Emerade

injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram

PharmaSwiss

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Emerade 150 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

Emerade 300 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

Emerade 500 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen‌‌ 

adrenalin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emerade
 3. Sådan skal du bruge Emerade
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Emerade er en autoinjektor, som indeholder adrenalin i en opløsning til injektion i musklen (intramuskulær injektion).
Adrenalin modvirker faldet i blodtrykket ved anafylaktiske reaktioner. Det stimulerer også hjertet og letter vejrtrækningen. 

 

Emerade anvendes til akut behandling af alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi), som skyldes allergener i fødevarer, lægemidler, insektstik eller -bid og andre allergener, eller som er udløst af motion eller ukendt årsag. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emerade

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Lægen forklarer, hvornår og hvordan du skal bruge Emerade. Kontakt lægen, hvis du ikke er helt sikker, eller hvis du har spørgsmål. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Emerade kan altid bruges i en akut situation med en allergisk reaktion. Hvis du er allergisk over for natriummetabisulfit eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emerade (angivet i punkt 6), skal lægen fortælle dig, hvornår du skal bruge Emerade. 

 

Tal med lægen, før du bruger Emerade, hvis du har 

 • en hjertesygdom
 • forhøjet blodtryk
 • en overaktiv skjoldbruskkirtel
 • sukkersyge
 • en svulst på binyren
 • forhøjet tryk i øjet
 • nedsat nyrefunktion
 • prostatasygdom
 • lavt kalium eller højt kalcium i blodet

 

Hvis du har astma, kan der være en øget risiko for en alvorlig allergisk reaktion. 

 

Alle, som har haft en episode med anafylaksi, skal søge læge for at få testet, hvilke stoffer de kan være allergiske over for, så de kan undgås i fremtiden. Det er vigtigt at være klar over, at allergi over for ét stof kan føre til allergi over for andre relaterede stoffer.
Hvis du har fødevareallergier, er det vigtigt at kontrollere ingredienserne i alt, hvad du spiser (også medicin), fordi selv små mængder kan give kraftige reaktioner. 

 

Der er også større risiko for at få bivirkninger, hvis du er ældre eller gravid. 

 

Brugsvejledningen skal følges nøje for at undgå injektion ved et uheld.
Emerade skal injiceres i musklen på ydersiden af låret. Emerade må ikke injiceres i balden, fordi der er risiko for at injicere i en vene ved et uheld. 

 

Advarsler
Hvis Emerade ved et uheld injiceres i hænder eller fødder, kan det medføre nedsat blodforsyning til de pågældende områder. Hvis der ved et uheld injiceres i disse områder, skal du straks tage til nærmeste skadestue for at få behandling. 


Hvis du har et tykt fedtlag under huden, er der risiko for, at en enkelt dosis Emerade ikke er tilstrækkelig, og at du har brug for endnu en injektion af Emerade. Følg nøje brugsanvisningen i punkt 3

Børn

Emerade må ikke anvendes til børn, som vejer mindre end 15 kg.
En dosis på under 150 mikrogram kan ikke gives tilstrækkeligt nøjagtigt til børn, som vejer mindre end 15 kg, og det kan derfor ikke anbefales at anvende Emerade, medmindre der er tale om en livstruende situation, og det sker under lægeligt tilsyn. 

Brug af anden medicin sammen med Emerade

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Dette er især vigtigt, hvis du tager et eller flere af følgende: 

 • Lægemidler mod depression som f.eks. tricykliske antidepressiva eller monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), fordi de kan forstærke adrenalinens virkning.
 • Lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom, f.eks. catechol-O- methyltransferasehæmmere (COMT-hæmmere), fordi de kan forstærke adrenalinens virkning.
 • Lægemidler, som kan gøre hjertet følsomt over for uregelmæssig rytme (arytmi), f.eks. digitalis og quinidin.
 • Lægemidler for hjertesygdom eller lægemidler, der anvendes til behandling af lidelser i nervesystemet og kaldes alfa- og betablokkere, da de kan mindske adrenalinens virkning.

