Lisinopril "Nordic Prime"

tabletter 20 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Lisinopril Nordic Prime 20 mg tabletter  

lisinopril 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lisinopril Nordic Prime til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Lisinopril Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lisinopril Nordic Prime indeholder lisinopril, som tilhører en gruppe af medicin, der kaldes angiotensinkonverterende enzym-hæmmere (ACE-hæmmere). ACE-hæmmere sænker blodtrykket og udvider blodkarrene, så blodet nemmere kan pumpes rundt til alle dele af kroppen. 

 

Lisinopril Nordic Prime anvendes til behandling af: 

 • Forhøjet blodtryk (hypertension), hjertesvigt og kan gives sammen med anden medicin efter en blodprop i hjertet.
 • Nyreproblemer hos sukkersygepatienter med forhøjet blodtryk (hypertension).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lisinopril Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for lisinopril, andre ACE-hæmmere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lisinopril Nordic Prime (angivet i afsnit 6).
 • hvis du, ved tidligere behandling med ACE-hæmmere, har haft en allergisk reaktion såsom hævelser af ansigt, læber, tunge og/eller i halsen med synkebesvær eller vejrtrækningsproblemer (angioødem).
 • hvis du eller andre familiemedlemmer har en fortid med allergiske reaktioner, som har givet synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af hænder, fødder eller ankler, ansigt, læber, tunge eller hals (angioødem) eller hvis du har haft angioødem under andre omstændigheder.
 • hvis du samtidig er i behandling med sacubtril/valsartan.
 • hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at undgå Lisinopril Nordic Prime tidligt i graviditeten - se afsnittet ”Graviditet og amning”).
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lisinopril Nordic Prime, hvis du: 

 • har en unormal eller nedsat hjertefunktion, hjertesvigt eller sygdom i hjerteklappen, åreforkalkning, forsnævring af hovedpulsåren (aortastenose) eller forstørret hjerte.
 • har en nyresygdom, nedsat nyrefunktion, forsnævring af blodkarrene til nyrerne eller hvis du har fået fjernet en nyre.
 • er af sort afstamning og tager ACE-hæmmer, da du har større risiko for at få angioødem end en person af anden afstamning. Dette lægemiddel kan være mindre effektivt.
 • er i dialysebehandling, eller hvis du har fået en nyretransplantation.
 • er i gang med en behandling, hvor det dårlige kolesterol fjernes fra dit blod (LDL-aferese) eller desensibiliserings-behandling mod allergi, f.eks. efter et hvepse- eller bistik. Lægen vil muligvis afbryde behandlingen med lisinopril for at undgå en mulig allergisk reaktion.
 • tager medicin, der indeholder lithium (mod mental sygdom).
 • tager tabletter eller insulin mod sukkersyge. Dit blodsukker bør måles nøje i løbet af den første måned Dosis på sukkersyge behandlingen skal muligvis justeres.
 • tager kaliumtilskud, medicin der øger kaliumindholdet i blodet såsom spironolacton, amilorid, kaliumholdige salttilskud eller er på saltfattig diæt.
 • samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge.
  • aliskiren.
 • får et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (hurtig hævelse under huden på områder som f.eks. halsen):
  • Racecadotril (lægemiddel til behandling af diarre)
  • Lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ og til kræft (temsirolimus, surolimus, everolimus)
  • Vildagliptin (lægemiddel til behandling af diabetes).

Ændring i antallet af blodlegemer  

Ændringer i antallet af blodlegemer er blevet rapporteret under behandling med ACE-hæmmere (se pkt. 4 ”Bivirkninger”). Disse ændringer kan gøre dig mere disponeret for at få infektioner, blødninger eller blå mærker. Fortæl lægen, hvis du får nogle af de tegn. Lægen vil da tjekke antallet af blodlegemer og eventuelt stoppe behandlingen, hvis det er nødvendigt. Nogle af disse ændringer er ikke vedvarende efter behandlingsstop med ACE- hæmmere. 


