Letrozol "2care4"

filmovertrukne tabletter 2,5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Letrozol 2care4 2,5 mg filmovertrukne tabletter 

Letrozol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Letrozol 2care4
 3. Sådan skal du tage Letrozol 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Letrozol 2care4 er, og hvordan det virker

Letrozol 2care4 indeholder et aktivt stof, som kaldes letrozol. Det tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes aromatasehæmmere. Det er et hormonelt (eller “endokrint”) lægemiddel til behandling af brystkræft. Vækst af brystkræft stimuleres ofte af østrogener, som er kvindelige kønshormoner. Letrozol 2care4 nedsætter mængden af østrogen ved at hæmme et enzym (aromatase), som medvirker ved produktionen af østrogener, og kan derfor blokere væksten af brystkræft, som behøver østrogen for at vokse. Dette medfører, at væksten af kræftceller eller spredningen af kræftceller til andre dele af kroppen stoppes eller hæmmes. 

Hvad Letrozol 2care4 bruges til

Letrozol 2care4 bruges til at behandle brystkræft hos kvinder, der har passeret menopausen, dvs. efter ophør af menstruationer. 

 

Det bruges til at forhindre brystkræft i at opstå igen. Det kan anvendes som førstebehandling før operation for brystkræft, hvis operation ikke er aktuelt, eller det kan anvendes som førstevalgsbehandling efter brystkræft-operation eller efter 5 års behandling med tamoxifen. Letrozol 2care4 bruges også til at forebygge spredning af tumorer til andre dele af kroppen hos patienter med fremskreden brystkræft. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Letrozol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Følg altid din læges instruktioner nøje. De kan afvige fra den generelle information i denne indlægsseddel. 

Tag ikke Letrozol 2care4:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for letrozol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Letrozol 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du stadig har menstruation, dvs. hvis du endnu ikke har passeret menopausen.
 • hvis du er gravid.
 • hvis du ammer.


Hvis et eller flere af ovenstående forhold gælder for dig, må du ikke tage dette lægemiddel, og du bør tale med din læge

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Letrozol 2care4 

 • hvis du lider af en alvorlig nyresygdom
 • hvis du lider af en alvorlig leversygdom
 • hvis du lider af knogleskørhed (osteoporose) eller tidligere har haft knoglebrud (se også ”Kontrol af behandling med Letrozol 2care4 ” i afsnit 3)


Hvis noget af dette passer på dig, skal du fortælle det til din læge. Din læge vil tage det i betragtning under din behandling med Letrozol 2care4. 

 

Letrozol kan forårsage betændelse eller skader i sener (se afsnit 4). Ved tegn på senesmerter eller hævelse skal du hvile det smertefulde område og kontakte din læge. 

Børn og unge (under 18 år)

Børn og unge må ikke tage dette lægemiddel. 

Ældre (65 år og derover)

Patienter over 65 år kan tage dette lægemiddel med samme dosering som for øvrige voksne. 

Brug af anden medicin sammen med Letrozol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Kontakt lægen hvis du: 

 • får tamoxifen, andre antiøstrogener eller østrogener.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 • Du må kun tage Letrozol 2care4, når du har passeret menopausen. Din læge bør dog diskutere brug af effektiv prævention med dig, da der kan være en risiko for, at du kan blive gravid under behandling med Letrozol 2care4.
 • Du må ikke tage Letrozol 2care4, hvis du er gravid eller ammer, da det kan skade dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svimmel, træt eller generelt utilpas, må du ikke køre bil eller betjene værktøj og maskiner, før du føler dig frisk igen. 

Letrozol 2care4 indeholder lactose

Letrozol 2care4 indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Letrozol 2care4

Tag altid Letrozol 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

1 tablet daglig. Tag Letrozol 2care4 på samme tidspunkt hver dag, da det kan hjælpe dig med at huske at tage tabletten. 

 

Tabletten kan tages sammen med eller uden mad og skal synkes hel med et glas vand eller anden væske. 

Hvor længe skal du tage Letrozol 2care4?

Fortsæt med at tage Letrozol 2care4 hver dag så længe din læge siger, du skal tage dem. Du skal måske tage dem i flere måneder eller år. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål til, hvor lang tid du skal tage Letrozol 2care4. 

Kontrol af behandling med Letrozol 2care4

Du skal tage dette lægemiddel under nøje kontrol af en læge. Din læge vil undersøge dig jævnligt for at tjekke, om behandlingen har den rette effekt. 

 

Letrozol 2care4 kan give anledning til tab af knoglemasse (osteoporose), da det nedsætter mængden af østrogen i din krop. Dette betyder, at din læge kan beslutte at måle mineralindholdet i dine knogler (knoglemineraltætheden, en metode til at kontrollere osteoporose) før, under og efter behandlingen. 

Hvis du har taget for mange Letrozol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Letrozol 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Eller hvis nogen ved et uheld er kommet til at tage dine tabletter. Vis tabletpakningen til lægen. Medicinsk behandling vil måske være nødvendig. 

Hvis du har glemt at tage Letrozol 2care4

 • Hvis det næsten er tid til din næste dosis (dvs. hvis der ikke er mere end 2-3 timer), så spring den dosis over og tag den næste dosis på det normale tidspunkt.
 • Ellers skal du tage tabletten så snart, du kommer i tanke om det, og derefter tage den næste tablet på det normale tidspunkt.
 • Tag ikke en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Letrozol 2care4

Hold ikke op med at tage Letrozol 2care4, medmindre din læge beder dig om det. Se også afsnittet “Hvor længe skal du tage Letrozol 2care4?” ovenfor. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De fleste bivirkninger er milde til moderate og vil generelt forsvinde efter nogle dage eller nogle ugers behandling. 

