Dorzolamid/Timolol "Nordic Prime"

øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dorzolamid/Timolol Nordic Prime 20 mg/ml / 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 

Dorzolamid/timolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dorzolamid/Timolol Nordic Prime
 3. Sådan skal du bruge Dorzolamid/Timolol Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dorzolamid/Timolol Nordic Prime er en kombination af to lægemiddelstoffer: dorzolamid og timolol.  

 • Dorzolamid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ”carboanhydrasehæmmere”.
 • Timolol hører til en gruppe lægemidler, der kaldes ”beta-blokkere”.


Dorzolamid/Timolol Nordic Prime anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet ved behandling af grøn stær (glaukom), når behandling med beta-blokker øjendråber alene ikke er tilstrækkelig.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dorzolamid/Timolol Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Dorzolamid/Timolol Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for dorzolamid, timolol, beta-blokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dorzolamid/Timolol Nordic Prime (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har eller tidligere har haft åndedrætsproblemer såsom astma eller svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (alvorlig lungesygdom, som kan medføre hivende, besværet vejrtrækning eller længerevarende hoste).
 • hvis du har en bestemt type hjerteproblemer som f.eks. forstyrrelser i hjerterytmen med unormalt langsom hjerterytme eller alvorligt nedsat hjertefunktion.
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom eller du tidligere har haft nyresten.
 • hvis du har for højt syreindhold i blodet pga. for meget klorid i blodet (hyperkloræmisk acidose).


Hvis du tror, at et eller flere af overstående punkter gælder for dig, må du ikke anvende Dorzolamid/Timolol Nordic Prime, før du har talt med lægen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dorzolamid/Timolol Nordic Prime, hvis du har: 

 • Hjertekarsygdom (hjertesygdom forårsaget af nedsat blodtilførsel til blodkarrene i hjertet), Prinzmetals angina (brystsmerter i hvilende tilstand), hjertesvigt, lavt blodtryk
 • Andre hjerteproblemer som f.eks. forstyrrelser i hjertefrekvensen som langsom puls eller alvorligt nedsat hjertefunktion
 • Andre lunge- eller åndedrætsproblemer
 • Dårlig blodcirkulation f.eks. Raynards sygdom eller Raynards syndrom
 • Diabetes eller hypoglykæmi (lavt blodsukker), da timolol kan maskere tegn og symptomer
 • Overaktiv skjoldbruskirtel, da timolol kan maskere tegn og symptomer
 • Leverproblemer, hvis du har muskelsvaghed eller har fået konstateret myastenia gravis.

Under behandlingen  

Hvis du tidligere har haft en hjertesygdom, vil din læge kontrollere din puls og andre tegn på hjertesygdom, mens du anvender Dorzolamid/Timolol Nordic Prime. 


Kontakt straks din læge, hvis du udvikler konjunktivitis (rødme og irritation i øjet), hævelse af øjet eller øjenlåg, udslæt eller kløe i og omkring øjet. Sådanne symptomer kan skyldes en allergisk reaktion eller forværring af symptomer. 


Tal med din læge, hvis du får en øjeninfektion, øjenskade, skal have en øjenoperation eller får andre reaktioner eller forværring af symptomer. 


Du skal informere din læge eller din tandlæge om, at du tager Dorzolamid/Timolol Nordic Prime, hvis du skal opereres eller bedøves. Der kan opstå pludseligt blodtryksfald i forbindelse med bedøvelsen, og timolol kan ændre effekten af nogle lægemidler der anvendes under bedøvelsen. 

Børn og unge

Der er begrænset erfaring med brugen af Dorzolamid/Timolol Nordic Prime til spædbørn, børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Dorzolamid/Timolol Nordic Prime

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.
Det er specielt vigtigt, hvis: 

