Mildin

tabletter 10 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mildin® 10 mg tabletter loratadin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mildin 

 3. Sådan skal du tage Mildin 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Mildin er allergimedicin (antihistamin). Bruges til behandling af allergiske reaktioner som f.eks. høfeber og nældefeber.  

 

Mildin virker ved at lindre allergisymptomer, der skyldes frigivelse af histamin, idet den hæmmer virkningen af histamin. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mildin

Tag ikke Mildin

 • hvis du er allergisk over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mildin (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Mildin hvis: 

 • du har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • du har sjældne arvelige tilstande, som medfører, at du ikke kan tåle mælkesukker, mangler enzymet laktase, der nedbryder lactose (Lapp laktase mangel), eller ikke kan optage visse kulhydrater (glukose-galaktose malabsorption), bør ikke få denne medicin.

Hvis patienten skal have foretaget en hudpriktest, bør behandling med Mildin afbrydes mindst 48 timer før, da man ellers riskerer at forhindre eller reducere ellers positive resultater af testen. 

Brug af anden medicin sammen med Mildin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugtdet for nylig. 


Hvis flere lægemidler bruges samtidigt, kan de påvirke effekten af hinanden. Nedbrydningen af Mildin afhænger af nogle af kroppens enzymer. Andre lægemidler, som påvirker disse enzymer, kan påvirke virkningen af Mildin. Nogle af disse lægemidler er angivet herunder. Kontakt lægen, hvis du bruger et af følgende produkter samtidig med Mildin, da dosis eventuelt skal justeres. 

 • Bupropion (lægemiddel til rygeafvænning og mod depression)
 • Cimetidin (lægemiddel mod mavesår og sure opstød)
 • Flufenazin og moclobemid (mod psykoser og depression)
 • Amiodaron, diltiazem og verapamil (mod uregelmæssig hjerterytme, forhøjet blodtryk og angina pectoris)
 • Claritromycin og erythromycin (antibiotika)
 • Fluconazol, itraconazol og ketoconazol (svampemidler)
 • Lægemidler til behandling af HIV

Brug af Mildin sammen med mad og drikke

Du kan tage Mildin uafhængigt af mad. 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke tage Mildin, da Mildin udskilles i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mildin kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mildin indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mildin

Tag altid Mildin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet 

 

Tag tabletterne sammen med rigelig mængde vand (1 ½ dl). 

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn over 12 år: 

1 tablet (10 mg) én gang dagligt. 

 

Brug til børn 

Børn 2-12 år gamle med legemsvægt mere end 30 kg: 

1 tablet (10 mg) én gang dagligt. 

 

Tabletter med styrken 10 mg er ikke hensigtsmæssig til børn med legemsvægt mindre end 30 kg. 

 

Effekt og sikkerhed af Mildin til børn under 2 år er ikke bestemt.  

 

Nedsat leverfunktion: 

Det er her nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning. En begyndelsesdosis på 10 mg hver anden dag anbefales til voksne og ligeledes til børn med en legemsvægt over 30 kg. 

Hvis du har taget for mange Mildin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mildin, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer: Sygelig søvnighed, hurtig hjertefrekvens og hovedpine. 

Hvis du har glemt at tage Mildin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Søvnighed.
 • Træthed.
 • Nervøsitet.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Øget appetit.
 • Søvnløshed.

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlig allergisk reaktioner (herunder hævelse af huden (angioødem) og anafylaksi).
  Stop med at tage lægemidlet og kontakt lægen eller skadestuen.
 • Hurtig hjerterytme, hjertebanken.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme, mundtørhed, mavekatar.
 • Udslæt, hårtab.
 • Unormal leverfunktion.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Vægtforøgelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Mildin utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Mildin efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mildin indeholder:

 • Aktivt stof(fer): loratadin 10 mg 

 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; cellulose, mikrokrystallinsk; majsstivelse og magnesiumstearat.

Udseende og pakningstørrelse

Mildin er en hvid, rund, flad tablet med delekærv. 

 

Pakningsstørrelser: 

PVC/aluminum: 1, 5, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 100, 105, 450 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Mildin® 

Sverige: Loratadin Orifarm  

Norge: Loratadin Orifarm 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...