Oxcanor

filmovertrukne tabletter 300 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oxcanor 300 mg filmovertrukne tabletter  

oxcarbazepin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Oxcanor til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxcanor
 3. Sådan skal du tage Oxcanor
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Oxcanor 

Det aktive stof i Oxcanor er oxcarbazepin. 

Oxcanor tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antikonvulsiva eller antiepileptika. 

 

Hvad bruges Oxcanor til 

Antiepileptisk medicin, som fx Oxcanor, er standardbehandling mod epilepsi. 

Epilepsi er en hjernesygdom, der er årsag til, at patienter har tilbagevendende anfald og kramper. Anfald sker på grund af en midlertidig fejlfunktion i hjernens elektriske impulser. Normalt koordinerer hjernecellerne kroppens bevægelser ved at sende signaler gennem nerverne til musklerne på en organiseret og struktureret måde. Når man har epilepsi, sender hjernecellerne for mange ustrukturerede signaler, som kan medføre ukoordineret muskelaktivitet, dvs. et epileptisk anfald. 

Oxcanor bruges til at behandle partielle anfald med eller uden sekundært generaliseret toniskklonisk anfald. 

 

Partielle anfald omfatter et begrænset område af hjernen, men kan sprede sig til hele hjernen og kan forårsage et generaliseret tonisk-klonisk anfald. Der er to typer af partielle anfald: simple og komplekse. Ved simple partielle anfald bevarer patienten bevidstheden, hvorimod ved komplekse anfald påvirkes patientens bevidsthed. 

 

Oxcanor virker ved at holde hjernens ustrukturerede signaler fra nervecellerne under kontrol. Derved forhindres eller formindskes antallet af anfald.  

 

Oxcanor kan bruges alene eller i kombination med andre antiepileptiske lægemidler. 

 

Normalt vil lægen forsøge at finde det lægemiddel, der virker bedst for dig eller dit barn, men ved mere alvorlig epilepsi kan en kombination af to eller flere lægemidler være nødvendig for at kontrollere anfaldene. 

 

Oxcanor kan bruges af voksne og til børn på 6 år eller derover. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Oxcanor

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Overvågning under din behandling med Oxcanor  

Før og under din behandling med Oxcanor, vil din læge måske tage nogle blodprøver for at bestemme dosis til dig. Din læge vil fortælle dig, hvornår du skal have taget prøverne. 

Tag ikke Oxcanor:

 • hvis du er allergisk over for oxcarbazepin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oxcanor (angivet i punkt 6). Hvis dette gælder for dig, skal du tale med din læge, inden du tager Oxcanor. Hvis du tror, at du måske er allergisk, skal du spørge din læge til råds.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Oxcanor. 

Hvis noget af det følgende gælder for dig, skal du fortælle det til din læge, inden du tager Oxcanor:  

hvis du nogensinde har udvist usædvanlig overfølsomhed (udslæt eller andre tegn på allergi) over for carbamazepin eller andre lægemidler. Hvis du er allergisk over for carbamazepin er risikoen 1 til 4 (25 %) for, at du også kan få en allergisk reaktion mod oxcarbazepin (Oxcanor). 

 • hvis du har nyresygdom.
 • hvis du har alvorlig leversygdom.
 • hvis du tager diuretika (medicin, som hjælper nyrerne med at udskille salt og vand ved at øge produktionen af urin).
 • hvis du lider af hjertesygdom, stakåndethed, og/eller hvis dine fødder eller ben hæver på grund af væske i kroppen.
 • hvis dine blodprøver viser, at du har nedsat natriumindhold i blodet (se punkt 4 ”Bivirkninger”).
 • hvis du er kvinde og tager hormonel prævention (som fx p-piller). Oxcanor kan ophæve præventionens virkning. Brug en anden eller en supplerende (ikke-hormonel) form for prævention, mens du tager Oxcanor. Dette kan hjælpe med at forhindre en uønsket graviditet. Fortæl din læge med det samme, hvis du har uregelmæssige blødninger eller pletbøder. Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

 

Risikoen for alvorlige hudreaktioner hos patienter af hankinesisk eller thailandsk oprindelse, som tager carbamazepin eller kemisk beslægtede lægemidler, kan forudsiges ved at tage en blodprøve af disse patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt en blodprøve er nødvendig, før du tager oxcarbazepin.