 • du tager antihypertensiv medicin, som anvendes til at sænke blodtrykket som f.eks. guanethidin eller clonidin eller medicin til behandling af hjertesygdomme som f.eks. calciumkanalblokkere og beta-blokkere eller digoxin
 • du tager medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen eller uregelmæssig hjerterytme som f.eks. amidaron, quinidin (til behandling af hjertelidelser og visse typer malaria) eller digoxin (til behandling af hjertelidelser)
 • du bruger andre øjendråber, der indeholder en betablokker, f.eks. timolol
 • du tager andre carboanhydrasehæmmere som f.eks. acetazolamid. Du tager måske denne medicin gennem munden, som øjendråber eller på en anden måde
 • du tager monoaminoxidase (MAO-hæmmere) eller selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI- præparater) som f.eks. fluoxetin og paroxetin, som begge anvendes til behandling af depression eller anden sygdom
 • du tager parasympatometisk medicin som f.eks. bethanechol, som kan være ordineret for at hjælpe dig med at komme af med vandet. Parasympatometisk medicin er også en særlig type medicin, som nogle gange kan hjælpe med at genoprette en normal fordøjelse
 • du tager større doser af acetylsalicylsyre. Selvom det ikke er bevist, at dorzolamidhydrochlorid reagerer med acetylsalicylsyre, ved man, at noget af den medicin, der er i familie med dorzolamidhydrochlorid og som tages gennem munden, kan reagere med acetylsalicylsyre
 • du tager medicin til behandling af sukkersyge eller for højt blodsukker
 • du tager adrenalin (epinefrin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet 

Brug ikke Dorzolamid/Timolol Nordic Prime hvis du er gravid, medmindre din læge finder det nødvendigt. 

 

Amning 

Brug ikke Dorzolamid/Timolol Nordic Prime hvis du ammer. Timolol udskilles i modermælken. Kontakt din læge, hvis du ammer eller planlægger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dorzolamid/Timolol Nordic Prime kan hos nogle give bivirkninger såsom sløret syn. Undlad at køre bil eller betjene værktøj og maskiner, indtil symptomerne er forsvundet igen. 

Dorzolamid/Timolol Nordic Prime indeholder benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Dorzolamid/Timolol Nordic Prime

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Din læge vil fastsætte den passende dosis og varighed af behandlingen. 


Den anbefalede dosis er 1 dråbe i de/det angrebne øjne/øje 2 gange dagligt, f.eks. morgen og aften. 


Hvis du anvender Dorzolamid/Timolol Nordic Prime sammen med andre øjendråber, skal der gå mindst 10 minutter imellem drypning med de forskellige øjendråber. 


Lad være med at ændre på dosis uden først at tale med lægen. Kontakt straks lægen, hvis du bliver nødt til at afbryde behandlingen. 


Pas på, at spidsen af øjendråbeflasken ikke kommer til at røre øjet eller øjenomgivelserne. Spidsen kan blive forurenet af bakterier, som kan forårsage øjeninfektioner og føre til alvorlige skader på øjet og efterfølgende tab af synet. 


For at sikre korrekt dosering må flaskens doseringsspids ikke gøres større. 

Brugsvejledning

Vask hænder, inden du bruger øjendråberne. 

Det kan være, du synes, det er nemmere at bruge øjendråberne, når du står foran et spejl. 

Dorzolamid/Timolol "Nordic Prime" Nordic Prime ApS øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 

 1. Før du bruger medicinen første gang, skal du sikre dig, at forseglingen på flaskehalsen er ubrudt. Der vil være et mellemrum mellem flasken og hætten.
 2. Tag hætten af flasken.
 3. Læg hovedet tilbage og træk let ned i det nederste øjenlåg, så der dannes en lomme mellem øjenlåg og øjet.
 4. Vend flasken på hovedet og tryk på flasken, indtil en enkelt dråbe er dryppet i øjet. RØR IKKE ØJE ELLER ØJENLÅG MED SPIDSEN AF FLASKEN.
 5. Gentag trin 3 og 4 ved det andet øje, hvis din læge har anvist det.
 6. Sæt hætten på straks efter brug.

Dorzolamid/Timolol "Nordic Prime" Nordic Prime ApS øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 

Efter at have brugt Dorzolamid/Timolol Nordic Prime skal du trykke en finger ind i hjørnet af øjet ved næsen (se ovenstående billede) i 2 minutter. Dette medvirker til at minimere mængden af timolol, der kommer ud i resten af kroppen. 

