Metoprololtartrat "Nordic Prime"

tabletter 50 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metoprololtartrat Nordic Prime 50 mg tabletter  

Metoprololtartrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololtartrat Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Metoprololtartrat Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metoprololtartrat Nordic Prime er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker).  

Metoprololtartrat Nordic Prime virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen. 

Du kan bruge Metoprololtartrat Nordic Prime ved:

 • forhøjet blodtryk.
 • hjertekramper (angina pectoris).
 • uregelmæssig, hurtig hjerterytme.
 • forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.
 • for stor mængde hormon fra skjoldbruskkirtlen.
 • forebyggelse af migræne.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololtartrat Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Metoprololtartrat Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for metoprololtartrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololtartrat Nordic Prime (angivet i punkt 6) eller over for andre lignende lægemidler (betablokkere).
 • hvis du har alvorligt hjerteblok og/eller meget lav puls.
 • hvis du har sygdom i hjertet og pulsårer. Tal med lægen.
 • hvis du lider af kredsløbslidelser i det perifere arterielle kredsløb.
 • hvis du har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • hvis du får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne (fæokromocytom).
 • hvis du har lavt blodtryk (hypotension).
 • hvis du har en alvorlig akut sygdom med for meget syre i blodet (metabolisk acidose).
 • hvis du har ubehandlet hjerteinsufficiens (lungeødem, nedsat blodgennemstrømning eller hypotension) og kontinuerlig eller periodisk inotrop behandling, der virker gennem betareceptoragonistsystemet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Metoprololtartrat Nordic Prime, hvis du: 

 • har forstyrrelser i hjerterytmen.
 • får meget lav puls.
 • har ”hvide fingre og tæer” (Raynaud´s syndrom).
 • har smerter i benene på grund af åreforkalkning (claudicatio intermittens).
 • får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).
 • har astma.
 • har diabetes eller tendens til lavt blodsukker (hypoglykæmi).
 • tidligere har haft allergiske reaktioner, eller du er i behandling for allergisk sygdom (hyposensibilisering).
 • lider af psoriasis eller din nærmeste familie har psoriasis.
 • har en alvorlig leversygdom.
 • har alvorligt nedsat nyrefunktion. har en tumor i binyremarven (fæokromocytom).
 • har eller har haft en overaktiv skjoldbruskkirtel (hyperthyreoidisme), da metoprololtartrat kan maskere tegn og symptomer.
 • tager betablokkere.

 

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Metoprololtartrat Nordic Prime. 

Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvis over 10 - 14 dage. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Metoprololtartrat Nordic Prime.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

Tal med lægen, hvis du tager følgende: 

 • medicin mod hjerteproblemer og forhøjet blodtryk, såsom calciumantagonister (f.eks. nifedipin, diltiazem og verapamil), clonidin, glyceroltrinitrat,
 • hjerteglykosider og α-methyldopa.
 • vanddrivende medicin, karudvidende medicin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • medicin mod mavesår (cimetidin).
 • smertestillende medicin (NSAID).
 • andre betablokkere, såsom øjendråber.
 • insulin eller tabletter mod diabetes.
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).
 • medicin mod epilepsi (barbiturater).
 • medicin mod psykoser og opkastning (phenothiaziner).
 • kraftig smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).
 • medicin mod hjerterytmeforstyrrelser, såsom quinidin, propafenon, amiodaron og lidocain.
 • betændelseshæmmende og smertestillende medicin (f.eks. indometacin).
 • bedøvelsesmidler, der skal inhaleres (inhalationsanæstetika).
 • medicin, der anvendes i tilfælde af akut shock og alvorlige allergiske reaktioner (adrenalin).
 • muskelafslappende midler (f.eks. succinylcholin halid og tubocurrarin).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Metoprololtartrat Nordic Prime sammen med mad og drikke

Du kan tage Metoprololtartrat Nordic Prime sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun få Metoprololtartrat Nordic Prime, hvis det er absolut nødvendigt, da det kan medføre alvorlige bivirkninger for fostret eller det nyfødte barn. Betablokkere, herunder metoprololtartrat, kan skade fosteret og forårsage for tidlig fødsel. Kontakt lægen, hvis du bliver gravid under behandlingen med Metoprololtartrat Nordic Prime. 

Behandlingen med metoprololtartrat bør stoppes 48-72 timer før det beregnede fødselstidspunkt. Hvis det ikke er muligt, skal det nyfødte spædbarn overvåges tæt i 48-72 timer efter fødslen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Metoprololtartrat Nordic Prime. Spørg lægen. 

