Dalacin®

vaginalcreme 2 %

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin®  

20 mg/g vaginalcreme  

clindamycin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Dalacin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin
 3. Sådan skal du bruge Dalacin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin vaginalcreme er et antibiotikum, der stopper bakteriers vækst.  

Du kan bruge Dalacin vaginalcreme mod bakteriel betændelse i skeden. 

 

Lægen kan have givet dig Dalacin for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin

Brug ikke Dalacin:

 • hvis du er allergisk over for clindamycin, lincomycin, hårdfedt (et hjælpestof i stikpiller) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin (angivet i punkt 6).
 • hvis du har haft tyktarmsbetændelse (colitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet hvis du: 

 • får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du bruger Dalacin eller op til 2 måneder efter du har stoppet behandlingen. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Du må ikke bruge medicin mod diarré uden lægens anvisning
 • har eller har haft en form for inflammatorisk tarmsygdom (f.eks. Crohns sygdom eller colitis ulcerosa)
 • får kløe og svie i skeden, ofte i kombination med et hvidt udflåd. Det kan være tegn en svampeinfektion, som Dalacin ikke virker mod.

Du skal være opmærksom på følgende

 • Du bør ikke have samleje eller bruge andre produkter i skeden (tamponer eller udskylning) under behandlingen med Dalacin vaginalcreme.
 • Du bør ikke bruge Dalacin samtidig med kondom eller pessar, da indholdsstofferne i Dalacin kan ødelægge gummiet, så præventionen ikke virker.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Fortæl lægen hvis du samtidig tager: 

 • muskelafslappende medicin

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

Hvis du er gravid, må du normalt ikke bruge Dalacin. Tal med lægen. 

 

Amning: 

Erfaringerne med Dalacin vaginalcreme er begrænsede, og det vides ikke om Dalacin går over i modermælken. Dalacin kan medføre diarre, blod i afføringen eller udslæt, hos barnet som ammes. Du bør derfor ikke bruge Dalacin, hvis du ammer. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dalacin vaginalcreme indeholder benzylalkohol, propylenglycol (E 1520), cetostearylalkohol

Dalacin vaginalcreme indeholder 50 mg benzylalkohol pr. dosis (5 g). Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner og forårsage mild lokal irritation. 

Dalacin vaginalcreme indeholder 250 mg propylenglycol pr. dosis (5 g). Propylenglycol kan give irritation af huden.
Dalacin vaginalcreme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Dalacin

Brug altid Dalacin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:  

1 fyldt applikator (5 gram) i skeden til natten i 3-7 på hinanden følgende dage. 

Brugsanvisning:

1 tube Dalacin vaginalcreme og 7 plastikapplikatorer (sprøjter) følger med denne pakning.  

Applikatorerne bruges til at indføre cremen i skeden. 

 1. Skru låget af tuben og sæt en plastikapplikator fast på gevindet.
 2. Tryk forsigtigt cremen ned i applikatoren. Applikatoren er fyldt, når stemplet er helt ude.
 3. Fjern applikatoren fra tuben og skru låget på igen.
  Dalacin Pfizer ApS vaginalcreme 2%
 4. Læg dig på ryggen og før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt. Tryk forsigtigt stemplet i bund.
 5. Træk forsigtigt applikatoren ud af skeden. Applikatoren smides bort.
  Dalacin Pfizer ApS vaginalcreme 2%

Hvis du har brugt for meget Dalacin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Dalacin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Dalacin

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige behandling næste dag ved sengetid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • Unormalt fødselsforløb.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • Svampeinfektion, kan være alvorligt.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)  

 • Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen
 • Forhøjet stofskifte (hyperthyreoidisme).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Svampeinfektion i skeden (vulvovaginal candidiasis).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • Svampeinfektion
 • Betændelse og smerter i og omkring skeden
 • Kløe, udflåd fra skeden (vaginitis)
 • Mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning, forstoppelse
 • Hovedpine, svimmelhed
 • Udslæt
 • Urinvejsinfektion
 • Sukker i urinen, skummende urin pga. æggehvidestof i urinen
 • Smerter, varme og hævelser pga. betændelse
 • Betændelse i øvere luftveje (næse, bihuler, svælg og hals med hoste, snue og feber). Øvre luftveje består af strubehoved og luftrøret med sine forgreninger og slutter i lungealveolerne
 • Smagsforstyrrelser
 • Rygsmerter
 • Uregelmæssig og kraftig blødning
 • Kløe (andre steder end skeden).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • Bakteriel infektion
 • Overfølsomhed
 • Næseblod
 • Dårlig ånde, luftafgang fra tarmen, oppustet/udspilet mave
 • Bækkensmerter
 • Rødme og kløe i de ydre kønsorganer
 • Rødmen af huden, nældefeber
 • Smerter og svien ved vandladning.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)  

 • Maveproblemer
 • Hududslæt, plettet hududslæt med små blærer
 • Smerter i forbindelse med ægløsning (endometriose)
 • Smerter, hævelse pga. betændelse
 • Sure opstød / halsbrand
 • Svamp/svampeinfektion i huden.

 

Dalacin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urin- og blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

Må ikke nedfryses. 

Brug ikke Dalacin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin vaginalcreme 20 mg/g indeholder:

 • Aktivt stof: clindamycin.
 • Øvrige indholdsstoffer: sorbitanmonostearat, polysorbat 60, propylenglycol (E 1520), stearinsyre, cetostearylalkohol, cetylpalmitat, paraffinolie, benzylalkohol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Dalacin vaginalcreme er en hvid halvfast creme. 

Vaginalcremen findes i en 40 gram plasttube vedlagt 7 applikatorer. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei, 1930 Zaventem, Belgien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...