Clindamycin "Alternova"

hårde kapsler 300 mg

Alternova

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clindamycin Alternova, kapsler, hårde 150 mg og 300 mg  

clindamycin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clindamycin Alternova
 3. Sådan skal du tage Clindamycin Alternova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clindamycin Alternova er et antibiotikum som anvendes til behandling af flere forskellige alvorlige infektioner.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clindamycin Alternova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Clindamycin Alternova

 • Hvis du er allergisk over for lincomycin, clindamycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clindamycin Alternova (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Clindamycin Alternova. 

 • hvis du tidligere har haft en mave-tarmsygdom
 • hvis du tidligere har haft tyktarmsbetændelse (colitis) med alvorlig diarré som kan være blodig
 • hvis du har diarré eller normalt får diarré under behandlingen når du tager antibiotika
 • hvis du har nedsat lever- og/eller nyrefunktion
 • hvis du nogensinde har haft bivirkninger mens du tager nogen former for antibiotika.

 

Kontakt straks din læge eller skadestue hvis du får alvorligt hududslæt eller overfølsomhedsreaktioner. 

 

Clindamycin Alternova er ikke anbefalet til behandling af alvorlige infektioner i og omkring hjernen. Din læge kan have behov for at give dig andre antibiotika, hvis du har en sådan infektion. 

Brug af andre lægemidler sammen med Clindamycin Alternova

Fortæl det altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 

 

Anden medicin kan påvirke hvordan Clindamycin Alternova virker, eller Clindamycin Alternova kan påvirke virkningen af anden medicin.
Fortæl lægen, hvis du samtidig tager: 

 • Visse lægemidler til bedøvelse ved operationer.
 • Warfarin eller lignende lægemidler, som bruges til at fortynde blodet. Du kan være mere tilbøjelig til at få en blødning. Din læge kan være nødt til at tage regelmæssige blodprøver for at kontrollere, hvor godt dit blod kan størkne.
 • Medicin mod tuberkulose (rifampicin).

Brug af Clindamycin Alternova sammen med mad og drikke

Du kan tage Clindamycin Alternova sammen med mad og drikke.  

Kapslerne skal synkes hele med rigelig væske, fx et helt glas vand.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Clindamycin Alternova. 

 

Graviditet:
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Clindamycin Alternova. Tal med lægen. 

 

Amning:
Hvis du ammer, må du ikke tage Clindamycin Alternova, da Clindamycin Alternova går over i modermælken. Clindamycin Alternova kan medføre diarre, blod i afføringen eller udslæt hos barnet som ammes. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clindamycin Alternova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Clindamycin Alternova indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Clindamycin Alternova kapsler 150 mg indeholder også azorubin (E122), som kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Clindamycin Alternova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteketspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne, børn over 12 år samt ældre: 150 - 450 mg hver 6. time. Afhænger af hvor alvorlig din infektion er; lægen kan derfor have behov for at ændre dosis.  

 

Børn: Lægen vil udskrive en lavere dosis.  

 

Kapslerne skal synkes hele med væske og kan tages med eller uden mad. Fordel doserne ligeligt i løbet af dagen. 

Hvis du har taget for meget Clindamycin Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clindamycin Alternova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarré. 

Hvis du har glemt at tage Clindamycin Alternova

Hvis du har glemt en dosis Clindamycin Alternova, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Clindamycin Alternova, så spring den glemte dosis Clindamycin Alternova over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Clindamycin Alternova

Det er vigtigt at tage hele kuren med Clindamycin Alternova, da sygdommen ellers kan blusse op igen.  

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Bivirkningerne herunder er nævnt i rækkefølge efter alvorlighed og frekvens. 

Alvorlige bivirkninger

De følgende bivirkninger er meget alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.  

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Betændelse som medfører mavesmerter og diarré (colitis).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):  

 • Alvorlig diarré (kan være ledsaget af mavesmerter eller feber). Hvis du har alvorlig diarré eller hvis det indeholder blod eller slim, skal du stoppe med at tage kapslerne og kontakte din læge.
 • Alvorlige allergiske reaktioner. Følgende kan forekomme hos personer, som er allergiske over for antibiotika: hiven efter vejret eller åndenød, ondt i halsen, feber, hævelser i ansigtet eller halsen, udslæt, kløe, blærer på huden, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene. Hvis du oplever en allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage din medicin og straks fortælle det til lægen.
 • Generel utilpashed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af forandringer i blodet (for lavt antal hvide blodlegemer).
 • Kraftig afskalning og afstødning af huden.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (lavt antal blodplader).
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock).
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder, og i og omkring munden ledsaget af feber.
 • Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot).

Øvrige bivirkninger

Hvis nogen af følgende bivirkninger forekommer, så kontakt lægen så hurtigt som muligt. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Forandringer i blodværdierne (en lægeundersøgelse er nødvendig).
 • Diarré.
 • Udslæt.
 • Ændringer i leverfunktionstest (en lægeundersøgelse er nødvendig).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Mavesmerter.
 • Nældefeber.
 • Muskelsvaghed.
 • Smagsforstyrrelser.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Intens kløe eller betændelse i skeden.
 • Ledbetændelse.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Kløe.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Sure opstød, halsbrand.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):  

 • Betændelse eller sår i spiserør eller tarmene.
 • Eksem eller hudreaktioner og udslæt.
 • Blistre i huden.
 • Udslæt og feber (også kaldet DRESS).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apoteketspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clindamycin Alternova indeholder:

 • Aktivt stof: clindamycin 150 mg eller 300 mg som clindamycinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: laktosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumsterat, talcum, gelatine, titandioxid (E 171).
 • 150 mg kapsler: Azorubin (E 122), Indigotin (E 132)
 • 300 mg kapsler: Patentblå (E 131)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Clindamycin Alternova 150 mg, er hårde kapsler, lavendelfarvede med mørk rød top, påtrykt CL 150 i hvid farve. 

Clindamycin Alternova 300 mg, er hårde blå kapsler. 

 

Pakningsstørrelser  

150 mg: 8, 16, 24, 40, 100 kapsler: PVC/PE/PVdC/Al blisterpakning  

100 kapsler: Polypropylen beholder med polyetylen forseglet låg. 

 

300 mg: 4, 8, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 100 kapsler: PVC/PE/PVdC/Al blisterpakning.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Alternova A/S  

Lodshusvej 11 

4230 Skælskør 

Fremstiller:

Chanelle Medical  

Loughrea 

CO. Galway  

Irland 

 

eller  

 

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15  

5260 Odense S  

Danmark 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Clindamycin Alternova 150 og 300 mg kapsler, hårde  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...