Bimatoprost "Nordic Prime"

øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bimatoprost Nordic Prime 0,3 mg/ml, øjendråber, opløsning 

Bimatoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bimatoprost Nordic Prime
 3. Sådan skal du bruge Bimatoprost Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bimatoprost Nordic Prime er et lægemiddel til behandling af glaukom (grøn stær). Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes prostamider. 

Bimatoprost Nordic Prime øjendråber anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet. Dette lægemiddel kan anvendes alene eller sammen med øjendråber, som kaldes beta-blokkere, der også nedsætter trykket. 

 

Øjet indeholder en klar, vandig væske, som giver næring til øjet. Væsken løber konstant ud af øjet, og der dannes ny væske som erstatning. Såfremt væsken ikke kan løbe hurtigt nok væk, stiger trykket i øjet. Dette lægemiddel virker ved at øge den mængde væske, der løber væk. Hermed nedsættes trykket i øjet. Såfremt det forhøjede tryk ikke nedsættes, kan det medføre en sygdom, der hedder grøn stær (glaukom), og måske skade dit syn. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bimatoprost Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Bimatoprost Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for bimatoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bimatoprost Nordic Prime (angivet i punkt 6).
 • hvis du tidligere har måttet ophøre med at anvende øjendråber på grund af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Bimatoprost Nordic Prime 


Du bør tale med din læge hvis: 

 • Du har åndedrætsproblemer.
 • Du har lever- eller nyreproblemer.
 • Du tidligere er blevet opereret for grå stær.
 • Du har tørre øjne.
 • Du har eller har haft problemer med din hornhinde (den forreste gennemsigtige del af øjet).
 • Du bruger kontaktlinser (se ”Bimatoprost Nordic Prime indeholder benzalkoniumchlorid”).
 • Du har eller har haft lavt blodtryk eller langsom hjerterytme (puls).
 • Du har haft en virusinfektion (f.eks.. Herpes simplex) eller betændelse i øjet.

 

Bimatoprost Nordic Prime kan måske forårsage, at dine øjenvipper bliver mørkere og vokser, samt få huden omkring øjenlåget til at blive mørkere. Farven på regnbuehinden (iris) kan også blive mørkere med tiden.
Disse forandringer kan måske blive permanente. De bliver tydeligere, hvis kun det ene øje behandles. 

Børn og unge

Bimatoprost Nordic Prime er ikke afprøvet på børn under 18 år og bør derfor ikke anvendes af patienter under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Bimatoprost Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nyligt har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Bimatoprost Nordic Prime bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. Tal med lægen. 

 

Amning 

Bimatoprost Nordic Prime udskilles måske i mælken og må derfor ikke anvendes af ammende kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dit syn kan blive sløret i en kort periode lige efter inddrypning af Bimatoprost Nordic Prime. Derfor bør du ikke køre bil eller betjene maskiner, før synet er klart igen. 

Bimatoprost Nordic Prime indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,05 mg benzalkoniumchlorid pr. ml.
Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller hornhinde problemer (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Bimatoprost Nordic Prime

Brug altid Bimatoprost Nordic Prime nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Bimatoprost Nordic Prime må kun anvendes som øjendråber. 

 

Den anbefalede dosis er 1 dråbe Bimatoprost Nordic Prime en gang daglig om aftenen i det øje/de øjne, som skal behandles. 

 

Hvis du bruger anden øjenmedicin, skal der gå mindst fem minutter imellem, at du bruger Bimatoprost Nordic Prime og den anden øjenmedicin. 

 

Du må ikke bruge Bimatoprost Nordic Prime mere end en gang dagligt, da det kan nedsætte behandlingens virkning. 

Brugsvejledning:

Anvend ikke flasken, hvis forseglingen på flaskehalsen er brudt, før den tages i brug for første gang. 

Bimatoprost "Nordic Prime" Nordic Prime ApS øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml 

 1. Vask hænderne. Læg hovedet tilbage og se op i loftet.
 2. Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.
 3. Vend flasken og tryk for at udløse 1 dråbe i øjet.
 4. Slip det nederste øjenlåg, og luk øjet i 30 sekunder.

