Hydroxocobalamin "Alternova"

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

Alternova

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hydroxocobalamin Alternova 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning 

hydroxocobalamin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Hydroxocobalamin Alternova
 3. Sådan bliver du behandlet med Hydroxocobalamin Alternova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hydroxocobalamin Alternova indeholder B12-vitamin, som er nødvendigt for dannelsen af røde blodlegemer og nervesystemets funktion. 

Hydroxocobalamin Alternova anvendes til forebyggelse og behandling af perniciøs anæmi, som er en alvorlig form for blodmangel. Du kan også få Hydroxocobalamin Alternova til behandling af andre tilstande med mangel på B12-vitamin. 

2. Det skal du vide om Hydroxocobalamin Alternova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Hydroxocobalamin Alternova:

 • hvis du er allergisk over for hydroxocobalamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hydroxocobalamin Alternova (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Hydroxocobalamin Alternova, hvis du har en sjælden, arvelig sygdom i synsnerverne kaldet Lebers hereditære synsnerveatrofi. 

Brug af anden medicin sammen med Hydroxocobalamin Alternova

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
 

Tal med din læge: 

 • hvis du tager p-piller. P-piller kan muligvis mindske mængden af B12-vitamin i blodet.
 • hvis du tager medicin mod psoriasis, leddegigt og visse kræftsygdomme (methotrexat).
 • hvis du tager medicin mod infektioner (pyrimethamin, chloramphenicol, aminoglykosider, para- aminosalicylsyre).
 • hvis du tager medicin mod epilepsi (phenytoin, phenobarbital, primidon).
 • hvis du tager medicin mod mavesår (cimetidin, ranitidin, nizatidin, famotidin).
 • hvis du tager medicin mod urinsyregigt (colchicin).
 • hvis du indtager store mængder alkohol i mere end 2 uger, da det kan påvirke optagelsen af B12-vitamin .

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du kan få Hydroxocobalamin Alternova under graviditet.
 

Amning
Du kan få Hydroxocobalamin Alternova, selvom du ammer.
 

Frugtbarhed
Der foreligger ingen tilgængelige data. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hydroxocobalamin Alternova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Hydroxocobalamin Alternova indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan bliver du behandlet med Hydroxocobalamin Alternova

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

 

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Hydroxocobalamin Alternova i en muskel. 

Den sædvanlige dosis er:

Begyndelsesdosis: 1 ml hver 2. dag i alt 5 gange. 

Herefter 1 ml hver 2. eller 3. måned. 

Hvis du har fået for meget Hydroxocobalamin Alternova

Der er normalt ingen symptomer ved overdosering. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Hydroxocobalamin Alternova. 

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hydroxocobalamin Alternova. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaksi). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden): 

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blodsygdom (polycytæmi) forhøjet antal af røde blodlegemer (erytrocytter), hvide blodceller (leukocytter) og blodplader (trombocytter) i blodet.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Feber, udslæt og nældefeber.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden) 

 • Mild forbigående diaré.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Hydroxocobalamin Alternova utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hydroxocobalamin Alternova indeholder:

 • Aktivt stof: hydroxocobalamin
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre, vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hydroxocobalamin Alternova 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning, er en klar rød væske. 

 

Pakningsstørrelser 

Karton pakket med: 1 ampul à 1 ml, 3 ampuller á 1 ml eller 5 ampuller à 1 ml. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark 

Fremstiller

Biologici Italia Laboratories S.R.L., Via Filippo Serpero 2, 20060 Masate (Milano), Italien 

 

eller 

 

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

 

Hydroxocobalamin Alternova gives som intramuskulær injektion. 


Den sædvanlige dosis er:
 

Begyndelsesdosis: 

1 ml (= 1 mg) intramuskulært (i.m.) hver 2. dag i alt 5 gange. 


Vedligeholdelsesdosis: 

1 ml (= 1 mg) intramuskulært (i.m.) hver 2.-3. måned. 


Sådan åbnes Hydroxocobalamin Alternova ampul.
Det er vigtigt at ampullen knækkes som beskrevet nedenfor, for at forhindre, at ampullen knuses, og for at undgå skader og spild. 

 

Hydroxocobalamin "Alternova" Alternova A/S injektionsvæske, opløsning 1 mg/ml 

1. Find den hvide markering på ampullen. 

Hydroxocobalamin "Alternova" Alternova A/S injektionsvæske, opløsning 1 mg/ml 

2. Placer en tommelfinger på ampullens øvre del og en tommelfinger på ampullens nedre del, på hver side af den hvide markering . 

Hydroxocobalamin "Alternova" Alternova A/S injektionsvæske, opløsning 1 mg/ml 

3. Knæk ampullen i retning væk fra dig selv med et hurtigt og jævnt pres. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...