Du bør være meget forsigtig og spørge lægen til råds, hvis: 

 • du lider af sygdomme i bindevæv, såsom blod, knogler eller brusk (kollagen vaskulær lidelse)
 • du tager nogle af følgende lægemidler:
  • Immunosuppressiva (medicin der reducerer immunsystemets aktivitet, f.eks. efter en transplantation)
  • Allopurinol (til behandling af urinsyregigt og høje koncentrationer af urinsyre i blodet)
  • Procainamid (til behandling af uregelmæssig hjerterytme).

Det er specielt vigtigt hvis dine nyrer ikke fungerer godt. 

 

Leversygdomme  

ACE-hæmmere er meget sjældent sat i forbindelse med en lidelse, som starter med gulfarvning af huden og det hvide i øjnene pga. blokering af galdeflowet fra leveren til tarmen (kolestatisk gulsot) og udvikler sig hurtigt til levercelledød (lever nekrose) og nogle gange til død.
Hvis du udvikler gulsot, bør du stoppe med at tage Lisinopril Nordic Prime og straks kontakte lægen. Hvis din læge ser ændringer i leverenzymerne, kan det være at lægen stopper behandlingen. 

 

For lavt blodtryk (symptomatisk hypotension)  

Lisinopril Nordic Prime kan i sjældne tilfælde give for lavt blodtryk (symptomatisk hypotension), især i starten af behandlingen. Det sker oftere hos patienter, der: 

 • er dehydreret eller lider af saltmangel, f.eks. ved behandling med vanddrivende medicin, salt begrænsende diæt, dialyse, diarré eller opkast
 • lider af kraftigt forhøjet blodtryk pga. nyresygdom (reninafhængig hypertension)
 • lider af alvorligt hjertesvigt (grundet brugen af høje doser vanddrivende medicin, med eller uden forringelse af nyrefunktionen)
 • har hjertesygdomme forårsaget af utilstrækkelig blodforsyning af hjertemusklen (iskæmisk hjertesygdom) eller kredsløbslidelse. Lisinopril Nordic Prime kan være skyld i hjertestop (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde (stroke). Derfor kræver disse patienter tæt medicinsk monitorering.

 

Hvis du har øget risiko for blodtryksfald, vil lægen monitorere dig tæt især ved behandlingsstart eller dosisændring. 


Hvis dit blodtryk falder for meget, skal du lægge dig ned. Hvis det fortsætter, kan det kræve lægehjælp. Et midlertidig fald i blodtrykket kræver ikke nødvendigvis behandlingen med Lisinopril Nordic Prime stoppet. Når dit blodtryk kommer tilbage til normalt, kan du tage Lisinopril Nordic Prime, som du plejer. Dog sker det i nogle tilfælde at dosisreduktion eller behandlingsstop er nødvendigt. Tal med lægen hvis du får større blodtryksfald, eller hvis blodtryksfaldene sker ofte. 

 

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) eller angioødem  

I enkelte tilfælde har ACE-hæmmere (inklusiv Lisinopril) været skyld i livstruende allergiske reaktioner, kaldet angioødem. Meget sjældent er fatale tilfælde af angioødem blevet indberettet i forbindelse med hævelse af stemmebåndet eller tungen, som gav blokering af luftvejene.
Stop med at tage Lisinopril Nordic Prime og kontakt straks lægen, hvis du oplever symptomer på angioødem, såsom: 

 • hævelse af ansigt, arme og ben, læber, tunge og/eller hals
 • synkebesvær
 • vejrtrækningsbesvær
 • kløende udslæt.

 

Du er mere tilbøjelig til at få angioødem hvis: 

 • du er mørk i huden
 • du tidligere har haft angioødem, også selvom det ikke skyldes ACE-hæmmere

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 


Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller måske vil blive det). Du bør ikke tage Lisinopril Nordic Prime tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”). 

 

Under behandlingen  

Du skal kontakte lægen eller sundhedspersonalet, hvis du skal opereres eller bedøves. 


Du kan få hoste under behandling med Lisinopril Nordic Prime. Hosten er som regel tør og vil gå væk igen, når du stopper med at tage Lisinopril Nordic Prime. 

