Metformin "Bluefish"

filmovertrukne tabletter 500 mg, 850 mg og 1000 mg

Bluefish Pharmaceuticals AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metformin Bluefish 500 mg filmovertrukne tabletter  

Metformin Bluefish 850 mg filmovertrukne tabletter  

Metformin Bluefish 1000 mg filmovertrukne tabletter  

metforminhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metformin Bluefish
 3. Sådan skal du tage Metformin Bluefish
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Metformin Bluefish er

Metformin Bluefish indeholder metformin, som er et lægemiddel til behandling af diabetes. Det hører til en gruppe af lægemidler, der kaldes biguanider. 

 

Insulin er et hormon, der produceres af bugspytkirtlen. Det hjælper kroppen med at optage sukker (glucose) fra blodet. Kroppen bruger sukker til at producere energi eller oplagrer det til fremtidig brug. Hvis du har diabetes, producerer din bugspytkirtel enten ikke tilstrækkeligt med insulin, eller kroppen er ikke i stand til at bruge den insulin, der produceres, på den rigtige måde. Dette fører til et højt blodsukkerniveau. Metformin Bluefish medvirker til at sænke blodsukkeret til et niveau, der er så nært det normale som muligt. 

 

Hvis du er voksen og overvægtig, vil brug af Metformin Bluefish over en længere periode også medvirke til at sænke risikoen for at få komplikationer, der er forbundet med diabetes. Metformin Bluefish er forbundet med enten en stabil kropsvægt eller moderat vægttab. 

Hvad Metformin Bluefish bruges til

Metformin Bluefish bruges til at behandle patienter med type 2-diabetes (også kaldet 'ikke-insulinafhængig diabetes') når diæt og motion ikke har været tilstrækkeligt til at kontrollere blodsukkerniveauet. Det bruges især til overvægtige patienter. 

 

Voksne kan tage Metformin Bluefish alene eller sammen med anden medicin til behandling af diabetes (medicin der indtages via munden eller insulin). 

Børn (fra 10 år) og unge kan tage Metformin Bluefish alene eller sammen med insulin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metformin Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Metformin Bluefish

 • Hvis du er allergisk over for metformin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metformin Bluefish (angivet i pkt. 6).
 • Hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • Hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • Hvis du har dårligt kontrolleret diabetes, der eksempelvis er ledsaget af alvorlig hyperglykæmi (højt blodsukker), kvalme, opkastning, diarré, hurtigt vægttab, laktatacidose (se ”Risiko for laktatacidose” nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand, hvor såkaldte ketonstoffer ophobes i blodet, hvilket kan føre til diabetisk prækoma. Symptomerne omfatter mavesmerter, hurtig og dyb vejrtrækning og søvnighed, og din ånde kan få en usædvanlig frugtagtig lugt.
 • Hvis du har mistet meget væske (dehydrering), som f.eks. ved længerevarende eller alvorlig diarré, eller hvis du har kastet op flere gange i træk. Væsketab kan føre til problemer med nyrerne og derved øge risikoen for, at du kan få laktatacidose (se afsnittet 'Advarsler og forsigtighedsregler').
 • Hvis du har en alvorlig infektion, som f.eks. en infektion i lungerne, bronkiesystemet eller nyrerne. Alvorlige infektioner kan føre til problemer med nyrerne og derved øge risikoen for, at du kan få laktatacidose (se afsnittet 'Advarsler og forsigtighedsregler').
 • Hvis du behandles for dårligt hjerte, for nyligt har haft et hjerteanfald, har alvorlige problemer med kredsløbet (som f.eks. shock) eller har vejrtrækningsbesvær. Dette kan føre til iltmangel i kroppens væv og derved øge risikoen for, at du kan få laktatacidose (se afsnittet 'Advarsler og forsigtighedsregler').
 • Hvis du drikker meget alkohol.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du ikke tage denne medicin, men rådføre dig med lægen. 

