Envarsus®

depottabletter 0,75 mg, 1 mg og 4 mg

Chiesi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Envarsus 0,75 mg depottabletter 

Envarsus 1 mg depottabletter 

Envarsus 4 mg depottabletter 

tacrolimus 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Envarsus
 3. Sådan skal du tage Envarsus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Envarsus indeholder det aktive stof tacrolimus. Det er et immunhæmmende lægemiddel. Efter en nyre- eller levertransplantation vil din krops immunforsvar forsøge at afstøde det nye organ. 

 

Envarsus anvendes til at kontrollere kroppens immunreaktion, så kroppen kan acceptere det transplanterede organ. 

 

Du kan også få Envarsus ved en igangværende afstødning af den transplanterede lever, nyre, hjerte eller andet organ, når din tidligere behandling ikke har kunnet kontrollere immunforsvarets reaktion efter transplantationen. 

 

Envarsus anvendes til voksne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Envarsus

Tag ikke Envarsus:

 • hvis du er allergisk over for tacrolimus eller et af de øvrige indholdsstoffer i Envarsus (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for sirolimus eller et makrolid-antibiotikum (f.eks. erythromycin, clarithromycin, josamycin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Envarsus indeholder det aktive stof tacrolimus i en depotformulering (med forlænget udløsning). Envarsus tages én gang dagligt og kan ikke erstattes med andre eksisterende lægemidler, der indeholder tacrolimus (med øjeblikkelig udløsning eller depottabletter) på et tilsvarende dosis-for- dosis-grundlag. 


Kontakt lægen, før du tager Envarsus: 

 • hvis du har eller har haft leverproblemer.
 • hvis du har diarré i mere end én dag.
 • hvis du tager medicin angivet nedenfor under ”Brug af anden medicin sammen med Envarsus”.
 • hvis du har en ændret elektrisk aktivitet i hjertet, der kaldes ”QT-forlængelse”.

 

Fortæl straks din læge, hvis du under behandlingen lider af: 

 • problemer med syn, såsom sløret syn, ændring i farvesynet, problemer med at se detaljer eller hvis dit synsfelt bliver begrænsest.
 • hvis du får kraftige mavesmerter enten med eller uden andre symptomer, såsom kulderystelser, feber, kvalme og opkastning.
 • en infektion, der fører til nyreproblemer eller neurologiske symptomer.
 • hovedpine, forandret mentaltilstand, krampeanfald og synsforstyrrelser.
 • svaghed, ændret hud- eller øjenfarve, tendens til blå mærker, infektion, hoste, blodmangel (anæmi).

 

Det kan være nødvendigt for lægen at justere din dosis af Envarsus, eller lægen kan beslutte at stoppe behandlingen med tacrolimus. 


Du skal holde regelmæssig kontakt med din læge. Fra tid til anden kan det være nødvendigt for lægen at tage blod- og urinprøver eller at undersøge dit hjerte og dine øjne for at fastslå den korrekte dosis af Envarsus. 


Mens du tager Envarsus, skal du begrænse din udsættelse for sollys og UV- (ultraviolet) lys. Dette skyldes at lægemidlet hæmmer immunforsvaret og derfor kan det øge risikoen for hudkræft. Anvend passende beskyttende beklædning, og brug en solcreme med høj solfaktor. 

Børn og unge

Envarsus anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Envarsus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept samt naturlægemidler. 


Det frarådes at tage Envarsus sammen med ciclosporin (et andet lægemiddel, der anvendes til forebyggelse af afstødning af transplanterede organer). 


Fortæl det straks til din læge, hvis du har hepatitis C. Din leverfunktion kan ændres med behandling for hepatitis C, og det kan påvirke blodkoncentrationerne af tacrolimus. Det kan være nødvendigt for lægen at overvåge dit blods koncentrationer af tacrolimus tæt og foretage dosisjusteringer, efter at du er startet med behandling for hepatitis C.

