Rasagilin "Stada"

tabletter 1 mg

Stada

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rasagilin Stada 1 mg tabletter  

rasagilin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Rasagilin Stada til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på w ww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagilin Stada
 3. Sådan skal du tage Rasagilin Stada
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rasagilin Stada anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Det kan bruges sammen med eller uden levodopa (et andet lægemiddel, som anvendes til behandling af Parkinsons sygdom). 

 

Parkinsons sygdom forårsager et tab af celler, som producerer dopamin i hjernen. Dopamin er et stof i hjernen, som er med til at styre bevægelser. Rasagilin Stada er med til at øge og opretholde dopaminniveauet i hjernen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagilin Stada

Lægen kan have foreskrevet anden andvendesle eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Rasagilin Stada:

 • Hvis du er allergisk overfor rasagilin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rasagilin Stada (angivet i pkt. 6).
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer.

 

Tag ikke følgende lægemidler, mens du er i behandling med Rasagilin Stada: 

 • Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. til behandling af depression eller Parkinsons sygdom eller til behandling af andre lidelser), inkl. lægemidler eller naturlægemidler i håndkøb, som f.eks. perikon.
 • Pethidin (et stærkt smertestillende lægemiddel).

Der skal gå mindst 14 dage, efter du er stoppet med behandling med Rasagilin Stada, før du må påbegynde en behandling med MAO-hæmmere eller pethidin. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rasagilin Stada: 

 • Hvis du har milde til moderate leverproblemer.
 • Du bør tale med din læge om eventuelle mistænkelige hudforandringer.

Børn og unge

Rasagilin Stada anbefales ikke til unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Rasagilin Stada

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, eller hvis du ryger eller har til hensigt at holde op med at ryge. 


Spørg din læge til råds, inden du tager et af følgende lægemidler sammen med Rasagilin Stada: 

 • Visse former for lægemidler til behandling af depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere, selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere, tricykliske eller tetracykliske antidepressive lægemidler).
 • Antibiotikummet ciprofloxacin til behandling af infektioner.
 • Det hostestillende middel dextromethorphan.
 • Øjendråber, næsedråber/-spray og slimløsende lægemidler til næse og svælg, der indeholder sympatomimetika, samt forkølelsesmedicin, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin.

 

Rasagilin Stada bør ikke indtages sammen med antidepressive lægemidler, der indeholder fluoxetin eller fluvoxamin. 


Du skal vente mindst 5 uger efter at have stoppet behandling med fluoxetin, inden du påbegynder behandling med Rasagilin Stada. 


Du skal vente mindst 14 dage efter at have stoppet behandling med Rasagilin Stada, inden du påbegynder behandling med fluoxetin eller fluvoxamin. 


Fortæl det til lægen, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du er ved at udvikle en usædvanlig adfærd, hvor du ikke kan modstå lysten, fristelsen eller trangen til at udføre bestemte handlinger, der er uønskede eller skadelige for dig selv eller andre. En sådan adfærd kaldes impulskontrolforstyrrelser. Hos patienter i behandling med Rasagilin Stada og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom er der set tvangshandlinger, tvangstanker, afhængighedspræget spillelyst, overdrevent pengeforbrug, impulshandling og en unormalt stor sexlyst eller en stigning i seksuelle tanker og følelser. Lægen kan være nødt til at ændre din dosis eller stoppe behandlingen. 

Brug af Rasagilin Stada sammen med mad

Rasagilin Stada kan tages med og uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Spørg din læge til råds, inden du kører bil, motorcykel eller på cykel, og inden du arbejder med værktøj eller maskiner. 

Rasagiline STADA indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Rasagilin Stada

Tag altid Rasagilin Stada nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 1 tablet på 1 mg administreret gennem munden en gang daglig. Rasagilin Stada kan tages med eller uden mad. 

Hvis du har taget for meget Rasagilin Stada

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rasagilin Stada end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Rasagilin Stada

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis som normalt, når det er tid til at tage den. 

