Rivastigmin Orion

hårde kapsler 1,5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rivastigmin Orion 1,5 mg hårde kapsler  

Rivastigmin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rivastigmin Orion
 3. Sådan skal du tage Rivastigmin Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Rivastigmin Orion er rivastigmin. 

 

Rivastigmin Orion tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes kolinesterasehæmmere. Hos patienter med Alzheimers demens eller demens som følge af Parkinsons sygdom, dør visse nerveceller i hjernen, hvilket resulterer i lave niveauer af neurotransmitteren acetylcholin (et stof, som bruges af nervecellerne til at kommunikere med hinanden). Rivastigmin virker ved at blokere de enzymer, der nedbryder acetylcholin: acetylcholinesterase og butyrylcholinesterase. Ved at blokere disse enzymer kan Rivastigmin Orion medvirke til, at acetylcholin-indholdet øges i hjernen, hvilket hjælper med at reducere symptomerne på Alzheimers sygdom og demens forbundet med Parkinsons sygdom. 

 

Rivastigmin Orion anvendes til behandling af voksne patienter med mild til moderat svær Alzheimers demens, en fremadskridende hjernesygdom, der gradvis påvirker hukommelse, åndsevner og adfærd. Kapslerne kan også anvendes til behandling af demens hos patienter med Parkinsons sygdom. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rivastigmin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Rivastigmin Orion:

 • hvis du er allergisk over for rivastigmin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rivastigmin Orion (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for en type medicin, der hedder ”carbamatderivater” som f.eks. neostigmin, der anvendes til behandling af myasthenia gravis (en sygdom som påvirker nerverne og musklerne) og darunavir til behandling af hiv-infektion.
 • hvis du tidligere har anvendt rivastigmin som plaster og har haft en hudreaktion, som spredte sig uden for selve plasteret, hvis der var en kraftigere lokal reaktion (som f.eks. blærer, tiltagende hudirritation, hævelse), og hvis det ikke blev bedre inden for 48 timer efter, at plasteret blev fjernet.

Hvis dette gælder for dig, skal du fortælle det til din læge og ikke tage Rivastigmin Orion. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rivastigmin Orion: 

 • hvis du har eller har haft uregelmæssig eller langsom hjerterytme
 • hvis du har nedsat hjertefunktion
 • hvis du har haft et hjerteanfald
 • hvis du har eller har haft et lavt indhold af kalium eller magnesium i blodet
 • hvis du har eller har haft et aktivt mavesår eller sår på tolvfingertarmen
 • hvis du har eller har haft vandladningsbesvær
 • hvis du har eller har haft kramper (krampeanfald eller rysten)
 • hvis du har eller har haft astma eller en svær luftvejssygdom
 • hvis du har eller har haft nedsat nyrefunktion
 • hvis du har eller har haft nedsat leverfunktion
 • hvis du ryster meget
 • hvis din kropsvægt er lav (under 50 kg)
 • hvis du har gener fra mave-tarmkanalen, såsom kvalme, opkastning og diarré. Du kan blive dehydreret (få væskemangel), hvis du kaster op eller har diarré i længere tid.

 

Hvis en eller flere af disse symptomer gælder for dig, kan det være nødvendigt, at din læge følger dig tæt, så længe du tager denne medicin. 


Hvis du ikke har taget Rivastigmin Orion i mere end tre dage, må du ikke tage den næste dosis, før du har talt med din læge. 

Børn og unge

Det er ikke relevant at anvende Rivastigmin Orion til behandling af Alzheimers sygdom hos børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Rivastigmin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Rivastigmin Orion bør ikke gives samtidigt med andre lægemidler med en virkning, der ligner Rivastigmin Orions. Rivastigmin Orion kan eventuelt forstyrre virkningen af antikolinerg medicin (medicin, der anvendes til at lindre mavekneb eller -kramper, til at behandle Parkinsons sygdom, til at behandle problemer med blæren (hyppig eller ufrivillig vandladning), f.eks. oxybutynin, tolterodin eller til at forebygge køresyge). 


