Pregabalin "Medical Valley"

hårde kapsler 25 mg, 75 mg, 150 mg og 300 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pregabalin Medical Valley 25 mg hårde kapsler
Pregabalin Medical Valley 50 mg hårde kapsler
Pregabalin Medical Valley 75 mg hårde kapsler
Pregabalin Medical Valley 100 mg hårde kapsler
Pregabalin Medical Valley 150mg hårde kapsler
Pregabalin Medical Valley 200 mg hårde kapsler
Pregabalin Medical Valley 300 mg hårde kapsler
 


pregabalin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Pregabalin Medical Valley
 3. Sådan skal De tage Pregabalin Medical Valley
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pregabalin Medical Valley tilhører den gruppe medicin, der anvendes til behandling af epilepsi, neuropatiske smerter og generaliseret angst hos voksne. 


Perifere og centrale neuropatiske smerter:
Pregabalin Medical Valley anvendes til behandling af langvarige smerter, som skyldes beskadigede nervebaner. Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere neuropatiske smerter, f.eks. diabetes eller helvedesild. Smertefornemmelsen kan beskrives som varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende. Perifere og centrale neuropatiske smerter kan også være forbundet med humørsvingninger, søvnforstyrrelser, træthed (udmattelse) og kan have indflydelse på det fysiske og sociale velvære, og den samlede livskvalitet. 


Epilepsi: Pregabalin Medical anvendes til behandling af visse former for epilepsi (partielle anfald med eller uden sekundær generalisering) hos voksne. Deres læge vil udskrive Pregabalin Medical Valley til behandling af Deres epilepsi, hvis Deres nuværende behandling ikke kan kontrollere Deres tilstand. De skal tage Pregabalin Medical Valley sammen med Deres nuværende behandling. Pregabalin Medical Valley er ikke beregnet til at blive brugt alene, men skal altid anvendes i kombination med anden behandling mod epilepsi.  


Generaliseret angst: Pregabalin Medical Valley anvendes til generaliseret angst. Symptomer på generaliseret angst er vedvarende og udtalt angst og bekymring, som er svær at kontrollere. Generaliseret angst kan også medføre rastløshed, anspændthed, pirrelighed, øget træthed, koncentrationsbesvær, en følelse af at være ”tom i hovedet”, irritabilitet, muskelspændinger eller søvnforstyrrelser. Symptomerne er værre end de, der kan opleves i forbindelse med dagligdagens stress og anstrengelser. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Pregabalin Medical Valley

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Pregabalin Medical Valley:

 • hvis De er allergisk over for pregabalin, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Hos nogle patienter, der tager Pregabalin Medical Valley, er der rapporteret om symptomer, der tyder på en overfølsomhedsreaktion. Disse symptomer omfatter hævelse af ansigt, læber, tunge og hals samt hududslæt. Kontakt straks lægen hvis De oplever disse reaktioner.
 • Pregabalin Medical Valley er forbundet med svimmelhed og søvnighed, som kan øge risikoen for faldulykker hos ældre patienter. De bør derfor være forsigtig, indtil De ved, hvordan medicinen virker på Dem.
 • Pregabalin Medical Valley kan forårsage sløret syn, synstab eller andre synsændringer, som kan være forbigående. Kontakt straks lægen, hvis De får synsforandringer.
 • Nogle diabetespatienter kan få vægtøgning, når de tager pregabalin, og kan derfor have behov for at ændre deres diabetes medicin.
 • Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig.
 • Hos nogle patienter, der tager Pregabalin Medical Valley, er der set kronisk venstresidig hjertesvigt. Dette er overvejende set hos ældre patienter med hjerte-karsygdom. Fortæl det altid til lægen, før De starter behandling med denne medicin, hvis De tidligere har haft en hjertelidelse.
 • Hos nogle patienter, der tager Pregabalin Medical Valley, er der set nyresvigt. Hvis De, når De tager Pregabalin Medical Valley, bemærker nedsat vandladning, bør De kontakte Deres læge, da det at standse med medicinen kan bedre dette.
 • En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Pregabalin Medical Valley har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis De på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør De straks kontakte Deres læge.
 • Når Pregabalin Medical Valley tages med andre lægemidler, som er kendt for at kunne give forstoppelse (som f.eks visse typer smertestillende medicin), kan det give maveproblemer (f.eks. forstoppelse, tarmblokering eller tarmstop). Fortæl lægen, hvis De får forstoppelse, især hvis De er tilbøjelig til at få forstoppelse.
 • Inden De tager denne medicin, skal De fortælle lægen, hvis De har eller tidligere har haft et alkohol- eller stofmisbrug. De må ikke tage mere medicin end foreskrevet.
 • Der er set kramper i forbindelse med behandling med Pregabalin Medical Valley og kort tid efter ophør af behandling med Pregabalin Medical Valley. Hvis De får kramper, skal De straks kontakte lægen.
 • Hos nogle patienter med andre sygdomme er der set nedsat hjernefunktion (encefalopati) i forbindelse med Pregabalin Medical Valley -behandling. Fortæl lægen, hvis De har eller tidligere har haft en alvorlig sygdom, herunder lever- eller nyresygdom.

