Isomex®

depottabletter 30 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Isomex 30 mg depottabletter  

Isosorbidmononitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isomex
 3. Sådan skal du tage Isomex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Isomex indeholder det aktive stof isosorbidmononitrat, som tilhører en gruppe lægemidler, der hedder nitrater. Denne type medicin virker ved at udvide blodkarrene og dermed lette hjertets arbejde for mennesker med angina pectoris. 

 

Isomex anvendes som forebyggende behandling af angina pectoris hos voksne. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isomex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Tag ikke Isomex:

 • hvis du er allergisk over for isosorbidmononitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Isomex (angivet i afsnit 6).
 • hvis du også tager medicin til behandling af impotens eller pulmonal arteriel hypertension (PAH); for eksempel Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) eller Levitra (vardenafil). Se punktet ”Brug af anden medicin sammen med Isomex”.
 • hvis du lider af dårligt blodkredsløb (akut kredsløbssvigt, shock).
 • hvis du har en sygdom i hjertemusklen (konstriktiv kardiomyopati).
 • hvis du har bestemte sygdomme i hjertesækken (konstriktiv perikardit eller kardiel tamponade).
 • hvis du har tidlige tegn på hjerteanfald (brystsmerter eller trykken for brystet, smerte, der breder sig til din kæbe eller skulder, kvalme, svedeture).
 • hvis du også tager riociguat. Se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Isomex”.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Isomex 

 • hvis du lider af kraftigt nedsat blodgennemstrømning i hjernen
 • hvis du lider af forhøjet tryk i hjernen
 • hvis du har nogen form for hjertesygdom
 • hvis du har anæmi
 • hvis du har lavt iltindhold i blodet (hypoxæmi)
 • hvis du har ustabilt blodtryk som for eksempel lavt blodtryk (hypotension) eller lavt blodvolumen (hypovolæmi)
 • hvis du har lav skjoldbruskkirtelfunktion (hypothyroidisme)
 • hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler bestemte sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel.

Børn

Denne medicin er ikke beregnet til børn. 

Brug af anden medicin sammen med Isomex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Nogle slags medicin kan påvirke din behandling med Isomex eller blive påvirket af Isomex. 


Tag ikke Isomex samtidig med medicin som Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) eller Levitra (vardenafil), som bruges til behandling af impotens (erektil dysfunktion) eller pulmonal arteriel hypertension (PAH). Hvis du tager den type medicin, mens du tager Isomex, kan det forårsage et alvorligt blodtryksfald, som kan medføre besvimelse eller et hjerteanfald. Brug ikke Isomex samtidig med riociguat, da dette kan forårsage hypotension (unormalt lavt blodtryk).
Isomex bør ikke anvendes samtidig med dihydroergotamin, da det kan øge den blodtryksforøgende virkning af dihydroergotamin. 


Medicin, der udvider blodkarrene og sænker blodtrykket, kan påvirke virkningen af Isomex. 

Brug af Isomex sammen med alkohol

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Isomex, kan det forværre et lavt blodtryk og gøre dig svimmel eller mat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
For en sikkerheds skyld bør Isomex undgås under graviditeten. 

 

Graviditet
Der er begrænset erfaring med brug af Isomex under graviditet. Du skal derfor tale med din læge, før du tager Isomex under graviditet. 

 

Amning
Det vides ikke, om isosorbidmononitrat udskilles i modermælk. En risiko for barnet, der ammes, kan ikke udelukkes. Du skal derfor ikke brug Isomex, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Isomex kan give hovedpine og svimmelhed. Du må ikke køre bil, betjene komplicerede maskiner eller deltage i nogen anden potentielt farlig aktivitet, før du ved, om dette lægemiddel påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter. 

Isomex indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Isomex

Tag altid Isomex nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Din læge vil afgøre hvilken dosis, der er den rigtige for dig. En sædvanlig dosis for voksne er 60 mg (to tabletter) Isomex taget én gang dagligt om morgenen. 

Din læge vil måske bede dig begynde med en lavere dosis, så du har mindre sandsynlighed for at få hovedpine, når du begynder at tage Isomex. Din læge vil måske ordinere en anden dosis afhængig af dine symptomer, din alder og andre lægemidler, du tager. Dosen kan øges til 120 mg dagligt. 

 

Brug til ældre patienter 

Doseringen for ældre patienter (over 65 år) er den samme som for voksne. 

Indgivelse

Tabletten må ikke tygges eller knuses. Den skal sluges hel med mindst et halvt glas vand. Tabletterne kan tages med eller uden mad. 

 

Nogle brugere kan undertiden se rester af tabletten i deres afføring. Det er normalt og betyder ikke, at medicinen ikke er blevet optaget i kroppen. 

Hvis du har taget for mange Isomex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Isomex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Tegn på overdosering kan omfatte dunkende hovedpine, nervøsitet, rødme, koldsved, kvalme, opkastning, svimmelhed, ørhed og hurtig hjerterytme. Hvis du oplever en eller flere af ovenstående symptomer, skal du lægge dig ned med benene let hævet, da det kan lindre symptomerne. I meget sjældne tilfælde kan du ved ekstremt store doser opleve at få blå læber forårsaget af nedsat iltning i blodet. 

Hvis du har glemt at tage Isomex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Isomex

Du må ikke pludselig holde op med at tage Isomex, da det kan forværre din angina. Hvis din behandling skal ophøre, skal du sørge for at følge din læges anvisninger. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt omgående din læge, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger, da de kan være alvorlige;

 • svimmelhed, kvalme (almindeligt, kan forekomme hos 1 ud af 10 personer)
 • besvimelse (sjældent, kan forekomme hos 1 ud af 1.000 personer).

Andre bivirkninger

Almindelige (kan forekomme hos 1 ud af 10 personer)

 • hovedpine, der går væk eller aftager ved fortsat brug
 • lavt blodtryk, som kan give svimmelhed og kvalme
 • hjertebanken (takykardi).

Ikke almindelige (kan forekomme hos 1 ud af 100 personer)

 • opkastning
 • diarré.

Sjældne (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 personer)

 • udslæt, kløe.

Meget sjældne (kan forekomme hos 1 ud af 10.000 personer)

 • muskelsmerter (myalgi).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget
i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Isomex indeholder:

 • Aktivt stof: isosorbidmononitrat. 1 depottablet indeholder 30 mg isosorbidmononitrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, lactose, prægelatiniseret stivelse, magnesiumstearat, silica, kolloid vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser

Isomex-tabletter er hvide til råhvide, ovale depottabletter. Isomex er pakket i blisterpakninger, der indeholder 98 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...