Hvis du skal gennemgå en operation, mens du er i behandling med Rivastigmin Orion, skal du informere lægen, inden du får nogen form for bedøvende midler, da Rivastigmin Orion kan forstærke virkningen af visse muskelafslappende midler under bedøvelse. 


Vær forsigtig, hvis du tager Rivastigmin Orion sammen med betablokkere (lægemidler som atenolol, som bruges til behandling af hypertension, hjertekrampe (angina pectoris) og andre hjertesygdomme) eller timolol (anvendes i øjendråber til behandling af stær). Du skal også være forsigtig, hvis du tager anden medicin, der kan sænke hjertefrekvensen eller hjerterytmen, f.eks. diltiazem, sotalol, digoxin, pilocarpin. Brug af de to lægemidler sammen kan give problemer som langsommere hjerteslag (bradykardi), hvilket kan føre til besvimelse eller bevidstløshed. 


Din læge vil muligvis foretage ekstra undersøgelser af dit hjerte, hvis du tager anden medicin, der kan påvirke den normale hjerterytme, f.eks. chlorpromazin, levomepromazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, veraliprid, pimozid, haloperidol, droperidol (til behandling af bestemte psykiske sygdomme), cisaprid (til behandling af mave-tarmproblemer), citalopram (til behandling af depression), diphemanil (til behandling mavesygdomme), erythromycin IV, moxifloxacin, (antibiotika), halofantrin (til behandling af malaria), mizolastin (til behandling af allergi), metadon (mod smerter og til behandling af heroinmisbrug) og pentamidin (til behandling af lungebetændelse). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Hvis du er gravid, skal fordelene ved at bruge Rivastigmin Orion vurderes i forhold til mulige bivirkninger på fosteret. Rivastigmin Orion må ikke tages under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. 


Du må ikke amme, mens du er i behandling med Rivastigmin Orion. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din læge vil fortælle dig, om du kan køre bil og betjene maskiner i forbindelse med din sygdom. Rivastigmin Orion kan give svimmelhed og døsighed, specielt i starten af behandlingen, eller når dosis øges. Hvis du føler dig svimmel eller træt, skal du lade være med at køre bil, betjene maskiner eller gøre andet, som kræver opmærksomhed. 

3. Sådan skal du tage Rivastigmin Orion

Tag altid Rivastigmin Orion nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Start af behandling

Din læge vil oplyse dig om, hvilken dosis Rivastigmin Orion du skal tage. 

 • Behandlingen starter normalt med en lav dosis.
 • Din læge vil gradvist øge din dosis afhængig af, hvordan du reagerer på behandlingen.
 • Den højeste dosis, som bør tages, er 6,0 mg to gange dagligt.

 

Din læge vil løbende vurdere, om medicinen har den ønskede effekt. Din læge vil også holde øje med din vægt, så længe du tager denne medicin. 


Hvis du ikke har taget Rivastigmin Orion i mere end tre dage, skal du ikke tage den næste dosis, før du har talt med din læge. 


Brug af denne medicin 

 • Fortæl din omsorgsgivende person, at du er i behandling med Rivastigmin Orion.
 • Du bør tage medicinen hver dag for at få fordel af den.
 • Tag Rivastigmin Orion to gange om dagen, morgen og aften, sammen med mad.
 • Synk kapslerne hele sammen med væske.
 • Kapslerne må ikke åbnes eller knuses.

Hvis du har taget for mange Rivastigmin Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rivastigmin Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

 

Symptomerne på en overdosis kan være kvalme, opkastning, diarré, forhøjet blodtryk og hallucinationer. Langsom hjerterytme og besvimelse kan også forekomme. 

