Amlodipin "Bluefish"

tabletter 5 mg og 10 mg

Bluefish Pharmaceuticals AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter  

amlodipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Amlodipin Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Bluefish
 3. Sådan skal du tage Amlodipin Bluefish
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amlodipin Bluefish indeholder amlodipin, som tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes calciumantagonister. 

 

Amlodipin Bluefish bruges til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) og til at forebygge en særlig type smerter i brystet, som kaldes angina pectoris, herunder en sjælden form, der kaldes Prinzmetals angina eller variant angina. 

 

Hos patienter med hypertension, nedsætter Amlodipin Bluefish blodtrykket ved at afslappe blodkarrene, så blodet flyder lettere. Hos patienter med angina pectoris forbedrer Amlodipin Bluefish blodtilførslen til hjertet, så det får mere ilt, hvorved brystsmerterne forebygges. Medicinen giver ikke øjeblikkelig lindring på brystsmerter. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Amlodipin Bluefish:

 • hvis du er allergisk over for amlodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Amlodipin Bluefish (angivet i afsnit 6) eller over for andre calciumantagonister. Det kan vise sig ved kløe, hudrødme eller vejrtrækningsbesvær.
 • hvis du har meget lavt blodtryk (hypotension).
 • hvis du har forsnævring i aortaklappen (aortastenose) eller har kredsløbskollaps (kardinogent shock, hvor hjertet ikke er i stand til at opretholde tilstrækkelig blodforsyning til kroppen).
 • hvis du har hjertesvigt efter en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Amlodipin Bluefish, hvis du har eller har haft en af de følgende tilstande: 

 • Nyligt hjertetilfælde
 • Hjertesvigt
 • Alvorligt forhøjet blodtryk (hypertensiv krise)
 • Leversygdom
 • Du er ældre, og din dosis skal sættes ned

Børn og unge

Amlodipin Bluefish er ikke undersøgt hos børn under 6 år. Amlodipin Bluefish bør kun bruges til behandling af for højt blodtryk hos børn og teenagere mellem 6 og 17 år (se afsnit 3).
Tal med lægen, hvis du ønsker mere information. 

Brug af anden medicin sammen med Amlodipin Bluefish

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Amlodipin Bluefish kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin, som f. eks: 

 • ketoconazol, itraconazol (mod svampeinfektioner)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkaldte proteasehæmmere som bruges til behandling af hiv)
 • rifampicin, erythromycin, clarithromycin (antibiotika)
 • naturlægemidlet perikon (hypericum perforatum)
 • verapamil, diltiazem (hjertemedicin)
 • dantrolen (som infusion mod alvorlige forstyrrelser i legemstemperaturen)
 • simvastatin (kolesterolsænkende medicin)
 • tacrolimus (medicin, der anvendes til at påvirke immunsystemet)
 • ciclosporin (immundæmpende lægemiddel)

Amlodipin Bluefish kan nedsætte dit blodtryk endnu mere, hvis du allerede tager anden medicin til behandling af for højt blodtryk. 

Brug af Amlodipin Bluefish sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, når du er i behandling med Amlodipin Bluefish. Det skyldes, at indholdet af det aktive stof amlodipin i blodet kan blive for højt, hvilket kan medføre en uforudsigelig øgning af Amlodipin Bluefish’s virkning på blodtrykket. 

Graviditet og amning

Graviditet
Sikkerheden ved brug af amlodipin under graviditet er ikke fastslået. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Amlodipin Bluefish. 


Amning
Amlodipin har vist sig at udskilles i modermælk i små mængder. Hvis du ammer eller skal til at amme, skal du tale med lægen, inden du tager Amlodipin Bluefish.
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlodipin Bluefish kan give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du får kvalme, bliver svimmel eller træt eller får hovedpine, skal du undlade at køre bil eller betjene maskiner og straks kontakte din læge. 

3. Sådan skal du tage Amlodipin Bluefish

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige startdosis er 5 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges til 10 mg 1 gang dagligt. 

 

Medicinen kan tages før eller efter mad og drikke. Du bør altid tage medicinen på samme tidspunkt hver dag sammen med et glas vand. Tag ikke Amlodipin Bluefish med grapefrugtjuice. 

 

Brug til børn og unge  

Til børn og unge (6-17 år) tilrådes sædvanligvis som startdosis 2,5 mg dagligt. Den maksimalt tilrådede dosis er 5 mg dagligt. 

Amlodipin 2,5 mg findes ikke i øjeblikket, og 2,5 mg-doseringen kan ikke opnås med Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter, da disse tabletter ikke er fremstillet til at deles i to lige store dele. 

 

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen med tabletterne. Vent ikke med at gå til lægen, til du tager den sidste tablet. 