Blodkoncentationer af Envarsus kan påvirkes af anden medicin, du tager, og koncentrationer af anden medicin kan påvirkes af at tage Envarsus. Det kan derfor være nødvendigt at afbryde, øge eller sænke dosen af Envarsus. Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager medicin eller har gjort det fornylig som: 

 • svampemidler og antibiotika, især såkaldte makrolide antibiotika, der anvendes til behandling af infektioner (f.eks. ketoconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol, clotrimazol og isavuconazol, erythromycin, clarithromycin, josamycin, isoniazid og rifampicin)
 • letermovir, bruges til at forebygge sygdomme forårsaget af CMV (human cytomegalovirus)
 • hiv-protease-hæmmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir, saquinavir), boostermedicinen cobicistat og kombinationstabletter, der anvendes til behandling af hiv-infektion
 • HCV-protease-hæmmere (f.eks. telaprevir, boceprevir og kombinationen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden dasabuvir), der anvendes til behandling af hepatitis C
 • nilotinib og imatinib (bruges til behandling af visse typer cancer)
 • mycophenolsyre, der bruges til at undertrykke immunsystemet for at forhindre afstødning af et transplantat
 • lægemidler mod mavesår og halsbrand (f.eks. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)
 • antiemetika, der anvendes til behandling af kvalme og opkastning (f.eks. metoclopramid)
 • cisaprid eller magnesium-aluminium-hydroxid, et syreneutraliserende middel, der anvendes til behandling af halsbrand
 • p-piller eller anden hormonbehandling med ethinylestradiol, hormonbehandling med danazol
 • lægemidler, der anvendes til at behandle forhøjet blodtryk eller hjerteproblemer (f.eks. nifedipin, nicardipin, diltiazem og verapamil)
 • lægemidler mod arytmi (f.eks. amiodaron), der anvendes til behandling af rytmeforstyrrelser (ujævnt hjerteslag)
 • lægemidler kendt som “statiner”, der anvendes til behandling af forhøjet kolesteroltal og triglycerider
 • fenytoin eller fenobarbital, der anvendes til behandling af epilepsi
 • prednisolon og methylprednisolon, der tilhører gruppen af kortikosteroider og anvendes til at behandle betændelse og undertrykke immunforsvaret (f.eks. mod afstødning af transplantat)
 • carbamazepin, der anvendes til at forebygge og kontrollere krampeanfald
 • metamizol, der anvendes til behandling af smerter og høj feber
 • nefazodon, der anvendes til behandling af depression
 • naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum).

 

Fortæl det til din læge, hvis du tager eller har brug for at tage ibuprofen (der anvendes til behandling af feber, betændelse og smerter), amphotericin B (der anvendes til behandling af svampeinfektioner) antibiotika (der anvendes til at behandle bakterieinfektioner, f.eks. aminoglykosider, vancomycin eller clotrimazol) eller virusmidler (der anvendes til behandling af virusinfektioner, f.eks. aciclovir). Disse midler kan forværre problemer med nyrerne eller nervesystemet, hvis de tages sammen med Envarsus. 


Mens du tager Envarsus, skal din læge også vide det, hvis du tager kaliumtilskud eller visse typer vanddrivende medicin, der anvendes mod hjertesvigt, forhøjet blodtryk eller nyresygdom (f.eks. amilorid, triamteren eller spironolakton), ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler (NSAID'er, f.eks. ibuprofen), der anvendes mod feber, betændelse og smerter, blodfortyndende lægemidler (antikoagulantia) eller orale lægemidler mod sukkersyge. 


Hvis du har behov for at blive vaccineret, skal din læge oplyses herom, inden det sker. 

Brug af Envarsus sammen med mad og drikke

Undgå grapefrugt (også grapefrugtjuice), mens du behandles med Envarsus, da det kan påvirke koncentrationerne af Envarsus i blodet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.
Tacrolimus udskilles i modermælk. Derfør bør du ikke amme, mens du tager Envarsus. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj, arbejde med værktøj eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel eller søvnig eller har problemer med at se klart, efter du har taget Envarsus. Disse virkninger ses oftere, hvis du også drikker alkohol. 

Envarsus indeholder lactose

Envarsus indeholder lactose (mælkesukker). 

 • Envarsus 0,75 mg tabletter: 41,7 mg
 • Envarsus 1 mg tabletter: 41,7 mg
 • Envarsus 4 mg tabletter: 104 mg

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Envarsus

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dette lægemiddel må kun ordineres til dig af en læge med erfaring i behandling af transplanterede patienter. 

