Paraghurt®

tabletter

Actavis Group

Om indlægssedlen

Paraghurt® tabletter 

Indlægsseddel: Information til brugeren

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Tag altid Paraghurt® nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paraghurt®
 3. Sådan skal du tage Paraghurt®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

Det aktive stof i Paraghurt®, Streptococcus faecium, er en mælkesyreproducerende bakterie, som danner mælkesyre. Paraghurt® genopretter den normale tarmflora. 

 

Du kan bruge Paraghurt® til forebyggelse og behandling af diarré, f.eks. i forbindelse med rejser eller diarré opstået under behandling med antibiotika. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paraghurt®

Tag ikke Paraghurt® hvis:

 • du er allergisk over for streptococcus faecium eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Paraghurt® (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Paraghurt®

Brug af anden medicin sammen med Paraghurt®

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

Brug af Paraghurt® sammen med mad og drikke

Du kan tage Paraghurt® sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Paraghurt®.  

 

Graviditet 

Du kan tage Paraghurt® under graviditet. 

 

Amning  

Du kan tage Paraghurt®, når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paraghurt® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Paraghurt® indeholder lactose og ricinusolie

Paraghurt® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Paraghurt® indeholder ricinusolie, som kan give mavebesvær og diarré. 

3. Sådan skal du tage Paraghurt®

Dosering

Voksne og børn over 2 år  

6-8 tabletter daglig fordelt på 2-3 doser. 

 

Børn under 2 år  

Du må kun bruge Paraghurt® til børn under 2 år efter lægens anvisning.  

 

Du kan tygge tabletterne eller synke dem hele med et glas vand. 

Hvis du har taget for mange Paraghurt®

Der er ingen symptomer på overdosering. Du skal blot fortsætte med at tage Paraghurt®, som anført på pakningen. 

Hvis du har glemt at tage Paraghurt®

Hvis du har glemt at tage Paraghurt®, skal du tage næste dosis som planlagt. 

4. Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger ved brug af Paraghurt®. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Paraghurt® utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Paraghurt® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Paraghurt® indeholder:

Det aktive indeholdsstof i Paraghurt® er frysetørret kultur af Streptococcus faecium, og hver tablet indeholder minimum 1 million bakterier. 

 

De øvrige hjælpesstoffer er: Lactose, ricinusolie, gelatine, talcum, karamelsmag (E1520, E150d) og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Paraghurt® tabletter er hvide, runde tabletter. 

 

Paraghurt® findes i pakningstørrelser à 60, 100 og 2x100 stk. i tabletbeholder (metalrør). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

Repræsentant

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...