Lercazar

filmovertrukne tabletter 10 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lercazar 10 mg filmovertrukne tabletter 

Lercanidipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercazar
 3. Sådan skal du tage Lercazar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lercazar er en selektiv calciumkanal blokker, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes dihydropyridiner. Selektive calciumkanal blokkere nedsætter forhøjet blodtryk. De virker ved at afslappe og derved udvide blodkarrene. 

Lercazar anvendes til:

 • behandling af let til moderat forhøjet blodtryk (essentiel hypertension).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercazar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lercazar:

 • hvis du er allergisk over for lercanidipinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lercazar (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har haft en allergisk reaktion over for lægemidler, som ligner Lercazar (fx amlodipin, nicardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipin).
 • hvis du er gravid eller ammer, eller hvis du måske kan blive gravid (se afsnit 2 ”Graviditet og amning”).
 • hvis du lider af visse hjertesygdomme:
  • ubehandlet hjertesvigt
  • karforsnævringer ved hjertet
  • ustabil angina (brystsmerter ved hvile eller som gradvis forværres)
  • har haft et hjertetilfælde i løbet af den sidste måned
 • hvis du har store lever- eller nyreproblemer
 • hvis du tager lægemidler/føde, som kan påvirke virkningen og/eller bivirkningerne af Lercazar, så som:
  • antisvampemiddel (fx ketoconazol eller itraconazol)
  • makrolidantibiotika (fx erythromycin eller troleandomycin)
  • antivirusmidler (fx ritonavir til behandling af AIDS)
  • ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstødning)
  • grapefrugt eller grapefrugtjuice.

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lercazar.
Tal med lægen hvis du har eller tidligere har haft symptomer eller sygdomme; især hvis du har haft noget af følgende: 

 • Syg sinus syndrom (en hjertesygdom, der kan få hjertet til at slå for hurtigt eller for langsomt), hvis dette ikke er behandlet ved indsættelse af en pacemaker
 • Nedsat funktion af venstre ventrikel (en hjertesygdom hvor et af kamrene i hjertet ikke fyldes eller pumper normalt)
 • Iskæmisk hjertesygdom (hvor blodtilførslen til hjertet ikke er tilstrækkelig)
 • Eksisterende angina pectoris (brystsmerter)
 • Let til moderat nyrer- eller leverproblemer.

 

Hvis du har eller tidligere har haft nogen af disse sygdomme, skal du tale med lægen inden du anvender Lercazar. 

Brug af anden medicin sammen med Lercazar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tag ikke Lercazar sammen med anden medicin, der hæmmer nedbrydningen, og derfor kan influere på virkningen og/eller bivirkningerne af Lercazar. Lægen ved hvilken medicin, det drejer sig om. Det drejer sig f.eks. om: 

 • ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstødning)
 • ketoconazol eller itraconazol (medicin mod svampeinfektioner)
 • ritonavir (til behandling af AIDS)
 • erythromycin eller troleandomycin (antibiotika).

 

Visse andre lægemidler, der omdannes (aktiveres eller ændres) af CYP3A4, eller som fremmer dette enzym, kan påvirke mængden af lercanidipin i blodet. Derfor skal du tale med lægen hvis du anvender anden medicin. 

 

Virkningen af lercanidipin øges af: 

 • midazolam (beroligende middel)
 • terfenadin, astemizol (antihistamin mod høfeber og andre allergiske lidelser)
 • amiodaron, quinidin (mod uregelmæssig hjerterytme)
 • cimetidin (mod mavesår) når det gives i høje doser (over 800 mg/dag).

 

Virkningen af lercanidipin nedsættes af: 

 • phenytoin, carbamazepin (til behandling af epilepsi)
 • rifampicin (antibiotika)
 • beta-blokkere (lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesygdom, f.eks. metoprolol).

 

Lercanidipin øger virkningern af: 

 • digoxin (til behandling af hjertesygdom)
 • simvastatin (kolesterolsænkende middel).

Brug af Lercazar sammen med mad, drikke og alkohol

Tag altid Lercazar tabletter mindst 15 minutter før et måltid (morgenmad). 