Brug af anden medicin sammen med Lisinopril Nordic Prime.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Det gælder også: 

 • vanddrivende medicin (diuretika) herunder kaliumbesparende diuretika som. amilorid, triamteren, spironolacton
 • kaliumtilskud eller kaliumholdig salterstatning eller andre lægemidler, som kan øge kaliumindholdet i din krop (som f.eks. trimethoprim og co-trimoxazol, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol)
 • lithium mod behandling af visse former for sindslidelser
 • en type smertestillende medicin, der kaldes NSAID (non-steroide antiinflammatoriske stoffer) mod smerter og betændelsestilstande (såsom acetylsalicylsyre (ved mere end 3 g pr dag)
 • guld til injektion til behandling af ledbetændelse (f.eks. natriumaurothiomalat), som kan give rødme i ansigtet, kvalme, svimmelhed og lavt blodtryk
 • anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk f.eks. glyceryltrinitrat
 • sympatomimetika (der stimulerer blodtryksstigning)
 • tabletter eller insulin mod sukkersyge
 • medicin som undertrykker immunsystemet til behandling af kronisk leddegigt eller i forbindelse med organtransplantation, f.eks. ciclosporin
 • lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus, everolimus, temsirolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se punktet “Advarsler og forsigtighedsregler”
 • heparin der indsprøjtes (til behandling af blodpropper) eller andre lægemidler, der bruges til at opløse blodpropper (gives som oftest på hospitalet)
 • bedøvelsesmedicin
 • racecadotril (lægemiddel til behandling af diarre)
 • sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne.

 

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler: 

 • hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Lisinopril Nordic Prime” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller måske vil blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Lisinopril Nordic Prime og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.
Du bør ikke tage Lisinopril Nordic Prime tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader. 

 

Amning  

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at begynde med at amme. Lisinopril Nordic Prime bør ikke anvendes af ammende mødre og lægen vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme dit barn. Dette gælder især, hvis dit barn er nyfødt eller for tidligt født. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller arbejd med maskiner, hvis du føler dig svimmel eller usædvanlig træt, mens du er i behandling med denne medicin.  

3. Sådan skal du tage Lisinopril Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Synk tabletten sammen med et glas vand
 • Forsøg så vidt muligt at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag

 

I begyndelsen af behandlingen vil lægen følge dig tæt, tage blodprøver, kontrollere din nyrefunktion og med jævne mellemrum kontrollere indholdet af salte i dit blod. Dette vil ske hyppigere, hvis du har en nyresygdom, en kollagensygdom eller hvis du behandles med allopurinol, probenecid eller medicin, der undertrykker immunsystemet. 

 

Voksne (herunder ældre)  

Til behandling af forhøjet blodtryk:
Den anbefalede startdosis er 10 mg dagligt. I nogle tilfælde er startdosis 2,5 mg eller 5 mg dagligt. Lægen vil langsomt øge denne til den dosis, der bedst kan kontrollere dit blodtryk. Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg en gang dagligt. Den maksimale dosis er 80 mg en gang dagligt.
Lisinopril kan være mindre effektiv til at sænke blodtrykket hos patienter af sort afstamning.
Hvis du tager vanddrivende medicin, vil lægen muligvis bede dig stoppe med at tage den vanddrivende medicin eller reducere dosis af den vanddrivende medicin, inden du begynder behandlingen med Lisinopril Nordic Prime. Lægen vil muligvis igangsætte behandlingen med den vanddrivende medicin igen, så snart dit blodtryk er stabilt. 


Til behandling af hjertesvigt:
Den anbefalede startdosis er 2,5 mg dagligt. Lægen vil måske langsomt øge dosis med højst 10 mg hver anden uge eller med længere mellemrum afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen. Den maksimale dosis er 35 mg dagligt. Lægen vil måske også bede dig tage anden medicin, såsom vanddrivende medicin og digoxin, eller en beta- blokker som f.eks. atenolol til behandling af din sygdom. 