 

Sukkersygepatienter skal holde godt øje med deres blodsukker, når de har brugt Emerade, fordi adrenalin kan øge blodsukkeret. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Erfaringerne med brug af adrenalin under graviditet er begrænsede. Hvis du er gravid, må du imidlertid ikke undlade at bruge Emerade i en akut situation, fordi dit liv kan være i fare. 

 

Du kan amme, efter at du har brugt Emerade. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at evnen til at køre bil eller betjene maskiner påvirkes af en adrenalininjektion, men den kan påvirkes af en kraftig allergisk reaktion. Undlad at køre bil, hvis du føler dig påvirket efter injektion. 

Emerade indeholder natriummetabisulfit og natrium

Natriummetabisulfit kan i sjældne tilfælde give alvorlige allergiske reaktioner eller vejrtrækningsbesvær (bronkospasme). Hvis du er allergisk over for natriummetabisulfit, skal lægen fortælle dig, hvornår du kan anvende Emerade. 

 

Emerade indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du bruge Emerade

Brug straks Emerade, hvis der er tegn eller symptomer på en akut allergisk reaktion (anafylaksi). Der kan opstå reaktioner få minutter efter kontakten med allergenet, og symptomerne kan f.eks. være udslæt, rødme eller hævelse. Kraftigere reaktioner påvirker også blodkredsløbet og vejrtrækningen. 

 

Brug altid Emerade nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Før du anvender Emerade, skal du vide, i hvilke situationer du skal anvende det. Det er vigtigt, at du altid har Emerade på dig, hvis der er risiko for anafylaksi. Du skal opbevare Emerade i den originale yderkarton. Når patienten/plejepersonen transporterer den, kan den dog opbevares i det dertil indrettede etui, som medfølger. Du skal altid opbevare pennen i dette etui for at beskytte penne og mærkningen på penne, der viser, hvordan du bruger penne i en akut situation. Opbevar altid indlægssedlen i æsken. 

Dosering

Dosen fastsættes af lægen, som vil tilpasse den til dig, for eksempel ud fra din kropsvægt. 

 

Voksne 

 

Voksne under 60 kg  

Den sædvanlige dosis er 300 mikrogram. 

 

Voksne over 60 kg  

Den sædvanlige dosis er 300 til 500 mikrogram. 

 

Børn og unge 

Emerade 500 mikrogram anbefales ikke til børn. 

 

Børn mellem 15 kg og 30 kg  

Den sædvanlige dosis er 150 mikrogram. 

 

Børn over 30 kg  

Den sædvanlige dosis er 300 mikrogram. 

 

Unge over 30 kg  

Doseringsanbefalingerne for voksne skal følges. 

Sådan gives Emerade

Brugsanvisningen skal følges nøje for at undgå injektion ved et uheld. 

Din familie, plejer eller lærer bør også vejledes i at bruge Emerade korrekt. 

Emerade må kun anvendes til injektion på ydersiden af låret. Injektionen sker, når Emerade presses mod låret. Injektionen kan gives gennem tøjet. Emerade må ikke injiceres i balden. 

 1. Tag kanylehætten af.
  Emerade PharmaSwiss Ceska republika s.r. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram
 2. Anbring Emerade mod ydersiden af låret, og tryk. Der høres et klik, når injektionen går ind i musklen.
  Emerade PharmaSwiss Ceska republika s.r. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram
 3. Hold Emerade mod låret i ca. 5 sekunder. Massér injektionsstedet let bagefter. Søg omgående lægehjælp.
  Emerade PharmaSwiss Ceska republika s.r. injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 150 mikrogram, 300 mikrogram og 500 mikrogram

 

Kanylen i Emerade er beskyttet før, under og efter injektionen.
Når injektionen er udført, kan stemplet ses i inspektionsvinduet ved at løfte etiketten. 

 

Nogen gange er en enkelt dosis adrenalin ikke tilstrækkelig til helt at modvirke virkningerne af en alvorlig allergisk reaktion. Derfor kan din læge udskrive mere end en Emerade til dig. Hvis dine symptomer ikke er blevet bedre indenfor 5-15 minutter efter første injektion, bør du, eller en du er sammen med, indgive endnu en injektion. Dette gælder også, hvis symptomerne er blevet værre. Derfor bør du altid have mere end en Emerade på dig. 