 

Bemærk følgende risiko for laktatacidose: Spørg lægen til råds, hvis  

 • du skal gennemgå en undersøgelse som f.eks. røntgen eller scanning med indsprøjtning af kontrastmiddel, som indeholder jod, i blodbanen
 • du skal gennemgå en større operation

 

Du skal ophøre med at tage Metformin Bluefish i en vis periode før og efter undersøgelsen eller operationen. Din læge vil afgøre, om du har brug for en anden behandling i denne periode. Det er vigtigt at følge lægens vejledning omhyggeligt. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Risiko for laktatacidose  

Metformin Bluefish kan forårsage en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning, som kaldes laktatacidose, især hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt. Risikoen for at udvikle laktatacidose er også forhøjet ved dårligt kontrolleret diabetes (sukkersyge), alvorlige infektioner, længerevarende faste eller alkoholindtagelse, dehydrering (væskemangel - se yderligere oplysninger nedenfor), leverproblemer og enhver tilstand med nedsat iltforsyning til en legemsdel (såsom akut alvorlig hjertesygdom). 


Kontakt lægen for at få yderligere vejledning, hvis noget af ovennævnte gælder for dig. 

 

Stop med at tage Metformin Bluefish i en kort periode, hvis du har en tilstand, som kan være forbundet med dehydrering (betydeligt tab af kropsvæsker), såsom alvorlig opkastning, diarré, feber, udsættelse for varme eller indtagelse af mindre væske end normalt. Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning.  

 

Stop med at tage Metformin Bluefish og kontakt omgående læge eller nærmeste hospital, hvis du får et eller flere af nedenstående symptomer på laktatacidose, da denne tilstand kan føre til koma. 

 

Symptomer på laktatacidose omfatter: 

 • opkastning
 • mavesmerter
 • muskelkramper
 • almen utilpashed med udpræget træthed
 • vejrtrækningsbesvær
 • nedsat kropstemperatur og langsommere puls

 

Laktatacidose er en alvorlig tilstand, der skal behandles på et hospital. 


Hvis du skal have en større operation, skal du stoppe med at tage Metformin Bluefish under indgrebet og i nogen tid herefter. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med Metformin Bluefish, og hvornår du kan genoptage den igen. 


Metformin Bluefish alene forårsager ikke hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Hvis du imidlertid tager Metformin Bluefish sammen med anden medicin til behandling af diabetes (f.eks. sulfonylurinstof, insulin eller meglitinider) er der risiko for hypoglykæmi. Hvis du oplever symptomer på hypoglykæmi som f.eks. afkræftelse, svimmelhed, øget svedtendens, hurtigt hjerteslag, synsforstyrrelser eller koncentrationsbesvær, hjælper det som regel, hvis du spiser eller drikker noget, der indeholder sukker. 

 

Under behandlingen med Metformin Bluefish vil lægen kontrollere din nyrefunktion mindst en gang om året eller hyppigere, hvis du er ældre, og/eller hvis din nyrefunktion bliver dårligere. 

Brug af anden medicin sammen med Metformin Bluefish

Hvis du skal have sprøjtet et kontrastmiddel, som indeholder jod, ind i dit blod, for eksempel i forbindelse med en røntgenundersøgelse eller scanning, skal du stoppe med at tage Metformin Bluefish forud for eller på tidspunktet for injektionen. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med Metformin Bluefish, og hvornår du kan genoptage den igen. 


Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du skal eventuelt have kontrollere dit blodsukker eller din nyrefunktion hyppigere, eller lægen kan ændre din dosis af Metformin Bluefish. Det er især vigtigt, at du nævner følgende: 

 • vanddrivende lægemidler (diuretika)
 • lægemidler mod smerter og betændelseslignende tilstande (NSAID’er og COX-2-hæmmere, såsom ibuprofen og celecoxib)
 • visse lægemidler, der nedsætter blodtrykket (ACE-hæmmere og angiotensin II- receptorantagonister)
 • beta-2 agonister, så som salbutamol eller terbutalin (bruges til behandling af astma)
 • kortikosteroider (bruges til at behandle forskellige sygdomme, så som alvorlig betændelse i huden eller ved astma)
 • anden medicin mod sukkersyge

Brug af Metformin Bluefish sammen med alkohol

Du skal undgå at indtage store mængder alkohol, mens du er i behandling med Metformin Bluefish, da det kan øge risikoen for laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). 

Graviditet og amning

Under en graviditet har du brug for insulin til behandling af din diabetes. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil muligvis ændre din behandling. 