Hvis du får nogen af følgende symptomer efter at du er begyndt med at tage Oxcanor, skal du omgående fortælle det til din læge eller kontakte skadestuen på det nærmeste hospital: 

 • hvis du får en overfølsomhedsreaktion, som fx hævelse af læber, øjenlåg, ansigt, hals, mund eller pludselige vejrtrækningsproblemer, feber med hævede lymfekirtler, udslæt eller blæredannelse på huden.
 • hvis du opdager symptomer på leverbetændelse, fx gulsot (gulfarvning af hud og det hvide i øjnene).
 • hvis du hyppigere får anfald. Dette er især vigtigt for børn, men kan også forekomme hos voksne.
 • hvis du bemærker symptomer, som kan tyde på sygdom i blodet, såsom træthed, stakåndethed ved motion, bleghed, hovedpine, kulderystelser, svimmelhed, hyppige infektioner som giver feber, ondt i halsen, mundsår, bløder eller får blå mærker nemmere end normalt, næseblod, røde eller lilla områder på huden eller uforklarlige pletter på huden.
 • en lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Oxcanor har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.
 • hvis du har en hurtig eller usædvanlig langsom hjerterytme.

Børn og unge

Din læge vil måske anbefale at overvåge skjoldbruskkirtel-funktionen hos børn før behandling og under behandling. 

Brug af anden medicin sammen med Oxcanor

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
Dette gælder især: 

 • hormonel prævention, som fx p-piller (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • anden antiepileptisk medicin, som fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin eller lamotrigin.
 • medicin, som nedsætter indholdet af natrium i blodet, som fx diuretika (bruges til at hjælpe nyrerne med at udskille salt og vand ved at øge produktionen af urin), desmopressin og ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler, som fx indometacin.
 • lithium og monoaminoxidase-hæmmere (medicin, der bruges til behandling af humørsvingninger og visse typer for depression).
 • medicin, der kontrollerer din krops immunsystem, som fx ciclosporin og tacrolimus.

Brug af Oxcanor sammen med mad og drikke

Oxcanor kan tages med eller uden mad.
Alkohol kan øge Oxcanors sløvende virkning. Undgå så vidt muligt alkohol og søg råd hos din læge. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Det er vigtigt at holde epilepsi-anfaldene under kontrol under graviditeten. Der kan dog være en risiko for barnet, hvis du tager medicin mod epilepsi under graviditeten, Din læge vil fortælle dig mere om fordelene og potentielle risici og hjælpe dig med at beslutte, om du bør tage Oxcanor.
Du må ikke stoppe din behandling med Oxcanor under graviditet, før du har talt med din læge. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin under graviditet 

 

Amning  

Du må ikke amme, mens du tager Oxcanor. Det aktive stof i Oxcanor udskilles i modermælken. Dette kan give bivirkninger hos børn, der bliver ammet. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oxcanor kan virke sløvende eller gøre dig svimmel, eller kan give sløret syn, dobbeltsyn, manglende muskelkoordination eller bevidsthedssvækkelse, især ved start af behandling eller øgning af dosis, og det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Det er vigtigt, at du taler med din læge om, hvorvidt du må køre bil eller arbejde med maskiner, mens du tager Oxcanor. 

3. Sådan skal du tage Oxcanor

Tag altid Oxcanor nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Hvor meget skal du tage 

Dosering for voksne  

 • Den normale startdosis for voksne (inkl. ældre patienter) er 600 mg i døgnet.
 • Tag en 300 mg tablet to gange daglig eller to 150 mg tabletter to gange daglig.
 • Lægen kan øge denne dosis gradvist for at finde den bedste dosis til dig. Den ønskede effekt opnås normalt mellem 600 mg og 2400 mg i døgnet.
 • Hvis du bruger anden antiepileptisk medicin, er doseringen den samme.
 • Hvis du har en nyresygdom (med nedsat nyrefunktion) er startdosis halvdelen af den normale startdosis.
 • Hvis du har en alvorlig leversygdom, kan din læge evt. justere din dosis.

 

Dosering for børn
Oxcanor kan bruges af børn som er 6 år eller derover. Dosis til børn afhænger af barnets vægt. 

 • Startdosis er 8-10 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på to doser. For eksempel ville et barn på 30 kg starte behandling med en 150 mg tablet to gange daglig.
 • Lægen kan øge denne dosis gradvist for at finde den bedste dosis til dit barn. Den ønskede effekt opnås normalt ved en dosis på 30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Den maksimale dosis for et barn er 46 mg pr. kg kropsvægt pr. dag.

 

Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis kan bruge Oxcanor 300 mg til alle de anførte doseringer.  

Sådan tages Oxcanor

 • Synk tabletterne med en smule vand.
 • Hvis det er nødvendigt, kan tabletterne deles i to, så de er lettere at synke. Del ikke tabletterne for at tage en halv dosis. Delekærven er ikke designet til at tabletten deles i to lige store doser.
 • Til mindre børn, der ikke kan sluge tabletter, eller hvor den nødvendige dosis ikke kan gives med tabletter, kan du bruge oxcarbazepin i flydende form (oral suspension).