Vigtig information

Sørg for, at du får samme tacrolimus-medicin hver gang du henter din recept, medmindre speciallægen i transplantation har aftalt at skifte over til en anden type tacrolimus-medicin. 

Denne medicin skal tages én gang om dagen. Hvis dette lægemiddel ikke ser ud som normalt, eller hvis dosisvejledningen er ændret, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet hurtigst muligt for at sikre, at du har fået den korrekte medicin. 

Hvor meget Envarsus skal jeg tage?

Din læge vil beregne den rigtige startdosis for at forebygge afstødning af det transplanterede organ ud fra din kropsvægt. 

 

Den første daglige dosis efter transplantationen vil generelt være inden for området: 

0,11 - 0,17 mg pr. kg kropsvægt pr. dag, afhængigt af hvilket organ der er transplanteret. Ved behandling af afstødning kan samme doser anvendes. 

 

Din dosis afhænger af din almene tilstand og hvilke andre immunhæmmende lægemidler du tager. Efter begyndelsen af din behandling med dette lægemiddel vil din læge hyppigt tage blodprøver for at bestemme den korrekte dosis. Herefter vil din læge jævnligt tage blodprøver for at bestemme den korrekte dosis og justere dosen fra tid til anden. Din læge vil som regel reducere din Envarsus-dosis, når din tilstand har stabiliseret sig. 

Hvordan skal jeg tage Envarsustabletterne?

Envarsus tages gennem munden én gang dagligt, sædvanligvis på tom mave. 

 

Tag tabletterne, lige efter de er taget ud af blisteren. Tabletterne skal sluges hele med et glas vand. Tørremidlet i alufoliepakningen må ikke indtages. 

Hvor længe skal jeg tage Envarsustabletterne?

Du skal tage Envarsus hver dag, så længe du har brug for immundæmpende lægemidler for at forebygge afstødning af dit transplanterede organ. Du skal være i regelmæssig kontakt med din læge. 

Hvis du har taget for mange Envarsus-tabletter

Hvis du ved en fejltagelse har taget for mange Envarsus-tabletter, skal du straks kontakte din læge eller nærmeste skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Envarsus

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag tabletten så hurtigt som muligt samme dag. 

Hvis du holder op med at tage Envarsus

Hvis du ophører med din behandling med Envarsus, kan det øge risikoen for afstødning af det transplanterede organ. Du må ikke ophøre med behandlingen, medmindre din læge siger, at du skal. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tacrolimus hæmmer kroppens forsvarsmekanisme (immunforsvar), som derefter ikke vil kunne bekæmpe infektioner så godt som normalt. Derfor kan du være mere tilbøjelig til at få infektioner, mens du tager Envarsus. 

Hvis du oplever alvorlige bivirkninger, bør du straks kontakte din læge. 

Der kan forekomme alvorlige bivirkninger, herunder allergiske og anafylaktiske reaktioner. Der er rapporteret godartede og ondartede svulster efter behandling med Envarsus. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Forhøjet blodsukker, sukkersyge, øget kalium i blodet
 • Søvnproblemer
 • Rysten, hovedpine
 • Forhøjet blodtryk
 • Unormal leverfunktionstest
 • Diarré, kvalme
 • Nyreproblemer

