Lercanidipine "Orion"

filmovertrukne tabletter 10 mg og 20 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lercanidipine Orion 10 mg filmovertrukne tabletter 

Lercanidipine Orion 20 mg filmovertrukne tabletter 

lercanidipinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercanidipine Orion
 3. Sådan skal du tage Lercanidipine Orion
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lercanidipine Orion tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes calciumblokkere (dihydropyridin-derivater). Lercanidipine Orion anvendes til at behandle mildt til moderat forhøjet blodtryk også kaldet hypertension.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercanidipine Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lercanidipine Orion:

 • hvis du er allergisk over for lercanidipinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
 • hvis du har haft en allergisk reaktion over for lægemidler, som ligner Lercanidipine Orion (f.eks. amlodipin, nicardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipin)
 • hvis du lider af af visse hjertesygdomme:
  • ubehandlet hjertesvigt
  • hindring af blodstrømning fra hjeret
  • stabil angina (brystsmerter i hvile eller som gradvis forværres)
  • hvis du har haft hjerteandfald i løbet af den sidste måned
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du tager lægemidler, som er hæmmere af CYP3A4-isoenzymet:
  • lægemidler mod svamp (f.eks. ketoconazol eller itraconazol)
  • makrolid-antibiotika (f.eks. erythromycin eller troleandomycin)
  • lægemidler mod virus (f.eks. ritonavir)
 • hvis du tager et andet lægemiddel, som kaldes ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstødning af organer)
 • hvis du indtager grapefrugt eller grapefrugtjuice
 • hvis du er kvinde i den fertile alder og ikke anvender effektiv antikonception eller hvis du er gravid eller ammer (se punkt Graviditet, amning og frugtbarhed for mere information).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lercanidipine Orion hvis du: 

 • har en hjertelidelse kaldet sygt sinussyndrom og ikke har en pacemaker
 • lider af brystsmerter (angina pectoris). Lercanidipin kan i meget sjældne tilfælde være skyld i øget frekvens af anfald, der kan være længerevarende og alvorligere. Der er rapporteret enkeltstående tilfælde af hjerteanfald
 • har problemer med leveren eller nyrerne, eller du er i dialyse.

Børn og unge

Lercanidipine Orion bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.  

Brug af anden medicin sammen med Lercanidipine Orion

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis: 

 • du tager betablokkere, f.eks. metoprolol, diuretika (vanddrivende medicin) eller ACE- hæmmere (lægemidler mod højt blodtryk)
 • du tager cimetidin (i doser på mere end 800 mg dagligt; medicin mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand)
 • du tager digoxin (mod hjerteproblemer)
 • du tager midazolam (sovemiddel)
 • du tager rifampicin (mod tuberkulose)
 • du tager astemizol eller terfenadin (mod allergi)
 • du tager amiodaron eller quinidin (mod hjerterytmeforstyrrelser)
 • du tager phenytoin eller carbamazepin (mod epilepsi). Din læge vil muligvis måle dit blodtryk hyppigere end normalt
 • du tager svampemidler (f.eks. ketoconazol eller itraconazol), makrolid-antibiotika (f.eks. erythromycin eller troleandomycin) eller medicin mod virus (f.eks. ritonavir). Disse lægemidler kan forstærke virkningen af Lercanidipine Orion, og du bør derfor undgå at tage dem sammen med Lercanidipine Orion (se “Tag ikke Lercanidipine Orion”)
 • du tager ciclosporin (et lægemiddel, der sænker kroppens modstandsdygtighed over for sygdom). I så fald kan virkningen af Lercanidipine Orion og af ciclosporin blive forstærket
  Du bør derfor undgå at tage ciclosporin sammen med Lercanidipine Orion (se “Tag ikke Lercanidipine Orion”)
 • du tager simvastatin (et lægemiddel, der sænker kolesteroltallet). Du bør tag Lercanidipine Orion om morgenen og simvastatin om aftenen.

Brug af Lercanidipine Orion sammen med mad, drikke og alkohol

 • Patienter bør undgå at drikke alkohol, mens du bliver behandlet med Lercanidipine Orion, da det kan øge virkningen af Lercanidipine Orion
 • Patienter bør undgå at indtage grapefrugt eller grapefrugtjuice.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Tag ikke Lercanidipine Orion, hvis du er gravid eller ammer, planlægger at blive gravid, eller hvis du ikke bruger sikker prævention. 

Kontakt lægen, hvis du tager Lercanidipine Orion og har mistanke om, at du er gravid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der skal udvises forsigtighed på grund af muligheden for svimmelhed, svækkelse og træthed. Kør ikke bil eller betjen maskiner, indtil du ved, hvordan Lercanidipine Orion påvirker dig. 

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit. 

