Tavegyl®

tabletter 1 mg

GlaxoSmithKline Consumer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tavegyl, tabletter 1 mg 

Clemastin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Tavegyl nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegyl
 3. Sådan skal du tage Tavegyl
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tavegyl tilhører gruppen af antihistaminer. Antihistaminer er medvirkende til at mindste allergiske symptomer, ved at forhindre virkningen af de histaminer som produceres i kroppen.

Tavegyl anvendes til behandling af allergiske sygdomme, især nældefeber, høfeber og allergiske reaktioner fra næsen slimhinde (allergisk rhinit).

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Tavegyl for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegyl

Tag ikke Tavegyl:

 • hvis du er allergisk over for clemastin, andre antihistaminer eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har porfyri (en forstyrrelse i stofskiftet)
 • hos børn under et år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Tavegyl hvis du: 

 • har epilepsi eller krampeanfald
 • har grøn stær (snævervinklet glaukom)
 • har mavesår (stenoserende ulcus)
 • lider af tilstopning i tarmene (polyroduodenal obstruktion)
 • har forstørret blærehalskirtel (prostatahypertrofi)
 • lider af vejrtrækningsbesvær under søvn (søvnapnø, myastenia gravis)
 • ikke tåler visse sukkerarter (lactose)
 • er ældre.

Børn og unge

Bør ikke anvendes til børn under 6 år. 

Brug af anden medicin sammen med Tavegyl

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tavegyl forstærker den sløvende virkning af 

 • alkohol
 • samt beroligende og muskelafslappende midler (f.eks. midler mod depression, nervemedicin, sovemedicin).

 

Tavegyl forstærker virkningen af antidepressionsmidlers virkning (antidepressiva). 

 

Hvis du tager medicin, der gør dig døsig eller giver dig tør mund (undertiden kaldet antikolinergika for eksempel atropin), kan risikoen for bivirkninger øges. 

 

Tavegyl kan øge visse antidepressionsmidlers påvirkning af hjertet (monoaminoxidase (MAO)- hæmmere). 

Brug af Tavegyl sammen med mad, drikke og alkohol

Tavegyl bør tages sammen med et glas vand før et måltid.
Ligesom andre antihistaminer øger Tavegyl den sløvende virkning af alkohol. Undgå derfor at drikke alkohol når du tager Tavegyl. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Tavegyl.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.
Lad være med at arbejde med værktøj og betjene maskiner. 

 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tavegyl virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tavegyl indeholder lactose

Tavegyl indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tavegyl

Tag altid Tavegyl nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn over 12 år: 

1 tablet morgen og aften. Medmindre din læge har givet en anden anvisning, bør du ikke tage mere end 4 tabletter i løbet af 24 timer. Tag ikke mere end 2 tabletter ad gangen. 

 

Brug til børn og unge  

Børn 6-12 år: 

½ tablet morgen og aften. Maximal behandlingsvarighed: Tavegyl bør ikke bruges i mere end 14 dage uden lægens anvisning. 

 

Administrationsmåde  

Tabletterne skal synkes. 

Hvis du har taget for mange Tavegyl tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Tavegyl tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Tavegyl

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Tavegyl

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at tage produktet og fortæl det straks til lægen, hvis du oplever: Alvorlig allergisk reaktion, åndenød, hurtig puls. Disse reaktioner er sjældne. 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Allergiske reaktioner, inklusiv anafylaktisk shock. Åndenød. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Træthed, døsighed. 

 

Ikke almindelig(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

Stimulering af centralnervesystemet f.eks.: uro, søvnløshed, nervøsitet (især hos børn), svimmelhed. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Hovedpine, mundtørhed (kan ved længere tids brug medføre risiko for karies og skader i mundslimhinden). Kvalme, smerter i mellemgulvet, udslæt. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Hurtig hjertebanken, forstoppelse 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Tavegyl tabletter ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tavegyl indeholder:

 • Aktivt stof: Clemastin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, povidon, talcum, majsstivelse, lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Tavegyl er en rund, hvid tablet med delekærv og mærket O/T på den ene side.

Tavegyl tabletter sælges i blisterpakninger á 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S 

Nykær 68 

2605 Brøndby 

Telefon: 80 25 16 27  

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com 

Fremstiller

Novartis Healthcare A/S  

Edvard Thomsens vej 14  

2300 København S 

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  

Nykær 68 

2605 Brøndby 

 

FAMAR Italia S.p.A 

Via L. Zambeletti, 25, 

20021, Baranzate 

(Milano), Italy 

 

NCH Munich 

Novartis Consumer Health 

GmbH 

Zielstattstraβe 40 

81379, München 

Germany 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...