Cefuroxim "Nordic Prime"

filmovertrukne tabletter 500 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cefuroxim Nordic Prime 500 mg, filmovertrukne tabletter  

cefuroxim  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cefuroxim Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Cefuroxim Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cefuroxim Nordic Prime er et antibiotikum, der anvendes til voksne og børn (fra 3 måneder). Det virker ved at dræbe bakterier, som forårsager infektioner. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes cefalosporiner.
Cefuroxim Nordic Prime anvendes til at behandle infektioner i:  

 • halsen
 • bihulerne
 • mellemøret
 • lunger eller brystkassen
 • urinvejene
 • huden og bløddele.


Cefuroxim Nordic Prime kan også anvendes til:
behandling af Lyme-sygdom (en infektion, der bliver spredt af flåter (en parasit)).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cefuroxim Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Cefuroxim Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for cefuroxim eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cefuroxim Nordic Prime angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for antibiotika af typen cefalosporiner.
 • hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion/anafylaktisk reaktion) over for antibiotika af typen betalaktamer (penicilliner, monobaktamer og carbapenemer). Du må ikke tage Cefuroxim Nordic Prime, før du har talt med lægen, hvis du mener, at dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cefuroxim Nordic Prime.
Du skal holde øje med visse symptomer, såsom overfølsomhedsreaktioner, svampeinfektioner (såsom candidiasis) og alvorlig diarré (pseudomembranøs colitis), mens du bruger Cefuroxim Nordic Prime. Dette vil nedsætte risikoen for eventuelle problemer. Se (’Tilstande, du skal holde øje med’) under punkt 4.

Vær opmærksom på, at nogle patienter kan få høj temperatur (feber), kuldegysninger, hovedpine, muskelsmerter og udslæt, mens de er i behandling med Cefuroxim Nordic Prime for Lyme-sygdom (se punkt 4). Tal med lægen.

Hvis du skal have taget en blodprøve
Cefuroxim Nordic Prime kan påvirke analyseresultaterne for blodsukker eller en blodprøve, der kaldes Coombs’ test. Hvis du skal have taget en blodprøve. Fortæl den person, der tager prøven, at du tager Cefuroxim Nordic Prime. 

Børn og unge

Cefuroxim Nordic Prime anbefales ikke til børn under 3 måneder, da sikkerhed og virkning ikke kendes for denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Cefuroxim Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Tal med din læge, hvis du tager  

 • Medicin, der nedsætter mængden af mavesyre (f.eks. antacida, som bruges til behandling af halsbrand) kan påvirke virkningen af Cefuroxim Nordic Prime
 • Probenecid (medicin til behandling af ledlidelser (arthritis) og urinsyregigt).
 • Blodfortyndende medicin (orale antikoagulantia).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af disse typer af medicin.

P-piller
Cefuroxim Nordic Prime kan nedsætte virkningen af p-piller.
Hvis du tager p-piller, skal du også bruge prævention, der danner en barriere (såsom kondom), mens du tager Cefuroxim Nordic Prime. Spørg lægen til råds. 

Brug af Cefuroxim Nordic Prime sammen med mad og drikke

Cefuroxim Nordic Prime skal tages efter et måltid for at sikre optimal optagelse.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Din læge vil kun give dig Cefuroxim Nordic Prime under graviditet efter at have overvejet fordele og risici.

Amning
Lægen vil vurdere, om du må amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cefuroxim Nordic Prime kan gøre dig svimmel og give andre bivirkninger, som kan gøre dig mindre opmærksom. Kør ikke bil og betjen ikke maskiner, hvis du ikke føler dig godt tilpas. 

Cefuroxim Nordic Prime indeholder natrium og risinusolie

Cefuroxim Nordic Prime indeholder risinusolie, som kan give mavebesvær og diarré.
Cefuroxim Nordic Prime indeholder 1,35 mmol (eller 30,96 mg) natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Cefuroxim Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tag Cefuroxim Nordic Prime efter et måltid.
Det vil gøre behandlingen mere effektiv.
Slug Cefuroxim Nordic Prime tabletter hele med lidt vand.
Du må ikke tygge, knuse eller dele tabletterne - det kan gøre behandlingen mindre effektiv.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.

Voksne
Den anbefalede dosis af Cefuroxim Nordic Prime er 250-500 mg 2 gange daglig, afhængigt af infektionens sværhedsgrad og type.

Børn og unge
Den anbefalede dosis af Cefuroxim Nordic Prime er 10 mg/kg (højst 125 mg) til 15 mg/kg (højst 250 mg) 2 gange daglig afhængigt af:  

 • infektionens sværhedsgrad og type.

 

Cefuroxim Nordic Prime anbefales ikke til børn under 3 måneder, da sikkerhed og virkning ikke kendes for denne aldersgruppe.

Afhængigt af sygdommen eller af, hvordan dit barn reagerer på behandlingen, kan lægen ændre dosis, eller det kan være nødvendigt med mere end et behandlingsforløb.

