Galieve®

oral suspension, breve 500+213+325 mg/10 ml

Reckitt

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Galieve Forte, 500 mg/213 mg/325 mg, oral suspension  

natriumalginat  

natriumhydrogencarbonat  

calciumcarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Forte
 3. Sådan skal du tage Galieve Forte
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Galieve Forte er en kombination af to syreneutraliserende stoffer (calciumcarbonat og natriumbikarbonat) og et alginat som virker på to måder:  

 1. Neutraliserer overskydende mavesyre til at lindre smerte og ubehag
 2. Danner et beskyttende lag oven på maveindholdet til at dulme den brændende smerte i brystet i op til 4 timer.

 

Dette lægemiddel anvendes til behandling af symptomer på gastro-oesophageal reflux såsom sure opstød, halsbrand og fordøjelsesbesvær (relateret til refluks), for eksempel efter et måltid eller under graviditet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Forte

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Galieve Forte

 • Hvis du er allergisk over for et af de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Galieve Forte, hvis 

 • du har alvorlige nyreproblemer
 • du har elektrolytforstyrrelser som giver lavt fosfatniveau i blodet (hypofosfatemi).
 • du lider eller har lidt af en svær nyre- eller hjertesygdom, idet visse salte kan påvirke disse sygdomme (tal med lægen om indholdet af disse salte).
 • du ved, du lider af lavt indhold af mavesyre, da dette produkt så kan være mindre effektivt.
 • som med andre syreneutraliserende produkter, kan anvendelse af Galieve Forte maskere symptomerne på andre mere alvorlige, underliggende medicinske tilstande.
 • hvis symptomerne fortsætter efter 7 dage, skal du kontakte din læge.

Børn

Du må ikke give denne medicin til et barn under 12 år, medmindre lægen siger det.
Der er risiko for øget niveau af natrium i blodet (hypernatriæmi) hos børn, som har nyreproblemer eller som har betændelse i mave-tarm-kanalen (gastroenteritis). 

Brug af anden medicin sammen med Galieve Forte

Der skal gå to timer mellem du indtager Galieve og anden medicin gennem munden, da det kan påvirke virkningen af andre lægemidler. 


Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Du kan tage dette produkt under graviditet og amning eller hvis du planlægger at blive gravid. Som for alle lægemidler anbefales det at gøre behandlingsvarigheden så kort som mulig. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Galieve Forte

Denne medicin indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), begge parahydroxybenzoater, som kan forårsage allergiske reaktioner (eventuelt forsinket). Medicinen indeholder også 127,35 mg (5,53 mmol) natrium per dosis. Dette bør tages i betragtning, såfremt en diæt med særligt begrænset natriumindtag er påkrævet. Medicinen indeholder også 130 mg (3,25 mmol) calcium pr. dosis. Tal med lægen, inden du tager denne medicin, hvis du har nyresten eller højt indhold af calcium i blodet. 

3. Sådan skal du tage Galieve Forte

Til oral administration. 

Tag altid Galieve Forte nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne, herunder ældre og børn over 12 år: 1-2 breve efter et måltid og ved sengetid eller som anvist (op til fire gange dagligt).  

Børn under 12 år: Bør kun anvendes efter lægens anvisning.  

Hvis du har taget for mange Galieve Forte

Hvis du tager for meget af dette produkt, er det ikke sandsynligt, at det vil gøre nogen skade. Du kan dog føle dig oppustet. Kontakt din læge, hvis det ikke går væk. 

Hvis du har glemt at tage Galieve Forte

Hvis du glemmer at tage en dosis, er det ikke nødvendigt at tage en dobbeltdosis næste gang. Du skal i stedet fortsætte doseringen som før. 

4. Bivirkninger

Galieve Forte kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

En allergisk reaktion over for indholdsstofferne forekommer meget sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000 brugere). Symptomer på en allergisk reaktion kan omfatte mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning, kløende hud, udslæt, hududslæt, kløe, svimmelhed, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever sådanne bivirkninger, så stop med at tage produktet og kontakt din læge med det samme. 


Indtagelse af store mængder af calciumcarbonat kan forårsage en stigning af blod-pH (alkalosis), for meget calcium i blodet (hypercalcæmi), øget sekretion af mavesyre og forstoppelse. Disse forekommer normalt efter optagelse af større end de anbefalede doser. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP (måned/år). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Galieve Forte indeholder:

 • Aktive stoffer: et brev/10 ml oral suspension indeholder 500 mg natriumalginat, 213 mg natriumhydrogencarbonat og 325 mg calciumcarbonat.
 • Øvrige indholdsstoffer: carbomer 974P, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), saccharinnatrium, natriumhydroxid, naturlig mintsmag og renset vand.

 

Dette produkt indeholder ikke sukker eller farve. 

Udseende og pakningsstørrelser

Galieve Forte er en off-white suspension, som dufter og smager af pebermynte.  

 

Galieve Forte fås i pakninger med 4, 12, 24, 48 og multipakninger der indeholder 48 (2x24) breve 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S  

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tlf.: 44 44 97 01 

Fremstiller

RB NL Brands B.V.  

WTC Schiphol Airport,  

Schiphol Boulevard 207, 

1118 BH Schiphol,  

Nederlandene 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...