Hvis du har taget for mange Amlodipin Bluefish tabletter

Hvis du tager for mange tabletter, kan dit blodtryk blive lavt og endda faretruende lavt. Symptomer på for lavt blodtryk er svimmelhed, besvimelse og svaghed. Hvis dit blodtryk falder meget kraftigt, kan du risikere shock. Ved shock føles huden kold og klam, og du kan miste bevidstheden. Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget for mange Amlodipin Bluefish tabletter. 

Hvis du har glemt at tage Amlodipin Bluefish

Bliv ikke urolig. Hvis du har glemt en dosis, så spring den over. Tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Amlodipin Bluefish

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage medicinen. Blodtrykket kan stige eller brystsmerterne komme tilbage, hvis du stopper behandlingen førend aftalt med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af de meget sjældne bivirkninger herunder: 

 • Pludselig åndenød, brystsmerter, stakåndethed eller besvær med at trække vejret
 • Hævede øjenlåg, ansigt eller læber
 • Hævelse af tungen eller i svælget, hvilket kan gøre det meget svært at trække vejret
 • Alvorlige hudreaktioner herunder kraftigt hududslæt, nældefeber, hudrødme over hele kroppen, voldsom hudkløe, blærer, afskalning eller hævelse i huden, betændelseslignende tilstand i slimhinderne (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) eller andre allergiske reaktioner
 • Hjertetilfælde, unormal hjerterytme
 • Betændelse i bugspytkirtlen, som kan give stærke smerter i maven og ryggen og få dig til at føle dig meget utilpas

 

Følgende almindelige bivirkninger er set. Hvis disse bivirkninger bliver generende, eller hvis de varer i mere end 1 uge, skal du kontakte din læge.  

 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Hovedpine, svimmelhed, søvnighed (især i begyndelsen af behandlingen)
 • Hjertebanken, rødmen
 • Mavesmerter, kvalme
 • Hævede ankler (ødemer), træthed

Andre bivirkninger er anført nedenfor.

Tal med lægen eller apoteket, hvis nogle af disse bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Humørsvingninger, angst, depression, søvnløshed
 • Rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse, svaghed
 • Snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i arme eller ben; manglende smertefølelse
 • Synsforstyrrelser, dobbeltsyn, tinnitus
 • Lavt blodtryk
 • Nysen/snue pga. en betændelseslignende reaktion i slimhinden i næsen
 • Ændringer i afføringsmønstret, diarré, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, tør mund, opkastning
 • Hårtab, øget svedtendens, kløende hud, røde plamager på huden, misfarvninger af huden
 • Vandladningsforstyrrelser, hyppigere vandladning om natten, hyppigere vandladning
 • Erektionsproblemer, ubehag eller udvikling af bryster hos mænd
 • Svaghed, smerter, utilpashed
 • Led- og muskelsmerter, muskelkramper, rygsmerter
 • Vægtændringer

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Forvirring

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • Nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, som kan medføre blå mærker og tendens til blødning
 • For højt blodsukker (hyperglykæmi)
 • Nerveforstyrrelse, som kan give svaghed, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed
 • Hoste, hævede gummer
 • Mavekatar
 • Påvirkning af leverfunktionen, leverbetændelse (hepatitis), gul hud og gulfarvning af det hvide i øjnene (gulsot), stigning i leverenzymer (ses ved blodprøver)
 • Øget muskelspænding
 • Årebetændelse, ofte med hududslæt
 • Øget lysfølsomhed

 

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger)  

rysten, stiv kropsholdning, maskeagtigt ansigt og slæbende, slingrende gang 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Amlodipin Bluefish efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amlodipin Bluefish indeholder:

 • Aktivt stof: amlodipin som amlodipinbesilat

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin som amlodipinbesilat  

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin som amlodipinbesilat 

 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, calciumhydrogenphosphat, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletter 5 mg: hvid eller næsten hvid cylinderformet tablet med flade skrå kanter påtrykt ”C” på den ene side og ”58” på den anden side. 

 

Tabletter 10 mg: hvid eller næsten hvid rund tablet med flade skrå kanter påtrykt ”C” på den ene side og ”59” på den anden side. 

 

PVC/PVdC- aluminiumsblisterpakning. med 14, 20, 28, 30, 50 eller 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB  

Gävlegatan 22 

113 30 Stockholm  

Sverige 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig 

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg Tabletten 

Tjekkiet 

Amlodipin Bluefish 5 mg/ 10 mg tablety 

Danmark 

Amlodipin Bluefish 

Spanien 

Amlodipine Bluefish 5 mg/ 10 mg comprimidos 

Finland 

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg tablettia/tabletter 

Ungarn 

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg tabletta 

Irland 

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tablets 

Italien 

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg compresse 

Polen 

Amlodipine Bluefish 

Sverige (RMS) 

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tabletter 

Slovakiet 

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg tabletky 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...