Levitra®

filmovertrukne tabletter 20 mg

Bayer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Levitra 20 mg filmovertrukne tabletter
vardenafil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Levitra
 3. Sådan skal De tage Levitra
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levitra indeholder vardenafil og tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes fosfodiesterase type 5-hæmmere. De anvendes til behandling af voksne mænd med manglende evne til at få eller vedligeholde rejsning af penis (erektil dysfunktion).  

 

Mindst 1 ud af 10 mænd har problemer med at opnå eller vedligeholde en erektion over et givent tidsrum. Dette kan skyldes fysiske eller psykologiske årsager, eller mest sandsynligt en kombination af begge dele. Uanset årsagen er effekten den samme: Muskel- og blodkarsændringer gør, at der ikke er tilstrækkeligt blod i penis til at opnå og bevare stivhed. 

 

Levitra fungerer kun i forbindelse med seksuel stimulation. Det nedsætter funktionen af det naturlige stof i kroppen, der fjerner en erektion. Levitra lader en erektion vare længe nok til, at De på tilfredsstillende måde kan gennemføre en seksuel aktivitet. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Levitra

Tag ikke Levitra

 • Hvis De er allergisk over for vardenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Levitra (angivet i punkt 6). Tegn på en allergisk reaktion omfatter hududslæt, kløe, opsvulmet ansigt, opsvulmede læber og åndenød.
 • Hvis De tager medicin, som indeholder nitrater, som nitroglycerin for angina, eller nitrogenoxid-donorer som amylnitrit. Indtagelse af denne medicin sammen med Levitra kan have en alvorlig påvirkning på Deres blodtryk.
 • Hvis De tager ritonavir eller indinavir, medicin mod human immundefekt virusinfektion (hiv).
 • Hvis De er over 75 år og tager ketoconazol eller itraconazol, medicin mod svampeinfektioner.
 • Hvis De har et alvorligt hjerte- eller leverproblem.
 • Hvis De modtager dialysebehandling.
 • Hvis De for nylig har haft et slagtilfælde eller hjertetilfælde.
 • Hvis De har eller har haft lavt blodtryk.
 • Hvis der i Deres familie har været tilfælde af degenerative øjensygdomme (som f.eks. retinitis pigmentosa).
 • Hvis De på noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af beskadigelse af synsnerven i forbindelse med utilstrækkelige forsyning af blod til synsnerven, også kendt som non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION).
 • Hvis De tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (dvs. højt blodtryk i lungerne) og kronisktromboembolisk pulmonal hypertension (dvs. højt blodtryk i lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som Levitra, har vist sig at øge den blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med Deres læge, hvis De tager riociguat eller er usikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Levitra. 

 

Vær ekstra forsigtig med at tage Levitra  

 • Hvis De har problemer med hjertet. Det kan være risikabelt for Dem at have sex.
 • Hvis De lider af hjerterytmeforstyrrelser eller en medfødt hjertesygdom, der påvirker Deres elektrokardiogram.
 • Hvis De har en fysisk tilstand, som påvirker formen af penis. Dette omfatter tilstande kaldet krummerik, Peyronies plaque og cavernosa fibrose.
 • Hvis De har en sygdom der kan medføre erektioner, som ikke forsvinder (priapisme). Disse omfatter seglcelleanæmi, multibel myeloma og leukæmi.
 • Hvis De har mavesår.
 • Hvis De har en blødningsforstyrrelse (som f.eks. hæmofili).
 • Hvis De bruger andre lægemidler for erektionsproblemer, herunder Levitra smeltetabletter (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Levitra”.
 • Hvis De oplever pludselige nedsættelser af synet eller tab af synet, skal De stoppe med at tage Levitra og straks søge læge.

Børn og unge

Levitra er ikke beregnet til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Levitra

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
Visse typer medicin kan give problemer, især disse: 

 • Nitrater, medicin for angina, eller nitrogen-oxid-donorer, som amylnitrit. Indtagelse af disse typer medicin sammen med Levitra kan have en alvorlig påvirkning på Deres blodtryk.
 • Medicin til behandling af hjerterytmeforstyrrelser, som for eksempel quinidin, procainamid, amiodaron eller sotalol.
 • Ritonavir eller indinavir, medicin for HIV.
 • Ketoconazol eller itraconazol, anti-svampemidler.
 • Erythromycin eller clarithromycin, antibiotika.
 • Alfa-blokkere, medicin til behandling af forhøjet blodtryk og godartet forstørret blærehalskirtel.
 • Riociguat.