Hvis du har glemt at tage Rivastigmin Orion

Hvis du har glemt at tage en dosis Rivastigmin Orion, skal du blot vente og tage næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Rivastigmin Orion

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du kan oftere få bivirkninger, når du starter med medicinen eller går op til en højere dosis. I de fleste tilfælde vil bivirkningerne gradvist forsvinde, når kroppen vænner sig til medicinen. 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • svimmelhed
 • appetitløshed
 • maveproblemer, såsom kvalme eller opkastning, diarré.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • angst
 • svedtendens
 • hovedpine
 • døsighed
 • halsbrand
 • vægttab
 • mavesmerter
 • følelse af uro
 • træthed- eller svaghedsfornemmelse
 • generel fornemmelse af utilpashed
 • rysten eller følelse af forvirring
 • nedsat appetit
 • mareridt.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • depression
 • søvnbesvær
 • besvimelsesanfald eller fald ved uheld
 • ændringer i leverfunktionen.

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • brystsmerter evt. med udstråling til arm eller hals pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris)
 • udslæt, kløe
 • krampeanfald
 • mavesår eller sår på tolvfingertarmen.

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • forhøjet blodtryk
 • urinvejsinfektion
 • ser ting, der ikke er der i virkeligheden (hallucinationer)
 • problemer med hjerterytmen såsom både hurtig og langsom hjerterytme
 • blødning i mavetarm- kanalen, som viser sig ved blod i afføringen eller ved opkastning
 • betændelse i bugspytkirtlen - symptomerne omfatter alvorlige øvre mavesmerter, ofte med kvalme og opkastning
 • symptomer på Parkinsons sygdom bliver værre, eller der optræder parkinsonlignende symptomer såsom muskelstivhed og bevægelsesbesvær.

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data):  

 • alvorlig opkastning, der kan medføre hul (ruptur) på spiserøret (oesophagus)
 • dehydrering (for stort væsketab)
 • leversygdomme (gulfarvet hud, gulfarvning af det hvide i øjnene, unormalt mørk urin eller uforklarlig kvalme, opkastning, træthed og appetitløshed)
 • aggressiv adfærd, rastløshed
 • uregelmæssig hjerterytme (puls)
 • alvorlig kløe
 • allergisk betændelsesreaktion i huden.

Patienter med demens og Parkinsons sygdom

Disse patienter får visse bivirkninger oftere. De får også visse andre bivirkninger: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • rysten
 • tilfældige fald.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • angst
 • rastløshed
 • ser ting, der ikke er der i virkeligheden (hallucinationer)
 • depression
 • svimmelhed
 • forhøjet blodtryk
 • diarré
 • langsom hjerterytme
 • søvnbesvær
 • overproduktion af spyt og dehydrering
 • unormalt langsomme eller ukontrollerede bevægelser
 • symptomerne på Parkinsons sygdom bliver værre, eller udvikling af lignende symptomer såsom muskelstivhed, bevægelsesbesvær og muskelsvaghed.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • uregelmæssig hjerterytme og manglende kontrol over bevægelser
 • for lavt blodtryk.

Andre bivirkninger, der er set med depotplaster indeholdende rivastigmin, og som kan forekomme ved brug af hårde kapsler:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • feber
 • svær forvirring
 • urininkontinens (manglende evne til at holde på urinen).

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • hyperaktivitet (højt aktivitetsniveau, rastløshed).

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data):  

 • allergisk reaktion der, hvor plastret har siddet, såsom blærer eller betændelse i huden.

 

Kontakt din læge, hvis sådanne symptomer opstår, da du muligvis har brug for lægehjælp. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rivastigmin Orion indeholder:

 • Aktivt stof: rivastigmin. 1 hård kapsel indeholder rivastigminhydrogentartrat svarende til 1,5 mg rivastigmin.
 • Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose og kolloid vandfri silica. Øvrige indholdsstoffer i kapselskallen: Gelatine, natriumlaurilsulfat, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Rivastigmin Orion er en gul, hård kapsel, der indeholder et råhvidt til let gult pulver. 

Kapslerne fås i blisterpakninger af PVC/PVdC/ Aluminium. 

 

Rivastigmin Orion findes i pakningsstørrelser à 56 og 112 hårde kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...