3. Sådan skal du tage Lercanidipine Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne 

Den anbefalede dosis er 10 mg Lercanidipine Orion dagligt (svarende til 10 mg lercanidipinhydrochlorid) på samme tidspunkt hver dag, og helst om morgenen og mindst et 15 minutter før morgenmaden, fordi måltider med et højt fedtindhold øger blodets indhold af det aktive stof markant. Din læge kan råde dig til at øge dosis til 20 mg Lercanidipine Orion eller 2 tabletter 10 mg Lercanidipine Orion dagligt, hvis det er nødvendigt.
Tabletten bør synkes med tilstrækkelig væske (f.eks. et glas vand). Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

 

Ældre: 

Dosisjustering af den daglige dosis er ikke nødvendigt. Det er dog vigtigt, at behandlingen indledes med forsigtighed.  

 

Patienter med lever- eller nyreproblemer:  

Behandlingen bør indledes med forsigtighed hos disse patienter, og den daglige dosis må kun øges med forsigtighed til 20 mg.  

 

Brug til børn og unge: 

Dette lægemiddel bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for meget Lercanidipine Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lercanidipine Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag ikke flere tabletter end lægen har ordineret.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller skadestuen, hvis du har taget mere en den ordinerede dosis eller i tilfælde af en overdosering. Tag tabletterne og/eller pakningen med. 

 

Overskridelse af dosis kan medføre at blodtrykket bliver for lavt og får hjertet til at slå uregelmæssigt eller hurtigere. Det kan også medføre opkast og bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Lercanidipine Orion

Hvis du har glemt din dosis, så spring den over og fortsæt, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lercanidipine Orion

Hvis du holder op med at tage Lercanidipine Orion, kan dit blodtryk begynde at stige igen. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Lercanidipine Orion. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål omkring bugen af dette lægemiddel. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og søge akut lægehjælp;

Allergiske reaktioner (overfølsomhed), som kan forårsage kløe, udslæt og nældefeber, svedtendens, hævelse af ansigt, tunge eller hals, alvorligt vejrtrækningsbesvær (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer). 

 

Angina pectoris (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

I sjældne tilfælde kan Lercanidipine Orion give anledning til angina pectoris. Hvis du oplever brystsmerter, trykken eller klemmen i hjertet, oftest pga. dårlig blodforsyning til hjertet, skal du kontakte din læge eller i alvorlige tilfælde straks kontakte hospitalet. 

 

Forværring af tidligere, eksisterende angina pectoris (frekvens kan ikke beregnes ud fra forhåndenværende data) 

Hos patienter med tidligere, eksisterende angina pectoris er det rapporteret, at medicin som lercanidipin i sjældne tilfælde kan øge frekvensen, varigheden eller sværhedsgraden af anfald med risiko for hjerteanfald. De mest almindelige symptomer på et hjerteanfald er brystsmerter eller ubehag (såsom halsbrand) i midten eller i venstre side af brystet, som kan stråle ud i skulder og arm. I sådanne tilfælde skal du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

Andre mulige bivirkninger:

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): hovedpine, svimmelhed, hurtigere puls, hjertebanken, pludselig rødmen i ansigtet, halsen eller øverst på brystkassen, hævede ankler. 

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): søvnighed, kvalme, opkastning, halsbrand, mavesmerter, diarré, hududslæt, muskelsmerter, store mængder urin ved vandladning, træthed. 

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): fald i blodtryk (hypotension), som kan give anledning til svimmelhed, hævet tandkød, forandringer i leverfunktionen (ses i blodprøver), hyppigere vandladninger end normalt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lercanidipine Orion indeholder:

 • Aktivt stof: lercanidipinhydrochlorid. Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg
  lercanidipinhydrochlorid svarende til 9,4 mg lercanidipin eller 20 mg
  lercanidipinhydrochlorid svarende til 18,8 mg lercanidipin.
 • Øvrige indholdsstoffer:

  10 mg filmovertrukne tabletter:
  Tabletkerne: majsstivelse, natriumstivelsesglycolat, silica, kolloid vandfri, mikrokrystallinsk cellulose, poloxamer, natriumstearylfumarat, macrogol.
  Filmovertræk: hypromellose, macrogol, jernoxid, gul (E 172), titandioxid (E 171).

  20 mg filmovertrukne tabletter:
  Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, natriumstivelsesglycolat, silica, kolloid vandfri, povidon, natriumstearylfumarat.
  Filmovertræk: hypromellose, macrogol, jernoxid, rød (E 172), titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Lercanidipine Orion 10 mg tabletterne er gule, runde, bikonvekse, filmovertrukne med en diameter på 6,5 mm og delekærv på den ene side og glatte på den anden side. 


Lercanidipine Orion 20 mg tabletterne er lyserøde, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på 8,5 mm og delekærv på den ene side og glatte på den anden side.
Pakningsstørrelser: 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 (10 × 28) filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation 

Orionintie 1 

02200 Espoo 

Finland 

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma 

Orionintie 1 

02200 Espoo 

Finland 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant: 

Orion Pharma A/S 

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...