Nogle af disse bivirkninger, såsom hedeture, hårtab og vaginal blødning, kan skyldes manglen på østrogen i din krop. 


Bliv ikke forskrækket over denne liste over mulige bivirkninger. Måske oplever du slet ikke nogen af dem. 

 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige: 


Ikke almindelige eller sjældne bivirkninger (dvs. at de forekommer hos mellem 1 til 100 ud af 10.000 personer.)
 

 • Svaghed, lammelse eller følelsesløshed i en hvilken som helst del af kroppen (specielt arm eller ben), manglende koordinationsevne, kvalme, svært ved at tale eller trække vejret (tegn på blodprop i hjernen eller hjerneblødning)
 • Pludselig, trykkende smerte i brystet (tegn på hjertesygdom)
 • Besvær med at trække vejret, brystsmerte, besvimelsesanfald, hurtig hjerterytme (puls), blålig misfarvning af huden eller pludselig smerte i arm eller ben (tegn på en blodprop)
 • Hævelse eller rødme langs en vene, som er ekstremt øm og kan være smertefuld ved berøring
 • Høj feber, kulderystelser eller sår i munden på grund af infektion (mangel på hvide blodlegemer)
 • Svære, vedvarende synsforstyrrelser
 • Senebetændelse, også kaldet tendinitis (bindevæv, der forbinder musklerne til knoglerne)
 • Seneruptur (bindevæv, der forbinder musklerne til knoglerne).


Kontakt straks lægen, hvis du oplever et eller flere af ovenstående symptomer. 


Du skal også straks fortælle lægen, hvis du får et af følgende symptomer under behandling med Letrozol 2care4: 

 • Hævelse, især af ansigt og hals (tegn på allergisk reaktion).
 • Gul hud og øjne, kvalme, appetitløshed, mørkfarvet urin (tegn på leverbetændelse).
 • Udslæt, rød hud, vabler på læber, øjne eller mund, afskalning af huden, feber (tegn på hudsygdom).


Nogle bivirkninger er meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer).
 

 • Hedeture
 • Forhøjet kolesterol i blodet (hyperkolesterolæmi)
 • Træthed
 • Øget svedtendens
 • Smerter i knogler og led (artralgi)


Fortæl det til din læge, hvis en eller flere af disse bivirkninger påvirker dig meget. 

 

Nogle bivirkninger er almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer). 

 • Hududslæt
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Generel utilpashed
 • Mave-tarm-problemer såsom kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, diarré
 • Øget appetit eller tab af appetit
 • Muskelsmerter
 • Tab af knoglemasse (osteoporose), som i nogle tilfælde kan føre til knoglebrud (se også ”Kontrol af behandling med Letrozol 2care4 ” i afsnit 3).
 • Hævelse af arme, hænder, fødder eller ankler (vand i kroppen)
 • Nedtrykthed (depression)
 • Vægtøgning
 • Hårtab
 • Forhøjet blodtryk
 • Mavesmerter
 • Tør hud
 • Vaginalblødning
 • Hjertebanken, hurtig hjerterytme (puls)
 • Ledstivhed
 • Brystsmerter

Hvis nogen af disse bivirkninger påvirker dig meget, så fortæl det til lægen. 

 

Andre bivirkninger er ikke almindelige. (Disse bivirkninger forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 personer). 

 • Nervøse lidelser så som angst, nervøsitet, irritabilitet, døsighed, hukommelsesproblemer, søvnighed, søvnløshed, følelsesløshed, snurren eller brændende fornemmelser i finger
 • Smerter eller brændende fornemmelse i hænder eller håndled (karpaltunnelsyndrom)
 • Nedsat følsomhed, specielt ved berøring
 • Synsforstyrrelser såsom sløret syn, øjenirritation
 • Hudproblemer såsom kløe (nældefeber)
 • Vaginal udflåd eller tørhed
 • Brystsmerter
 • Feber
 • Tørst, smagsforstyrrelser, tør mund
 • Tørhed i slimhinder
 • Vægttab
 • Urinvejsinfektion, øget vandladningstrang
 • Hoste
 • Forhøjet niveau af leverenzymer
 • Gulfarvning af hud og øjne
 • Høje niveauer i blodet af bilirubin (et nedbrydningsprodukt fra røde blodlegemer)


Bivirkninger med hyppigheden ikke kendt 

Springfinger, en tilstand, hvor din finger eller tommeltot låser sig i en bøjet stilling.

Fortæl det til din læge, hvis en eller flere af disse bivirkninger påvirker dig meget.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ikke særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Letrozol 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: letrozol. Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg letrozol.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat, majsstivelse, hypromellose (E464), natriumstivelseglycolat, mikrokrystallinsk cellulose (E460), kolloid vandfri silica (E551), magnesiumstearat (E572).
  Overtræk: hypromellose (E464), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), macrogol 400 og talcum (E553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Letrozol 2care4 2,5 mg er gule, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, der er flade på begge sider. Letrozol 2care4 er pakket i blisterpakninger med 30, 100 og 105 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V  

 

Letrozol 2care4 svarer til Letrozol Accord. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...