Diproderm®

creme 0,5 mg/g

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diproderm® 0,5 mg/g (0,05%) creme  

betamethason  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Diproderm creme til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm
 3. Sådan skal du bruge Diproderm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Diproderm indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
 • Diproderm dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
 • Du kan bruge Diproderm til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Diproderm:

 • Hvis du er allergisk over for betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, medmindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
 • Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, kinderne og i panden (rosacea).
 • Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • På bumser eller på områder med bumser.
 • Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
 • Til hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Diproderm creme. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diproderm

Vær opmærksom på følgende: 

 • Behandlingen må ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
 • Du må ikke bruge binyrebarkhormoncreme længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning eller på kønsdele.
 • Du skal især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge.
  Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • Du må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster.
 • Du må ikke bruge Diproderm rundt om øjnene.
 • Undgå at få Diproderm i øjnene.
 • Hvis du har brugt Diproderm i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diproderm i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diproderm, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks.
  lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diproderm.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Diproderm

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 


Du kan bruge Diproderm sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Diproderm efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun bruge Diproderm i korte perioder efter aftale med lægen.
Du må ikke bruge Diproderm på brystet mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Diproderm creme indeholder chlorcresol, der kan medføre allergiske reaktioner.

Diproderm creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Diproderm

Brug altid Diproderm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne  

Påsmør Diproderm creme i et tyndt lag 1-2 gange dagligt (morgen og aften). 


Børn  

Du må kun bruge Diproderm creme til børn under 12 år efter aftale med en læge. Du bør i så fald kun smøre Diproderm creme på små hudområder og behandlingen må højest vare 1 uge. 


Vask hænderne efter brug, medmindre det er hænderne, der behandles. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Hvis du har brugt for meget Diprodem

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Diproderm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med. 


I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger (se punkt 4 Bivirkninger). 

Hvis du har glemt at bruge Diproderm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Diproderm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved lufttæt forbinding. 

Alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm

Sjældne bivirkninger Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken.
  Kontakt lægen.
 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm

Almindelige bivirkninger Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm.
 • Betændelse i hårsække.
 • Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
 • Kontakteksem.
 • Uønsket hårvækst.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Hvide pletter på huden (nedsat pigmentering).
 • Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.
 • Varmeknopper.

 

Ikke almindelige bivirkninger Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Overfølsomhed.
 • Små punktformede eller større blødninger i huden.

 

Sjældne bivirkninger Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Brune pletter på huden (øget pigment).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser (steroid-rosacea).
 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Diproderm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diproderm indeholder:

 • Aktivt stof: Betamethason 0,5 mg/g (som dipropionat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Hvid, blød paraffin, koncentreret phosphorsyre, renset vand, cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol, natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Diproderm creme er en glat, hvid/råhvid, ensartet creme. 


Pakningsstørrelser  

Tuber á 30 g, 50 g, 60 g (2x30 g), 90 g (3x30 g) og 100 g (2x50 g). 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

 

Diproderm® er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...