Til behandling af patienter, der har haft en blodprop i hjertet:
Den anbefalede dosis er 5 mg på dag 1 og dag 2 og herefter 10 mg dagligt. Hvis du har lavt blodtryk, kan lægen vælge at du skal starte behandlingen med en lavere dosis på 2,5 mg dagligt.
Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 10 mg dagligt. Lægen kan vælge at justere dosis eller endda stoppe behandlingen afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen. 


Til behandling af diabetes relaterede tilstande:
Den anbefalede dosis er 10 mg dagligt. Hvis det er nødvendigt, vil lægen øge dosis til 20 mg dagligt.
Patienter med nyresygdom vil muligvis få en lavere dosis Lisinopril Nordic Prime. Lægen kan vælge at justere til en dosis, der bedre kontrollerer dit blodtryk eller til maksimalt 40 mg dagligt.
Behandling med lisinopril anbefales ikke, hvis du for nyligt har fået en nyretransplantation. 

 

Brug til børn og unge (6 til 16 år) med forhøjet blodtryk 

 • Lisinopril Nordic Prime anbefales ikke til børn under 6 år eller til børn med svært nedsat nyrefunktion.
 • Lægen vil udregne den korrekte dosering til dit barn. Dosis afhænger af barnets vægt.
 • Til børn der vejer mellem 20 kg og 50 kg er den anbefalede startdosis 2,5 mg en gang dagligt stigende til maksimalt 20 mg dagligt.
 • Til børn der vejer over 50 kg er den anbefalede startdosis 5 mg en gang dagligt stigende til maksimalt 40 mg dagligt.
 • Lisinopril Nordic Prime anbefales ikke til børn med andre indikationer end hypertension.

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Lisinopril fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge alle dine Lisinopril Nordic Prime til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Lisinopril Nordic Prime tabletter

Kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget mere af Lisinopril Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
Tag pakningen og de resterende tabletter med. Symptomerne på en overdosering er lavt blodtryk, shock, nyresvigt, ændringer i blodets indhold af salte, der ses ved en blodprøve, vejrtrækningsbesvær, øget eller nedsat hjertefrekvens, svimmelhed, angst og hoste. 

Hvis du har glemt at tage Lisinopril Nordic Prime

Tag den næste dosis, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Lisinopril Nordic Prime

Du må ikke pludselig holde op med at tage din medicin, da der så kan ske alvorlige ændringer i dit blodtryk. Hvis du ønsker at stoppe med behandlingen, skal du først rådføre dig med din læge eller apotek.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger, skal du straks afbryde behandlingen med denne medicin og kontakte lægen eller nærmeste skadestue:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Kraftige smerter i brystet, som kan brede sig til nakken og skuldrene (hjerteanfald) eller slagtilfælde (særligt hvis du oplever kraftig svimmelhed, uklarhed (især i begyndelsen af behandlingen eller når dosis øges, eller når man rejser sig op). Disse bivirkninger skyldes et kraftigt fald i blodtrykket).
 • Problemer med blodcirkulationen, som medfører kolde, ømme fingre og tæer. Kontakt lægen

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Utilpashed, forvirring og/eller svaghedsfølelse, kvalme, appetitmangel, irritabilitet. Dette kan være tegn på en uhensigtsmæssig høj produktion af det hormon (antidiuretisk hormon), der regulerer væskebalancen i kroppen (SIADH)
 • Nyresvigt (med symptomer såsom rygsmerter, hævelse af ben, fødder, hænder og ansigt, træthed, vandladningsbesvær)

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)  

