Losartankalium "2care4"

filmovertrukne tabletter 100 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Losartankalium 2care4 100 mg filmovertrukne tabletter  

Losartankalium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium 2care4
 3. Sådan skal du tage Losartankalium 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Losartankalium 2care4 tilhører en gruppe af lægemidler, der er kendt som angiotensin II-receptorantagonister. Angiotensin II er et stof, der dannes i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodkarrene og får dem til at trække sig sammen. Dette medfører en stigning i blodtrykket. Losartankalium 2care4 forhindrer, at angiotensin II binder sig til disse receptorer, hvilket får blodkarrene til at slappe af og dermed sænker blodtrykket. Losartankalium 2care4 forsinker nedgang i nyrefunktionen hos patienter med forhøjet blodtryk og type II-diabetes. 

 

Losartankalium 2care4 anvendes til: 

 • behandling af voksne og børn og unge over 6 år med højt blodtryk (hypertension).
 • behandling af patienter med kronisk nedsat hjertefunktion, hvor behandling med specifikke lægemidler, som kaldes angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACE-hæmmere, lægemidler som anvendes til at nedsætte højt blodtryk) ikke betragtes som velegnet af lægen. Hvis den nedsatte hjertefunktion er stabiliseret med en ACE-hæmmer, bør du ikke skifte til losartan
 • forbyggende mod slagtilfælde (”LIFE”-indikationen) hos voksne patienter med højt blodtryk og dokumenteret forstørrelse af hjertet.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Losartankalium 2care4:

 • hvis du er allergisk over for losartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Losartankalium 2care4 (angivet i afsnit 6)
 • hvis din leverfunktion er alvorligt nedsat
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå brug af Losartankalium 2care4 tidligere i graviditeten. Se afsnittet omhandlende graviditet)
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Losartankalium 2care4. 


Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Losartankalium 2care4 tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”). 


Kontakt lægen, før du tager Losartankalium 2care4, 

 • hvis du tidligere har haft angioødem (hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge) (se også afsnit 4 ”Bivirkninger”)
 • hvis du kaster voldsomt op eller har kraftig diarré, som fører til stort tab af væske og/eller salt fra kroppen
 • hvis du får diuretika (vanddrivende medicin som øger mængden af vand, der passerer ud gennem nyrerne), eller hvis du er på saltbegrænset diæt, som medfører stort tab af væske og salt fra kroppen (se afsnit 3 ”Dosering til særlige patientgrupper”)
 • hvis du har forsnævring eller blokering af de blodkar, der fører til nyrerne, eller hvis du for nylig har fået en nyretransplantation
 • hvis din leverfunktion er nedsat (se afsnit 2 ”Tag ikke Losartankalium 2care4” og afsnit 3 ”Dosering til særlige patientgrupper”)
 • hvis din nyrefunktion er nedsat
 • hvis du har nedsat hjertefunktion, med eller uden nedsat nyrefunktion, eller samtidig alvorlige livstruende rytmeforstyrrelser i hjertet. Det er nødvendigt at være særligt forsigtig, hvis du samtidig er i behandling med en beta-blokker
 • hvis du har problemer med hjerteklapperne eller hjertemusklen
 • hvis du har sygdom i hjertets kranspulsårer (forårsaget af nedsat blodgennemstrømning i hjertets blodkar), eller du har sygdom i hjernens blodkar (forårsaget af nedsat blodcirkulation i hjernen)
 • hvis du har primær hyperaldosteronisme (et syndrom der er forbundet med øget udskillelse af hormonet aldosteron fra binyrerne, som skyldes en abnormitet i kirtlen)
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.
Se også information under overskriften ” Tag ikke Losartankalium 2care4”. 

Børn

Losartankalium 2care4 bør ikke gives til børn under 6 år, eller børn med nedsat nyre- eller leverfunktion.
Kontakt lægen for yderligere information. 

