Fucidin®

salve 2 %

Leo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin® 2 % salve  

natriumfusidat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin
 3. Sådan skal du bruge Fucidin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidin indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden. 

 

Du kan bruge Fucidin mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidin virker på. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucidin:

 • hvis du er allergisk over for natriumfusidat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Brug ikke salven omkring øjnene, da det kan irritere øjet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må kun bruge Fucidin efter lægens anvining. 

 

Amning  

Du kan amme, selv om du bruger Fucidin, men du bør dog ikke smøre det på brystet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Brug af anden medicin sammen med Fucidin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Du kan bruge Fucidin sammen med anden medicin. 

Fucidin indeholder butylhydroxytoluen, cetylalkohol og lanolin

Indeholdet af cetylalkohol og butylhydroxytoluen E321 kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem) Lanolin kan give lokalt hududslæt hos personer med allergi over for lanolin. 

Butylhydroxytoluen E321 kan desuden give irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Fucidin

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efterlægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægeneller på apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Børn og voksne: 

Påsmør salven 2-3 gange dagligt. 

Hvis du har brugt for meget Fucidin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Fucidin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidin. 

Hvis du har glemt at bruge Fucidin

Du må ikke bruge en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvænlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Eksem
 • Udslæt
 • Kløe
 • Rødmen af huden
 • Smerter på påføringsstedet (herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden)
 • Irritation på påføringsstedet

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Overfølsomhed
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelse: Kan være alvorligt. Tal med lægen.
  Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nældefeber
 • Blærer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller tuben efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin indeholder:

Aktivt stof: Natriumfusidat. 

Øvrige indholdsstoffer: Cetylalkohol, vandfrit lanolin, paraffinolie, hvid blød paraffin, butylhydroxytoluen E321 og all-rac-α-tocopherol. 

Udseeende og pakningsstørrelser

Fucidin er en hvid til gullig hvid, gennemskinnelig salve. 


Pakningsstørrelser:15 g og 30 g 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup 

Fremstiller

LEO Laboratories Ltd., 285 Cashel Road, Dublin 12, Irland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i juni 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...