Selo-Zok®

depottabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg

Recordati

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Selo-Zok depottabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg.  

Metoprololsuccinat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Selo-Zok til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, herunder biverkningar, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Selo-Zok
 3. Sådan skal du tage Selo-Zok
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Selo-Zok tilhører lægemiddelgruppen kaldet beta1-selektive-betablokkere. 

Det sænker forhøjet blodtryk, og får hjertet til at arbejde roligere og mere stabilt. 

 

Selo-Zok bruges til voksne for at behandle forhøjet blodtryk, brystsmerter (angina pectoris) og svækket hjerte (kronisk hjerteinsufficiens). Du vil da få anden medicin samtidig med Selo-Zok. Forstyrrelser i hjerterytmen med hurtig uregelmæssig puls, for højt stofskifte med hjertebanken og forebyggelse af migræne. Hvis du har haft en blodprop i hjertet, bruges Selo-Zok til at nedsætte risikoen for, at du får en ny blodprop. 

 

Selo-Zok bruges til behandling af forhøjet blodtryk hos børn i aldren 6-18 år. 

 

Selo-Zok 25 mg depottabletter er hvide til off-white, ovale med en størrelse på 5,5 mm x 10,5 mm med delekærv på begge sider og mærket A/β på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Selo-Zok 50 mg depottabletter er hvide til off-white, runde med en diameter på 9 mm med delekærv på den ene side og mærket A/mO på den anden side. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser. 

 

Selo-Zok 100 mg depottabletter er hvide til off-white, runde med en diameter på 10 mm med delekærv på den ene side og mærket A/mS på den anden side. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser. 

 

Selo-Zok 200 mg depottabletter er hvide til off-white, ovale med en størrelse på 8,5 mm x 17 mm med delekærv og mærket A/mY på den ene side. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Selo-Zok

Tag ikke Selo-Zok:

 • hvis overledningen af hjertets impulser er hæmmet (hjerteblok, syg sinus-syndrom eller AV-blok).
 • hvis du har ubehandlet hjertesvigt.
 • hvis du har for langsom puls.
 • hvis du har meget dårlig blodcirkulation.
 • hvis du har meget lavt blodtryk.
 • ved pludselig opstået hjertetilfælde (akut myokardieinfarkt).
 • hvis du har astma eller besværet vejrtrækning som f.eks. rygerlunger.
 • hvis du er overfølsom over for metoprololsuccinat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Selo-Zok (angivet i punkt 6).
 • hvis du er overfølsom overfor andre beta-blokkere.
 • hvis du har alvorlig akut sygdom med for meget syre i blodet (metabolisk acidose)
 • Hvis du har en ubehandlet tumor i binyremarven (fæokromocytom)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Selo-Zok.
Du må ikke stoppe behandlingen uden først at tale med din læge. Hvis behandlingen stoppes, skal det ske gradvist over 1-2 uger.
Tal med din læge, hvis du oplever, at din hjerterytme bliver langsommere og langsommere. Dosis skal måske ændres.
Tal med din læge, hvis du har fæokromocytom (en hormonproducerende knude). Hvis du skal indlægges eller opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Selo-Zok. 

Brug af anden medicin sammen med Selo-Zok

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.  

 

Visse andre lægemidler påvirker eller påvirkes af behandling med Selo-Zok. 


Nogle lægemidler forstærker virkningen af Selo-Zok: 

 • Lægemidler til hjerte- og kredsløbssygdomme (f.eks. verapamil, chinidin og amiodaron, hydralazin og andre lægemidler mod forhøjet blodtryk eller rytmeforstyrrelser i hjertet).
 • Cimetidin (mod mavesår/mavesyre).
 • Seretonin-genoptagelses-hæmmere (mod depression).
 • Alkohol.

 

Nogle lægemidler formindsker Selo-Zoks virkning: 

 • Rifampicin (antibiotika).
 • Indomethacin (mod gigt).

 

Rådfør dig også med lægen hvis du får MAO-hæmmere mod depression (isocarbazid, moclobemid), andre beta-blokkere (f.eks. visse øjendråber), clonidin (mod migræne), eller hvis du har sukkersyge (måske skal dosis ændres). 

Brug af Selo-Zok sammen med mad og drikke

Du kan tage Selo-Zok sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet: Du må kun tage Selo-Zok efter lægens anvisning. Beta-blokkere, herunder metoprolol kan skade fosteret og forårsage for tidlig fødsel. 


Amning: Du kan amme, selvom du tager Selo-Zok. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Selo-Zok kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Selo-Zok

Tag altid Selo-Zok nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Tabletterne tages én gang dagligt med mindst et halvt glas væske - helst sammen med morgenmaden. Tabletterne skal sluges hele - må ikke tygges eller knuses. Se information i punktet ”Virkning og anvendelse”. Tabletten på 25 mg kan deles, hvis din dosis er 12½ mg. 

