Permethrin "2care4"

creme 5%

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Permethrin 2care4 5 % creme  

Permethrin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Permethrin 2care4
 3. Sådan skal du bruge Permethrin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Permethrin 2care4 virker på fnatmider. 

Du kan bruge Permethrin 2care4, hvis du har fnat.  

Permethrin 2care4 creme kan kun bruges mod fnat. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Permethrin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Brug ikke Permethrin 2care4:

 • hvis du er allergisk over for permethrin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Permethrin 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Permethrin 2care4, 

 • hvis du er i behandling for udslæt med binyrebarkhormoner (kortikosteroider). Der kan være risiko for forværring af fnatangrebet.
 • hvis du ved, at du er allergisk over for krysantemum eller andre ”compositae”, må du kun anvende Nix efter, at du har rådført dig med din læge.

 

Undgå at få creme i øjnene. Hvis det alligevel sker, skal du skylle med rigeligt vand. 


Sundhedspersonale, der hyppigt behandler andre med Permethrin 2care4, bør benytte handsker for at undgå eventuel irritation af hænderne. 

Børn i alderen op til 23 måneder

Permethrin må ikke anvendes til nyfødte eller børn under 2 måneder, medmindre lægen har anvist det. Der findes ikke tilstrækkelig erfaring med spædbørn og småbørn. Behandling til børn i alderen op til 23 måneder må kun gives under tæt lægelig overvågning. 

Brug af anden medicin sammen med Permethrin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Permethrin 2care4 efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Permethrin 2care4 efter aftale med lægen. Du skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Permethrin 2care4 er nødvendig. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Permethrin 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Permethrin 2care4 indeholder

butylhydroxytoluen (E321) og formaldehyd  

Butylhydroxytoluen (E321) og formaldehyd kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
Butylhydroxytoluen (E321) kan også give irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Permethrin

Brug altid Permethrin 2care4 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Ældre, voksne, unge over 12 år: Op til en hel tube.  

Børn i alderen 6-12 år: Op til en halv tube. 

Børn i alderen 2 måneder til 5 år: Op til en kvart tube. 

 

Enkelte voksne kan have behov for at anvende en ekstra tube for at dække hele kroppen, men anvend ikke mere end 2 tuber ved hver applikation. 

 

Du må kun bruge Permethrin 2care4 til børn under 2 år efter aftale med en læge. 

Brugsanvisning

Inden brug, skal forseglingen brydes. Vend skruelåget om, og pres det ned over tuben. 

Før behandling skal huden være ren, tør og må ikke være varm (f.eks. som efter et bad). 

 

Voksne og børn over 3 år: 

Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen undtagen hovedet. 

 

Ældre: 

Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, HERUNDER hals, ansigt, ører og hårbund og særligt områderne mellem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele og balder. Området omkring øjnene undgås. 

 

Børn under 3 år: 

Påsmør cremen omhyggeligt over hele kroppen, HERUNDER hals, ansigt, ører og hårbund og særligt områderne mellem fingre og tæer, under negle, håndled, armhuler, ydre kønsdele, bryster og balder. Området omkring øjnene undgås. 

 

Husk at påsmøre huden under neglene, mellem finger og tæer, under armene og navlen. Husk også at indsmøre den tynde hud ved brystvorterne, på kønsdelene og omkring endetarmen. Få eventuelt hjælp til fuldstændig indsmøring af ryggen. Børn kan have brug for hjælp fra voksne. 

 

Afvask cremen efter 8-12 timer. Hvis du vasker hænderne inden du vasker cremen af kroppen, skal du smøre hænderne ind igen. 

 

Du kan eventuelt gentage behandlingen, dog tidligst efter 7 dage. 

 

En behandling er ofte tilstrækkelig. 

Kløe i huden kan fortsætte i op til 4 uger efter behandlingen og skyldes normalt eftervirkninger af angrebet, fordi der opstår en allergisk reaktion mod miderne. Det behøver derfor ikke være tegn på behandlingssvigt. 

 

Hvis du mener, at virkningerne af Permethrin 2care4 er for kraftige eller for svage, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet herom. 

 

Den, som smittes med fnat kan være symptomfri i 3-4 uger. Alle medlemmer af husstanden bør derfor behandles samtidigt. 

Hvis du har brugt for meget Permethrin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Permethrin 2care4, end der 

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer ved overdreven brug kan være overfølsomhedsreaktioner. 

Symptomer, som er indberettet ved utilsigtet indtagelse gennem munden eller optagelse gennem huden, er kvalme, opkastninger, svimmelhed og kramper. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Unormale hudfornemmelser (paræstesier) såsom snurren, prikken, brændende fornemmelse i huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Eksem, udslæt, rødme.

 

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Prikken i huden.

 

Meget sjældne bivirkninger: (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Nældefeber, kløe.

 

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data. 

 • Kløe, brændende fornemmelse, vand i kroppen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget 

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Permethrin 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Permethrin 2care4 ved temperaturer over 25 °C. 

Må ikke fryses. 

 

Brug ikke Permethrin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Permethrin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: permethrin. 1 g creme indeholder 50 mg permethrin.
 • Øvrige indholdsstoffer: fraktioneret kokosolie, glycerolmonostearat, cetomacrogol 1000, cetomacrogol, isopropylmyristat, buthylhydroxytoluen (E321), glycerol, formaldehyd opløsning, carbomer, natriumhydroxid, ameronol L-101, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Creme 

 

Pakningsstørrelse 

Permethrin 2care4 fås i pakningsstørrelse á 30 g creme. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

 

Permethrin 2care4 svarer til Nix. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...