Differine

creme 1 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Differine® 1 mg/g creme
Adapalen 


Differine® er et registreret varemærke, der tilhører Nestlé Skin Health S.A. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Differine til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Differine
 3. Sådan skal du bruge Differine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Differine til at behandle bumser (acne vulgaris) med betændelse og mange hudorme.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Differine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Differine:

 • hvis du er gravid.
 • hvis du planlægger en graviditet.
 • hvis du er allergisk over for adapalen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Differine (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Differine hvis: 

 • du er gravid eller planlægger at blive det.
 • du bliver overfølsom over for Differine.
 • din hud bliver irriteret.
 • du opholder dig meget i solen.
 • din hud er særlig følsom over for sollys.
 • din akne er meget udbredt.


Vær opmærksom på:
 

 • At Differine ikke må komme i øjne, mund, næsebor eller slimhinder. Kommer Differine i øjnene, skal du omgående skylle øjnene med lunkent vand.
 • At du ikke bør bruge Differine på beskadiget hud (sår og hudafskrabninger), solskoldet hud eller på hudområder med eksem.
 • At du skal udsætte dig for mindst muligt sollys og solarium, når du bruger Differine. Brug beskyttende påklædning og solcreme med høj beskyttelsesfaktor på de hudområder, der ikke kan undgå at blive udsat for sollys.

Brug af anden medicin sammen med Differine

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med lægen, hvis du bruger: 

 • Anden medicin til behandling af akne (f.eks. erythromycin, clindamycin, benzoyl-peroxid eller andre retinoider). Du kan bruge andre aknemidler om morgenen og Differine om aftenen. Dette gælder dog ikke for andre retinoider.


Differine kan virke mildt irriterende. Det er derfor muligt, at samtidig brug af rensecremer, peeling-midler, midler som virker opstrammende på huden eller andre hudprodukter kan virke irriterende på huden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Brug IKKE Differine, hvis du er gravid eller overvejer at blive gravid. Din læge kan give dig flere oplysninger.
Hvis du bliver gravid, mens du bruger Differine, skal du stoppe behandlingen og fortælle det til din læge så hurtigt som muligt, så der kan ske en opfølgning på behandlingen.

Du kan amme, selv om du bruger Differine. For at undgå at barnet kommer i kontakt med lægemidlet, bør Differine ikke bruges på brystet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Differine påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Differine creme indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

 • Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

 

3. Sådan skal du bruge Differine

Brug altid Differine nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering

Voksne

Smør Differine i et tyndt lag på den acne-angrebne hud 1 gang daglig ved sengetid. 


Brug til børn og unge: Differine er kun beregnet til behandling af voksne og unge over 12 år. 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 


Brugsanvisning:
 

 • Vask huden før du bruger Differine.
 • Huden skal være tør, før du smører Differine på.
 • Smør Differine på i et tyndt lag på de acneangrebne områder.
 • Undgå at få Differine i øjne, mund, næsebor og slimhinder.
 • Differine er udelukkende beregnet til brug på huden. Du må ikke indtage Differine.

Hvis du har brugt for meget Differine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Differine, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Du vil ikke opnå et hurtigere eller bedre resultat, hvis du bruger for meget Differine. I stedet kan du få udtalt rødme, afskalning og ubehag. 

Hvis du har glemt at bruge Differine

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Differine

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Søg straks læge, hvis du bemærker et eller flere af følgende symptomer, da du muligvis vil have behov for akut behandling: Hævelse i ansigt, læber eller hals, som gør det svært at synke eller trække vejret, udslæt, kløe, nældefeber og svimmelhed. Dette kan være tegn på angioødem eller en alvorlig allergisk reaktion (hyppigheden er ikke kendt og kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). 


Differine kan give følgende bivirkninger på påføringsstedet. 


Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter). 

 • tør hud
 • hudirritation
 • brændende fornemmelse i huden
 • rødmen af huden (erytem)


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter). 

 • lokal hududslæt (kontaktdermatitis)
 • hudgener
 • solskoldning
 • kløe i huden (pruritus)
 • afskalning af huden (exfoliation)
 • blusse op af akne


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). 

 • allergisk kontakt reaktion
 • smerte eller opsvulmen af huden
 • irritation, rødme, kløe eller hævelse af øjenlåg
 • mørkfarvning af lys hud
 • lysfarvning af mørk hud
 • forbrænding på påføringsstedet


Der er rapporteret forbrændinger på påføringsstedet (fortrinsvis overfladiske forbrændinger, men også andengradsforbrændinger eller alvorlige
forbrændinger). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Differine utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C
 • Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
 • Brug ikke Differine efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Differine indeholder:

 • Aktivt stof: adapalen 1 mg/g
 • Øvrige indholdsstoffer: cyklometikon, squalan, methylglukose sesquistearat, PEG-20 methylglukose sesquistearat, glycerol, phenoxyethanol, carbomer, methylparahydroxybenzoat (E218), dinatriumedetat, propylparahydroxybenzoat (E216), natriumhydroxid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Differine creme er blank og hvid.

Findes i pakningsstørrelsen 60 g (2 x 30 g) tuber. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad
Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...