 

Alkohol kan øge virkningen og bivirkningerne af lercanidipin. Du bør derfor ikke drikke alkohol under behandlingen. 

 

Grapefrugtjuice kan øge koncentrationen af lercanidipin i blodet. Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice så længe du anvender Lercazar. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du må ikke anvende Lercazar hvis du er gravid. Hvis du ønsker at blive gravid, eller tror du måske er gravid, bør du tale med lægen. Din behandling skal ændres. 

 

Amning
Du må ikke tage Lercazar hvis du ammer. Lercanidipin passerer over i brystmælken, og kan derved nå din baby. Hvis det er nødvendigt at fortsætte behandlingen med Lercazar, skal du stoppe med at amme. Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lercanidipin kan forårsage svimmelhed, svaghed, træthed og søvnighed. Hvis du oplever disse virkninger, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Lercazar indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lercazar

Tag altid Lercazar nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

 

Lercazar tabletter skal synkes hele med et glas vand helst om morgenen mindst 15 minutter før morgenmaden. 

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

Den sædvanlige dosis er

Den anbefalede dosis er 10 mg en gang dagligt. Lægen kan anbefale at øge dosis til 20 mg dagligt, hvis nødvendigt. 

 

Ældre: 

Som regel er det ikke nødvendigt at justere dosis til ældre patienter. 

 

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion: 

Ved let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion er den sædvanlige startdosis 10 mg 1 gang dagligt. Lægen vil øge dosis forsigtigt. Hvis du har alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion, må du ikke anvende Lercazar. 

 

Børn: 

Lercazar anvendes ikke til børn under 18 år på grund af utilstrækkelig information om sikkerhed og virkning. 

Hvis du har taget for mange Lercazar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lercazar, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

En overdosering kan forårsage et stort fald i blodtrykket (hypotension), en hurtig eller langsom hjerterytme, bevidstløshed og andre alvorlige symptomer. Øvrige symptomer listet under afsnit 4 ”Bivirkninger” kan blive forstærket ved en overdosis. 

Hvis du har glemt at tage Lercazar

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Den næste dosis tages til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Lercazar

Du må ikke stoppe behandlingen med Lercazar uden først at tale med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Inddelingen af bivirkningerne er baseret på følgende frekvenser: 

 

Meget almindelige: forekommer hos mere end 1 ud af 10 brugere 

Almindelige: forekommer hos 1 til 10 ud af 100 brugere 

Ikke almindelige: forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 brugere 

Sjælden: forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 brugere 

Meget sjælden: forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 brugere 

Ikke kendt: frekvensen kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data. 

 

Følgende bivirkninger er forbundet med Lercazar: 

 

Ikke almindelige: 

 • hurtig hjerterytme (takykardi)
 • hjertebanken
 • perifert ødem (ophobning af væske, især i benene)
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • rødmen (især i ansigtet).

 

Sjælden: 

 • angina pectoris (brystsmerter)
 • nogle lægemidler, der ligner Lercazar kan forårsage smerter foran på brystet
 • søvnighed (somnolens)
 • kvalme
 • fordøjelsesbesvær
 • diarré
 • mavesmerter
 • opkastning
 • forøget urinmængde
 • hududslæt
 • muskelsmerter
 • svaghedsfølelse
 • træthed.

 

Meget sjælden: 

 • hvis du allerede lider af angina pectoris, kan symptomerne opstå hyppigere, vare længere tid eller blive forværret
 • isolerede tilfælde af blodprop i hjertet kan opstå
 • besvimelse
 • øgede leverenzymer (dette forsvinder som regel, når behandlingen stoppes)
 • forstørrelse af tandkødet
 • hyppigere vandladninger
 • hypotension (for lavt blodtryk)
 • brystsmerter.

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget
i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Lercazar efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lercazar indeholder:

 • Aktivt stof: lercanidipin. 1 filmovertrukken tablet indeholder 10 mg lercanidipinhydrochlorid som lercanidipinhydrochloridhemihydrat. Dette svarer til 9,4 mg lercanidipin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Lactosemonohydrat, pregelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium, hypromellose, silica, kolloid vandfri, magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E 171), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Lercazar 10 mg: Gule, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv. Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4 

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Lercazar svarer til Lercastad. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...