Canesten®

creme 10 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten® 10 mg/g (1 %) creme 

Clotrimazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage ved behandling af vaginale infektioner og efter 4 uger ved behandling af hudinfektioner.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten
 3. Sådan skal du bruge Canesten
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Canesten er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige former for mikroorganismer, som f.eks. dermatofytter (svamp i huden), gærsvampe og skimmelsvampe etc. 


Du kan bruge Canesten til behandling af svampeinfektioner på huden (hænder, fødder, kroppen og i hudfolder). 

 

Du kan også bruge Canesten til behandling af svampeinfektioner i skeden (vagina) og på ydre kønsorganer. 


Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Canesten for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage ved behandling af vaginale infektioner og efter 4 uger ved behandling af hudinfektioner. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Brug ikke Canesten:

 • Hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Canesten (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Canesten. 

Svampeinfektion i de ydre kønsorganer hos kvinder (candida vulvitis) og på glans hos mænd (candida balanitis): 

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen: 

 • ved betændelse i underlivet for første gang.
 • hvis du har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betændelser inden for to måneder). Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.
 • hvis du er mellem 12-15 år. Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.
 • hvis du er i eller efter overgangsalderen.

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen, hvis du har et af følgende symptomer, da de kan skyldes anden sygdom end svampeinfektioner: 

 • ildelugtende udflåd
 • feber (temperaturer over 38 °C)
 • smerter i den nedre del af maven
 • rygsmerter
 • blødning fra skeden
 • kvalme
 • smerter i skulderen.

Svampeinfektioner på huden (hænder, fødder, kroppen og i hudfolder):
Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen: 

 • ved svampeinfektioner i hårbund, skæg og negle, da disse typer af svampeinfektioner oftest kræver systemisk behandling.

Behandling med Canesten creme kan nedsætte virkningen og sikkerheden af kondomer og pessar under behandlingen. Den nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behandlingen.

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene efter påføringen. Vask derfor hænderne grundigt efter hver behandling. 

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Canesten skal anvendes med forsigtighed under graviditet, især i det første trimester af
graviditeten og kun på ordination fra lægen. Der er begrænsede oplysninger fra behandling med clotrimazol hos gravide kvinder.
Dyreforsøg tyder ikke på, at der er skadelige virkninger på afkommet.

Hvis du anvender Canesten, mens du er gravid, må du ikke bruge applikatoren (indføringshylsteret), da den kan irritere livmoderhalsen. Hvis du er gravid, er det derfor bedre at bruge vaginaltabletter end vaginalcreme, da vaginaltabletterne kan indføres med fingrene (uden brug af applikator (indføringshylster).

Amning
Canesten bør anvendes med forsigtighed under amning og kun på ordination fra lægen, da det har vist sig i dyreforsøg, at clotrimazol overføres til mælken.

Fertilitet
Der er ikke gennemført studier med mennesker af virkningerne af clotrimazol på fertiliteten. Dyreforsøg har dog ikke vist nogen virkninger af lægemidlet på fertiliteten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Canesten indeholder cetostearylalkohol og benzylalkohol

Canesten creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Canesten creme indeholder også 20 mg benzylalkohol pr. gram. Benzylakohol kan medføre allergiske reaktioner og forårsage mild lokal irritation. 

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, 

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne 

Smør et tyndt lag Canesten creme på det angrebne hudområde 2 - 3 gange dagligt. En stribe creme på ca. ½ cm er tilstrækkeligt til behandling af et område svarende til en håndflade. 

 

For at sikre, at infektionen slås ned, skal du 

 • alt efter hvad du behandles for - fortsætte behandlingen som angivet nedenfor, efter at symptomerne på svamp er forsvundet.

Svampeinfektioner (dermatomycoser) 

3-4 uger 

Infektion pga. bakterier (erythrasma) 

2-4 uger 

Hudsygdom pga. gærsvamp (pityriasis versicolor) 

1-3 uger 

Svampeinfektion i de ydre kønsorganer hos kvinder (candida vulvitis) og på glans hos mænd (candida balanitis) 

1-2 uger 

Du skal henvende dig til din læge, hvis der ikke er nogen bedring efter 4 ugers behandling.

Ved behandling af fodsvamp er det vigtigt at vaske fødderne og tørre omhyggeligt mellem tæerne, før du smører med Canesten creme.

Ved infektion af området omkring skeden: Smør Canesten creme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i et tyndt lag i 1-2 uger.
Din seksualpartner bør kun behandles, hvis der er symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten creme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i et tyndt lag i 1-2 uger.

Brug til børn
Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen, hvis du er mellem 12-15 år. Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

Canesten creme er lugtfri og misfarver ikke tøjet. 

Hvis du har brugt for meget Canesten creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Canesten, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du bruger for meget Canesten, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op med at bruge Canesten. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge. 

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Smør med Canesten, når du kommer i tanke om det. 

Hvis du holder op med at bruge Canesten

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/ brændende fornemmelse, irritation, ubehag/ smerte.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Allergiske reaktioner (besvimelse, for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data): 

 • Afskalning, blærer, hævelse (ødem), rødmen af huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget
i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

 

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Canesten creme indeholder:

 • Aktivt stof: Clotrimazol. 1 g creme indeholder 10 mg clotrimazol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanmonostearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol, benzylalkohol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Canesten creme er en hvid og uigennemskinnelig creme. 

 

Pakningsstørrelser 

Tube (aluminium), 20 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

 

Fremstiller:
2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

 

 

Canesten® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Aktiengesellschaft. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...