Verapamil "HEXAL"

filmovertrukne tabletter 80 mg og 120 mg

Hexal

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Verapamil HEXAL 80 mg og 120 mg filmovertrukne tabletter  

Verapamilhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verapamil HEXAL
 3. Sådan skal du tage Verapamil HEXAL
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Verapamil HEXAL er medicin af typen calciumantagonister med virkning på hjerte og kredsløb.  

 

Du kan bruge Verapamil HEXAL til: 

 • forebyggelse af hjertekrampe (angina pectoris). 

 • behandling af for højt blodtryk. 

 • forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerterytme. 

 • forebyggelse efter blodprop i hjertet. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verapamil HEXAL

Tag ikke Verapamil HEXAL:

 • hvis du er allergisk over for verapamilhydrochlorid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er overfølsom overfor anden medicin, der ligesom Verapamil HEXAL tilhører gruppen af calciumantagonister
 • hvis du lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb
 • hvis du lider af hjertesvigt
 • hvis du har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock)
 • hvis du har for hurtig hjerterytme
 • hvis du lider af forstyrrelser i hjerterytmen
 • hvis du har meget lavt blodtryk
 • hvis du har fået for meget hjertemedicin (digoxin). Kan bl.a. vise sig ved kvalme
 • hvis du er i behandling med ivabradin (mod visse hjertelidelser)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Verapamil HEXAL: 

 • hvis du har meget langsom puls
 • hvis du lider af sygdomme i hjerte eller kredsløb
 • hvis du lider af forsnævring i aorta
 • hvis du har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen
 • hvis du lider af sygdomme, hvor der er forstyrrelse i forbindelsen mellem nerverne og musklerne (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom eller fremskreden Duchennes muskeldystrofi)
 • hvis du har nedsat leverfunktion
 • hvis du har nedsat nyrefunktion

Fortæl altid lægen, at du tager Verapamil HEXAL, hvis du skal bedøves. 

 

Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal kontrolleres både før og under behandling med Verapamil HEXAL. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Verapamil HEXAL. 

Brug af anden medicin sammen med Verapamil HEXAL

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • hjertemedicin (digoxin, digitoxin, ivabradin)
 • dabigatran (lægemiddel, der forebygger dannelse af blodpropper)
 • medicin mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin)
 • anden medicin mod for højt blodtryk (betablokkere (metoprolol, propranolol), prazosin, terazosin)
 • vanddrivende medicin
 • medicin som udvider blodårerne
 • medicin efter transplantation (ciclosporin, sirolimus, everolimus, tacrolimus)
 • medicin mod mani (lithium)
 • kolesterolsænkende medicin (simvastatin, atorvastatin, lovastatin)
 • medicin mod astma (theofyllin)
 • naturmedicin mod depression (perikum)
 • medicin mod infektion (erythromycin, clarithromycin, telithromycin, rifampicin)
 • medicin mod migræne (clonidin, almotriptan)
 • epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
 • mavesårsmedicin (cimetidin)
 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre)
 • medicin mod angst og uro (buspiron, midazolam)
 • muskelafslappende medicin
 • inhalationsanæstetika (til bedøvelse)
 • øjendråber mod grøn stær (timolol)
 • medicin mod spastiske tilstande (dantrolen)
 • medicin mod urinsur gigt (colchicin, sulfinpyrazon)
 • medicin til behandling af kræft (doxorubicin)
 • medicin mod HIV (ritonavir)
 • medicin mod depression (imipramine)
 • medicin mod for højt blodsukker (glibenclamid)

Brug af Verapamil HEXAL sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Verapamil HEXAL i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.
Du skal være opmærksom på, at Verapamil HEXAL kan øge virkningen af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

Hvis du er gravid, må du kun tage Verapamil HEXAL efter aftale med lægen. 

 

Amning: 

Hvis du ammer, må du kun tage Verapamil HEXAL efter aftale med lægen, 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Verapamil HEXAL kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Verapamil HEXAL indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Verapamil HEXAL

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

40 mg stigende til 120 mg 3-4 gange daglig. Følg lægens anvisninger. 

 

Forhøjet blodtryk: 

Voksne: 120 -240 mg 2 gange daglig. Følg lægens anvisninger. 

 

Forebyggelse efter blodprop i hjertet: 

Voksne: 120 mg 3 gange daglig. Følg lægens anvisninger. 

 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Verapamil HEXAL

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Verapamil HEXAL, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering kan være: Døsighed, forvirring, kramper, kvalme, opkastning, feberdøs, forhøjet blodsukker, for lavt blodtryk og alvorlig ændring af hjertets funktion med langsom hjerterytme. Ved mistanke om overdosering kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Hvis du har glemt at tage Verapamil HEXAL

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Verapamil HEXAL

Du bør kun stoppe behandlingen med Verapamil HEXAL efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Besvimelse eller bevidstløshed pga. dårlig hjertefunktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Forstyrrelser i hjertets funktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Depression
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112
 • Hjertepumpesvigt (kardiogent shock). Ring 112
 • Hjertestop. Ring 112
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue
 • Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden) 

 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Svimmelhed
 • Sløvhed
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Lavt blodtryk
 • Hævede ankler
 • Forstoppelse
 • Sure opstød, halsbrand
 • Kvalme
 • Kløe
 • Eksem
 • Nældefeber
 • Hårtab
 • Impotens
 • Uregelmæssig menstruation
 • Brystspændinger
 • Varmefølelse
 • Ansigtsrødme med varmefølelse

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Søvnforstyrrelser og livlige drømme
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Overfølsomhed
 • Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens
 • Appetitmangel/madlede
 • Forvirring
 • Mareridt
 • Øresusen (tinnitus)
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
 • Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter
 • Synsforstyrrelser
 • Rysten
 • Brystsmerter
 • Smerter i benene ved gang (Claudicatio intermittens)
 • Mundtørhed
 • Diaré
 • Mavesmerter
 • Opkastning
 • Ubehag i maven
 • Muskelkramper
 • Hyppig vandladning
 • Hjertebanken
 • Svimmelhed på grund af ubalance i det indre øre

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Forstørrelse af brystkirtlerne hos mænd
 • Udslæt i ansigt, på arme og ben samt feber
 • Øget svedtendens
 • Overvækst af tandkød
 • Muskelsmerter
 • Ledsmerter
 • Blå mærker

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Øget lysfølsomhed i huden (evt. beskadigelse af huden)
 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112. Kan være alvorligt
 • Mindre blødning i hud og slimhinder

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden) 

 • Pletformet udslæt
 • Muskelsvaghed
 • Mælkesekretion
 • Hævelser i fx ben
 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen. Ring evt. 112

 

Verapamil HEXAL kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver fx blod- og urinprøver. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Blister: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30oC. Tabletbeholder: Ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Verapamil HEXAL 80 mg og 120 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Verapamilhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • Tabletkernen 80 og 120 mg: Lactosemonohydrat; majsstivelse; povidon; mikrokrystallinsk cellulose; natriumstivelsesglycolat; kolloid, vandfri silica; magnesiumstearat.
  • Tabletovertræk 80 mg: Hydroxypropylcellulose; titandioxid (E171); hypromellose; macrogol 6000.
  • Tabletovertræk 120 mg: Lactosemonohydrat; titandioxid (E171); hypromellose; macrogol 4000.

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Verapamil HEXAL 80 mg er hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. De har delekærv på den ene side. 

Verapamil HEXAL 120 mg er hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter. De har delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser: 

Blisterpakning (PP/aluminium) eller tabletbeholder (HDPE-beholder med LDPE låg) indeholdende: 30, 100 eller 250 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret April 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...