 

Tag ikke Levitra filmovertrukne tabletter sammen med anden behandling for erektil dysfunktion, herunder Levitra smeltetabletter. 

Brug af Levitra sammen med mad, drikke og alkohol

 • De kan tage Levitra uafhængigt af måltider, men helst ikke efter et massivt måltid eller et meget fedtholdigt måltid, da det kan forsinke virkningen.
 • Drik ikke grapefrugtjuice, når De bruger Levitra. Det kan påvirke effekten af medicinen.
 • Alkoholiske drikke kan forværre erektionsproblemer.

Graviditet og amning

Levitra er ikke beregnet til brug hos kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Levitra kan medføre svimmelhed eller synspåvirkning hos nogle. Hvis De føler Dem svimmel eller Deres syn er påvirket efter at have taget Levitra, bør De ikke køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal De tage Levitra

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Den anbefalede dosis er 10 mg. 

 

Tag en Levitra-tablet cirka 25 til 60 minutter før seksuel aktivitet. I forbindelse med seksuel stimulation kan De opnå en erektion i tidsrummet fra 25 minutter op til 4-5 timer efter at have taget Levitra. 

 • En tablet synkes med et glas vand.

 

Tag ikke Levitra filmovertrukne tabletter sammen med andre former for Levitra.  

 

De må ikke tage Levitra mere end én gang i løbet af døgnet. 

 

Tal med Deres læge, hvis De mener, at Levitra er for kraftige eller for svage. Lægen kan da foreslå, at De skifter til en anden formulering af Levitra med en anden dosis, afhængigt af hvordan virkningen er på Dem. 

Hvis De har taget for meget Levitra

Mænd, som tager for meget Levitra, kan opleve flere bivirkninger eller få alvorlige rygsmerter. Fortæl lægen, hvis De har taget for meget Levitra. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De fleste af bivirkningerne er som regel milde eller moderate. 

 

Nogle patienter har oplevet delvist, pludseligt, midlertidigt eller permanent nedsat syn eller synstab på det ene eller begge øjne. Stop med at tage Levitra og kontakt øjeblikkeligt Deres læge. 

Der er rapporteret pludseligt nedsat hørelse eller høretab. 

 

Tilfælde af pludselig død, hurtig eller ændret hjerteslag, hjerteanfald, brystsmerter og problemer i cerebral cirkulation (inklusive midlertidigt nedsat blodforsyning til dele af hjernen og blødning i hjernen), har været rapporteret hos mænd, der tager vardenafil. De fleste af de mænd, som oplevede disse bivirkninger, havde hjerteproblemer, før de tog denne medicin. Det er ikke muligt at afgøre, om disse hændelser var direkte relateret til vardenafil. 

 

Risikoen for at få en bivirkning er beskrevet med følgende hyppigheder: 

 

Meget almindelige bivirkninger: 

forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Hovedpine

 

Almindelige bivirkninger: 

forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Svimmelhed
 • Ansigtsrødme
 • Stoppet eller rindende næse
 • Fordøjelsesbesvær

 

Ikke almindelige bivirkninger: 

forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Hævelser i hud og slimhinder, herunder hævelse i ansigt, læber eller hals.
 • Søvnforstyrrelser
 • Følelsesløshed og nedsat fornemmelse af berøring
 • Søvnighed
 • Påvirkning af synet, røde øjne, ændret farvesyn, øjensmerter og -ubehag, lysfølsomhed
 • Ringen for ørerne, svimmelhed
 • Hurtig puls eller hjertebanken
 • Åndenød
 • Stoppet næse
 • Sure opstød, mavekatar, mavesmerter, diaré, opkastning, kvalme, tør mund
 • Forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet
 • Udslæt, hudrødme
 • Ryg- og muskelsmerter, øget muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinase), muskelstivhed
 • Vedvarende erektion
 • Ubehag

