamer Sandoz, skal overholde den ordinerede diæt. 

Hvis du har taget for meget Sevelamer Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Sevelamer Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Sevelamer Sandoz

Hvis du har glemt en dosis, skal du springe den over og tage næste dosis til sædvanlig tid sammen med et måltid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Forstoppelse kan være et tidligt symptom på tilstopning af tarmene. Derfor skal du sige det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har forstoppelse. 

 

Følgende bivirkninger er rapporteret hos patienter, der tager Sevelamer Sandoz:  

 

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Opkastning
 • forstoppelse
 • øvre mavesmerter
 • kvalme

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):  

 • Diarré
 • mavesmerter
 • fordøjelsesbesvær
 • luft fra tarmen

 

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):  

Overfølsomhed 

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

Kløe, hududslæt, nedsat tarmbevægelse (motilitet), tilstopning af tarmene, (symptomer omfatter alvorlig oppustethed, mavesmerter, hævelse eller kramper, alvorlig forstoppelse), perforering af tarmvæggen (symptomer omfatter alvorlige mavesmerter, kulderystelser, feber, kvalme, opkastning, eller ømhed i maven), blødning i tarmene, tyktarmsbetændelse og krystalaflejring i tarmene er blevet rapporteret. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller på etiketten efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sevelamer Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: sevelamercarbonat. Hver filmovertrukket tablet indeholder 800 mg sevelamercarbonat.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, silica (kolloid, vandfri), zinkstearat.
  Filmovertrækket indeholder: hypromellose (E464) og diacetylerede monoglycerider.

Udseende og pakningsstørrelser

Sevelamer Sandoz er ovale, hvide/råhvide filmovertrukne tabletter, præget med ‘SVL’ på den ene side. 

 

HDPE-beholder med polypropylenlåg: 

Hver beholder indeholder 180, 200 eller 210 filmovertrukne tabletter.  

Pakninger med 1, 2 eller 3 beholdere er til rådighed. 

 

Beholder med tørremiddel: 

HDPE-beholder indeholder et tørremiddel. Fjern ikke tørremidlet fra beholderen.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Synthon Hispania, S.L., Castello,1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spanien  

eller 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig Sevelamer Sandoz 800 mg Filmtabletten  

Belgien Sevelamer carbonate Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten  

Bulgarien Sevelamer Sandoz  

Croatia Sevelamer Sandoz 800 mg filmom obložene tablete  

Cypern Sevelamer Carbonate Sandoz  

Tjekkiet Sevelamer Sandoz 800 mg  

Finland Sevelamer Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen  

Frankrig SEVELAMER CARBONATE SANDOZ 800 mg, comprimé pelliculé  

Irland Sevelamer Rowex 800 mg Film-coated tablets  

Letland Sevelamer Sandoz  

Litauen Sevelamer Sandoz plėvele dengtos tabletės  

Luxembourg Sevelamer Sandoz 800 mg comprimés pelliculés  

Holland Sevelameercarbonaat Sandoz 800 mg, filmomhulde tabletten  

Norge Sevelamer Sandoz 800 mg filmdrasjerte tabletter  

Polen Sevelamer carbonate Sandoz  

Rumænien Carbonat de sevelamer Sandoz 800 mg comprimate filmate  

Sverige Sevelamer Sandoz 800 mg  

Slovakiet Sevelamer carbonate Sandoz 800 mg  

Slovenien Sevelamer Lek 800 mg filmsko obložene tablete  

Sverige Sevelamer Sandoz 800 mg filmdragerade tabletter 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 9. januar 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...