De øvrige styrker har ligeledes delekærv, men delekærven er kun beregnet til at dele tabletten i to dele for at lette indtagelsen, hvis du har vanskeligt ved at sluge en hel tablet. 

Den sædvanlige dosis er:

Brug til børn og unge  

Børn fra 6 år: 

Forhøjet blodtryk: 1 mg pr. kg kropsvægt, dog højst 50 mg dagligt. Dosis kan dog øges til højst 2 mg pr. kg kropsvægt. 

 

Børn under 6 år: 

Selo-Zok anbefales ikke til børn under 6 år. 

 

Voksne 

Forhøjet blodtryk: 50-200 mg én gang dagligt.  

Brystsmerter: 100-200 mg én gang dagligt. 

Svækket hjerte (hjerteinsufficiens): Individuelt fra 12,5 mg - 200 mg dagligt, sammen med anden behandling. 

Rytmeforstyrrelser: 100-200 mg én gang dagligt. 

Efter blodprop i hjertet: Individuel, sædvanligvis 200 mg dagligt.  

Hjertebanken: 100 mg én gang dagligt om morgenen. 

Forebyggelse af migræne: 100-200 mg én gang dagligt om morgenen. 

Hvis du har taget for mange Selo-Zok depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Selo-Zok, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer ved overdosis er langsom puls, for lavt blodtryk, sammentrækning af bronkierne. Du kan evt. gå i shock. 

Hvis du har glemt at tage Selo-Zok

Hvis du har glemt at tage en tablet, og der er mere end 12 timer til din næste normale dosis, bør du tage tabletten med det samme. Hvis der er mindre end 12 timer til din næste normale dosis, skal du tage en halv dosis. Fortsæt med næste dosis på det normale tidspunkt. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): Træthed.  

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Langsom hjerterytme, lavt blodtryk, kolde hænder og fødder, hjertebanken, svimmelhed, hovedpine, kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse, åndenød ved fysisk aktivitet.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Forbigående forværring af de symptomer man har, hvis man lider af nedsat hjertefunktion, lettere rytmeforstyrrelser i hjertet (AV-blok I), væskeansamlinger, brystsmerter, føleforstyrrelser (brændende, prikkende eller følelsesløs fornemmelse), muskelkrampe, opkastning, vægtøgning, depression, nedsat koncentrationsevne, søvnforstyrrelser, mareridt, sammentrækninger i bronkierne, udslæt, øget svedtendens. Under et hjerteanfald kan der komme et kraftigt fald i blodtrykket (kardiogent shock).  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Overledningsforstyrrelser i hjertet og uregelmæssig hjerterytme, mundtørhed, afvigelse i levertal, nervøsitet, angst, impotens, høfeber, synsforstyrrelser, tørre og/eller irriterede øjne, øjenbetændelse, hårtab.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Koldbrand (hos personer med alvorlige kredsløbsforstyrrelser), blodbilledforandringer, hukommelsestab/nedsat hukommelse, konfusion, hallucinationer, ringen for ørerne (tinnitus), smagsforstyrrelser, lysoverfølsomhed, forværring af psoriasis, ledsmerter og leverbetændelse.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Selo-Zok utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Selo-Zok efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Selo-Zok skal opbevares tørt og ved almindelig temperatur.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Selo-Zok indeholder:

 • Aktivt stof: metoprolol som metoprololsuccinat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Silica kolloid, ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstearylfumarat, hypromellose, macrogol 6000, syntetisk paraffin, og titandioxid E 171.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

 • Selo-Zok 25 mg depottablet er hvid til offwhite, oval med en størrelse på 5,5 mm x 10,5 mm med delekærv på begge sider og mærket A/β på den ene side.
 • Selo-Zok 50 mg depottablet er hvid til offwhite, rund med en diameter på 9 mm med delekærv på den ene side og mærket A/mO på den anden side.
 • Selo-Zok 100 mg depottablet er hvid til offwhite, rund med en diameter på 10 mm med delekærv på den ene side og mærket A/mS på den anden side.
 • Selo-Zok 200 mg depottablet er hvid til offwhite, oval med en størrelse på 8,5 mm x 17 mm med delekærv og mærket A/mY på samme side.

 

Pakningsstørrelser  

Selo-Zok 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg findes i pakninger af 28 og 100 stk. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Recordati Ireland Limited,  

Raheens East,  

Ringaskiddy Co., Cork,  

Irland 

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige 

 

eller  

 

Casen Recordati, S.L., Utebo (Zaragoza), Spanien 

Dansk repræsentant:

Recordati AB, Sverige 

Tel: +46 8 545 80 230 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...