Irbesartan "Teva"

filmovertrukne tabletter 300 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Irbesartan Teva 300 mg filmovertrukne tabletter  

irbesartan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Irbesartan Teva
 3. Sådan skal du tage Irbesartan Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelseDet skal du vide, før du begynder at tage

Irbesartan Teva tilhører en medicingruppe, der kaldes angiotensin-II-receptorantagonister.
Angiotensin-II er et stof, der produceres i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodårerne og får dem til at trække sig sammen. Dette medfører, at blodtrykket øges. Irbesartan Teva forebygger at angiotensin-II binder sig til disse receptorer.
Derved afslappes blodårerne, og blodtrykket falder. Irbesartan Teva mindsker faldende nyrefunktionen hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-diabetes (sukkersyge). 

 

Irbesartan Teva anvendes til voksne patienter  

 • til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension).
 • til at beskytte nyrerne hos patienter med for højt blodtryk, og type 2-diabetes og blodprøver, der viser nedsat nyrefunktion.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Irbesartan Teva

Tag ikke Irbesartan Teva:

 • hvis du er allergisk over for irbesartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Irbesartan Teva (angivet i punkt 6).
 • hvis du er længere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at lade være med at tage Irbesartan Teva i begyndelsen af graviditeten - se afsnittet om graviditet).
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Irbesartan Teva, hvis noget af det følgende gælder for dig:  

 • hvis du får hyppig opkastning eller diarré.
 • hvis du lider af nyreproblemer.
 • hvis du lider af hjerteproblemer.
 • hvis du får Irbesartan Teva for diabetisk nyresygdom. I dette tilfælde kan lægen tage regelmæssige blodprøver med særlig henblik på at måle kaliumniveauet i blodet, hvis nyrefunktionen er nedsat.
 • hvis du skal opereres eller bedøves.
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. 

 

Se også information under overskriften "Tag ikke Irbesartan Teva". 


Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid.
Irbesartan Teva bør ikke bruges tidligt i graviditeten, og du må ikke tage Irbesartan Teva, hvis du er længere end 3 måneder henne i din graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis det bruges i den periode (se afsnittet om graviditet). 

Børn og unge

Dette lægemiddel bør ikke anvendes til børn under 18 år, da sikkerhed og virkning ikke er blevet fuldstændig klarlagt. Hvis et barn sluger nogle tabletter, skal du kontakte lægen med det samme. 

Brug af anden medicin sammen med Irbesartan Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:  

 

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne "Tag ikke Irbesartan Teva" og "Advarsler og forsigtighedsregler"). 

 

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver, hvis du tager:  

 • kaliumtilskud
 • salterstatninger, der indeholder kalium
 • kaliumsparende medicin (som visse vanddrivende lægemidler)
 • medicin, der indeholder lithium

Hvis du tager en bestemt slags smertestillende medicin, der kaldes nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler, kan virkningen af irbesartan nedsættes. 

Graviditet og amning

Graviditet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Irbesartan Teva. 

Din læge vil normalt anbefale, at du stopper med at tage Irbesartan Teva, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid, og anbefale, at du tager anden medicin i stedet for Irbesartan Teva.
Irbesartan Teva frarådes tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er længere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis du tager det efter tredje måned af graviditeten. 


Amning  

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at amme. Irbesartan Teva anbefales ikke til ammende mødre, og lægen vil sædvanligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme dit barn, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Irbesartan Teva påvirker sandsynligvis ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.
Men man kan opleve svimmelhed eller træthed, når man behandles for forhøjet blodtryk. Hvis du bliver svimmel eller træt skal du kontakte lægen, inden du kører bil eller betjener maskiner. 

Irbesartan Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukken tablet, dvs. det er i det væsentligte natrium-frit. 

3. Sådan skal du tage Irbesartan Teva

Tag altid Irbesartan Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Sådan tages tabletterne

Irbesartan Teva skal tages gennem munden.
Tabletterne skal synkes med en tilstrækkelig mængde væske (for eksempel 1 glas vand).
Du kan tage Irbesartan Teva med eller uden mad. Prøv at tage medicinen på ca. samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Irbesartan Teva, indtil lægen siger du kan stoppe. 