Hvornår og hvor længe du skal tage Oxcanor 

Tag Oxcanor to gange om dagen, hver dag, på omtrent samme tidspunkt hver dag, medmindre lægen har sagt noget andet. Det vil give dig den bedste kontrol af din epilepsi, hvis du tager Oxcanor på samme tidspunkt hver dag. Det vil også hjælpe dig med at huske, hvornår du skal tage tabletterne. 


Din læge vil fortælle dig hvor længe din/dit barns behandling med Oxcanor vil vare. Varigheden af behandlingen er baseret på din/dit barns anfaldstype, og vedvarende behandling gennem mange år kan være nødvendig for at kontrollere anfaldene. Du må ikke ændre dosis eller stoppe behandlingen uden at kontakte din læge. 

Hvis du har taget for meget Oxcanor

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Oxcanor-tabletter end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan fx være: døsighed, svimmelhed, kvalme, opkastning, forstærket muskelvirksomhed, apati (ligegyldighed), forvirring, muskelspasmer eller væsentlig forværring af anfald, koordinationsbesvær og/eller ufrivillige øjenbevægelser. 

Hvis du har glemt at tage Oxcanor

Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag den så snart, du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis tabletter, så spring den glemte dosis tabletter over og fortsæt med dit normale doseringsskema.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Hvis du er i tvivl eller har glemt flere doser, bør du kontakte din læge. 

Hvis du holder op med at tage Oxcanor

Stop ikke med at tage Oxcanor, medmindre din læge beder dig om det. For at forhindre pludselig forværring af dine anfald, må du aldrig afbryde behandlingen pludseligt. 


Hvis din behandling stoppes, skal det gøres gradvist efter instruktion fra din læge.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Disse bivirkninger kan opstå med bestemte hyppigheder, der er defineret som følgende: 

Alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorlig. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarlig. Ring 112.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kraftig afskalning og afstødning af hud (Lyells syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom (SLE-syndrom). Kontakt lægen.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):  

 • Nedsat funktion af knoglemarven, som medfører forandringer af blodcelle-dannelse, blødning, blå mærker eller betændelse (som kan skyldes for få blodlegemer).
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (aplastisk anæmi). Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).
 • Vægtøgning, træthed, hårtab, muskelsvaghed, kuldskær (tegn på nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).

 

Fortæl det omgående til lægen eller tag hen på den nærmeste skadestue, hvis du får nogen af ovenstående bivirkninger. Lægen vil også beslutte om behandlingen med Oxcanor skal stoppes umiddelbart og hvordan fortsat behandling skal foregå.  

 

Andre bivirkninger: fortæl det til lægen, hvis det bekymrer dig: 

Disse bivirkninger er normalt milde eller moderate bivirkninger af Oxcanor. De fleste af disse er forbigående og aftager normalt over tid. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Træthed, hovedpine, svimmelhed, dobbeltsyn, kvalme, opkastning.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Sløret syn, synsforstyrrelser, forstoppelse, diarré, mavesmerter.
 • Uro/rastløshed, humørsvingninger, forvirring, ligegyldighed.
 • Depression.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet.
  For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Usikre bevægelser, rysten, rykvise ufrivillige øjenbevægelser, opmærksomhedsforstyrrelse og hukommelsestab.
 • Udslæt, hårtab, akne.
 • Kraftesløshed og svaghed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Nældefeber.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
  Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (Erythema multiforme).

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):  

 • Forhøjet blodtryk.
 • Tegn på, eller symptomer som søvnlignende sløvhedstilstand, kvalme, svimmelhed, opkastning, hovedpine og forvirring (uhensigtsmæssigt ADH-lignende syndrom).
 • Taleforstyrrelser og evt talebesvær.
 • Fald.

Fortæl det til lægen, hvis nogen af ovenstående bivirkninger bliver alvorlige.  

 

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apoteks- personalet, hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon. 

 

Oxcanor kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forøgelse af leverenzymer, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Oxcanor utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Oxcanor efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Brug ikke lægemidlet, hvis du opdager, at pakningen er beskadiget eller har været åbnet.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oxcanor indeholder:

 • Aktivt stof: Oxcarbazepin 300 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Silica (dental-typen) (E551), cellulose, mikrokrystallinsk (E460), hypromellose (E464), crospovidon (Ph. Eur. Type A) (E1202) og magnesiumstearat (E470b).
  Tabletovertræk
  : Hypromellose (E464), talcum (E553b), titandioxid (E171), macrogol 8000, gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Oxcanor er gule, ovale, bikonvekse tabletter, omkring 5,4 mm tyk, 15,1 mm lang og 6,6 mm bred, med delekærv på begge sider. Præget med 300 på den ene side af delekærven på den ene side af tabletten. 

 

Oxcanor 300 mg findes i pakningsstørrelsen 100 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D  

2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.  

Vijzelweg 32 

8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...