Patienter med nyreproblemer
Hvis du har nyreproblemer, vil lægen måske ændre din dosis. Tal med lægen, hvis dette gælder for dig. 

Hvis du har taget for mange Cefuroxim Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cefuroxim Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Hvis du har taget for meget Cefuroxim Nordic Prime, kan du få neurologiske forstyrrelser, du kan især have større sandsynlighed for at få kramper (krampeanfald).
Vent ikke. Kontakt straks lægen eller den nærmeste skadestue. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Cefuroxim Nordic Prime

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Tag blot den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Cefuroxim Nordic Prime

Du må ikke stoppe med at tage Cefuroxim Nordic Prime uden vejledning.

Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingen med Cefuroxim Nordic Prime.
Du må ikke stoppe, medmindre lægen råder dig til at stoppe - heller ikke, selvom du har fået det bedre. Hvis du ikke gennemfører hele behandlingen, kan infektionen komme igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tilstande, som du skal holde øje med
Et lille antal af de personer, som tager Cefuroxim Nordic Prime, får en allergisk reaktion eller en hudreaktion, som kan blive alvorlig. Symptomer på disse reaktioner inkluderer: 

 • alvorlig allergisk reaktion. Symptomer omfatter hævet og kløende udslæt, hævelser, undertiden i ansigtet eller munden, hvilket kan forårsage vejrtrækningsbesvær
 • udslæt, der kan danne blærer, og som ligner små målskiver (mørk plet i midten omgivet af et lysere område omsluttet af en mørk ring)
 • et udbredt udslæt med blæredannelse og afskalning af huden (dette kan være tegn på Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).


Andre tilstande, som du skal holde øje med, mens du tager Cefuroxim Nordic Prime, er:  

 • svampeinfektioner. Medicin som Cefuroxim Nordic Prime kan medføre vækst af en gærsvamp (Candida) i kroppen, hvilket kan medføre svampeinfektioner (såsom trøske). Der er større risiko for denne bivirkning, hvis du tager Cefuroxim Nordic Prime i en længere periode
 • alvorlig diarré (pseudomembranøs colitis). Medicin som Cefuroxim Nordic Prime kan give betændelse i tyktarmen, som medfører alvorlig diarré, oftest med blod og slim, mavesmerter og feber
 • Jarisch-Herxheimers reaktion. Nogle patienter kan få høj temperatur (feber), kuldegysninger, hovedpine, muskelsmerter og udslæt, mens de er i behandling med Cefuroxim Nordic Prime for Lyme-sygdom. Dette kaldes Jarisch- Herxheimers reaktion. Symptomerne varer normalt et par timer eller op til en dag.


Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får et eller flere af disse symptomer. 


Almindelige bivirkninger
Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:  

 • svampeinfektioner (såsom candidiasis)
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • diarré
 • kvalme
 • mavesmerter.


Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver:  

 • stigning i en type hvide blodlegemer (eosinofili)
 • stigning i leverenzymer.


Ikke almindelige bivirkninger
Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:  

 • udslæt
 • opkastning.


Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver:  

 • nedsat antal blodplader i blodet (celler, der får blodet til at størkne)
 • nedsat antal hvide blodlegemer
 • positiv Coombs’ test.


Andre bivirkninger
Andre bivirkninger er set hos meget få personer, men den nøjagtige hyppighed kendes ikke:  

 • tarmbetændelse, også kaldet colitis (eller antibiotika-relateret colitis), der giver svær, langvarig vandig eller blodig diarré med mavekramper og feber
 • alvorlig diarré (pseudomembranøs colitis)
 • allergiske reaktioner
 • høj temperatur (feber) (ofte i forbindelse med ledsmerter)
 • gulfarvning af det hvide i øjnene eller huden
 • leverbetændelse (hepatitis)
 • nældefeber, kløe feber, udslæt i ansigt og på arme og ben
 • overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, kløe, udslæt og smerter
 • høj temperatur (feber), kuldegysninger, hovedpine, muskelsmerter og udslæt (Jarisch-Herxheimers reaktion)
 • blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnssons syndrom). Kontakt læge eller skadestue
 • kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue
 • udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Bivirkninger, der kan ses i blodprøver:  

 • røde blodlegemer, der ødelægges for hurtigt (hæmolytisk anæmi).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cefuroxim Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: cefuroxim som cefuroximaxetil.
  Hver tablet indeholder 500 mg cefuroxim.
 • Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Croscarmellosenatrium, crospovidon, natriumlaurylsulfat, udfældet silica, hydrogeneret ricinusolie, methylcellulose.
  Filmovertræk: Hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, macrogol 8 stearat, talcum, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Cefuroxim Nordic Prime er hvide, aflange, filmovertrukne tabletter.

Pakningsstørrelser
Cefuroxim Nordic Prime fås i en pakningsstørrelse á 14 filmovertrukne tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime
Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.
Smetanovo nabrezi 1238/20a
500 02 Hradec Kralove
Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...