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Nedsat antal blodceller (blodplader, røde eller hvide blodlegemer), øget antal hvide blodlegemer, ændret antal røde blodlegemer (set i blodprøver)
 • Nedsat indhold af magnesium, fosfat, kalium, calcium eller natrium i blodet, overhydrering, øget urinsyre eller mere fedt i blodet, nedsat appetit, appetitløshed, forhøjet surhed i blodet, andre ændringer i blodsalte (set i blodprøver)
 • Angstsymptomer, forvirring og desorientering, depression, humørsvingninger, mareridt, hallucinationer, forstyrret sindstilstand
 • Anfald, bevidsthedsforstyrrelser, prikken og følelsesløshed (undertiden smertefuld) i hænder og fødder, svimmelhed, nedsat skriveevne, forstyrrelser i nervesystemet
 • Sløret syn, øget lysfølsomhed, problemer med øjnene
 • Ringen for øret
 • Nedsat blodgennemstrømning i hjertets blodkar, øget puls
 • Blødning, delvis eller fuldstændig blokering af blodkar, nedsat blodtryk
 • Kortåndethed, lidelser i lungevæv, væskeansamling omkring lungen, betændelse i svælget, hoste, influenzalignende symptomer
 • Maveproblemer som betændelse eller mavesår, der giver mavesmerter eller diarré, maveblødning, betændelse eller sår i munden, væskeansamling i bughulen, opkastning, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, flatulens, oppustethed, løs afføring
 • Galdevejslidelser, gulfarvning af huden på grund af leverproblemer, ødelæggelse af levervæv og leverbetændelse
 • Kløe, udslæt, hårtab, akne, øget svedafsondring
 • Smerter i led, lemmer eller ryg, muskelkramper
 • Utilstrækkelig nyrefunktion, nedsat urindannelse, forringet eller smertefuld vandladning
 • Almen svækkelse, feber, væskeansamling i kroppen, smerter og ubehag, stigning i enzymet alkalin-fosfatase i blodet, vægtstigning, ændret opfattelse af legemstemperatur
 • Utilstrækkelig funktion af det transplanterede organ

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Ændringer i blodstørkning, nedsat antal af alle typer blodceller (set i blodprøver)
 • Dehydrering, manglende evne til at lade vandet
 • Psykotisk adfærd, såsom vrangforestillinger, hallucinationer og forvirring
 • Unormale resultater fra blodprøver: nedsat protein eller sukker, øget fosfat, stigning i enzymet laktatdehydrogenase
 • Koma, blødning i hjernen, slagtilfælde, lammelse, hjerneforstyrrelse, tale- og sprogforstyrrelser, hukommelsesproblemer
 • Uklar øjenlinse, delvist eller helt mistet hørelse
 • Uregelmæssigt hjerteslag, hjertestop, hjertesvigt, forstyrrelser i hjertemuskulaturen, forstørret hjertemuskulatur, stærkere puls, unormalt ekg, unormalt hjerteslag og puls
 • Blodprop i vene i et lem, shock
 • Åndedrætsbesvær, lidelser i luftvejene, astma
 • Akut eller kronisk betændelse i bugspytkirtlen, betændelse i bughinden, tarmslyng, øget blodkoncentration af enzymet amylase, tilbageløb af maveindhold i halsen, forsinket tømning af mavesækken
 • Hudbetændelse, brændende fornemmelse i sollys
 • Ledsygdomme
 • Smertefuld menstruation og unormal menstruationsblødning
 • Svigt af flere organer, influenzalignende sygdom, øget følsomhed over for varme og kulde, trykken for brystet, nervøsitet eller unormal følelse, vægttab

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Små blødninger i huden på grund af blodpropper
 • Øget muskelstivhed
 • Blindhed, døvhed
 • Væskeansamling omkring hjertet
 • Akut åndenød
 • Cystedannelse i bugspytkirtlen, begyndende stadie af tarmblokering
 • Problemer med blodomløbet i leveren
 • Alvorlig sygdom med blærer i huden, munden, øjnene og kønsorganerne
 • Øget behåring
 • Tørst, øget tendens til at falde, stramhed i brystet, nedsat bevægelighed, sår

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Muskelsvækkelse
 • Nedsat hørelse
 • Unormal hjertescanning
 • Leversvigt
 • Smertefuld vandladning med blod i urinen
 • Øget fedtvæv

 

Ikke kendte bivirkninger (hyppighed ikke kendt): 

 • Tilfælde af ren erytrocyt aplasi (et meget stærkt nedsat antal røde blodlegemer)
 • Agranulocytose (et stærkt nedsat antal hvide blodlegemer)
 • Hæmolytisk anæmi (nedsat antal røde blodlegemer på grund af abnorm nedbrydning)
 • Febril neutropeni (et fald i typen af hvide blodlegemer, der bekæmper infektion, ledsaget af feber)
 • Forandring i synsnerven (optisk neuropati)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken, blisteren og pakningen efter “EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Opbevares i den originale alufoliepakning for at beskytte mod lys. 

