Fucidin®-Hydrocortison

creme 10+20 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin®-Hydrocortison 20 mg/g + 10 mg/g creme  

Fusidinsyre/Hydrokortisonacetat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin-Hydrocortison.
 3. Sådan skal du bruge Fucidin-Hydrocortison.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Fucidin-Hydrocortison creme kombinerer fusidinsyrens (antibiotikum) bakteriedræbende virkning med hydrokortisonacetats (binyrebark-hormon) betændelseshæmmende (antiinflammatoriske) virkning. 

 

Fucidin-Hydrocortison creme er til behandling af hud med inficeret atopisk eksem (hudsygdom, med inflammation (vævsreaktion du får i forbindelse med hudsygdommen), rødme, væske, sår og kløe). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin-Hydrocortison

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucidin-Hydrocortison

 • hvis du er allergisk over for fucidinsyre, hydrokortisonacetat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin-Hydrocortison (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en hudinfektion, som hovedsagelig er forårsaget af bakterier, svampe eller virus (fx herpes eller varicella).
 • hvis du har tuberkulose
 • hvis du har eksem rundt om munden
 • hvis du har rosacea (Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, kinder og pande).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidin-Hydrocortison:  

 • Hvis du skal påsmøre cremen nær øjnene (Fucidin-Hydrocortison må ikke komme i øjnene).
 • Hvis du skal bruge Fucidin-Hydrocortison i mere end 2 uger. Længere tids behandling kan medføre risiko for øgning af bivirkninger og udvikling af resistens, fx kan din hud blive tynd.
 • Hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

 

Fucidin-Hydrocortison kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion, aktivere latent infektion og skjule mulige symptomer på infektion. 

Børn og Unge

Fucidin-Hydrocortison bør anvendes med forsigtighed til børn. Da der er risiko for alvorlige bivirkninger. 

Brug af anden medicin sammen med Fucidin-Hydrocortison

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.  

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Fucidin-Hydrocortison efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Du kan bruge Fucidin-Hydrocortison selvom du ammer. Det anbefales at undgå brug på brysterne.

 

Fertilitet:  

 • Det er ikke undersøgt om Fucidin-Hydrocortison påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin-Hydrocortison påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidin-Hydrocortison indeholder Butylhydroxyanisol (E320), Cetylalkohol, Kaliumsorbat (E202)

 • Disse stoffer kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Butylhydroxyanisol kan også irritere øjne og slimhinder (f.eks. næseslimhinder og læber).

3. Sådan skal du bruge Fucidin-Hydrocortison

Brug altid Fucidin-hydrocortison nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn:  

Påsmør cremen forsigtigt i et tyndt lag på det syge område 3 gange dagligt. Du må ikke bruge Fucidin-Hydrocortison i mere end 2 uger. 

 

Vask omhyggeligt hænderne efter påsmøring af cremen, medmindre det er dine hænder, der behandles. 

Hvis du har brugt for meget Fucidin-Hydrocortison

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucidin-Hydrocortison, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Fucidin-Hydrocortison

Du må ikke bruge en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucidin-Hydrocortison

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.  

 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fucidin-Hydrocortison kan forårsage forskellige hudreaktioner, specielt på påsmøringsstedet. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter).  

 • Kløe, svie og irritation på påføringsstedet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hudirritation, forværret eksem, udslæt.
 • Allergisk reaktion.

 

Hyppigheden er ikke kendt  

 • Sløret syn.

 

Andre bivirkninger forårsaget af længerevarende behandling af milde kortikosteroider såsom hydrocortison omfatter:  

Alvorlige bivirkninger

 • Binyrebarksuppression, ses især ved langvarig behandling (træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken).
  Kontakt Lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbyesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Ved brug i nærheden af øjnene især ved langvarigt brug, og hos patienter disponeret for at udvikle grøn stær. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Eksem/kontakteksem eller irritation af huden/udslæt.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Akne lignende udslæt (dermatitis acneiform).
 • Striber på huden kan forekomme.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, kinder og pande (Rosacea).
 • Rødmen af huden.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben (hypertrikose).
 • Kraftig sveden (hyperhidrose).
 • Blødninger i huden.
 • Depigmentering.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucidin-Hydrocortison utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Fucidin-Hydrocortison efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Fucidin-Hydrocortison ved temperaturer over 30 °C.
 • Holdbarhed efter åbning: 3 måneder.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin-Hydrocortison indeholder:

Aktivt stof :  

Fusidinsyre 20 mg/g og hydrokortisonacetat 10 mg/g. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Butylhydroxyanisol (E 320), cetylalkohol, glycerol, paraffinolie, kaliumsorbat (E 202), polysorbat 60, hvid blød paraffin, all-rac-α-tocopherol, renset vand. 

Pakningsstørrelser:

Fucidin-Hydrocortison fås i: 

Fucidin-Hydrocortison 20 mg/g + 10 mg/g i en tube med 30 g creme. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

 

Fucidin er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...