Adalat Crono

depottabletter 20 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adalat® Crono 20 mg depottabletter 

nifedipin  

 

Adalat® Crono svarer til lægemidlet Adalat® Oros. 

Adalat® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Intellectual Property GmbH. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Adalat Crono til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat Crono
 3. Sådan skal du tage Adalat Crono
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adalat Crono virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes. 


Du kan bruge Adalat Crono mod: 

 • kramper i hjertet (angina pectoris).
 • forhøjet blodtryk.
 • kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer (Raynaud’s syndrom).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat Crono

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Adalat Crono:

 • hvis du er allergisk over for nifedipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Adalat Crono (angivet i punkt 6).
 • hvis du har haft kardiovaskulært shock (iltmangel i hjertet og nedsat blodtryk).
 • hvis du har for lavt blodtryk.
 • hvis du har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
 • hvis du for nylig (inden for 1 måned) har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).
 • hvis du bruger rifampicin (antibiotikum).
 • hvis du har en Kock’s pose (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Adalat Crono, hvis: 

 • du har meget lavt blodtryk.
 • du har dårligt hjerte.
 • du har en alvorlig forsnævring af aorta hjerteklappen (aortastenose).
 • du har dårlig lever.
 • du er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du har forhøjet blodtryk og nedsat blodmængde.
 • du er gravid.
 • du tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller tarm.

Børn og unge

Adalat Crono er ikke indiceret til brug hos børn og unge under 18 år, da der kun er begrænsede oplysninger om sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Adalat Crono

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Adalat Crono, og Adalat Crono kan ændre virkningen af andre lægemidler. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Fortæl det til lægen, hvis du bruger følgende medicin: 

 • anden medicin mod forhøjet blodtryk og for hjertet (f.eks. betablokkere, vanddrivende middel, ACE-hæmmere (Angiotensin Converting Enzyme, bremser omdannelsen af stoffet angiotensin i kroppen, så blodtrykket sænkes), andre calciumantagonister (medicin, der hindrer cellernes optagelse af calcium), digoxin, chinidin).
 • mod epilepsi (f.eks. fenytoin, carbamazepin, valproat, phenobarbiton).
 • mod for meget mavesyre eller mavesår (cimetidin).
 • mod infektion (f.eks. rifampicin, erythromycin, quinupristin, dalfopristin).
 • mod svamp (f.eks. ketokonazol).
 • mod depression (fluoxetin, nefazodon).
 • mod HIV (f.eks. ritonavir).
 • til brug efter transplantation (tacrolimus).
 • for at fremme tarmens bevægelse (cisaprid).


Kontakt lægen. Det er måske nødvendigt at ændre dosis. 

Brug af Adalat Crono sammen med mad og drikke

Du kan tage Adalat Crono sammen med mad og drikke. Dog ikke grapefrugt eller grapefrugtjuice, da dette kan forstærke virkningen af Adalat Crono. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Du bør kun bruge Adalat under graviditeten, hvis lægen mener, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til dit helbred. Brug af Adalat under graviditet kan medføre bivirkninger for det ufødte såvel som det nyfødte barn. Hvis du tager Adalat Crono, er det vigtigt, at dit blodtryk bliver kontrolleret under behandlingen. 


Adalat Crono kan påvirke sædfunktionen hos mænd. Hvis det er svært at blive gravid ved kunstig befrugtning, kan brugen af Adalat Crono hos manden være en mulig årsag. 


Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat Crono, da Adalat Crono bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Adalat Crono kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Det gælder især i starten af behandlingen, ved øgning af dosis eller i kombination med alkohol. 

Adalat Crono indeholder natrium

Adalat-tabletterne indeholder natrium i form af natriumklorid (madlavnings-/bordsalt). 