Hvis du har brugt for mange Dorzolamid/Timolol Nordic Prime øjendråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere af Dorzolamid/Timolol Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 


Det er vigtigt at følge lægens dosering. Hvis du drypper for mange øjendråber i øjet, eller kommer til at sluge indholdet i flasken, kan du føle dig utilpas, f.eks. få hovedpine eller blive træt, ør eller svimmel, få vejrtrækningsproblemer, åndenød eller føle, at hjertet slår langsommere. Hvis du oplever noget af ovenstående, skal du straks kontakte lægen. 

Hvis du har glemt at bruge Dorzolamid/Timolol Nordic Prime

Det er vigtigt, at du bruger Dorzolamid/Timolol Nordic Prime, som anvist af din læge. 


Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den glemte dosis så snart som muligt. Hvis det imidlertid snart er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis som planlagt. 


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Dorzolamid/Timolol Nordic Prime

Kontakt lægen, hvis du er nødt til stoppe behandlingen. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Som for andre lægemidler, som anvendes i øjnene, optages dorzolamid/timolol i blodet. Dette kan medføre bivirkninger, som ses ved behandling med beta-blokkere, der indsprøjtes i en blodåre eller gives via munden. Hyppigheden af bivirkninger efter lokal anvendelse i øjet er lavere end når medicin eksempelvis gives som en indsprøjtning eller gennem munden. De nævnte bivirkninger er set ved behandling af øjensygdomme med beta-blokkere. 


Du kan oftest fortsætte med at anvende dine øjendråber, hvis bivirkningerne ikke er alvorlige. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er bekymret. Du må ikke standse behandlingen med Dorzolamid/Timolol Nordic Prime uden at tale med din læge. 


Stop med at bruge Dorzolamid/Timolol Nordic Prime og kontakt straks lægen eller tag til nærmeste skadestue, hvis du oplever noget af følgende:  


Almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Hævelser, rindende eller røde øjne, med smerter og sløret syn. I nogle tilfælde med øget følsomhed over for lys eller en fornemmelse af at have noget i øjet.


Ikke almindelige bivirkninger : (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Betændelse i iris (den farvede del af øjet), som giver røde øjne, øjensmerter og lysfølsomhed (iridocyclitis).


Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 af af 1.000 personer) 

 • Alvorlige allergiske reaktioner, herunder udslæt, nældefeber, kløe, hævelse af ansigtet, læberne, tungen og/eller svælget, som kan give vejrtræknings- eller synkebesvær.
 • Alvorlige problemer med lungerne eller vejrtrækningen (som kan medføre blålig misfarvning af læberne eller fingerneglene, forvirring, bevidsthedstab, besvimelse, træthed, uregelmæssig hjerterytme, hurtig vejrtrækning eller åndenød).
 • Alvorlige hudreaktioner med udbredt smertefuld rødme af huden, store blærer, afskalning af huden i flager, blødning fra læber, øjne, kønsdele eller munden efterfulgt af feber (Stevens- Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
 • Alvorlig og pludselig livstruende allergisk reaktion.
 • Systemisk lupus erythematosus (en sygdom i immunsystemet, som kan medføre betændelse i de indre organer) med symptomer som f.eks. ledsmerter (af samme type som ved leddegigt), feber, ændringer i blodbilledet og hududslæt.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
 • Hjertesvigt eller kongestiv hjerteinsufficiens (hjertesygdom med åndenød og hævelse af fødder og ben pga. væskeansamling).
 • Hjertestop.
 • En type forstyrrelse af hjerterytmen (kaldet hjerteblok), som ændrer hjerterytmen og kan medføre besvimelse, svimmelhed, træthed, åndenød og brystsmerter.
 • Indsnævring af luftvejene i lungerne (fortrinsvis hos patienter med eksisterende sygdom).
 • Løsning af årehinden i øjet, som følge af operation for grøn stær. Dette kan forårsage synsforstyrrelser, øjenlåg der hænger ned (hvilket lukker øjet halvt i).


Ikke kendt
: (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger) 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Der er set følgende bivirkninger ved brug af faste kombinationer af dorzolamid og timolol eller et af stofferne alene: 

 

Meget almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Smagsforstyrrelser.
 • Brænden og svien i øjnene.


Almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Beskadigelse af øjets/øjnenes overflade, som forårsager øjensmerter, rødme i og omkring øjet/øjnene, følelse af at have noget i øjet (corneal erosion).
 • Sløret syn, kløe, rindende eller røde øjne.
 • Bihulebetændelse (følelse af ømhed eller trykken i næsen, kinderne og bag øjnene, nogle gange med en dunkende smerte, feber, tilstoppet næse, manglende lugtesans).
 • Hovedpine.
 • Øjenlågsbetændelse, øjenirritation (f.eks. tørre øjne).
 • Nedsat følsomhed i hornhinden (man kan ikke mærke, hvis man får noget i øjet og kan ikke føle smerte).
 • Tørre øjne.
 • Kvalme.
 • Træthed, kraftesløshed og svaghed.


Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Nyresten (føles oftest som pludselig pinefuld smerte nederst på ryggen og/eller i siden, lysken eller maven).
 • Depression.
 • Svimmelhed, besvimlse.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær.
 • Sure opstød / halsbrand.
 • Synsforstyrrelser, herunder ændret lysbrydning (i nogle tilfælde på grund af ophør med pupilsammentrækkende behandling).


Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 af af 1.000 personer) 

 • Kortåndethed eller hvæsende vejrtrækning.
 • Forkølelse.
 • Kontakteksem.
 • Allergiske reaktioner såsom udslæt, nældefeber, kløe.
 • Søvnbesvær, mareridt, hukommelsestab.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Øgede tegn og symptomer (Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær) på myasthenia gravis (muskelsygdom).
 • Irritation herunder rødme, smerte, skorpedannelse ved øjenlågene.
 • Forbigående nærsynethed, som forsvinder efter endt behandling.
 • Væskeophobning i øjet.
 • Dobbeltsyn, hængende øjenlåg.
 • Løsning af årehinden i øjet, hvilket kan forårsage synsforstyrrelser efter filtrationskirurgi.
 • Lavt tryk i øjet.
 • Ringen for ørene.
 • Brystsmerter, hjertebanken, uregelmæssig puls.
 • Hævelse eller kolde hænder og fødder.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Raynauds fænomen (dårligt blodomløb, som kan give følelsesløshed i tæer og fingre og ændre farven i dem), kramper i benene og/eller smerter i benene, når du går (halten).
 • Næseblod.
 • Hoste.
 • Halsirritation, mundtørhed.
 • Diarré.
 • Hårtab.
 • Psoriasislignende udslæt eller forværring af psoriasis.
 • Krumning af penis, som kan medføre smerter ved rejsning (peyronies sygdom).
 • Nedsat sexlyst.


Ikke kendt
: (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger) 

 • Kløe.
 • Lavt blodsukker, som kan ses ved en blodprøve (hypoglykæmi).
 • Mavesmerter, opkastning.
 • Muskelsmerter.
 • Seksuelle problemer som f.eks. manglende evne til at holde rejsning.
 • Følelse af fremmedlegeme i øjet.
 • Hallucinationer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonale. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel. Opbevar flasken/flaskene i den ydre karton for at beskytte mod lys og fugt. 


Dorzolamid/Timolol Nordic Prime skal anvendes inden 28 dage efter åbning. Du skal derfor kassere flasken 4 uger efter åbning, også selvom flasken ikke er tom. 

Som hjælp kan du skrive datoen for, hvornår flasken blev åbnet, på kartonen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dorzolamid/Timolol Nordic Prime indeholder:

 • Aktive stoffer: Dorzolamid og timolol. Hver ml indeholder 20 mg dorzolamid (som dorzolamidhydrochlorid) og 5 mg timolol (som timololmaleat)
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, hydroxyethylcellulose, benzalkoniumchlorid, natriumcitrat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Dorzolamid/Timolol Nordic Prime er en steril, klar let viskøse og farveløs opløsning. 


Pakningsstørrelser
 

1 eller 3 flasker á 5 ml 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s. 

Smetanovo nabrezi 1238/20a 

500 02 Hradec Kralove 

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj april 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...