Dicloxacillin "2care4"

hårde kapsler 500 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dicloxacillin 2care4 500 mg hårde kapsler  

Dicloxacillin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dicloxacillin 2care4
 3. Sådan skal du tage Dicloxacillin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dicloxacillin, det aktive stof i Dicloxacillin 2care4, tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes penicillin (antibiotika), der forhindrer bakterier i at bygge en normal cellevæg. Dicloxacillin 2care4 anvendes til behandling af infektioner, der er forårsaget af visse typer stafylokokker

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dicloxacillin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Dicloxacillin 2care4:

 • hvis du er allergisk over for dicloxacillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dicloxacillin 2care4 (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er allergisk over for penicillin
 • hvis du har en allergisk reaktion (type I) over for cephalosporiner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dicloxacillin 2care4 

 • hvis du er allergisk over for andre lægemidler, der anvendes til behandling af infektioner (cephalosporiner, cephamyciner, 1-oxa-beta-lactam og carbapenem).

 

Kontakt straks din læge, hvis du under behandlingen får: 

 • en allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)
 • alvorlig eller langvarig diarré (et symptom på tarmbetændelse i forbindelse med antibiotika).

 

Vær opmærksom på, at din læge måske vil kontrollere din lever- og nyrefunktion samt blodbillede, især hvis du skal have længerevarende behandling. Nøje overvågning er nødvendig, hvis medicinen gives til et nyfødt barn. 

Børn

Dicloxacillin 2care4 må ikke gives til spædbørn, der er født før terminen eller til nyfødte.
Dicloxacillin 2care4 anbefales ikke til børn, der vejer mindre end 20 kg. 

Brug af anden medicin sammen med Dicloxacillin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin der indeholder probenecid (mod urinsur gigt), da disse kan øge koncentrationen af dicloxacillin i blodet
 • p-piller, da dicloxacillin i sjældne tilfælde kan nedsætte deres virkning
 • warfarin/dicoumarol (blodfortyndende medicin), da dicloxacillin kan nedsætte deres virkning
 • methotrexat (medicin til behandling af leddegigt), da dicloxacillin kan øge risikoen for bivirkninger fra methotrexat
 • anden antibiotika (f.eks. tetracyclin) da det kan reducere dicloxacillins effekt.

Brug af Dicloxacillin 2care4 sammen med mad og drikke

Tag ikke Dicloxacillin 2care4 sammen med et måltid. Kapslerne skal sluges hele med mindst et halvt glas vand. Tag ikke kapslerne i liggende stilling eller umiddelbart inden sengetid. Dosis skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Dicloxacillin bør ikke anvendes under graviditet. Tal med din læge, før du tager Dicloxacillin 2care4 hvis du er gravid. 


Amning
Dicloxacillin udskilles i modermælken. Tal med din læge, før du tager Dicloxacillin 2care4. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen kendt påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Dicloxacillin 2care4 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 25,3 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr. kapsel. Dette svarer til 1,175 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.  

3. Sådan skal du tage Dicloxacillin 2care4

Tag altid Dicloxacillin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Den anbefalede dosis er 500 mg til 1g 3-4 gange dagligt. Ved svære og alvorlige infektioner kan den daglige dosis øges til højst 6 gram. 

 

Brug til børn, der vejer 20-40 kg 

Den anbefalede dosis er 250 mg, der tages 3-4 gange dagligt. Ved svære og alvorlige infektioner, kan den daglige dosis fordobles. 

 

Brug til børn (der vejer > 40 kg) 

Den anbefalede dosis er 500 mg 3-4 gange dagligt. Ved svære og alvorlige infektioner, kan den daglige dosis forhøjes til højst 6 g. 

Da erfaring fra anvendelse til for tidligt fødte og nyfødte spædbørn er begrænset, kan der ikke give dosisanbefalinger til denne aldersgruppe. Kapsler frarådes til børn, der vejer mindre end 20 kg. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at reducere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Kapslerne skal sluges hele med mindst et halvt glas vand og ikke i liggende stilling eller umiddelbart før sengetid. Dosis skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. Følg altid lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Dicloxacillin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dicloxacillin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på en overdosis kan omfatte mavebesvær, forstyrrelser i elektrolytbalancen, kramper, nedsat bevidsthed og nyresvigt. 

Hvis du har glemt at tage Dicloxacillin 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Tag først den efterfølgende dosis efter 4 timer, således at mængden af medicin i kroppen forbliver ensartet. Herefter tager du medicinen efter anvisningen.  

Husk at tage medicinen regelmæssigt. 

Hvis du holder op med at tage Dicloxacillin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • diarré, kvalme, opkastning, fordøjelsesproblemer og luftafgang fra tarmene.
 • hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • nældefeber og kløe.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • alvorlige, allergiske reaktioner (en anafylaktisk reaktion)
 • forstyrrelser i blodbilledet og nedbrydning af blodlegemer (agranulocytose, eosinofili, trombocytopeni, neutropeni, nedsat funktion af knoglemarven, hæmolytisk anæmi, leukopeni, granulocytopeni)
 • lavt blodtryk, shock og dødsfald
 • åndedrætsbesvær, astmatisk vejrtrækning, nysen, hævelse i svælget
 • smerter i spiserøret, betændelse i spiserøret, sår i spiserøret, mavesmerter, pseudomembranøs colitits (betændelse i tyktarmen)
 • gulsot med hudkløe pga. leverbetændelse
 • udslæt og hævelser (Quinckes ødem)
 • ledsmerter, muskelsmerter
 • forskellige typer af nyresygdomme, der kan forårsage nedsat nyrefunktion. Blod i urinen, skummende urin pga. æggehvidestoffer i urinen
 • feber.

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • svampeinfektion i munden og mave-tarm-kanalen
 • øget følsomhed/overfølsomhed
 • serumsyge (langsomt udviklende overfølsomhedsreaktion, der kan forårsage symptomer såsom feber, almen utilpashed, kløe, ledsmerter, udslæt og hævede lymfekirtler)
 • leverskade
 • muskeltrækninger
 • utilpashed
 • stigning i kreatinin i blodet, forbigående, stigning i alkalinphosphataer, ASAT og ALAT uden symptomer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.  

Opbevares i den originale yderpakning, for at beskytte mod fugt. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dicloxacillin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: dicloxacillin. 1 hård kapsel indeholder dicloxacillinnatrium svarende til 500 mg dicloxacillin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • kapselindhold: magnesiumstearat og vandfri, kolloid silica.
  • kapselskal: gelatine, vand og titandioxid (E171)
  • printblæk: shellac, vandfri ethanol, isopropylalkohol, butylalkohol, propylenglycol, koncentreret ammoniakopløsning, sort jernoxid (E172), kaliumhydroxid og renset vand.

 

Udseende og pakningsstørrelser

Dicloxacillin 2care4 500 mg kapsler, hårde:  

Råhvid/råhvid størrelse ‘0’ hård, gelatinekapsel fyldt med hvidt til råhvidt pulver og påtrykt ‘Y’ på den råhvide overdel og ‘15’ på den råhvide underdel med sort blæk. 

 

Pakningsstørrelser: 

60 (2 x 30) og 90 (3 x 30) hårde kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Dicloxacillin 2care4 svarer til Dicloxacillin Orion. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...