Brinzolamide "2care4"

øjendråber, suspension 10 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Brinzolamide 2care4 10 mg/ml øjendråber, suspension  

Brinzolamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brinzolamide 2care4
 3. Sådan skal du bruge Brinzolamide 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Brinzolamide 2care4 indeholder brinzolamid, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes karboanhydrasehæmmere. Det sænker trykket inde i øjet. 

 

Brinzolamide 2care4 anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet. Forhøjet tryk i øjet kan føre til en sygdom kaldet glaukom (grøn stær). 

Hvis trykket i øjet bliver for højt, kan det beskadige dit syn. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brinzolamide 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Brinzolamide 2care4

 • hvis du er allergisk over for brinzolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Brinzolamide 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer
 • hvis du er allergisk over for lægemidler, der tilhører ”sulfonamiderne”. Eksempler omfatter lægemidler, der anvendes til behandling af sukkersyge eller infektioner, samt vanddrivende lægemidler.
  Brinzolamide 2care4 kan forårsage samme type allergi
 • hvis du lider af for høj surhedsgrad i blodet (en tilstand kaldet ”hyperkloræmisk acidose”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Brinzolamide 2care4, 

 • hvis du har nyre- eller leverproblemer
 • hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer
 • hvis du bruger anden medicin, der indeholder et sulfonamid.

Børn og unge

Brinzolamide 2care4 bør ikke bruges af spædbørn, børn og unge, der er under 18 år, medmindre lægen anbefaler det. 

Brug af anden medicin sammen med Brinzolamide 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du bruger andre karboanhydrasehæmmere (acetazolamid eller dorzolamid, se afsnit 1 “Virkning og anvendelse”). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Frugtbare kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen med Brinzolamide 2care4. Brinzolamide 2care4 må ikke anvendes under graviditet og amning. Brug ikke Brinzolamide 2care4, medmindre din læge har anbefalet det. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen. Dit syn kan blive sløret umiddelbart efter anvendelse af Brinzolamide 2care4. 

 

Brinzolamide 2care4 kan forringe evnen til at udføre opgaver, der kræver mental årvågenhed og/eller fysisk koordination. Hvis du bliver påvirket, skal du udvise forsigtighed, når du kører bil eller betjener maskiner. 

Brinzolamide 2care4 indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,10 mg benzalkoniumchlorid pr. ml. Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

 

Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Brinzolamide 2care4

Brug altid Brinzolamide 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Brug kun Brinzolamide 2care4 i øjnene. Det må ikke indtages gennem munden eller indsprøjtes. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe i det angrebne øje (øjne) 2 gange dagligt - morgen og aften. Anvend denne dosering, medmindre din læge har ordineret dig noget andet. Anvend kun Brinzolamide 2care4 i begge øjne, hvis din læge har ordineret det. Anvend Brinzolamide 2care4 så længe som ordineret af din læge. 

Sådan skal du bruge Brinzolamide 2care4

1. 

Brinzolamide "2care4" 2care4 ApS øjendråber, suspension 10 mg/ml 

 

2. 

Brinzolamide "2care4" 2care4 ApS øjendråber, suspension 10 mg/ml 

 

3. 

Brinzolamide "2care4" 2care4 ApS øjendråber, suspension 10 mg/ml 

 

Hent Brinzolamide 2care4 flasken og et spejl 

 • Vask dine hænder.
 • Ryst flasken og skru hætten af. Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løs, når flasken åbnes, skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.
 • Hold flasken i hånden, pegende nedad, mellem tommel- og langefinger.
 • Bøj hovedet bagover og træk forsigtig ned i dit nederste øjenlåg, indtil der former sig en ”lomme” mellem dit øjenlåg og dit øje. Dråben skal lægge sig der (figur 1).
 • Før dråbespidsen på flasken tæt på øjet. Brug spejlet, hvis det gør det nemmere.
 • Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene dråberne.
 • Et blødt tryk med pegefingeren i bunden af flasken vil aflevere 1 dråbe Brinzolamide 2care4 ad gangen.
 • Tryk ikke på siden af flasken, den er konstrueret, så et let tryk i bunden er tilstrækkeligt (figur 2).
 • Efter du har dryppet med Brinzolamide 2care4, trykkes en finger mod øjenkrogen ind mod næsen (se figur 3) i mindst 1 minut. Det forhindrer, at Brinzolamide 2care4 kommer ud i resten af kroppen.
 • Gentag processen i det andet øje, hvis det er ordineret af din læge.
 • Skru hætten på flasken igen direkte efter brug.
 • Brug hele flasken op, inden du åbner en ny flaske.

 

Hvis en dråbe rammer forbi øjet, forsøg på ny. 

