Aciclodan

tabletter 800 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Aciclodan 800 mg tabletter  

Aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Aciclodan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegssedel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclodan
 3. Sådan skal du tage Aciclodan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aciclodan tilhører gruppen af lægemidler, der er effektive overfor virusinfektioner (antivirale stoffer). 


Aciclodan 800 mg tabletter anvendes til:
 

 • behandling af Varicella zoster virusinfektioner (helvedesild) på hud og slimhinder hos patienter med et intakt immunsystem; specielt når der forventes et alvorligt forløb af infektionen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclodan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Aciclodan

 • hvis du er allergisk overfor aciclovir, valaciclovir eller overfor nogle af de øvrige indholdsstoffer i Aciclodan 800 mg tabletter anført i pkt. 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du tager Aciclodan tabletter: 

 • hvis din nyrefunktion er nedsat, eller hvis du tilhører den ældre del af befolkningen. Dosis skal justeres, og du skal drikke rigeligt med væske under behandlingen (se også pkt. 3: Sådan skal du tage Aciclodan).
 • Hvis du har en nervelidelse.

Brug af anden medicin sammen med Aciclodan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Fortæl det især til din læge, hvis du tager nogle af følgende lægemidler: 

 • Interferon (anvendes til behandling af multipel schlerose), virkningen af begge lægemidler kan øges.
 • Zidovudin (lægemiddel til behandling af AIDS), der kan forekomme forstyrrelser i nervesystemet (neuropati), kramper og lethargi (søvnlignende sløvhedstilstand).
 • Theofyllin (anvendes mod astma og andre åndedrætsproblemer).
 • Cimetidin (anvendes til behandling af mavesår) og probenecid (til behandling af gigt), da disse lægemidler øger virkningen af aciclovir.
 • Mycofenolat mofetil (lægemiddel til transplanterede patienter). Du bør udvise forsigtighed, hvis du tager høje doser af aciclovir, da koncentrationen af begge lægemidler i blodet kan øges.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Der er stadig ikke tilstrækkelig information tilgængelig med hensyn til anvendelse af aciclovir under graviditet. Kontakt din læge eller apotek, hvis du er gravid. 

 

Amning 

Aciclovir passerer over i modermælk. Konsekvensen af dette er ikke klarlagt. Derfor skal du kontakte læge eller apotek, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det vides endnu ikke, om aciclovir påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Selvom det er usandsynligt at aciclovir skulle have denne virkning, er træthed, hovedpine og påvirkning af nervesystemet beskrevet i nogle tilfælde. Dette bør du være opmærksom på, hvis du skal køre bil eller betjene maskiner under behandling med Aciclodan. 

Aciclodan 800 mg tabletter indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Aciclodan

Dosis fastsættes individuelt for hver patient af lægen. Tag altid Aciclodan nøjagtigt efter lægens anvisning. I nogle tilfælde kan dosis afvige fra den anbefalede dosis. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

 • En Aciclodan 800 mg tablet 5 gange daglig hver 4. time. Du skal ikke tage nogen dosis om natten. Behandlingen skal startes indenfor 48 timer efter infektionens opståen. Behandlingen bør vare i 7 dage.

 

Brug til børn og unge 

Til behandling af helvedesild hos børn findes der ingen information med hensyn til dosis. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion 

Du skal udvise forsigtighed, hvis du har nedsat nyrefunktion. 

 

Dosis bør nedsættes til en Aciclodan 800 mg tablet 3 gange daglig med et interval på ca. 8 timer for patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance omkring 10-25 ml/min). 

Hvis nedsættelsen af nyrefunktionen er alvorlig (kreatinin clearance under 10 ml/min), anbefales en dosis på en Aciclodan 800 mg tablet 2 gange daglig med ca. 12 timers interval. 

 

Ældre 

I princippet er det ikke nødvendigt at justere dosis til ældre patienter. I tilfælde af nedsat nyrefunktion kan lægen beslutte at ændre dosis. 