Hvis du holder op med at tage Rasagilin Stada

Du må ikke stoppe med at tage Rasagilin Stada uden først at have talt med din læge.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger er observeret i placebokontrollerede, kliniske undersøgelser: 

 

Meget almindelig: 

 • Ufrivillige bevægelser (dyskinesi).
 • Hovedpine.

 

Almindelig: 

 • Mavesmerter.
 • Fald.
 • Allergisk reaktion.
 • Feber.
 • Influenza.
 • En følelse af at være sløj (utilpashed).
 • Nakkesmerter.
 • Smerter i brystet (angina pectoris).
 • Blodtryksfald ved hurtig ændring fra liggende/siddende til stående stilling med symptomer som svimmelhed (ortostatisk hypotension).
 • Nedsat appetit.
 • Forstoppelse.
 • Mundtørhed.
 • Kvalme og opkastning.
 • Luftafgang fra tarmen.
 • Unormale blodprøveresultater (leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer).
 • Ledsmerter (artralgi).
 • Smerter i muskler og led.
 • Betændelsestilstand i led (artritis).
 • Følelsesløshed og kraftesløshed i musklerne i hånden (karpaltunnelsyndrom).
 • Vægttab.
 • Unormale drømme.
 • Manglende koordination af bevægelser (balanceforstyrrelser).
 • Depression.
 • Svimmelhed.
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni).
 • Løbenæse (snue).
 • Irritation af huden (dermatitis).
 • Udslæt.
 • Øjenbetændelse med røde øjne (conjunctivitis).
 • Pludseligt opstået vandladningstrang.

 

Ikke almindelig: 

 • Slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde).
 • Hjerteanfald (myokardieinfarkt).
 • Udslæt med blæredannelse (vesikulobulbært udslæt).

 

Desuden observeredes hudcancer hos ca. 1% af patienterne, der deltog i placebokontrollerede, kliniske undersøgelser. Alligevel tyder videnskabelige beviser på, at det er Parkinsons sygdom og ikke noget anvendt lægemiddel, der er forbundet med en øget risiko for hudcancer (ikke udelukkende melanom). Enhver mistænkelig hudforandring bør diskuteres med din læge. 


Parkinsons sygdom er forbundet med symptomer som hallucinationer og forvirring. Efter produktet er kommet på markedet, er disse symptomer også set hos patienter i behandling med rasagilin for Parkinsons syge. 


Der har været rapporter om patienter, som under behandling med et eller flere lægemidler mod Parkinsons sygdom har været ude af stand til at modstå lysten, trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være skadelig for dem selv eller andre. Disse handlinger kaldes impulskontrolforstyrrelser. Følgende er blevet observeret hos patienter i behandling med rasagilin og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom: 

 • Tvangstanker eller impulshandling.
 • Stærk trang til umådeholdent spil på trods af alvorlige, personlige eller familiemæssige konsekvenser.
 • Ændret eller øget seksuel interesse eller adfærd, der vækker betydelig bekymring hos dig selv eller andre, f.eks. øget sexlyst.
 • Uhæmmet, umådeholdent indkøb eller forbrug.

Fortæl det til din læge, hvis du oplever ovennævnte adfærd. Lægen vil overveje, hvordan symptomerne kan kontrolleres eller nedsættes. 

Indberetning af bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis du oplever bivirkninger, bør d> tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rasagilin Stada indeholder:

 • Aktivt stof: Rasagilin. Hver tablet indeholder rasagalin tartrat svarende til 1 mg rasagalin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrystallinsk, silica, kolloid vandfri, natriumstivelsesglycolat, povidon, phosphorsyre, stearinsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Rasagilin Stada er hvide, runde, biplane tabletter.  

 

Tabletterne fås i blisterpakninger med 28 og 112 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

D-61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46A 

2730 Herlev  

Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...