Metoprololtartrat Nordic Prime indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprololtartrat Nordic Prime kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder specielt ved starten af behandlingen, ved øgning i dosis eller ved medicinskift. 

3. Sådan skal du tage Metoprololtartrat Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Metoprololtartrat Nordic Prime 50 mg  

Forhøjet blodtryk  

Voksne: Normalt 1 tablet (50 mg) daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Hjertekrampe (angina pectoris)  

Voksne: 100-200 mg 2 gange daglig. 

 

Uregelmæssig hurtig hjerterytme  

Voksne: 100-200 mg 2 gange daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Forebyggelse efter blodprop i hjertet  

Voksne: Individuel dosering, oftest 4 tabletter (200 mg) daglig fordelt på 1-2 doser. 

 

Forebyggelse af migræne  

Voksne: 1-2 tabletter (50-100 mg) 2 gange daglig (morgen og aften). 

 

Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen  

Voksne: 1 tablet (50 mg) 3-4 gange daglig. 

 

Hjertesygdomme med hjertebanken  

Voksne: 2 tabletter (100 mg) om morgenen. Eventuelt 4 tabletter (200 mg) om morgenen. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis, men tal med lægen, hvis du er over 80 år. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge  

Du må ikke give Metoprololtartrat Nordic Prime til børn. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Metoprololtartrat Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprololtartrat Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er svimmelhed, langsom puls, forstyrrelser i hjerterytmen, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsproblemer, kvalme, opkastning og blåfarvning af hud og slimhinder. 

Hvis du samtidig har indtaget alkohol, anden medicin for blodtrykket eller medicin mod epilepsi, kan det forværre tilstanden. 

Hvis du har glemt at tage Metoprololtartrat Nordic Prime

Hvis du har glemt en dosis Metoprololtartrat Nordic Prime, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis. 

 

Tag altid Metoprololtartrat Nordic Prime nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Hvis du holder op med at tage Metoprololtartrat Nordic Prime

Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 2 døgn før. Følg lægens anvisninger. 

 

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Meget langsom puls. Kontakt lægen eller skadestuen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • Hallucinationer
 • Forbigående forværring af hjertesvigt, nedsat hjertefunktion, meget langsom puls med tendens til besvimelse (AV-blok af 1. grad), hjerterytmeforstyrrelser, smerter i brystet, ledningsforstyrrelser i hjertet. Kontakt lægen eller skadestuen
 • Bronkospasme (astmalignende anfald). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker
 • Koldbrand hos personer med svære kredsløbssygdomme før behandling
 • Leverbetændelse. Kontakt lægen eller skadestuen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Træthed
 • Udtalt fald i blodtrykket (hypotension) og fald i blodtrykket, når du rejser dig op, hvilket kan forårsage svimmelhed og i meget sjældne tilfælde besvimelse (ortostatisk hypotension), kontakt lægen.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse
 • Kolde hænder og fødder
 • Åndenød/åndedrætsbesvær
 • Hjertebanken
 • Balanceforstyrrelser (der i sjældne tilfælde er forbundet med besvimelse).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • Depression
 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnforstyrrelser, mareridt
 • Fornemmelse af brænden, kløen og prikken i huden
 • Muskelkramper, muskelspasmer
 • Opkastning
 • Udslæt, nældefeber
 • Væske i kroppen, øget svedtendens
 • Vægtstigning.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

 • Nervøsitet, angst
 • Hårtab
 • Mundtørhed
 • Forhøjede levertal (ved blodprøve)
 • Synsforstyrrelser, øjentørhed, øjenirritation, øjenbetændelse
 • Forværring af en ikke kendt diabetes
 • Snue
 • Impotens og andre seksuelle forstyrrelser
 • Krumning af penis ved rejsning
 • Kredsløbsproblemer med smerter i benene
 • Forværring af Raynauds sygdom (hvide fingre og tæer)
 • Forværring af claudicatio intermittens (gangudløste smerter)
 • Funktionelle hjertesymptomer.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Smagsforstyrrelser
 • Øresusen (tinitus), høreforstyrrelser
 • Hukommelsestab, forvirring
 • Personlighedsændringer (f.eks. humørsvingninger)
 • Lysfølsomhed
 • Forværring af psoriasis
 • Ledsmerter, ledbetændelse i et eller flere led, muskelsvaghed.

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)  

 • Sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen
 • Lavt blodsukker
 • Forstyrrelse i fedtomsætningen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metoprololtartrat Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: Metoprololtartrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactose, povidon, croscarmellosenatrium, talcum, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Runde, hvide tabletter med delekærv på begge sider. 

 

Pakningsstørrelser  

Tabletterne er pakket i blister af følgende pakningsstørrelse:  

50 mg: 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...