Ropinirol "Nordic Prime"

depottabletter 8 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ropinirol Nordic Prime 8 mg depottabletter  

Ropinirol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ropinirol Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Ropinirol Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Ropinirol Nordic Prime er ropinirol, som tilhører en gruppe af medicin, der kaldes dopaminagonister. Dopaminagonister påvirker hjernen på samme måde, som et naturligt stof, der kaldes dopamin. 


Ropinirol Nordic Prime depottabletter anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Personer med Parkinsons sygdom har et lavt indhold af dopamin i nogle dele af hjernen. Ropinirol virker på samme måde som naturligt dopamin, så det hjælper med at mindske symptomer, der skyldes Parkinsons sygdom. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ropinirol Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ropinirol Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for ropinirol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ropinirol Nordic Prime (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom
 • hvis du har en leversygdom

 

Fortæl det til lægen, hvis du tror, noget af dette gælder for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ropinirol Nordic Prime. 

 • hvis du er gravid eller tror, at du kan være gravid
 • hvis du ammer
 • hvis du er under 18 år gammel
 • hvis du har alvorlige hjerteproblemer
 • hvis du har alvorlige psykiske problemer
 • hvis du oplever nogle usædvanlige drifter og/eller adfærd (se punkt 4)
 • hvis du ikke tåler visse sukkerarter (såsom lactose).

 

Fortæl det til lægen, hvis du mener, at noget af dette gælder for dig. Din læge kan vurdere at Ropinirol Nordic Prime ikke egner sig til dig eller, at det er nødvendigt med ekstra kontrol, mens du tager det. 


Mens du tager Ropinirol Nordic Prime
Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen for at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormalt højt seksuelt behov eller seksuelle tanker og følelser.
Der kan være behov for, at din læge ændrer din behandling. 


Rygning og Ropinirol Nordic Prime
Fortæl det til lægen, hvis du begynder eller holder op med at ryge, mens du tager Ropinirol Nordic Prime. Det kan være nødvendigt at ændre din dosis. 


Fortæl lægen, hvis du oplever symptomer som depression, ligegyldighed, angst, træthed, øget svedtendens eller smerter efter du er stoppet eller trappet ned i din behandling med ropinirol. Hvis problemet fortsætter i mere end et par uger, kan det være nødvendigt for lægen at justere din behandling. 

Børn og unge

Giv ikke Ropinirol Nordic Prime til børn. Ropinirol Nordic Prime ordineres normalt ikke til personer under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Ropinirol Nordic Prime

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Nogle typer medicin kan påvirke virkningen af Ropinirol Nordic Prime eller øge sandsynligheden for bivirkninger. Ropinirol Nordic Prime kan også påvirke virkningen af anden medicin. Disse omfatter: 

 • fluvoxamin mod depression
 • medicin mod andre psykiske problemer, f.eks. sulpirid
 • HRT (hormonerstatningsbehandling)
 • metoclopramid, som bruges mod kvalme og halsbrand
 • ciprofloxacin eller enoxacin (antibiotika)
 • al anden medicin til behandling af Parkinsons sygdom.

 

Du skal have taget yderligere blodprøver, hvis du tager følgende lægemidler sammen med Ropinirol Nordic Prime: 

 • Vitamin K-antagonister (blodfortyndende medicin) såsom warfarin.

 

Fortæl det til lægen, hvis du tager eller for nylig har taget noget af dette. 

Brug af Ropinirol Nordic Prime sammen med mad og drikke

Du kan tage Ropinirol Nordic Prime sammen med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Ropinirol Nordic Prime frarådes, hvis du er gravid, medmindre din læge vurderer, at fordelene ved at tage Ropinirol Prime er større end risikoen for det ufødte barn. 

 

Amning  

Din læge vil også vejlede dig, hvis du ammer eller planlægger at gøre det. Ropinirol Nordic Prime frarådes, hvis du ammer, da det kan påvirke mælkeproduktionen. Din læge kan råde dig til at stoppe med at tage Ropinirol Nordic Prime. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med rød advarselstrekant. Det betyder, at Ropinirol Nordic Prime virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Ropinirol Nordic Prime kan virke sløvende. Det kan få nogle personer til at føle sig ekstremt søvnige, og det kan af og til få nogle personer til pludseligt og uden varsel at falde i søvn. 