 

Sjældne bivirkninger: 

forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Øjenbetændelse (conjunktivitis)
 • Allergisk reaktion
 • Angst
 • Besvimelse
 • Hukommelsestab
 • Kramper
 • Øget tryk i øjet (glaukom), øget tåreflåd
 • Påvirkning af hjertet (f.eks. hjerteanfald, ændret hjerterytme eller hjertekramper (angina)
 • Højt eller lavt blodtryk
 • Næseblod
 • Indvirkning på resultaterne af blodprøver for leverfunktion
 • Øget hudfølsomhed over for sollys
 • Smertefulde erektioner
 • Smerter i brystet
 • Midlertidigt nedsat blodforsyning til dele af hjernen

 

Meget sjældne eller ikke kendte bivirkninger: 

forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Blod i urinen (hæmaturi)
 • Blødning fra penis
 • Blod i sæden
 • Pludselig død
 • Blødning i hjernen

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levitra indeholder:

 • Aktivt stof: vardenafil. Hver tablet indeholder 20 mg vardenafil (som hydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkernen: Crospovidon, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica.
  Filmovertræk: Macrogol 400, hypromellose, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Levitra 20 mg filmovertrukne tabletter er orange med BAYER-korset på den ene side og styrken (20) på den anden side. Tabletterne findes i blisterpakninger, som indeholder 2, 4, 8, 12, eller 20 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG 

51368 Leverkusen 

Tyskland 

Fremstiller

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 

51368 Leverkusen 

Tyskland 

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

Bayer SA-NV 

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

 

България 

Байер България ЕООД  

Tел.: +359-(0)2-424 72 80 

 

Česká republika 

Bayer s.r.o.
Tel: +420 266 101 111 

 

Danmark 

Bayer A/S 

Tlf: +45 45 23 50 00 

 

Deutschland 

Jenapharm GmbH & Co. KG  

Tel: +49 (0)3641-87 97 444 

 

Eesti 

Bayer OÜ  

Tel: +372 655 85 65 

 

Ελλάδα 

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

Τηλ: +30 210 61 87 500 

 

España 

Bayer Hispania S.L. 

Tel: +34-93-495 65 00 

 

France 

Bayer HealthCare 

Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54 

 

Hrvatska 

Bayer d.o.o. 

Tel: + 385-(0)1-6599 900 

 

Ireland 

Bayer Limited 

Tel: +353 1 216 3300 

 

Ísland 

Icepharma hf. 

Sími: +354-540 8000 

 

Italia 

Bayer S.p.A.
Tel: +39 02 397 81 

 

Κύπρος 

NOVAGEM Limited 

Τηλ: +357 22 48 38 58 

 

Latvija 

SIA Bayer  

Tel: +371 67 845 563 

 

Lietuva 

UAB Bayer  

Tel: +370 523 36 868 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Bayer SA-NV  

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

 

Magyarország 

Bayer Hungária KFT 

Tel.: +36-1-487-4100 

 

Malta 

Alfred Gera and Sons Ltd. 

Tel: +35 621 44 62 05 

 

Nederland 

Bayer B.V. 

Tel: +31-(0)297-28 06 66 

 

Norge 

Bayer AS 

Tlf: +47-23 13 05 00 

 

Österreich 

Bayer Austria Ges. m. b. H. 

Tel: +43-(0)1-711 46-0 

 

Polska 

Bayer Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 572 35 00 

 

Portugal 

Bayer Portugal, Lda.
Tel: +351 21 416 42 00 

 

România 

SC Bayer SRL.
Tel: +40-21-529 59 00 

 

Slovenija 

Bayer d. o. o.
Tel: +386 (0)1 58 14 400 

 

Slovenská republika 

Bayer, spol. s r.o.
Tel: +421 2-59 21 31 11 

 

Suomi/Finland 

Bayer Oy 

Puh/Tel: +358-20 785 21 

 

Sverige 

Bayer AB 

Tel: +46 (0)8 580 223 00 

 

United Kingdom 

Bayer plc  

Tel: +44 (0) 118 206 3000 

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...