 

 • Patienter med højt blodtryk
  Den sædvanlige dosis er 150 mg 1 gang dagligt. Dosis kan senere øges til 300 mg 1 gang dagligt afhængig af blodtryksmålingerne.

 

 • Patienter med højt blodtryk og type 2-diabetes med nyresygdom
  Hos patienter med højt blodtryk og type 2 diabetes er 300 mg 1 gang dagligt den foretrukne vedligeholdelsesdosis til behandling af ledsagende nyresygdom.

 

Lægen kan anbefale en lavere dosis, specielt til patienter, som bliver behandlet med hæmodialyse eller til ældre patienter over 75 år. 


Den maksimale blodtryksnedsættende virkning skal være nået 4-6 uger efter behandlingsstart. 

Hvis du har taget for mange Irbesartan Teva tabletter

Hvis du ved et uheld har taget for mange tabletter, skal du omgående kontakte lægen. 

Hvis du har glemt at tage Irbesartan Teva

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Nogle af disse bivirkninger kan være alvorlige og kan kræve medicinsk behandling. 


Som ved anden medicin af samme type, er der hos patienter, der har modtaget behandling med irbesartan, rapporteret sjældne tilfælde af allergiske hudreaktioner (udslæt, nældefeber) samt opsvulmet ansigt, læber og/eller tunge. Hvis du får et eller flere af disse symptomer eller får åndenød, skal du holde op med at tage Irbesartan Teva og straks søge lægehjælp. 

Liste over bivirkninger:

 • Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): hvis du har højt blodtryk og type 2 diabetes med nyresygdom, kan blodprøver vise, at du har for meget kalium i blodet.
 • Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): svimmelhed, kvalme/ opkastning, træthed og blodprøver, der viser en forhøjet mængde af et enzym, der måler muskel- og hjertefunktionen (kreatininkinase- enzym). Der er hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-diabetes med nyresygdom også indberettet svimmelhed, når man rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, lavt blodtryk når man rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, led- og muskelsmerter og en nedsat mængde protein i de røde blodlegemer (hæmoglobin).
 • Ikke almindelig (kan kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): hurtig hjerterytme, rødme, hoste, diarré, fordøjelsesbesvær/ halsbrand, seksuelle problemer, brystsmerter.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): følelse af, at omgivelserne kører rundt, hovedpine, smagsforstyrrelser, ringen for ørerne, muskelkramper, led- og muskelsmerter, nedsat antal blodplader, unormal leverfunktion, forhøjet mængde af kalium i blodet, nedsat nyrefunktion, betændelseslignende tilstand i de små blodkar, der primært påvirker huden (en tilstand der kaldes leukocytoklastisk vaskulitis), samt alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk shock). Der er i sjældne tilfælde og indberettet gulsot (gulfarvning af huden og/eller det hvide i øjnene). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Irbesartan Teva indeholder:

 • Aktivt stof: Irbesartan
  Hver Irbesartan Teva 300 mg filmovertrukken tablet indeholder 300 mg irbesartan.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Povidon, prægelatineret stivelse (majs), poloxamer 188, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid hydreret silica og magnesiumstearat.
  Tabletovertræk: Polyglucose, titandioxid, hypromellose og macrogol 4000.

Udseende og pakningsstørrelser

Irbesartan 300 mg filmovertrukne tabletter er hvide til offwhite, kapselformede filmovertrukne tabletter. Den ene side af tabletten er præget med tallet "93". Den anden side af tabletten er præget med tallet "7466". 


Irbesartan Teva er tilgængelige i pakningsstørrelser a 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter i ikke-perforerede blisterpakninger; pakkestørrelser a 50 x 1 og 56 x 1 filmovertrukken tablet i enhedsdosisblistre og pakkestørrelse a 28 filmovertrukne tabletter i ikke perforerede kalenderblisterpakninger. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.
Swensweg 5  

2031GA Haarlem  

Holland  

Fremstiller

Teva Operations Poland Sp.z.o.o  

ul. Mogilska 80  

31-546 Kraków  

Polen  

Paralleldistribueret af

Nordic Prime, Kongensgade 36, 1., 6700  

Esbjerg  

Ompakket af

SVUS Pharma a.s.
Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet  

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Irbesartan Teva, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

Danmark 

Teva Denmark A/S  

Tlf: +45 44985511  

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om Irbesartan Teva på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...