Hvis du bruger andre øjenpræparater, så vent mindst 5 minutter mellem Brinzolamide 2care4 og de andre øjenpræparater. 

Øjensalve skal påføres sidst. 

Hvis du har brugt for meget Brinzolamide 2care4

Hvis du får for meget Brinzolamide 2care4 i øjnene, skyl det ud med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Brinzolamide 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Brinzolamide 2care4

Genoptag behandlingen med det samme, og fortsæt med den sædvanlige doseringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Brinzolamide 2care4

Hvis du holder op med at bruge Brinzolamide 2care4 uden at informere din læge, vil trykket i øjet ikke blive kontrolleret, hvilket kan medføre synstab. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der er set følgende bivirkninger med Brinzolamide 2care4. 

 

Almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede) 

 

Reaktioner i øjet: sløret syn, øjenirritation, øjensmerter, pus i øjet, kløen i øjet, tørre øjne, abnorm følelse i øjnene, rødme i øjet. 

 

Generelle bivirkninger: dårlig smag i munden. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 

Reaktioner i øjet: lysfølsomhed, betændelseslignende tilstand (inflammation eller infektion) i konjunktiva, hævelse i øjet, kløende, røde eller hævede øjenlåg, vækst på øjets overflade, øget pigmentering i øjet, trætte øjne, skorper på øjenlåget, øget tåreproduktion. 

 

Generelle bivirkninger: nedsat hjertefunktion, hjertebanken, langsom hjerterytme (puls), vejrtrækningsproblemer, åndenød, hoste, nedsat antal af røde blodlegemer, øget chloridindhold i blodet, svimmelhed, døsighed, hukommelsesbesvær, depression, nervøsitet, generel svaghed, træthed, unormal følelse, smerte, rystelser, nedsat seksualdrift, nedsat potens, forkølelsessymptomer, strammen/ trykken for brystet, bihulebetændelse, halsirritation, halssmerter, unormal eller nedsat følelse i munden, betændelseslignende tilstand (inflammation) af spiserøret, mavesmerter, kvalme, opkastning, maveuro, hyppig afføring, diarré, luft i maven, fordøjelsesbesvær, nyresmerter, muskelsmerter, muskelkramper, rygsmerter, næseblod, løbende næse, tilstoppet næse, nysen, udslæt, abnorm følelse i huden, kløe, hovedpine, mundtørhed. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede) 

 

Reaktioner i øjet: hævelse af hornhinden, dobbeltsyn eller nedsat syn, unormalt syn, nedsat følelse i øjet, hævelse rundt om øjet, øget tryk i øjet, beskadigelse af synsnerven. 

 

Generelle bivirkninger: hukommelsesbesvær, døsighed, brystsmerter, tilstopning af øvre luftveje, tilstoppede bihuler, tilstoppet næse, tørhed i næsen, ringen for ørene, hårtab, generel kløe, nervøsitet, irritabel adfærd, uregelmæssig hjerterytme, svaghedsfornemmelse, søvnbesvær. 

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data) 

 

Reaktioner i øjet: unormale øjenlåg, synsforstyrrelser, hornhindelidelser, øjenallergi, nedsat vækst af eller antal af øjenvipper. 

 

Generelle bivirkninger: øgede allergiske symptomer, nedsat følesans, rysten, tab af eller nedsat smagsevne, nedsat blodtryk, øget blodtryk, øget hjerterytme, ledsmerter, astma, smerter i arme og ben, hudrødme, betændelseslignende tilstand (inflammation) eller kløe, unormale levertal i blodprøver, hævede arme og ben, hyppig vandladning, nedsat appetit, utilpadshed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Brinzolamide 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke Brinzolamide 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Flasken skal bortskaffes 4 uger efter, at den er åbnet første gang for at forhindre, at indholdet bliver forurenet. Skriv åbningsdato, hvor der er gjort plads nedenfor, på etiketten og på kartonen. For den pakning der kun indeholder en flaske, skrives kun én dato. 

Åbnet (1): 

Åbnet (2): 

Åbnet (3): 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brinzolamide 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: brinzolamid 0,33 mg per dråbe, svarende til 10 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, mannitol (E421), carbomer 974P, tyloxapol, natriumchlorid, saltsyre og/eller natriumhydroxid (til justering af pH) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Brinzolamide 2care4 er en hvid til råhvid væske (en suspension), pH 7,1-7,9 og osmolalitet 270-320 m Osm/kg. 

 

Pakningstørrelser 

Fås i pakning med 5 ml plastikflaske: 

5 ml LDPE flaske med LDPE dråbetud med PP sikkerhedsskruelåg (DROPTAINER). 

Fås i pakninger, der indeholder: 1 x 5 ml og 3 x 5 ml flasker. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Brinzolamide 2care4 svarer til Brinzolamide Sandoz. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...