Hvis du kunne være påvirket: må du ikke køre, du må ikke betjene maskiner og du må ikke foretage dig noget, hvor døsighed eller episoder med pludselig søvn kan medføre risiko for alvorlige skade eller dødsfald for dig eller andre. Du må ikke tage del i sådanne aktiviteter medmindre du ikke længere er påvirket. 


Ropinirol kan forårsage hallucinationer (man kan se, høre eller føle ting, der ikke er der). Hvis du oplever dette, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 


Snak med din læge hvis dette giver problemer for dig. 

Ropinirol Nordic Prime indeholder lactose og ricinusolie

Denne medicin indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt lægen før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Denne medicin indeholder ricinusolie. Kan give mavesmerter og diarré. 

3. Sådan skal du tage Ropinirol Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du kan få Ropinirol Nordic Prime alene til behandling af dine symptomer på Parkinsons sygdom. 

Eller du kan få Ropinirol Nordic Prime sammen med en anden medicin, der kaldes L-dopa (kaldes også levodopa). Hvis du tager L-dopa, kan du få nogle ukontrollerede, spjættende bevægelser, når du starter med at tage Ropinirol Nordic Prime. Fortæl det til lægen, hvis dette sker, da det kan være nødvendigt at nedsætte den dosis af L-dopa, som du tager. 

Hvor stor en dosis Ropinirol Nordic Prime har du behov for?

Det kan tage noget tid at finde den dosis af Ropinirol Nordic Prime, der er bedst til dig. 

 

Den anbefalede startdosis af Ropinirol Nordic Prime er 2 mg én gang dagligt i den første uge. Din læge kan øge din dosis til 4 mg Ropinirol Nordic Prime én gang dagligt fra behandlingens anden uge. Hvis du er ældre, kan lægen øge dosis langsommere. Herefter vil lægen justere dosis, indtil du får den dosis, der er bedst til dig. Nogle personer tager op til 24 mg Ropinirol Nordic Prime hver dag. 

 

Ropinirol fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Ropinirol Nordic Prime til alle de anførte doseringer. 

 

Hvis du i begyndelsen af behandlingen får bivirkninger, som du har svært ved at holde ud, skal du tale med lægen. Din læge kan vælge at skifte til en lavere dosis af filmovertrukne ropinirol-tabletter, som du skal tage tre gange dagligt. 

 

Det kan vare få uger inden Ropinirol Nordic Prime har nået fuld virkning. Tag ikke flere Ropinirol Nordic Prime end din læge har anbefalet. 

 

Brug til børn og unge  

Giv ikke Ropinirol Nordic Prime til børn. Ropinirol Nordic Prime ordineres normalt ikke til personer under 18 år. 

Sådan skal du tage Ropinirol Nordic Prime

Tag Ropinirol Nordic Prime én gang dagligt, på samme tid hver dag. 

 

Synk Ropinirol Nordic Prime depottabletten/depottabletterne hele med et glas vand. De må ikke deles, tygges eller knuses. Hvis du gør det, er der risiko for en overdosis, fordi medicinen bliver frigivet for hurtigt i kroppen. 

Hvis du skifter fra filmovertrukne ropinirol-tabletter

Din læge vil basere din dosis af Ropinirol Nordic Prime depottabletter på den dosis, du tager af hurtigvirkende filmovertrukne ropinirol-tabletter. 

 

Tag dine hurtigvirkende filmovertrukne ropinirol-tabletter som normalt dagen før du skifter.  

Tag så Ropinirol Nordic Prime depottabletter næste morgen og tag ikke flere hurtigtvirkende filmovertrukne ropinirol-tabletter. 

Hvis du har taget for mange Ropinirol Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ropinirol Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

En overdosis af Ropinirol Nordic Prime kan medføre følgende symptomer: kvalme, opkastning, svimmelhed (en drejende fornemmelse), døsighed, psykisk eller fysisk træthed, besvimelse, hallucinationer. 

Hvis du har glemt at tage Ropinirol Nordic Prime

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Hvis du har glemt at tage Ropinirol Nordic Prime i en dag eller mere, skal du spørge lægen til råds om, hvordan du starter igen. 

Hvis du holder op med at tage Ropinirol Nordic Prime

Hold ikke op med at tage Ropinirol Nordic Prime uden rådgivning. Tag Ropinirol Nordic Prime i så lang tid, som din læge anbefaler det. Hold kun op, hvis din læge råder dig til det. Hvis du pludselig stopper med at tage Ropinirol Nordic Prime, kan dine symptomer på Parkinsons sygdom hurtigt forværres meget. 