Du bør ikke tage denne medicin, hvis du ammer eller planlægger at amme dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metformin Bluefish alene medfører ikke hypoglykæmi (et for lavt blodsukkerniveau). Det betyder, at det ikke vil påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. 


Du skal imidlertid være særlig forsigtig, hvis du tager Metformin Bluefish sammen med anden medicin, der bruges til behandling af diabetes, og som kan føre til hypoglykæmi (så som sulfonylurea, insulin, meglitinider). Symptomer på hypoglykæmi omfatter kraftesløshed, svimmelhed, øget svedtendens, hurtig puls, synsforstyrrelser eller koncentrationsbesvær. Lad være med at køre bil eller betjene maskiner, hvis du begynder at mærke sådanne symptomer. 

3. Sådan skal du tage Metformin Bluefish

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Metformin Bluefish kan ikke erstatte fordelene ved en sund livsstil. Fortsæt med at følge de råd om diæt, som lægen har givet, og sørg for regelmæssig motion. 

Den anbefalede dosis er:

Børn (fra 10 år) og unge starter i reglen med 500 mg eller 850 mg Metformin Bluefish én gang daglig. Den maksimale dosis er 2.000 mg fordelt på to eller tre doser. Behandling af børn mellem 10 og 12 år anbefales kun, hvis lægen specifikt har tilrådet dette, da der kun er begrænset erfaring med behandling af denne aldersgruppe. 

 

Voksne starter oftest med 500 mg eller 850 mg Metformin Bluefish to eller tre gange daglig. Den maksimale daglige dosis er 3.000 mg fordelt på 3 doser. 

 

Hvis du har nedsat nyrefunktion, vil lægen eventuelt ordinere en lavere dosis. 

 

Hvis du også tager insulin, vil din læge fortælle dig, hvordan du starter med Metformin Bluefish. 

Overvågning

 • Din læge vil jævnligt kontrollere dit blodsukker og tilpasse din dosis af Metformin Bluefish til dit blodsukkerniveau. Sørg for jævnligt at tale med din læge. Det er specielt vigtigt for børn og unge, eller hvis du er ældre.
 • Din læge vil også kontrollere mindst én gang om året, hvordan dine nyrer fungerer. Du kan have brug for hyppigere kontroller, hvis du er ældre, eller hvis dine nyrer ikke fungerer normalt.

Sådan skal du tage Metformin Bluefish

Indtag Metformin Bluefish sammen med eller efter et måltid. Dermed undgår du bivirkninger, som påvirker fordøjelsen.
Tabletterne må ikke knuses eller tygges. Synk hver tablet sammen med et glas vand. 

 • Hvis du tager én dosis dagligt, skal den tages om morgenen (morgenmad)
 • Hvis du tager to doser dagligt, skal den første tages om morgenen (morgenmad) og den anden om aftenen (aftensmad)
 • Hvis du tager tre doser dagligt, skal den første tages om morgenen (morgenmad), den anden midt på dagen (frokost) og den tredje om aftenen (aftensmad)

Metformin Bluefish100 mg har en delekærv. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 

 

Hvis du efter nogen tid synes, at virkningen af Metformin Bluefish er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet om det. 

Hvis du har taget for meget Metformin Bluefish

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metformin Bluefish, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du har taget for meget Metformin Bluefish, kan du muligvis udvikle laktatacidose. Symptomerne på laktatacidose er opkastning, mavepine med muskelkramper, generel utilpashed og voldsom træthed samt vejrtrækningsbesvær. Hvis du oplever dette, har du muligvis brug for øjeblikkelig lægehjælp, da laktatacidose kan medføre koma. Søg straks lægehjælp eller tag hen på nærmeste skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Metformin Bluefish

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag den næste dosis til sædvanlig tid. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Følgende bivirkninger kan forekomme: 

 

Metformin Bluefish kan forårsage en meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere), men meget alvorlig bivirkning, der kaldes laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Hvis dette sker for dig, skal du omgående stoppe med at tage Metformin Bluefish og kontakte læge eller nærmeste hospital, da laktatacidose kan føre til koma. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer)  

