Herpavir

creme 50 mg/g

Dolorgiet GmbH & Co. KG

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Herpavir® 5 % creme, 2 g og 5 g  

aciclovir  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Herpavir
 3. Sådan skal du bruge Herpavir
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Herpavir er et middel mod forkølelsessår (herpes) på læberne og i ansigtet, der virker ved at hæmme herpesvirus. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Herpavir for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Herpavir

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Herpavir

 • hvis du er allergisk over for aciclovir, valaciclovir, cetylalkohol, propylenglykol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Herpavir (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Herpavir: 

 • hvis du har nedsat immunforsvar (f.eks. hvis du har AIDS eller er knoglemarvstransplanteret).

Du må ikke anvende Herpavir i munden, øjnene eller skeden, da det kan medføre lokal irritation. 

Brug af anden medicin sammen med Herpavir

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du kan bruge Herpavir sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Brugen af Herpavir bør kun overvejes, hvis de potentielle fordele opvejer muligheden for ukendte risici. Det bør bemærkes, at Herpavirs påvirkning af hele kroppen sandsynligvis er ubetydelig på grund af lokal anvendelse på huden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Herpavir påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Herpavir indeholder propylenglycol og cetylalkohal

Propylenglykol kan give irritation af huden og cetylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Herpavir

Brug altid Herpavir nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Begynd behandlingen med Herpavir så hurtig som muligt efter de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse): 

 

Voksne og børn over 2 år:  

 • Vask altid dine hænder før og efter du anvender cremen.
 • Anvend en vatrondel/vatpind til påførelse af cremen.
 • Cremen påføres på alle angrebne og tilstødende områder i et tyndt lag 5 gange daglig med ca. 4 timers mellemrum.
 • Anvend cremen i 5 dage. Hvis såret ikke er helet, kan behandlingen fortsættes i yderligere 5 dage. Hvis symptomerne stadig ikke er forsvundet efter 10 dages behandling, bør lægen kontaktes.
 • Cremen må ikke anvendes i øjnene. Hvis du får creme i øjnene, skylles de med rigeligt med koldt vand. Kontakt din læge, hvis dine øjne efterfølgende føles ømme.

 

Børn under 2 år:  

Du må kun bruge Herpavir efter aftale med lægen. 

Hvis du har brugt for meget Herpavir

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Herpavir, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Overdosering er usandsynlig, da kun 0,1 % af den påsmurte creme kan påvises i blodet. 

Hvis du har glemt at bruge Herpavir

Smør straks creme på såret og fortsæt behandlingen som hidtil. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Forbigående brænden, kløen og svien efter påsmøring af cremen.
 • Rødme, tørhed, hudkløe eller afskalning af hudområder.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Kontakteksem - mest sandsynligt forårsaget af hjælpestofferne og ikke af aciclovir (se afsnit 2 ”Herpavir indeholder….”)

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner, herunder hududslæt, pludselig opstået hævelse især af læber, ansigt og/eller øjenlåg. Kontakt straks lægen eller skadestuen.
 • Nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Herpavir utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.  

Må ikke opbevares i køleskab. 

 

Brug ikke Herpavir efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Herpavir indeholder:

 • Aktivt stof: Aciclovir 5% (50 mg/g)
 • Øvrige indholdsstoffer: glycerolmonostearat, macrogolstearat, dimeticon, cetylalkohol, flydende paraffin, hvid blød paraffin, propylenglycol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid til offwhite creme. 

 

Aluminiumstube indeholdende 2 g eller 5 g creme. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15  

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Fremstiller

Dolorgiet GmbH & Co. KG  

Otto-von-Guericke-Strasse 1  

53757 Sankt Augustin  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...