 

Hvis du skal stoppe behandling med Ropinirol Nordic Prime, vil din læge nedsætte dosis gradvist. 

 

Du må ikke holde op med at tage Ropinirol Nordic Prime uden at have talt med din læge. Hvis du pludselig afbryder behandlingen, kan du udvikle en lidelse, der kaldes malignt neuroleptikasyndrom, som kan udgøre en stor sundhedsfare. Symptomerne omfatter: akinesi (tab af muskelbevægelse), stive muskler, feber, ustabilt blodtryk, takykardi (forøget hjerterytme), forvirring og nedsat bevidsthed (f.eks. koma). 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ropinirol Nordic Primes bivirkninger forekommer oftest i starten af behandlingen, eller lige når dosis øges. De er oftest lette og bliver mindre generende, efter at du har taget den samme dosis i et stykke tid. Hvis bivirkningerne bekymrer dig, skal du tale med lægen. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • besvimelse
 • døsighed
 • kvalme
 • besvær med at styre dine bevægelser.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • hallucinationer (”se” ting, som ikke er der i virkeligheden)
 • opkastning
 • forvirring
 • svimmelhed (en drejende fornemmelse)
 • halsbrand
 • mavepine
 • forstoppelse
 • hævede ben, fødder eller hænder
 • svimmelhed eller besvimelse, især når du rejser dig pludseligt (dette skyldes et fald i blodtrykket)
 • falder meget pludseligt i søvn uden varsel (pludseligt indsættende søvnepisoder).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • føle sig meget søvnig i løbet af dagen (ekstrem somnolens)
 • psykiske problemer, såsom delirium (alvorlig forvirring), vrangforestillinger (fornuftsstridige forestillinger) eller paranoia (fornuftsstridige mistanker).

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • ændringer i leverfunktionen, som viser sig i blodprøver
 • aggression
 • allergiske reaktioner, såsom kløende hududslæt, hævelse af ansigt, læber, svælg eller tunge, som kan medføre besvær med at synke eller trække vejret, udslæt og kløe.
 • overdreven brug af Ropinirol Nordic Prime (trang til store doser af dopaminerge lægemidler udover det der kræves til at kontrollere motoriske symptomer, kendt som dopamindysreguleringssyndrom).
 • efter stop eller nedtrapning af din behandling med Ropinirol Nordic Prime: Depression, ligegyldighed, angst, træthed, øget svedtendens eller smerter kan forekomme (dette kaldes dopaminagonist seponeringssyndrom eller DAWS).

 

Du kan opleve følgende bivirkninger:  

Manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget som kan være skadeligt, hvilket kan være: 

 • Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser.
 • Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for eksempel øget sexlyst.
 • Ukontrolleret eller overdreven shopping eller brug af penge.
 • Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere end der skal til for at gøre dig mæt).

 

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer; Lægen vil diskutere måder at reducere og kontrollere disse symptomer.  

 

Hvis du tager Ropinirol Nordic Prime sammen med L-dopa  

Personer, der tager Ropinirol Nordic Prime sammen med L-dopa, kan udvikle andre bivirkninger over tid: 

 • ukontrollerede, spjættende bevægelser er en meget almindelig bivirkning. Hvis du tager L-dopa kan du opleve nogle ukontrollerbare bevægelser når du begynder behandlingen med Ropinirol Nordic Prime. Fortæl din læge, hvis det sker, fordi det kan være nødvendigt, at din læge justerer den medicin du tager.
 • følelse af forvirring er en almindelig bivirkning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Ropinirol Nordic Prime efter den udløbsdato, der står på pakningen eller blisterkort efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar ikke Ropinirol Nordic Prime ved temperaturer over 30 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ropinirol Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: ropinirol. Hver depottablet indeholder 8 mg ropinirol (som hydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer: hypromellose; croscarmellosenatrium; maltodextrin; lactosemonohydrat; ricinusolie, hydrogeneret; silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat. Pigmentblanding: jernoxid, rød (E172); jernoxid, gul (E172); lactosemonohydrat; jernoxid, sort (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Ropinirol Nordic Prime 8 mg depottabletter er mørke pink, marmorerede, ovale tabletter, 16,0 mm x 8,20 mm, præget med 8x på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser  

Ropinirol Actavis depottabletter findes i blisterpakninger med 80, 90 eller 100 depottabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvenligvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...