Børn og unge

Sikkerheden og virkningen hos børn og unge (under 18 år) er ikke undersøgt, og derfor bør pregabalin ikke anvendes til denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Pregabalin Medical Valley

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Pregabalin Medical Valley og anden medicin kan påvirke hinanden (interaktion). Når det bruges sammen med visse typer medicin, kan Pregabalin Medical Valley forstærke de bivirkninger, der er set med denne type medicin, herunder åndedrætssvigt og dyb bevidstløshed. Graden af svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne kan øges, når Pregabalin Medical Valley tages sammen med medicin, der indeholder:

Oxycodon - (er et smertestillende middel)
Lorazepam - (anvendes til behandling af angst)
Alkohol

Pregabalin Medical Valley kan tages sammen med svangerskabsforebyggende medicin. 

Brug af Pregabalin Medical Valley sammen med mad, drikke og alkohol

Pregabalin Medical Valley kapsler kan tages både sammen med og uden mad. Det tilrådes ikke at drikke alkohol, når De tager Pregabalin Medical Valley. 

Graviditet og amning

Pregabalin Medical Valley bør ikke tages under graviditet, medmindre Deres læge har givet Dem en anden besked. Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention. Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pregabalin Medical Valley kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Pregabalin Medical Valley kan give svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne. De bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller udsætte Dem for andre aktiviteter, der kan være farlige, før De ved, om denne medicin påvirker Deres evne til at udføre disse aktiviteter. 

Pregabalin Medical Valley indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Pregabalin Medical Valley

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Deres læge vil fastsætte den dosis, der passer til Dem.

Pregabalin Medical Valley er kun til oral anvendelse. 

Perifere og centrale neuropatiske smerter, epilepsi eller generaliseret angst:

 • Tag det antal kapsler, som lægen har ordineret.
 • Den dosis, som er blevet tilpasset til Dem og Deres tilstand, vil normalt være 150-600 mg dagligt.
 • Deres læge vil fortælle, at De enten skal tage Pregabalin Medical Valley 2 gange eller 3 gange dagligt. For 2 gange dagligt skal Pregabalin Medical Valley tages én gang om morgenen og én gang om aftenen, og omtrent samme tid hver dag. For 3 gange dagligt skal Pregabalin Medical Valley tages én gang om morgenen, én gang om eftermiddagen og én gang om aftenen, og omtrent samme tid hver dag.


Hvis De har indtryk af, at virkningen af Pregabalin Medical Valley er for stærk eller alt for svag, skal De tale med Deres læge eller apotek.

Hvis De er ældre (over 65 år), skal De tage Pregabalin Medical Valley som normalt, medmindre De har nyreproblemer.
Deres læge kan have anvist en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis De har nyreproblemer.

Kapslerne skal sluges hele og indtages med vand.

Fortsæt med at tage Pregabalin Medical Valley, indtil Deres læge beder Dem om at stoppe. 

Hvis De har taget for mange Pregabalin Medical Valley

Kontakt omgående lægen eller skadestuen. Medbring pakningen med Pregabalin Medical Valley kapsler. De kan føle Dem søvnig, forvirret, oprevet eller rastløs, hvis De har taget for mange Pregabalin Medical Valley. 

Hvis De har glemt at tage Pregabalin Medical Valley

Det er vigtigt, at De tager Deres Pregabalin Medical Valley kapsler regelmæssigt og på samme tid hver dag. Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage den straks, De kommer i tanke herom, medmindre det er ved at være tid for Deres næste dosis. I så fald skal De fortsætte med at tage Deres næste dosis som normalt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Pregabalin Medical Valley

De må ikke stoppe med at tage Pregabalin Medical Valley, medmindre Deres læge har bedt Dem herom. Ophør af behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge.

