Etodolac "Orifarm"

filmovertrukne tabletter 300 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Etodolac Orifarm 300 mg filmovertrukne tabletter 

etodolac 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Etodolac Orifarm
 3. Sådan skal du tage Etodolac Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Etodolac Orifarm er et smertestillende og betændelsesnedsættende middel. Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID). 

 

Du kan tage Etodolac Orifarm: 

 • Til behandling af gigtsygdomme.
 • Til behandling af smerter og hævelse i led og muskler.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Etodolac Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Etodolac Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for etodolac eller et af de øvrige indholdsstoffer i Etodolac Orifarm (angivet i punkt 6).
 • hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID).
 • hvis du har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end én gang.
 • hvis du har meget dårlig lever eller nyrer.
 • hvis du har meget dårligt hjerte.
 • hvis du har for få blodplader i blodet.
 • hvis du tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller forkølelse efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).
 • i de sidste 3 måneder af graviditeten.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Etodolac Orifarm hvis: 

 • du tager anden smertestillende medicin (NSAID præparater, herunder COX-2-hæmmere mod ledlidelser).
 • du har haft blødende tyktarmsbetændelse (ulcerøs colitis) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID.
 • du lider af hjertesygdomme, højt blodtryk og væskeophobning i kroppen.
 • du tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge risikoen for mavesår og blødning.
 • du har astma.
 • du har dårlige nyrer.

 

Kontakt straks lægen, hvis du under behandlingen får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner. 


Du bør være opmærksom på at: 

 • Brug af Etodolac Orifarm kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.
 • Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette (f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
 • Hvis du får smerter i øverste del af maven (det kan være begyndende mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Etodolac Orifarm, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
 • Ældre oftere får bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du oplever usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
 • Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, efter du i længere tid har taget Etodolac Orifarm, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.

 

Behandlingen med Etodolac Orifarm skal vare så kort tid og i så lav dosis som muligt for at minimere bivirkningerne. 

Børn og unge

Etodolac Orifarm anbefales ikke til børn og unge under 18 år. Spørg din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Etodolac Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen inden behandling med Etodolac Orifarm, hvis du tager: 

 • Anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID)
 • Binyrebarkhormoner
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin)
 • Medicin til forebyggelse af blodpropper (heparin)
 • Medicin mod depression (SSRI, lithium)
 • Medicin mod forhøjet blodtryk, vanddrivende medicin (loop-diuretika)
 • Antibiotikum (quinolon)
 • Medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat)
 • Medicin for hjertet (digoxin)
 • Medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin, tacrolimus).

Brug af Etodolac Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Etodolac Orifarm sammen med mad og drikke. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Etodolac Orifarm i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen. 


Du skal normalt ikke tage Etodolac Orifarm i de første 6 måneder af graviditeten. Tal med lægen.  

 

Amning
Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Etodolac Orifarm er nødvendig. Tal med lægen. 


Frugtbarhed
Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Etodolac Orifarm eller kun tage Etodolac Orifarm i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Etodolac Orifarm kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Etodolac kan give bivirkninger som svimmelhed, træthed og synsforstyrrelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Etodolac Orifarm indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Etodolac Orifarm

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne  

1 tablet á 200 mg 2 gange daglig. Det kan være nødvendigt at forhøje dosis til 1 tablet á 200 mg 3 gange daglig eller 1 tablet á 300 mg 2 gange daglig. 

 

Du skal tage tabletten med et glas vand. 

 

Tag Etodolac Orifarm i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne. 

 

Tabletterne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

 

Ældre  

Ældre bør tage den laveste effektive dosis. 

 

Brug til børn  

Etodolac Orifarm bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Etodolac Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Etodolac Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Du kan få kvalme, opkastning, svimmelhed, vanskeligheder med at styre bevægelser, kramper og evt. bevidstløshed. Overdosering med Etodolac Orifarm kan påvirke din lever og nyrers funktion og ændre blodets evne til at størkne. 

Hvis du har glemt at tage Etodolac Orifarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Etodolac Orifarm

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Etodolac Orifarm.  

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Følgende bivirkninger er meget alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Hvis en af følgende bivirkninger opstår, skal du straks stoppe med at tage medicinen og søge akut lægehjælp.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Almen utilpashed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livstruende.
 • Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde.
  • åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.
  • lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
 • Brug af NSAID kan være forbundet med ophobning af væske i kroppen, belastning af hjertet og forhøjet blodtryk.
  • hævede ben, åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile og/eller trykken for brystet.
 • Blodig opkastning og/eller sort, tjæreagtig afføring pga. blødning i mave og tarm.
 • Forværring af tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) og betændelse i tarmene (Crohns sygdom) med diarré, slim og blødning fra endetarmen.
 • Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse.
 • Aftagende urindannelse pga. nyresvigt.
 • Gulsot, ofte med hudkløe.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekommer hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Svimmelhed.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Halsbrand/sure opstød, mavesmerter, diarré, luft i tarmene, kvalme.
 • Væskeophobning i kroppen.
 • Utilpashed.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livstruende.
 • Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.
 • Depression.
 • Hjertebanken.
 • Hovedpine, døsighed, rysten.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Synsforstyrrelser.
 • Blødning fra endetarmen.
 • Forstoppelse.
 • Smerter og svien ved vandladning.
 • Hyppig vandladning.
 • Udslæt, kløe, øget følsomhed af huden for lys.
 • Søvnforstyrrelser, forvirring, nervøsitet.
 • Mørk urin pga. øget mængde galdefarvestof i urinen.
 • Infektion i munden på grund af sår.

 

Etodolac Orifarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver og blodprøver, herunder leverfunktion osv., som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Etodolac Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: Etodolac.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactose, vandfri; natriumstivelsesglycolat; mikrokrystallinsk cellulose; povidone; magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri.
  Filmovertræk: hypromellose; macrogol 6000; titandioxid (E171); natriumlaurilsulfat; glycerol; magnesiumstearat; gul jernoxid (E 172); rød jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Runde, bikonvekse, laksefarvede filmovertrukne tabletter, diameter 12 mm. 

 

Pakningsstørrelser 

Blister: 20, 60 og 120 (2 x 60) tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Fremstiller

Iberfar, Indústria Farmacêutica, S.A.,  

Rua Consiglieri Pedroso, 121-123,  

Queluz de Baixo, 

2734-501 Barcarena,  

Portugal. 

 

Eller 

 

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Portugal Zarilac 

Danmark Etodolac Orifarm 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...