 • Betændelse i bugspytkirtlen, der kan medføre stærke mavesmerter med kvalme og opkastning
 • alvorlig hudreaktion med blærer på huden, i munden, øjne og på kønsdelene eller sår
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse)
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i om omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom)
 • Alvorlig hudreaktion med røde, ofte kløende pletter, som begynder på arme og ben og nogle gange i ansigtet og resten af kroppen. Pletterne kan få blærer eller udvikle sig til hævede, røde områder med en lys plet i midten. Tilstanden kan give feber, ledsmerter, ondt i halsen, hovedpine og/eller diarre
 • Hyppigere infektioner eller feber, f.eks. ondt i halsen, sår i munden (dette er mere sandsynligt hos patienter med nyreproblemer og kollagen karsygdom som f.eks. sklerodermi eller hos patienter, der er i behandling med immunhæmmende medicin, allopurinol eller procainamid), eller hvis du bemærker at du lettere får blødning og blå mærker i huden, nogle gange uden grund, eller gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, eller hvis du føler dig træt, bleg og svag. Dette kan være tegn på ændringer (kan være alvorligt) i antallet eller type af blodceller, der kan skyldes en nedsat aktivitet i knoglemaven (hvor blodcellerne dannes)
 • Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, lys afføring, mørk urin eller mavesmerter. Dette kan være tegn på leverproblemer såsom leverbetændelse eller tilstoppet galdegang, der kan føre til leversvigt
 • Lungeinfektion eller betændelsestilstand i luftvejene
 • Ophobning af hvide blodlegemer i lungerne (eosinophili pheumonia)
 • Ændring i nyrefunktionen med nedsat eller manglende urinproduktion
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • allergiske reaktioner med hævelse i ansigt, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan give synke- eller vejrtrækningsbesvær (større sandsynlighed hos patienter af sort afstamning), åndenød og hvæsende vejrtrækning (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring straks 112.

Andre mulige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Svimmelhed (eller svimmelhed, når du rejser dig fra siddende eller liggende stilling), evt. besvimelse pga. lavt blodtryk
 • Hovedpine
 • Hoste
 • Diarré
 • Opkastning
 • Nyreproblemer.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Humørsvingninger
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
 • Følelse af at alting snurrer rundt (vertigo)
 • Smagsforstyrrelser
 • Ændret søvnmønster
 • Uregelmæssig hjerterytme eller manglende hjerteslag
 • Hurtigere hjerterytme
 • Kløende, løbende næse
 • Kvalme
 • Mavesmerter eller ubehag i maven
 • Hallucinationer (at se, høre og føle ting, der ikke er virkelige)
 • Fordøjelsesproblemer
 • Udslæt eller kløe på huden
 • Impotens
 • Udmattelse eller svaghedsfølelse
 • Øget mængde urinstof, kreatinin eller leverenzymer i blodet
 • Øget kaliumindhold i blodet, som kan medføre unormal hjerterytme.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Nedsat antal af de blodlegemer, der transporterer ilt rundt i kroppen
 • Mental forvirring
 • Ændret lugtesans
 • Mundtørhed
 • Nældefeber
 • Hårtab
 • Hudsygdom med fortykkelse og rødme af huden, ofte med sølvlignende skæl (psoriasis)
 • Forstørrede bryster hos mænd
 • Øget mængde bilirubin, som kan medføre gulfarvning af huden
 • Lavt natriumindhold i blodet, som kan medføre træthed og mental forvirring, muskeltrækninger, krampeanfald eller koma
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Giftige stoffer i blodet på grund af nyreproblemer.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • Hævede/forstørrede lymfekirtler, autoimmun sygdom (en tilstand, hvor immunsystemet angriber blodcellerne)
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).
 • Betændte og hævede bihuler med smerter, høj temperatur, ømhed
 • Hævelser i tarmen
 • Svedudbrud
 • Lymfeknudesvulster
 • Forkølelse
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke vurderes ud fra de eksisterende data):  

 • Følelse af nedtrykthed
 • Besvimelse.

 

Lisinopril kan også forårsage et syndrom med feber, betændelse i blodkarrene ofte med hududslæt, muskel- og ledsmerter, ledsygdom og lysoverfølsomhed. 

 

Bivirkninger hos børn  

Bivirkninger hos børn synes at være sammenlignelige med dem, der ses hos voksne 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lisinopril Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: lisinopril. Hver tablet indeholder 20 mg lisinopril (som lisinoprildihydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat, talcum, mannitol, majsstivelse og calciumhydrogenphosphatdihydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Din medicin er en hvid tablet. Tabletten er mærket med ”20” på den ene side og en delekærv på den anden side. 

 

Lisinopril Nordic Prime 20 mg findes i en pakningsstørrelse á 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...