Når De stopper med at tage Pregabalin Medical Valley efter langtidsbehandling eller korttidsbehandling, skal De vide, at De måske får visse bivirkninger. Disse bivirkninger omfatter søvnforstyrrelser, hovedpine, kvalme, følelse af angst, diarré, influenzalignende symptomer, kramper, nervøsitet, depression, smerter, svedtendens og svimmelhed. Disse symptomer kan forekomme oftere eller i en alvorligere grad, hvis De har taget Pregabalin Medical Valley i længere tid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige: Kan optræde hos flere op til 1 ud af 10 behandlede: 

 • Svimmelhed, søvnighed, hovedpine.

 

Almindelige: Kan optræde hos op til 1 ud af 100 behandlede: 

 • Øget appetit.
 • Følelse af opstemthed, forvirring, desorientering, ændringer i seksuel aktivitet, irritabilitet.
 • Opmærksomhedsforstyrrelser, klodsethed, hukommelsesproblemer, hukommelsestab, rysten, talevanskeligheder, snurrende fornemmelse, følelsesløshed, sløvhed, søvnlignende sløvhedstilstand, søvnforstyrrelser, træthed, følelse af at være unormal.
 • Sløret syn, dobbeltsyn.
 • Svimmelhed, balanceproblemer, faldtendens.
 • Mundtørhed, forstoppelse, opkastning, luft i tarmen, diarré, kvalme, oppustethed.
 • Problemer med at opnå penisrejsning.
 • Hævelser i kroppen, herunder af arme og ben.
 • Følelse af at være beruset, unormal gangart.
 • Vægtøgning.
 • Muskelkrampe, ledsmerter, rygsmerter, smerter i arme og ben.
 • Ondt i halsen.


Ikke almindelige: Kan optræde hos op til 1 ud af 100 behandlede:
 

 • Manglende appetit, vægttab, lavt blodsukker, højt blodsukker.
 • Ændret selvopfattelse, rastløshed, depression, uro, humørsvingninger, taleproblemer, hallucinationer, drømmeforstyrrelser, panikanfald, sløvhed, aggressivitet, hævet stemningsleje, mental svækkelse, vanskelighed ved at tænke, øget sexlyst, seksuelle problemer herunder problemer med at få orgasme, forsinket udløsning.
 • Synsforstyrrelser, usædvanlige øjenbevægelser, ændring i synet herunder tunnelsyn, lysglimt, urolige bevægelser, nedsatte reflekser, øget aktivitet, svimmelhed i stående stilling, følsom hud, manglende smagsevne, brændende fornemmelse, rysten ved bevægelse, nedsat bevidsthed, bevidshedstab, besvimelse, øget følsomhed over for støj, utilpashed.
 • Tørre øjne, hævede øjne, øjensmerter, trætte øjne, øjne, der løber i vand, øjenirritation.
 • Hjerterytmeforstyrrelser, hurtigere hjerterytme (puls), lavt blodtryk, højt blodtryk, ændringer i hjerteslag, hjertesvigt.
 • Rødmen, hedeture.
 • Vejrtrækningsproblemer, tør næse, tilstoppet næse.
 • Øget spytproduktion, halsbrand, følelsesløshed omkring munden.
 • Svedtendens, udslæt, kulderystelser, feber.
 • Muskeltrækninger, ledhævelser, muskelstivhed, smerter herunder muskelsmerter, smerter i nakken.
 • Brystsmerter.
 • Vanskelighed ved eller smertefuld vandladning, inkontinens.
 • Svaghed, tørst, trykken for brystet.
 • Ændringer i levertal og blodprøveresultater (forhøjet kreatinkinase i blodet, forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase, nedsat trombocyttal, for få hvide blodlegemer, neutropeni, forhøjet kreatinin i blodet, nedsat kalium i blodet).
 • Overfølsomhed, hævelse af ansigt, kløe, nældefeber, løbende næse, næseblod, hoste, snorken
 • Smertefuld menstruation.
 • Kolde hænder og fødder.


