Canesten®

vaginaltabletter 100 mg og 500 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

CANESTEN® 100 mg + 500 mg vaginaltabletter 

Clotrimazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apoteksper- sonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Se den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage, eller dine symptomer vender tilbage inden for 2 måneder. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten.
 3. Sådan skal du bruge Canesten.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Canesten er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige former for mikroorganismer, især gærsvampe (Candida albicans).
 • Canesten virker ved at hæmme struktur og funktion i svampecellernes cellemembran, hvorved de går til grunde.
 • Du kan bruge Canesten til behandling af svampeinfektion i skeden, forårsaget af svampe, der er følsomme over for clotrimazol (det virksomme stof i Canesten).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage, eller hvis dine symptomer vender tilbage inden for 2 måneder. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Canesten

 • hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Canesten (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Canesten 

 • hvis du er under 12 år. Canesten må ikke anvendes til børn under 12 år. Børn mellem 12-15 år skal tilses af læge før de bruger Canesten.
 • hvis du er i/efter overgangsalderen, for at udelukke andre sygdomme.
 • hvis du har tegn på underlivsbetændelse med feber (temperaturer over 38 °C), smerter i den nedre del af maven, rygsmerter, ildelugtende udflåd, kvalme, blødning fra skeden, og/eller samtidige smerter i skulderen.

 

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i skeden så længe du behandles med Canesten. 


Undgå kontakt med øjnene. Synk ikke Canesten. 

Brug af anden medicin sammen med Canesten

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • immundæmpende medicin (tacrolimus, sirolimus).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet: 

 • Hvis du er gravid bør du kun bruge Canesten efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Hvis du ammer, bør du kun bruge Canesten efter aftale med lægen.

 

Frugtbarhed: 

 • Det er ikke undersøgt om Canesten påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Canesten

Brug altid Canesten nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonaletsanvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år: 

1 dags behandling: 1 vaginaltablet (500 mg) indføres så dybt som muligt i skeden (se instruktion for anvendelse af applikator). Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt i skeden, da en vis fugt er nødvendig for at vaginaltabletten skal blive opløsning. Behandingen bør ske om aftenen lige før sengetid, og indføringen sker bedst ved at du ligger ned med benene trukket let op. 

 

6 dages behandling: 

1 vaginaltablet (100 mg) indføres så dybt som muligt i skeden (se instruktion for anvendelse af applikator), én gang dagligt i 6 dage. Vaginaltabletten indføres så dybt som muligt i skeden, da en vis fugt er nødvendig for at vaginaltabletten skal blive opløsning. Behandlingen bør ske om aftenen lige før sengetid, og indføringen sker bedst ved at du ligger ned med benene trukket let op. 

 

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen i 6 dage, selv om du får det bedre, for at undgå genopblussen af svampeinfektionen. 

 

De angrebne områder omfatter typisk både skeden og de ydre kønsorganer. Svampeinfektion i skeden kan behandles med Canesten vaginaltabletter. Svampeinfektion i de ydre kønsorganer kan behandles med Canesten 10 mg/g creme eller Canesten 10 mg/g vaginalcreme. 

 

Du bør undgå samleje, da infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er midlertidig og forekom- mer kun under behandlingen. 

 

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten creme eller 1% vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger, indtil symptomerne er væk. 

 

Behandlingen kan gentages hvis nødvendigt, men tilbagevendende infektioner kan være tegn på, at der er en underliggende medicinsk årsag. Du skal kontakte lægen, hvis symptomerne vender tilbage indenfor 2 måneder. 

 

Hvis symptomerne varer i mere end 7 dage, skal du søge læge. Der kan være en anden årsag til din lidelse. 

 

Børn: 

Må ikke anvendes til børn under 12 år. 

Hvis du har brugt for meget Canesten

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Canesten, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Der er ikke kendskab til overdosering. 

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Canesten

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kløe, udslæt, brændende fornemmelse, irritation, ubehag.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Allergiske reaktioner (svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk (hypotension), nældefeber, åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø, kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.)

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Mavesmerter.
 • Afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse, bækken- smerter.
 • Vaginal blødning
 • Erytem (rødmen af huden).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Canesten ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Canesten vaginaltabletter indeholder:

Clotrimazol 100 mg eller 500 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Vandfrit lactose, mikrokrystallinsk cellulose, mælkesyre, majsstivelse, povidon, calciumlactat, magnesiumstearat, silica og hypromellose. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende: 

Canesten 100 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med P3 og Bayer.  

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med MU og Bayer. 

 

Canesten vaginaltabletter fås i: 

Canesten 100 mg i pakninger med 6 vaginaltabletter og  

Canesten 500 mg i pakninger med 1 vaginaltablet og 

Canesten 500 mg i pakninger med 1 vaginaltablet med vaginalcreme. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Teknisk brugervejledning til patienten

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

 1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad.
  Canesten Orifarm A/S vaginaltabletter 100 mg og 500 mg
 2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op).
 3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren.
  Canesten Orifarm A/S vaginaltabletter 100 mg og 500 mg
 4. Efter brug trækkes stemplet ud af applikatoren. Delene vaskes i varmt (ikke kogende) sæbevand, skylles i rindende vand og tørres omhyggeligt.
  Canesten Orifarm A/S vaginaltabletter 100 mg og 500 mg

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren. 

Canesten Orifarm A/S vaginaltabletter 100 mg og 500 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...