 

Brug alle depottabletterne inden for 45 dage efter åbning af alufoliepakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Envarsus indeholder:

 • Aktivt stof: tacrolimus.
  Envarsus 0,75 mg depottabletter
  Hver depottablet indeholder 0,75 mg tacrolimus (som monohydrat).
  Envarsus 1 mg depottabletter
  Hver depottablet indeholder 1,0 mg tacrolimus (som monohydrat).
  Envarsus 4 mg depottabletter
  Hver depottablet indeholder 4,0 mg tacrolimus (som monohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): hypromellose, lactosemonohydrat, macrogol 6000, poloxamer 188, magnesiumstearat, vinsyre (E334), butylhydroxytoluen (E321), dimeticon 350.

Udseende og pakningsstørrelser

Envarsus 0,75 mg depottabletter er ovale, hvide til grålighvide, uovertrukne tabletter præget med "0.75" på den ene side og "TCS" på den anden side. 

Envarsus 1 mg depottabletter er ovale, hvide til grålighvide, uovertrukne tabletter præget med "1" på den ene side og "TCS" på den anden side. 

Envarsus 4 mg depottabletter er ovale, hvide til grålighvide, uovertrukne tabletter præget med "4" på den ene side og "TCS" på den anden side. 

 

Envarsus leveres i PVC/alu-blisterkort med 10 tabletter. 3 blisterkort er pakket sammen i en alufoliepakning med et tørremiddel. De findes i pakninger med 30, 60 og 90 depottabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo, 26/A 

43122 Parma 

Italien 

Fremstiller

Rottendorf Pharma GmbH 

Ostenfelder Straße 51 - 61 

59320 Ennigerloh 

Tyskland 

eller 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via San Leonardo 96 

43122 Parma 

Italien 

eller 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Gonzagagasse 16/16 

1010 Wien 

Østrig 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

Chiesi sa/nv 

Tél/Tel: +32 (0)2 788 42 00 

 

България 

Chiesi Bulgaria EOOD 

Teл.: +359 29201205 

 

Česká republika 

Chiesi CZ s.r.o. 

Tel: +420 261221745 

 

Danmark 

Chiesi Pharma AB 

Tlf: +46 8 753 35 20 

 

Deutschland 

Chiesi GmbH 

Tel: +49 40 89724-0 

 

Eesti 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Tel: +43 1 4073919 

 

Ελλάδα 

Chiesi Hellas AEBE 

Τηλ: +30 210 6179763 

 

España 

Chiesi España, S.A.U. 

Tel: +34 93 494 8000 

 

France 

Chiesi S.A.S 

Tél: +33 1 47688899 

 

Hrvatska 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Tel: +43 1 4073919 

 

Ireland 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Tel: +39 0521 2791 

 

Ísland 

Chiesi Pharma AB 

Sími: +46 8 753 35 20 

 

Italia 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Tel: +39 0521 2791 

 

Κύπρος 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Τηλ: +39 0521 2791 

 

Latvija 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Tel: +43 1 4073919 

 

Lietuva 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Tel: +43 1 4073919 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Chiesi sa/nv 

Tél/Tel: +32 (0)2 788 42 00 

 

Magyarország 

Chiesi Hungary Kft. 

Tel.: +36-1-429 1060 

 

Malta 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Tel: +39 0521 2791 

 

Nederland 

Chiesi Pharmaceuticals B.V. 

Tel: +31 0 88 5016400 

 

Norge 

Chiesi Pharma AB 

Tlf: +46 8 753 35 20 

 

Österreich 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Tel: +43 1 4073919 

 

Polska 

Chiesi Poland Sp. z.o.o. 

Tel.: +48 22 620 1421 

 

Portugal 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Tel: +39 0521 2791 

 

România 

Chiesi Romania S.R.L. 

Tel: +40 212023642 

 

Slovenija 

Chiesi Slovenija d.o.o. 

Tel: + 386-1-43 00 901 

 

Slovenská republika 

Chiesi Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 259300060 

 

Suomi/Finland 

Chiesi Pharma AB 

Puh/Tel: +46 8 753 35 20 

 

Sverige 

Chiesi Pharma AB 

Tel: +46 8 753 35 20 

 

United Kingdom 

Chiesi Ltd 

Tel: +44 0161 4885555 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...