En tablet på 20 mg indeholder 21,2 mg natriumklorid.
Den maksimale dosis på 120 mg indeholder 127,2 mg natriumklorid svarende til 46 mg natrium. Dette svarer til 2,3% af den anbefalede daglige indtagelse af natrium for en voksen. Dette bør tages med i betragtning, hvis du er på saltfattig diæt. 

3. Sådan skal du tage Adalat Crono

Tag altid Adalat Crono nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 20-120 mg dagligt. 


Tag depottabletten ud af blisterpakninger umiddelbart før brug, da depottabletterne ikke tåler luftfugtighed i længere tid. 


Du skal synke tabletterne hele med ½ glas vand eller anden væske. Tag ikke tabletterne med grapefrugtjuice. Du må ikke tygge eller dele tabletten. 


Depottabletten består af en skal, der indeholder lægemidlet. Den tomme skal bliver ikke optaget i kroppen, og du kan derfor observere skallen i afføringen. 


Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 


Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Adalat Crono

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Adalat Crono, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering er blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls), unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet, ubalance i kroppens væskebalance, iltmangel i kroppens væv, påvirkning af hjertet og vand i lungerne samt nedsat bevidsthedsniveau. 

Hvis du har glemt at tage Adalat Crono

Har du glemt at tage din Adalat Crono, skal du blot fortsætte med din sædvanlige dosis. Tag ikke dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Adalat Crono

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger
(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hovedpine.
 • Væskeansamlinger.
 • Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af blodkarrene.
 • Utilpashed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Allergisk reaktion.
 • Lokale væskeansamlinger i f.eks. slimhinder, hænder, ankler eller fødder.
 • Væskeansamlinger omkring strubehovedet (kan være livstruende).
 • Angstreaktioner.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Migræne.
 • Skælven og rysten.
 • Synsforstyrrelser.
 • Hurtig puls.
 • Hjertebanken.
 • Nedsat blodtryk.
 • Besvimelse.
 • Næseblod.
 • Tilstoppet næse.
 • Mavesmerter.
 • Kvalme.
 • Dårlig fordøjelse.
 • Luft i tarmene.
 • Mundtørhed.
 • Forbigående øgning i leverenzymer.
 • Rødmen.
 • Muskelkramper.
 • Hævede led.
 • Hyppig vandladning.
 • Vandladningsbesvær.
 • Potensproblemer.
 • Uspecifikke smerter.
 • Kulderystelser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Hududslæt, nældefeber, kløe.
 • Snurrende eller prikkende fornemmelse og følelsesløshed i hud/fingre/tæer.
 • Overvækst af tandkød.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer (agranulocytose, leukopeni)). Kontakt lægen.
 • Kraftig allergisk reaktion, som viser sig ved pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, hævet tunge, læber og ansigt, brystsmerter og blodtryksfald.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose (hyperglykæmi)).
 • Nedsat følelse ved berøring (hypoæstesi).
 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse (somnolens). Kontakt lægen.
 • Øjensmerter.
 • Smerter i brystet (angina pectoris).
 • Åndedrætsbesvær.
 • Klump i maven (klumper af den ikke-nedbrydelige tabletskal).
 • Synkebesvær.
 • Forstoppelse.
 • Mavesår.
 • Opkastning.
 • Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør og mavesæk (gastroøsofageal sfinkterinsufficiens).
 • Gulsot.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Allergisk overfølsomhed i huden over for lys.
 • Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden (purpura).
 • Smerter i leddene (artralgi).
 • Muskelsmerter (myalgi).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Adalat Crono utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Adalat Crono efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adalat Crono indeholder:

 • Aktivt stof: Nifedipin 20 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose, jernoxid rød (E172), polyethylenoxid, macrogol 3350, hydroxypropylcellulose, propylenglycol, opacode S-1-17823 sort blæk og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser:

Adalat Crono 20 mg tabletter er runde, lyserøde tabletter med et laserhul på den ene side og Adalat 20 påtrykt på den anden side. 


Adalat Crono findes i pakningsstørrelsen 98 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...