Sådan tages tabletterne

Tag tabletterne med et halvt glas vand eller anden væske. 

Patienter med nedsat nyrefunktion og ældre patienter skal sørge for at drikke rigeligt med væske under behandlingen med aciclovir. Tilstrækkeligt væskeindtag er også meget vigtigt for patienter, der får høje doser aciclovir. 

Hvis du har taget for mange Aciclodan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aciclodan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Tegn på overdosis omfatter påvirkning af mave-tarmkanalen såsom følelse af at være syg samt påvirkning af nervesystemet såsom hovedpine og forvirring. 

Hvis du har glemt at tage Aciclodan tabletter

Hvis det kun er kort tid siden, du skulle have taget tabletten, kan du stadig tage den. Hvis det er lang tid siden, at du skulle have taget tabletten, skal du springe den glemte dosis over. Vent til det er tid til at tage den næste dosis, og fortsæt derefter med den normale dosering som ordineret. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Aciclodan tabletter

Din læge har fastlagt, hvor længe du skal blive ved med at tage Aciclodan. Du må ikke stoppe med behandlingen før tid uden at have talt med lægen først. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Aciclodan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne forsvinder som regel når behandlingen ophører. Her følger en liste over mulige bivirkninger. 

 

Almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Forvirring.
 • Hallucinationer.
 • Hovedpine, svimmelhed, døsighed.
  De ovenfor nævnte bivirkninger, som normalt forsvinder igen, forekom sædvanligvis hos patienter med forstyrrelser i nyrefunktionen eller sammen med øvrige risikofaktorer, men kan ikke fuldstændig karakteriseres til disse faktorer.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Diarré.
 • Mavesmerter.
 • Klør.
 • Hududslæt (inklusive fotosensitivitet).
 • Træthed.
 • Feber.
 • Udmattelse.

 

Ikke almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Søvnløshed.
 • Nældefeber.
 • Spredt hårtab (relation til behandlingen er ikke klarlagt).

 

Sjælden: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi).
 • Åndedrætsbesvær (dyspnø).
 • Stigninger i bilirubin og leverenzymer (ikke permanent ).
 • Angioødem.
 • Øgning af blodets indhold af urinsyre og kreatinin.

 

Meget sjælden: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Ændringer i blodtallet (anæmi, leukopeni, thrombocytopeni).
 • Fremmedgørelse (ophører efter endt behandling), ophidselse, psykotiske symptomer.
 • Rysten, manglende koordinering af bevægelser, taleforstyrrelser, kramper, hjernelidelser, nedsat bevidsthed, der kan føre til koma.
 • De ovenfor nævnte bivirkninger, som normalt forsvinder igen, forekom sædvanligvis hos patienter med forstyrrelser i nyrefunktionen eller sammen med øvrige risikofaktorer, men kan ikke fuldstændig karakteriseres til disse faktorer.
 • Hepatitis, gulsot.
 • Akut nyresvigt, nyresmerter.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Aciclodan efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”Exp:”.  

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aktivt stof: Aciclovir. 1 tablet indeholder 800 mg aciclovir. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, povidon, magnesiumstearat og vandfri silica kolloid. 

Udseende og pakningsstørrelser

Aciclodan 800 mg tabletter er hvide, aflange tabletter med delekærv på begge sider. Hver pakning indeholder 35, 50 eller 500 tabletter i blister. Hvert blisterkort indeholder 5 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18  

61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

Repræsentant

STADA Nordic ApS  

Marielundvej 46A  

2730 Herlev 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Belgien 

Aciclovir EG  

Danmark  

Aciclodan 800 mg  

Finland  

Acyclostad 800 mg tabletti  

Holland  

Aciclovir CF 800 mg tabletten  

Portugal  

Aciclovir Ciclum 800 mg comprimidos  

Spanien  

ACICLOVIR STADA 800 MG COMPRIMIDOS EFG  

Sverige  

Aciclovir STADA 800 mg  

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...