Eventuelt overskydende lægemiddel, som løber ned ad kinden tørres væk.  

 

Såfremt dråben løber ved siden af øjet, dryppes igen. 

 

For at undgå infektioner og øjenskade må flaskespidsen ikke berøre øjet eller andet. Skru hætten på igen umiddelbart efter brug. 

Hvis du har brugt for meget Bimatoprost Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Bimatoprost Nordic Prime end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler sig utilpas). Hvis du har brugt for meget bimatoprost, er det usandsynligt, at det skulle forårsage nogen skade. Næste dosis tages på det sædvanlige tidspunkt. Hvis du er bekymret, så kontakt din læge eller apotek. 

Hvis du har glemt at bruge Bimatoprost Nordic Prime

Hvis du har glemt at bruge Bimatoprost Nordic Prime, inddryppes en enkelt dråbe, så snart du husker det. Fortsæt derefter den normale rutine. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Bimatoprost Nordic Prime

Bimatoprost Nordic Prime bør bruges hver dag for at opnå fuld effekt. Hvis du holder op med at bruge Bimatoprost Nordic Prime, kan trykket i dit øje stige. Tal derfor med din læge, inden behandlingen afbrydes. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Meget almindelige bivirkninger  

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

 • Vækst af øjenvipper.
 • Øjenkløe.
 • Øget blodtilførsel til øjnene med røde øjne.

Almindelige bivirkninger 

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter 

 • Hovedpine.
 • Brændende følelse i øjet.
 • Øjenirritation.
 • Følelse af at have noget i øjet/øjnene.
 • Tørre øjne, øjensmerter.
 • Synsforstyrrelser/sløret syn.
 • Mørke øjenvipper.
 • Rødmen og/eller kløe af øjenlåg.
 • Tåreflåd.
 • Klistrede øjne.
 • Øget lysfølsomhed.
 • Besvær med at se klart.
 • Mørkere farve på iris.
 • Øjentræthed.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Mørkere hudfarve/misfarvning rundt om øjnene.
 • Problemer med hornhinden (erosion).
 • Hævelse af det gennemsigtige lag, der dækker øjet.
 • Betændelse i øjenlågsranden.
 • Hornhindebetændelse.

Ikke almindelige bivirkninger  

Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter 

 • Svimmelhed.
 • Cystoidt makulaødem (nethinden i øjet svulmer op, så man får dårligere syn).
 • Øjenlåget krymper og bevæger sig væk fra øjets overflade.
 • Hævet øjenlåg.
 • Kvalme.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Nethindeblødning.
 • Sløret syn, røde øjne og smerter i øjet/øjnene pga. regnbuehindebetændelse.
 • Ufrivillig blinken og øjenlågskniben (blefarospasme).
 • Rødmen rundt om øjnene.
 • Hårvækst rundt om øjet (hirtuisme).

Ikke kendt 

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data 

 • Symptomer på allergiske reaktioner (hævelse, rødmen i øjet og udslæt på huden).
 • Astma eller forværring af astma.
 • Forværring af sygdommen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • Kortåndethed.
 • Øjnene virker indsunkne.
 • Ubehag i øjnene.

Andre bivirkninger indberettet fra øjendråber, der indeholder fosfater 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlige skader på den forreste klare del af øjet (hornhinden) i løbet af behandlingen udviklet uklare pletter på hornhinden, som skyldes dannelse af kalk. 

 

Bimotoprost Nordic Prime kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktionstests, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Flasken skal kasseres senest fire uger efter første åbning, selv om der stadig er nogle øjendråber tilbage. Dette forhindrer infektion. For at huske datoen for første åbning bør du skrive denne dato på æsken. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bimatoprost Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: Bimatoprost. 1 ml opløsning indeholder 0,3 mg bimatoprost.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, citronsyremonohydrat, dinatriumphosphatheptahydrat, natriumchlorid, natriumhydroxid eller saltsyre (for justering af pH), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Bimatoprost Nordic Prime 0,3 mg/ml er en farveløs, klar øjendråbeopløsning. 

 

Pakningsstørrelser  

Bimatoprost Nordic Prime findes i pakningsstørrelser med 1 eller 3 flasker á 3 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...