Solian®

tabletter 50 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Solian 50 mg og 200 mg tabletter 

amisulprid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 • Virkning og anvendelse.
 • Det skal du vide, før du begynder at tage Solian.
 • Sådan skal du tage Solian.
 • Bivirkninger.
 • Opbevaring.
 • Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Solian er er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum).
 • Solian dæmper aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved sindslidelser.

Du kan få Solian til behandling af skizofreni. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Solian

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Solian

 • hvis du er allergisk over for amisulprid eller et af de øvrige indholdsstof- fer i Solian (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har brystkræft
 • hvis du har en svulst i hypofysen
 • hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromocytom).
 • hvis du ammer
 • hvis du har en sjælden, arvelig hjertesygdom med langsom puls og ændring i hjertekurven (forlænget QT-syndrom).

 

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se afsnittet ”Brug af anden medicin”. 


Børn før puberteten må ikke få Solian. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Solian hvis: 

 • du har eller har haft dårligt hjerte.
 • nogen i din familie har en sjælden, arvelig hjertesygdom med langsom puls og ændring i hjertekurven (forlænget QT-syndrom).
 • du lider af en nyresygdom.
 • du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald.
 • du har Parkinsons sygdom.
 • du lider af sukkersyge eller er disponeret for sukkersyge.
 • du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.
 • du eller en anden i din familie har haft brystkræft.

 

Kontakt straks lægen hvis: 

 • du oplever almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber. Det kanskyldes forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer, agranulocytose).
 • du får høj feber, muskelstivhed, påvirkning af bevidstheden og stærk svedtendens. Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • du oplever træthed, appetitløshed, kvalme, opkastning, mavesmerter eller gul misfarvning af øjne eller hud. Det kan være tegn på alvorlige leverproblemer.

 

Vær opmærksom på:
Visse patientgrupper (f.eks. ældre og demente) har større risiko for at få bivirkninger, herunder slagtilfælde. Tal med lægen. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behand- ling med Solian. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Solian

Når du tager Solian, må du ikke også tage medicin, som påvirker hjertet (forlænger QT- intervallet) tal med lægen. F.eks. medicin mod 

 • Forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. quinidin, disopyramid, amiodaron og sotalol).
 • Infektion (f.eks. erythromycin i.v., sparfloxacin, amphotericin B).
 • Parkinsons sygdom (f.eks. levodopa, bromocriptin, ropirinol).
 • Hjertesygdomme (bepridil).
 • Halsbrand (cisaprid).
 • Psykiske lidelser (f.eks. sultoprid, thioridazin, guafacin).
 • Stærke smerter (metadon).
 • Kredsløbsproblemer i hjernen (vincamin i.v.)
 • Malaria (halofantrin).
 • Lungebetændelse (pentamidin).

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • for højt blodtryk (diltiazem, verapamil, betablokkere f.eks. metoprolol).
 • forstyrrelser i hjerterytmen (digoxin).
 • migræne og hedeture (clonidin).
 • visse typer vanddrivende medicin.
 • forstoppelse.
 • gigt eller bindevævssygdomme (binyrebarkhormoner f.eks. predniso- lon).
 • angst og uro (benzodiazepiner).
 • depression (imipramin).
 • anden medicin mod sindslidelser (f.eks. pimozid, haloperidol, lithium).
 • epilepsi (phenobarbital).
 • stærke smerter.
 • allergi og transportsyge (sløvende antihistaminer).
 • sovemedicin.
 • antipsykotisk medicin (f.eks. clozapin).
 • hostestillende medicin.

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Solian, og/eller Solian kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Solian sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du kan tage Solian i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
 • Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Solian. Det forstærker Solians sløvende virkning.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Solian. Tal med lægen. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Solian.
Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Solian i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rysten, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge. 

 

Amning:  

Du må ikke tage Solian, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Solian kan virke sløvende i større eller mindre grad og sløre dit syn. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejder med maskiner. 

