Amlodipin "Medical Valley"

tabletter 5 mg og 10 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amlodipin Medical Valley 5 mg og 10 mg tabletter  

amlodipin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Medical Valley
 3. Sådan skal du tage Amlodipin Medical Valley
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amlodipin Medical Valley indeholder det aktive stof amlodipin, som tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calciumantagonister. 

 

Amlodipin Medical Valley bruges til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) og til at forebygge en særlig type smerter i brystet, som kaldes angina pectoris, herunder en sjælden form, der kaldes Prinzmetals angina eller variant angina. 

 

Hos patienter med forhøjet blodtryk nedsætter Amlodipin Medical Valley blodtrykket ved at afslappe blodkarrene, så blodet flyder lettere. Hos patienter med angina pectoris forbedrer Amlodipin Medical Valley blodtilførslen til hjertet, så det får mere ilt, hvorved brystsmerterne forebygges. Medicinen giver ikke øjeblikkelig lindring på brystsmerter. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Medical Valley

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Amlodipin Medical Valley:

 • hvis du er allergisk over for amlodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6) eller over for andre calciumantagonister. Det kan vise sig ved kløe, hudrødme eller vejrtrækningsbesvær.
 • hvis du har alvorligt lavt blodtryk (hypotension).
 • hvis du har forsnævring i aortaklappen (aortastenose) eller har kredsløbskollaps (kardinogent shock, hvor hjertet ikke er i stand til at opretholde tilstrækkelig blodforsyning til kroppen).
 • hvis du har hjertesvigt efter en blodprop i hjertet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amlodipin Medical Valley. 


Du skal kontakte din læge, hvis du har eller har haft en af de følgende tilstande: 

 • Nylig blodprop i hjertet
 • Hjertesvigt
 • Alvorligt forhøjet blodtryk (hypertensiv krise)
 • Leversygdom
 • Du er ældre, og din dosis skal sættes op.

Børn og unge

Amlodipin Medical Valley er ikke undersøgt hos børn under 6 år. Amlodipin Medical Valley bør kun bruges til behandling af forhøjet blodtryk hos børn og unge mellem 6 og 17 år (se afsnit 3). 


Tal med lægen, hvis du ønsker mere information. 

Brug af anden medicin sammen med Amlodipin Medical Valley

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 


Amlodipin Medical Valley kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin, som f. eks: 

 • ketoconazol, itraconazol (mod svampeinfektioner)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkaldte proteasehæmmere, som bruges til behandling af hiv)
 • rifampicin, erythromycin, clarithromycin (antibiotika)
 • naturlægemidlet perikon (hypericum perforatum)
 • verapamil, diltiazem (hjertemedicin)
 • dantrolen (som infusion mod alvorlige forstyrrelser i legemstemperaturen)
 • tacrolimus, sirolimus, temsirolimus og everolimus (medicin, som påvirker, hvordan dit immunsystem fungerer)
 • simvastatin (medicin mod forhøjet kolesterol)
 • ciclosporin (immunosuppresiv behandling - medicin, som anvendes ved organtransplantation)

 

Amlodipin Medical Valley kan nedsætte dit blodtryk endnu mere, hvis du allerede tager anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk. 

Brug af Amlodipin Medical Valley sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, når du er i behandling med Amlodipin Medical Valley. Det skyldes, at indholdet af det aktive stof amlodipin i blodet kan blive for højt, hvilket kan medføre en uforudsigelig øgning af den blodtryksnedsættende virkning. 

Graviditet og amning

Graviditet
Sikkerheden ved brug af amlodipin under graviditet er ikke fastslået. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Amlodipin Medical Valley. 


Amning
Amlodipin har vist sig at udskilles i modermælk. Hvis du ammer eller skal til at amme, skal du tale med lægen, inden du tager Amlodipin Medical Valley. 


Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlodipin Medical Valley kan give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du får kvalme, bliver svimmel eller træt eller får hovedpine, skal du undlade at køre bil eller betjene maskiner og straks kontakte din læge. 

Amlodipin Medical Valley indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit. 

3. Sådan skal du tage Amlodipin Medical Valley

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede startdosis er 5 mg Amlodipin Medical Valley 1 gang dagligt. Dosis kan øges 10 mg Amlodipin Medical Valley 1 gang dagligt. 

 

Medicinen kan tages før eller efter mad og drikke. Du bør altid tage medicinen på samme tidspunkt hver dag sammen med et glas vand. Tag ikke Amlodipin Medical Valley med grapefrugtjuice. 

 

Brug til børn og unge  

Den sædvanlige, anbefalede startdosis til børn og unge (6-17 år) er 2,5 mg dagligt. Den højeste anbefalede dosis er 5 mg dagligt. Amlodipin Medical Valley 5 mg tabletter kan deles i to lige store dele for at opnå en dosis på 2,5 mg. 

 

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen med tabletterne. Vent ikke med at gå til lægen, til du tager den sidste tablet. 