 • fordøjelsesproblemer, så som kvalme, opkastning, diarré, mavepine og appetitløshed. Disse bivirkninger forekommer hyppigst i begyndelsen af behandlingen med Metformin Bluefish. Det hjælper, hvis du opdeler dosis til flere doser om dagen, og hvis du tager tabletterne sammen med eller lige efter et måltid. Hvis symptomerne fortsætter, skal du holde op med at tage Metformin Bluefish og kontakte din læge.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10 personer)  

 • smagsforandringer.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 personer)  

 • laktatacidose. Dette er en meget sjælden, men alvorlig komplikation, især hvis dine nyrer ikke fungerer ordentligt. Symptomer på laktatacidose er opkastning, mavepine med muskelkramper, en generel følelse af utilpashed med alvorlig træthed og vejrtrækningsbesvær. Hvis dette sker for dig, har du muligvis brug for øjeblikkelig lægehjælp, da laktatacidose kan medføre koma. Hold omgående op med at tage Metformin Bluefish og kontakt din læge eller nærmeste skadestue.
 • unormale resultater af leverfunktionstest eller leverbetændelse (kan medføre træthed, appetitløshed, vægttab med eller uden gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene. Hvis du oplever dette, skal du straks stoppe med at tage Metformin Bluefish og tal med lægen.
 • hudreaktioner, så som rødmen (erytem), kløe eller kløende udslæt (nældefeber).
 • lavt indhold af B12-vitamin i blodet.

 

Børn og unge  

De begrænsede informationer, der findes om bivirkninger hos børn og unge, viser, at disse ligner bivirkningerne hos voksne både med hensyn til hvordan de kommer til udtryk og deres alvorlighed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Hvis et barn behandles med Metformin Bluefish, rådes forældre og omsorgspersoner til at overvåge korrekt brug af medicinen. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metformin Bluefish indeholder:

 • Det aktive stof er metforminhydrochlorid.
  Hver filmovertrukne tabletter indeholder metforminhydrochlorid 500 mg svarende til metforminbase 390 mg.
  Hver filmovertrukne tabletter indeholder metforminhydrochlorid 850 mg svarende til metforminbase 663 mg.
  Hver filmovertrukne tabletter indeholder metforminhydrochlorid 1000 mg svarende til metforminbase 780 mg.
 • De øvrige indholdsstoffer er:
  Tabletkerne: Povidon K 30, magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Hypromellose, macrogol.

Udseende og pakningstørrelser

Filmovertrukket tablet 

 

500 mg: 

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med 'A' præget på den ene side og '60' præget på den anden side. 

 

850 mg: 

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med 'A' præget på den ene side og '61' præget på den anden side. 

 

1000 mg: 

Hvide, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med 'A' præget på den ene side og '62'præget på den anden side med en delekærv mellem '6' og '2'. 

 

Metformin Bluefish er pakket i en blisterpakning.  

 

Metformin Bluefish 500 mg og 850 mg: 

20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300 eller 400 filmovertrukne tabletter i blisterpakninger (PVC / PVDC / aluminium), hver blister indeholder 10 eller 14 filmovertrukne tabletter. 

 

Metformin Bluefish 1000 mg: 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 eller 120 filmovertrukne tabletter i blisterpakninger (PVC / PVDC / aluminium), hver blister indeholder 10 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB  

Gävlegatan 22 

113 30 Stockholm  

Sverige 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Østrig  

Metformin Bluefish 850 mg/ 1000 mg Filmtabletten 

Tjekkiet  

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg potahované tablety  

Danmark  

Metformin Bluefish 

Frankrig  

METFORMINE BLUEFISH 500 mg/ 850 mg, comprimé pelliculé  

METFORMINE RANBAXY 1000 mg, comprimé pelliculé 

Irland 

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg film-coated tablets 

Italien 

Metformina Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, compresse rivestite con film 

Nederlandene 

Metformine HCl Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, filmomhulde tabletten 

Polen 

Metformin Bluefish 

Portugal 

Metformina Bluefish 

Rumænien 

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg comprimate filmate 

Slovakiet 

Metformín Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg filmom obalené tablety 

Spanien 

METFORMINA BLUEFISH 850 mg comprimidos recubiertos con película 

Sverige 

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg filmdragerade tabletter 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest ændret februar 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...