Solian indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Solian 

3. Sådan skal du tage Solian

Tag altid Solian nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Lægen vil tilpasse dosis efter den enkelte patients reaktion. 

Afhængigt af dine symptomer kan normal dosis være 1 - 6 tabletter på 50 mg (50-300 mg) daglig eller 2 - 4 tabletter på 200 mg (400-800 mg) daglig. I nogle tilfælde kan du få op til 6 tabletter på 200 mg (1200 mg) om dagen. 

Hvis du får mere end 400 mg om dagen, skal du dele dosis i to. Tal med lægen. 

 

Ældre  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger 

 

Brug til børn og unge:  

Børn før puberteten må ikke få Solian. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Solian, tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Solian

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Solian, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer:  

Symptomer på overdosering kan være sløvhed, døsighed, meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk og koma. 

Hvis du har glemt at tage Solian

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Solian

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Hvis du stopper behandlingen pludseligt, kan du få bivirkninger som f.eks. kvalme, opkastning, søvnløshed, ufrivillige bevægelser og tilbagevending af psykiske symptomer. Tal med lægen, hvis du oplever disse eller andre bivirkninger, når du holder op med at tage Solian. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Kramper i øjenmusklerne med stirren opad. Kontakt læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer, agranulocytose). Kontakt læge eller skadestue.
 • Godartet svulst i hypofysen (med symptomer som mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens).
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, påvirkning af bevidstheden (malignt neuroleptikasyndrom). Livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blodpropper i venerne, særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Kan være livsfarligt. Hvis du oplever nogle af disse symptomer skal du søge læge omgående. Ring evt. 112.
 • Alvorlig påvirkning af hjertet med hurtig, evt. meget uregelmæssig puls, som kan føre til hjertestop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Abstinenssyndrom hos nyfødte (se ”Graviditet”).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Meget langsomme, ufrivillige, vridende bevægelser.
 • Bivirkninger, der ligner Parkinsons sygdom med langsomme, ufrivillige bevægelser; rysten af hænder og hoved, stive bevægelser, stivnet ansigtsudtryk, muskelspændinger og øget dannelse af spyt. Rokkende, vridende bevægelser især med benene.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens.
 • Mælkesekretion.
 • Krampagtig, skæv holdning af hovedet.
 • Kraftig sammenbidning pga. spænding i tyggemusklerne.
 • Forstoppelse, kvalme, opkastning.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Solian i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Udvikling af bryster hos mænd, brystspænding, udeblivelse af menstru- ation.
 • Impotens, manglende evne til at få orgasme.
 • Søvnløshed, angst, rastløs uro.
 • Vægtøgning.
 • Sløret syn.
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen.
 • Døsighed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer, leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Langsomme, ufrivillige bevægelser. Forsvinder måske ikke, efter du er stoppet med behandlingen.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Allergiske reaktioner.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet.
 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet.
 • Forvirring.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Tilstoppet næse.
 • Lungebetændelse.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knoglemangel og knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH (med hyponatriæmi-lignende symptomer)).
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæs- sig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Restless legs syndrom (behov for at bevæge benene ofte med ubehage- lig følelse i benene, som kan lindres ved bevægelse.)
 • Øget følsomhed af huden, hvis den udsættes for lys.

 

Solian kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, på grund af påvirkning af blodet, leveren og hjertekurven. Laboratorieprøverne bliver normale igen, når behandlingen ophører. 


Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Solian utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Solian efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Solian ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Solian indeholder:

Aktivt stof: Amilsulprid 50 mg eller 200 mg.  

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Natriumstivelsesglycolat (type A), lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Solian 50 mg er hvide runde tabletter med delekærv og AMI 50 præget på den ene side. 

 

Solian 200 mg er hvide runde tabletter med delekærv og AMI 200 præget på den ene side. 

 

Solian fås i:  

Solian 50 mg i pakninger med 90 tabletter. 

 

Solian 200 mg i pakninger med 30 og 90 tabletter. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...