Hvis du har taget for mange Amlodipin Medical Valley

Hvis du tager for mange tabletter, kan dit blodtryk blive lavt og endda faretruende lavt. Symptomer på for lavt blodtryk er svimmelhed, besvimelse og svaghed. Hvis dit blodtryk falder alvorligt meget, kan du risikere shock. Ved shock føles huden kold og klam, og du kan miste bevidstheden. Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Amlodipin Medical Valley, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Amlodipin Medical Valley

Bliv ikke urolig. Hvis du har glemt en dosis, så spring den over. Tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Amlodipin Medical Valley

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage medicinen. Blodtrykket kan stige eller brystsmerterne komme tilbage, hvis du stopper behandlingen førend aftalt med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Kontakt straks lægen, hvis du får en af bivirkningerne herunder: 

 • Pludselig hvæsende/pibende vejrtrækning, brystsmerter, kortåndethed eller åndedrætsbesvær
 • Hævede øjenlåg, ansigt eller læber
 • Hævelse af tungen eller i svælget, hvilket kan gøre det meget svært at trække vejret
 • Alvorlige hudreaktioner som intenst udslæt, nældefeber, hudrødme over hele kroppen, kraftig kløe, blærer, afskalning eller hævelse i huden, betændelseslignende tilstand i slimhinderne (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) eller andre allergiske reaktioner
 • Blodprop i hjertet, unormal hjerterytme
 • Betændelse i bugspytkirtlen, som kan give stærke smerter i maven og ryggen og få dig til at føle dig meget utilpas.

 

Der er indberettet følgende meget almindelige bivirkning. Hvis denne bivirkning bliver generende, eller hvis den varer i mere end 1 uge, skal du kontakte din læge

 

Meget almindelig bivirkning: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer  

 • Ødem (væskeophobning)

 

Der er indberettet følgende almindelige bivirkninger. Hvis disse bivirkninger bliver generende, eller hvis de varer i mere end 1 uge, skal du kontakte din læge

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • Hovedpine, svimmelhed, søvnighed (især i begyndelsen af behandlingen)
 • Hjertebanken, rødmen og varmefornemmelse i ansigtet
 • Mavesmerter, kvalme
 • Ændringer i afføringsmønstret, diarre, forstoppelse, fordøjelsesbesvær
 • Træthed, svaghed
 • Synsforstyrrelser, dobbeltsyn
 • Muskelkramper
 • Hævede ankler

 

Der er desuden indberettet følgende andre bivirkninger. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en af disse bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer  

 • Humørsvingninger, angst, depression, søvnløshed
 • Rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse
 • Snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i arme eller ben, manglende smertefølelse
 • Ringen for ørerne (tinnitus)
 • Lavt blodtryk
 • Nysen/snue pga. en betændelseslignende reaktion i slimhinden i næsen
 • Hoste
 • Tør mund, opkastning
 • Hårtab, øget svedtendens, kløende hud, røde plamager på huden, misfarvninger af huden
 • Vandladningsforstyrrelser, hyppigere vandladning om natten, hyppigere vandladning
 • Erektionsproblemer, udvikling af bryster hos mænd
 • Smerter, utilpashed
 • Led- eller muskelsmerter, rygsmerter
 • Vægtændringer

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer  

 • Forvirring

 

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer  

 • Nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre blå mærker og tendens til blødning
 • For højt blodsukker (hyperglykæmi)
 • Nerveforstyrrelse, som kan give muskelsvaghed, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed
 • Hævede gummer
 • Oppustethed (mavekatar)
 • Unormal leverfunktionen, leverbetændelse (hepatitis), gul hud (gulsot), stigning i leverenzymer (ses ved blodprøver)
 • Øget muskelspænding
 • Årebetændelse, ofte med hududslæt
 • Øget lysfølsomhed
 • En tilstand med stivhed, rysten og/eller bevægelsesforstyrrelser

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Tabletter 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i blisterforpakning for at beskytte fra lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amlodipin Medical Valley indeholder:

 • Aktivt stof: amlodipin (som besilat).
 • Øvrige indholdsstoffer: calciumhydrogenphosphat, vandfri; magnesiumstearat; mikrokrystallinsk cellulose; kolloid vandfri silica og natriumstivelsesglycolat.

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg-tablet: Hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter uden overtræk, der er præget med ‘E 21’ på den ene side og har delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

10 mg-tablet: Hvide til råhvide, runde, bikonvekse tabletter, der er præget med ‘10’ på den ene side og er blanke på den anden side. 

 

Tabletterne udleveres i blisterpakninger af uigennemsigtig PVC/PVDC/aluminium.  

 

Pakningsstørrelser: 

5 mg: 28, 30, 50, 100 og 112 tabletter. 

10 mg: 28, 30, 50, 100 og 112 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Medical Valley Invest AB  

Brädgårdsvägen 28 

236 32 - Höllviken  

Sverige 

Fremstiller

PharmaS d.o.o.;  

Industrijska cesta 5,  

Potok, 44317 Popovača,  

Kroatien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Amlodipin ”Medical Valley” 

Sverige: Amlodipin Medical Valley 5 mg/10 mg tabletter 

Island: Amlodipin Medical Valley 5 mg/10 mg töflur 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...