Sjældne: Kan optræde hos op til 1 ud af 1.000 behandlede:
 

 • Unormal lugtesans, synsforstyrelser, ændret synsopfattelse af dybde, øget lysfølsomhed, synstab.
 • Udvidede pupiller, skeløjethed.
 • Koldsved, halssammensnøring, opsvulmet tunge.
 • Betændelse i bugspytkirtlen.
 • Problemer med at synke.
 • Langsom eller nedsat kropsbevægelse.
 • Problemer med at skrive korrekt.
 • Væskeophobning i maven.
 • Væske i lungerne.
 • Kramper.
 • Forandringer i elektrokardiogrammet (ekg, optagelse af hjertets elektriske aktivitet), der svarer til hjerterytmeforstyrrelser.
 • Muskelsvækkelse.
 • Flåd fra brystvorter, unormal vækst af bryster, vækst af bryster hos mænd.
 • Menstruationsforstyrrelser.
 • Nyresvigt, nedsat urinmængde, besvær med at lade vandet.
 • Nedsat antal hvide blodlegemer.
 • Upassende opførsel.
 • Allergiske reaktioner (der kan omfatte åndedrætsbesvær, hornhindebetændelse (keratitis) og en alvorlig hudreaktion med udslæt, blæredannelse og afskalning af hud samt smerte).
 • Gulsot (gulfarvning af hud og øjne).


Meget sjældne bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 10.000 behandlede
 

 • Leversvigt.
 • Leverbetændelse (hepatitis).


Hvis Deres ansigt eller tunge hæver eller, hvis huden bliver rød og begynder at danne blærer eller skalle af, skal De straks kontakte læge eller skadestue.


Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, so følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig. 


Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pregabalin Medical Valley indeholder:

Aktivt stof: pregabalin. Hver hård kapsel indeholder enten 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg eller 300 mg pregabalin. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, talcum, gelatine, titandioxid (E171). 

50 mg og 200 mg kapsler indeholder også rød jernoxid (E172). 

75 mg, 100 mg og 300 mg kapsler indeholder også indigo karminrød (E132) og erythrosin (E171).

 

Udseende og pakningsstørrelser  

25 mg kapsler 

Hvide, hårde kapsler med en størrelse på omtrent 14 mm. 

50 mg kapsler 

Pink, hårde kapsler med en størrelse på omtrent 16 mm. 

75 mg kapsler 

Hvide og rødbrune, hårde kapsler med en størrelse på omtrent 14 mm. 

100 mg kapsler 

Rødbrune, hårde kapsler med en størrelse på omtrent 16 mm. 

150 mg kapsler 

Hvide, hårde kapsler med en størrelse på omtrent 18 mm. 

200 mg kapsler 

Pink, hårde kapsler med en størrelse på omtrent 19 mm. 

300 mg kapsler 

Hvide og rødbrune, hårde kapsler med en størrelse på omtrent 21 mm. 


Pregabalin Medical Valley er tilgængelige i aluminium/aluminium-polyamid-PVC eller aluminium/PVC-PVDC blister. 


Pregabalin Medical Valley 25 mg indeholder 14, 21, 56, 70, 84, 100, 112 hårde kapsler eller100 x 1 hårde kapsler i enkeltdosisblister. 

Pregabalin Medical Valley 50 mg indeholder 14, 21, 56, 84, 100 hårde kapsler eller 100 x 1 hårde kapsler i enkeltdosisblister. 

Pregabalin Medical Valley 75 mg indeholder 14, 56, 70, 100, 112 hårde kapsler eller 100 x 1 hårde kapsler i enkeltdosisblister. 

Pregabalin Medical Valley 100 mg indeholder 21, 84, 100 hårde kapsler eller 100 x 1 hårde kapsler i enkeltdosisblister. 

Pregabalin Medical Valley 150 mg indeholder 14, 56, 70, 100, 112 hårde kapsler eller 100 x 1 hårde kapsler i enkeltdosisblister. 

Pregabalin Medical Valley 200 mg indeholder 21, 84, 100 hårde kapsler eller 100 x 1 hårde kapsler i enkeltdosisblister. 

Pregabalin Medical Valley 300 mg indeholder 14, 56, 70, 100, 112 hårde kapsler eller 100 x 1 hårde kapsler i enkeltdosisblister. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Medical Valley Invest AB
Brädgårdsvägen 28 

236 32 Höllviken
Sverige 

Fremstiller:

Laboratorios Normon S.A.,
Ronda de Valdecarrizo, 6 

28760 Tres Cantos - Madrid, Spanien 


Laboratorios Liconsa S.A., 

Avda. Miralcampo, Nº7, PI Miralcampo, 

19200- Azuqueca de Henares - Guadalajara, Spanien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemsstat 

Særnavn 

Island
Danmark
Norge
Sverige  

Pregabalin Medical Valley
Pregabalin Medical Valley
Pregabalin Medical Valley
Pregabalin Medical Valley  

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...