Brug af anden medicin sammen med Losartankalium 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tag især hensyn, hvis du tager følgende lægemidler, mens du er i behandling med losartankalium: 

 • Andre blodtrykssænkende lægemidler, da denne type medicin kan sænke dit blodtryk yderligere. Blodtrykket kan også sænkes med en af følgende typer/slags medicin: Tricyklisk antidepressiv medicin, medicin til behandling af psykotiske tilstande, baclofen, amifostin
 • Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler: Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Losartankalium 2care4” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”
 • Medicin som holder på kalium eller som kan øge indholdet af kalium (f.eks. kaliumtilskud, salterstatninger, der indeholder kalium eller kaliumbesparende medicin som visse vanddrivende lægemidler [amilorid, triamteren, spironolacton] eller heparin)
 • NSAID’er (medicin som hjælper på betændelsestilstande, og som også kan bruges til smertelindring), da disse kan nedsætte losartans blodtrykssænkende virkning. Hvis din nyrefunktion er nedsat, kan samtidig brug af disse typer medicin føre til forværring af nyrefunktionen
 • Medicin, der indeholder lithium, bør ikke tages sammen med losartan, uden at lægen overvåger behandlingen nøje. Det kan være hensigtsmæssigt med særlige forholdsregler (f.eks. blodprøver).

Brug af Losartankalium 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Losartankalium 2care4 med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Informer din læge hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid. Din læge vil oftest råde dig til at stoppe behandlingen med Losartankalium 2care4, før du bliver gravid eller så snart du opdager, du er gravid.
Lægen vil råde dig til at tage et andet præparat end Losartankalium 2care4. Det frarådes at tage Losartankalium 2care4 tidligt i graviditeten, og Losartankalium 2care4 må ikke anvendes, hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det tages efter graviditetens tredje måned. 

 

Amning  

Informer straks din læge hvis du ammer eller skal begynde at amme. Losartankalium 2care4 anbefales ikke til mødre, der ammer. Lægen kan vælge en anden behandling, hvis du ønsker at fortsætte amningen, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at køre bil eller arbejde med maskiner.
Det er ikke sandsynligt, at Losartankalium 2care4 vil påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner.
Som det dog er tilfældet med meget anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk, kan Losartankalium 2care4 medføre svimmelhed eller døsighed hos nogle mennesker især i begyndelsen af behandlingen eller ved dosisøgning. Hvis du oplever svimmelhed eller døsighed, bør du tale med din læge, før du foretager lignende aktiviteter. 

Losartankalium 2care4 indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. mg, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Losartankalium 2care4

Tag altid Losartankalium 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den sædvanlige dosis er

Patienter med forhøjet blodtryk 

Behandlingen starter normalt med 50 mg losartan (1/2 tablet Losartankalium 2care4 100 mg) én gang dagligt. Den største blodtrykssænkende virkning bør være nået 3-6 uger efter start af behandling. Hos nogle patienter kan dosis senere øges til 100 mg losartan (1 tablet Losartankalium 2care4 100 mg) én gang dagligt. 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af losartan er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge eller apoteket. 

 

Ved behandling af forhøjet blodtryk kan losartan kombineres med vanddrivende medicin (som øger mængden af vand, der udskilles igennem nyrerne). 

 

Voksne patienter med nedsat hjertefunktion 

Behandlingen starter normalt med 12,5 mg losartan én gang dagligt. Generelt bør dosis øges trinvist en gang om ugen (f.eks. 12,5 mg dagligt, 25 mg dagligt, 50 mg dagligt, 100 mg dagligt op til højst 150 mg en gang dagligt). 

 

Forbyggende mod slagtilfælde (”LIFE”-indikationen) hos voksne patienter med højt blodtryk og dokumenteret forstørrelse af hjertet 

Normal startdosis er 50 mg losartan én gang dagligt. En lav dosis hydrochlorthiazid bør tilføjes og/eller dosis af losartan bør øges til 100 mg en gang daglig på basis af blodtryksrespons. 

 

Dosering til særlige patientgrupper  

Lægen kan tilråde en lavere dosis, især for visse patienter i starten af behandlingen, f.eks. patienter som får vanddrivende medicin i høje doser, patienter med nedsat leverfunktion eller patienter over 75 år. Losartan bør ikke gives til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se afsnittet ”Tag ikke Losartankalium 2care4”). 

 

Brug til børn og unge  

Den anbefalede startdosis til patienter, der vejer mellem 20 og 50 kg er 25 mg losartan én gang dagligt. Til patienter, der vejer mere end 50 kg, er den sædvanlige dosis 50 mg losartan én gang dagligt. Din læge kan øge dosis op til 100 mg én gang dagligt, hvis blodtrykket ikke er velkontrolleret. 

