Fucicort®

creme 1+20 mg/g

Leo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucicort Lipid 20 mg/g + 1 mg/g creme 

fusidinsyre/betamethason  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucicort Lipid til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort Lipid
 3. Sådan skal du bruge Fucicort Lipid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucicort Lipid er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethasonvalerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme bakteriers vækst, og betamethason virker ved at reducere betændelse og dæmpe kløe. Du kan bruge Fucicort Lipid til behandling af hudsygdomme, hvor betændelsen er forårsaget af bakterier, der er sensitive over for fusicinsyre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort Lipid

Brug ikke Fucicort Lipid:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder bleeksem.

Brug ikke Fucicort Lipid hvis du har:

 • systemiske svampe infektion (dybe infektioner forårsaget af svamp)
 • hudsygdomme som skyldes svamp, bakterier eller virus
 • rosacea (svær rødme, særlig i ansigtets midtparti).
 • eksem rundt om munden.
 • tuberkulose (TB)
 • akne

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort Lipid.
 

Brug ikke Fucicort Lipid længere end højst nødvendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig. Du bør ikke bruge Fucicort Lipid i mere end 2 uger.
 

Undgå at få Fucicort Lipid i øjnene, i åbne sår eller på slimhinder (sarte hudkanter, fx i munden eller næsebor).
Sig til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Fucicort Lipid kan skjule mulige symptomer på infektion.
Fucicort Lipid kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og genaktivere en hvilende infektion. 

Børn og unge

Fucicort Lipid skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå store mængder, lufttætte forbindinger (okklussion) og længerevarende behandling. 

Brug af anden medicin sammen med Fucicort Lipid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Du kan bruge Fucicort Lipid sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Fucicort Lipid. 

 

Graviditet: Du må kun bruge Fucicort Lipid efter lægens anvisning.  

 

Amning: Du kan bruge Fucicort Lipid i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen om rådgivning. Du må ikke smøre Fucicort Lipid på brystet, når du ammer.  

Trafik og arbejdssikkerhed

Fucicort Lipid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucicort Lipid indeholder metylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) (konserveringsmiddel), cetostearylalkohol og kaliumsorbat.

Indeholdet af metylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) kan medføre allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Cetostearylalkohol og kaliumsorbat kan give lokalt hududslæt. Dette kan ske når som helst efter behandling. Læs venligst afsnit 4 således at du kan få øje på tegn på at dette eventuelt sker for dig. 

3. Sådan skal du bruge Fucicort Lipid

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 2-3 gange daglig i op til 2 uger. 

Brugervejledning

Du må kun bruge Fucicort Lipid på betændt hud. 

Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen, med mindre du skal behandle hænderne. 

Hvis du har brugt for meget Fucicort Lipid

Kontakt lægeneller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucicort Lipid end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, eller du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Fucicort Lipid

Har du glemt at påsmøre Fucicort Lipid, skal du blot fortsætte behandlingen så snart du kommer i tanke om det og derefter fortsætte som hidtil. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Allergisk reaktion
 • Rødme eller udslæt
 • Brændende fornemmelser i huden
 • Kløe
 • Tør hud
 • Smerte på påføringsstedet
 • Irritation påføringsstedet

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Rødmen af huden
 • Nældefeber
 • Udslæt
 • Hævelse på påføringsstedet
 • Blærer på påføringsstedet

 

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Sløret syn

 

Bivirkninger forårsaget af behandling med kortikosteroider, såsom betamethason omfatter: 

 • Tynd hud
 • Eksem
 • Eksem rundt om munden
 • Striber på huden
 • Udvidelse af de små blodkar i huden
 • Vedvarende rødme
 • Rødmen af huden
 • Affarvning af huden
 • Uønsket hårvækst
 • Kraftig sveden
 • Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug.

 

Systemiske bivirkninger forårsaget af behandling med stærke kortikosteroider, som betamethason omfatter: 

 • Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende behandling på huden.
 • Komplikationer ved påføring for tæt på øjet (fx forhøjet tryk inden i øjet og glaukom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

Fucicort Lipid er kun holdbar i 3 måneder efter åbning af tuben. 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucicort Lipid indeholder:

 • Aktivt stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og betamethason (som valerat) 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Steareth-21, hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, hypromellose, citronsyremonohydrat, kaliumsorbat, renset vand og konserveringsmidler: Methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), all-racall-rac-α- tocopherol.

Udseende og pakningsstørrelser

Fucicort Lipid er en hvid creme og forefindes i tuber af 5 g, 15 g, 30 g og 60 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S 

Industriparken 55 

DK-2750 Ballerup 

Fremstiller:

LEO Laboratories Ltd. 

285 Cashel Road 

Dublin 12 

Irland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...