 

Emerade er beregnet som akutbehandling. Du skal altid søge lægehjælp, så snart du har brugt Emerade. Ring 112, bed om en ambulance, og sig ’anafylaktisk reaktion’, også selvom symptomerne ser ud til at aftage. Du skal til observation på hospitalet og eventuelt have yderligere behandling. Dette skyldes, at reaktionen kan komme igen senere. Medbring den brugte autoinjektor. 

 

Mens du venter på ambulancen, skal du lægge dig ned med fødderne oppe, medmindre det gør dig forpustet. Hvis det sker, skal du sidde op. Bed nogen om at blive hos dig, indtil ambulancen kommer, hvis du skulle få det dårligt igen. 

 

Bevidstløse patienter skal anbringes i aflåst sideleje. 

 

Fjern ikke kanylehætten, før der er behov for en injektion. 

Der bliver noget væske tilbage i autoinjektoren efter injektionen. Autoinjektoren kan ikke bruges igen. 

Hvis du har brugt for meget Emerade

Hvis du har taget en for stor dosis, eller hvis du er kommet til at injicere Emerade i et blodkar eller i hånden, skal du omgående søge lægehjælp.
Dit blodtryk kan stige voldsomt. En overdosis kan medføre en pludselig stigning i blodtrykket, uregelmæssig hjerterytme og ophobning af væske i lungerne, så du får svært ved at trække vejret. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De bivirkninger, som er beskrevet nedenfor, er baseret på erfaringer med anvendelse af adrenalin, men hyppigheden af bivirkningerne kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data: 

 • hjerteproblemer såsom uregelmæssig og hurtig hjerterytme, brystsmerter
 • forhøjet blodtryk, sammentrækning af blodkarrene
 • svedtendens
 • kvalme, opkastning
 • åndenød
 • hovedpine, svimmelhed
 • svaghed, rysten
 • angst, hallucinationer
 • besvimelse
 • ændringer i blodværdier som f.eks. stigning i blodsukker, fald i kalium og stigning i syre

Indberetning af bivirkninger

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Opbevares i den originale yderkarton. Når patienten/plejepersonen transporterer den, kan den dog opbevares i det dertil indrettede etui, som medfølger. Penne skal altid opbevares i dette etui for at beskytte den. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke nedfryses. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og yderkartonen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Kassér og erstat Emerade med en ny efter udløbsdatoen. Kontroller opløsningen regelmæssigt gennem inspektionsruden på pennen ved at løfte etiketten for at sikre, at opløsningen er klar og farveløs. Kassér og udskift Emerade, hvis opløsningen er misfarvet eller indeholder partikler. 

 

Efterse autoinjektoren, hvis du taber den. Udskift den, hvis du kan se skader eller lækage. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emerade indeholder:

Aktivt stof: adrenalin som tartrat 

Emerade 150 mikrogram leverer en dosis på 150 mikrogram adrenalin i en opløsning på 0,15 ml. 

Emerade 300 mikrogram leverer en dosis på 300 mikrogram adrenalin i en opløsning på 0,3 ml. 

Emerade 500 mikrogram leverer en dosis på 500 mikrogram adrenalin i en opløsning på 0,5 ml. 

 

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriummetabisulfit (E223), dinatriumedetat, saltsyre og vand til injektion. 

Udseende og pakningsstørrelser

Emerade er en autoinjektor, som leverer én dosis adrenalin. Emerade er en klar og farveløs opløsning i en glassprøjte, klar til injektion. Emerade er latexfrit. 

Anordningen er en hvid cylinder, hvor en kanylehætte dækker kanylen og udløsermekanismen. 

 

Længde af den blottede del af kanylen 

Emerade 150 mikrogram: 16 mm 

Emerade 300 mikrogram og Emerade 500 mikrogram: 23 mm 

 

Pakningsstørrelser: 1 eller 2 fyldte penne. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 

Jankovcova 1569/2c 

170 00 Prag 7 

Tjekkiet 

Dansk repræsentant:

Medeca Pharma AB 

Box 24005 

SE-750 24 Uppsala 

Sverige 

Tlf 018-25 85 30 

Fremstiller:

Rechon Life Science AB 

Box 60043 

SE-216 10 Limhamn 

Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...