 

Losartankalium 2care4 bør ikke gives til børn mellem 6 måneder og 6 år. 

Indtagelse

Tabletterne bør sluges sammen med et glas vand. Du bør forsøge at tage din daglige dosis om morgenen på samme tid hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Losartankalium 2care4, indtil lægen siger noget andet. 

Hvis du har taget for meget Losartankalium 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Losartankalium 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

 

Symptomer på overdosering er lavt blodtryk, øget hjerterytme, muligvis nedsat hjerterytme. 

Hvis du har glemt at tage Losartankalium 2care4

Hvis du kommer til at glemme en daglig dosis, skal du blot tage næste dosis som normalt.  

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Losartankalium 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Losartankalium 2care4 og straks fortælle lægen om det eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital: 

 • En alvorlig allergisk reaktion (udslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, mund eller svælg, som gør det svært at synke eller trække vejret).

 

Dette er en meget alvorlig, men sjælden bivirkning, som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10.000 patienter, men færre end 1 ud af 1.000 patienter. Du kan få brug for hurtig lægehjælp eller indlæggelse på hospital. 

 

Følgende bivirkninger er set for Losartankalium 2care4: 

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • Svimmelhed
 • Lavt blodtryk (især efter stort tab af vand fra blodkarrene i kroppen, f.eks. hos patienter med alvorligt nedsat hjertefunktion eller ved behandling med store doser vanddrivende medicin)
 • Blodtryksfald, der viser sig, når man rejser sig fra liggende eller siddende stilling, og som kan have forbindelse til din dosis
 • Svækkelse
 • Træthed
 • For lidt sukker i blodet (hypoglykæmi)
 • For meget kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • Forandringer i nyrefunktion, herunder nyresvigt
 • Træthed og bleghed pga. blodmangel
 • Øget indhold af urinsyre i blodet, serumkreatinin og serumkalium hos patienter med hjertesvigt.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Døsighed
 • Hovedpine
 • Søvnforstyrrelser
 • Følelse af at hjertet slår meget hurtigt (palpitationer)
 • Stærke smerter i brystet (angina pectoris)
 • Åndenød (dyspnø)
 • Hoste
 • Mavesmerter
 • Forstoppelse
 • Diarré
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Nældefeber (urticaria)
 • Kløe (pruritus)
 • Udslæt
 • Lokal hævelse (ødem).

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter  

 • Betændelse i blodkarrene (vasculitis, herunder Schönlein Henochs purpura)
 • Følelsesløshed eller snurrende fornemmelse (paræstesi)
 • Besvimelse (synkope)
 • Meget hurtige og uregelmæssige hjerteslag (atrieflimren), slagtilfælde (hjernen)
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • Forhøjet ALAT (alaninaminotransferase i blodet), som sædvanligvis forsvinder, når behandlingen stoppes
 • Overfølsomhed med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer). Kan være livsfarligt
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)
 • Migræne
 • Ændret smagssans
 • Ringen, summen, brølen eller klikken for ørerne (tinnitus)
 • Depression
 • Generel utilpashed
 • Unormal leverfunktion
 • Muskel- eller ledsmerter
 • Uforklarlige muskelsmerter med mørk (te-farvet) urin (rhabdomyalyse)
 • Øget følsomhed over for solen (lysfølsomhed)
 • Impotens
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 • Lave saltniveauer i blodet (hyponatriæmi)
 • Influenzalignende symptomer
 • Rygsmerter
 • Urinvejsinfektion.

 

Bivirkninger hos børn er de samme som hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Losartankalium 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: losartankalium. 1 filmovertrukken tablet indeholder 100 mg losartankalium.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: cellulose, mikrokrystallinsk, magnesiumstearat, povidon K 25, silica, kolloid vandfri, natriumstivelsesglycolat (type A).
  Filmovertræk: Opadry hvid (lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 4000).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Losartankalium 2care4 er hvide, aflange, filmovertrukne tabletter med tre delekærve på begge sider og præget med ”5” på den ene side. Tabletten kan deles i fire lige store doser. 

 

Pakningsstørrelser 

Losartankalium 2care4 100 mg filmovertrukne tabletter: 28, 84 og 98 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4, Stenhuggervej 12, 6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4, Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V  

 

Losartankalium 2care4 svarer til Ancozan. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...