Atazanavir "Stada"

hårde kapsler 200 mg og 300 mg

Stada

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atazanavir STADA 150 mg hårde kapsler  

Atazanavir STADA 200 mg hårde kapsler  

Atazanavir STADA 300 mg hårde kapsler 

Atazanavir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Atazanavir STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Nyeste indlægsseddel kan findes på w ww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atazanavir STADA
 3. Sådan skal du bruge Atazanavir STADA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atazanavir STADA er medicin til antiviral (eller antiretroviral) behandling. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes proteasehæmmere. Denne slags medicin kontrollerer infektion med human immundefektvirus (HIV) ved at stoppe et protein, som HIV har brug for til at mangfoldiggøre sig.
Medicinen nedsætter mængden af HIV i kroppen og styrker derved immunforsvaret. På denne måde nedsætter Atazanavir STADA risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med HIV-infektion. 


Atazanavir STADA-kapsler kan anvendes af voksne og børn, der er 6 år og ældre. Lægen har ordineret Atazanavir STADA til dig, fordi du er smittet med HIV, som fører til aids (acquired immunodeficiency syndrome - erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes normalt i kombination med anden medicin mod HIV. Lægen vil tale med dig om, hvilken kombination af anden medicin og Atazanavir STADA, der er bedst for dig. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Atazanavir STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Atazanavir STADA:

 • hvis du er allergisk over for atazanavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atazanavir STADA (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har moderate eller svære leverproblemer. Lægen vurderer, hvor omfattende leversygdommen er, inden det afgøres, om du kan bruge Atazanavir STADA.
 • hvis du tager et eller flere af følgende slags medicin: se også Brug af anden medicin sammen med Atazanavir STADA
  • rifampicin (et antibiotikum, der bruges til at behandle tuberkulose)
  • astemizol eller terfenadin (bruges almindeligvis til at behandle allergiske symptomer, det er medicin som muligvis kan fås uden recept); cisaprid (bruges til at behandle tilbageløb af maveindhold, nogle gange omtalt som sure opstød); pimozid (bruges til at behandle skizofreni); quinidin eller bepridil (bruges til at korrigere hjerterytme); ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin, methylergonovin (bruges til at behandle migræne); og alfuzosin (bruges til at behandle forstørret blærehalskirtel (prostata))
  • quetiapin (bruges til at behandle skizofreni, bipolar lidelse (manio-depressiv sygdom) og moderat til svær depresssion); lurasidon (bruges til behandling af skizofreni)
  • medicin, der indeholder perikon (Hypericum perforatum, naturlægemiddel)
  • triazolam og oralt (indtaget gennem munden) midazolam (bruges som sovemedicin eller til at behandle angst)
  • simvastatin og lovastatin (bruges til at sænke mængden af kolesterol i blodet).
  • produkter indeholdende grazoprevir, inklusiv elbasvir/grazoprevir i fastdosis-kombination, og glecaprevir/pibrentasvir fastdosis-kombination (bruges til behandling af kronisk hepatitis C infektion)

Du må ikke tage sildenafil sammen med Atazanavir STADA, hvis sildenafil anvendes til behandling af pulmonal arteriel hypertension. Sildenafil bruges også til behandling af erektil dysfunktion (impotens). Fortæl din læge, hvis du tager sildenafil til behandling af erektil dysfunktion. 


Fortæl det altid til lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Atazanavir STADA er ikke en kur mod HIV-infektion. Du kan fortsat udvikle infektioner eller andre sygdomme, som er forbundet med HIV-infektion. Du kan stadig smitte andre med HIV, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.  

 

Visse mennesker har behov for særlige hensyn, før eller mens de tager Atazanavir STADA. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atazanavir STADA, og vær sikker på, at din læge ved det: 

 • hvis du har hepatitis B eller C
 • hvis du får tegn eller symptomer på galdesten (smerter i højre side af maven)
 • hvis du har type A- eller B-blødersygdom
 • hvis du er i hæmodialysebehandling.

 

Atazanavir STADA kan påvirke din nyrefunktion. 


Der er indberettet nyresten hos patienter behandlet med Atazanavir STADA. Hvis du får tegn eller symptomer på nyresten (smerter i siden, blod i urinen, smerter ved vandladning), skal du straks kontakte lægen. 


Der kan hos nogle patienter med fremskreden HIV-infektion (aids) og med tidligere infektion, som skyldes nedsat immunforsvar, opstå tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner. Dette kan ske kort efter at HIV-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens immunforsvar, som gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden tydelige symptomer. Hvis du bemærker symptomer på infektion, skal du straks kontakte lægen. Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (som skyldes, at immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din HIV-infektion.
Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt behandling. Hvis du bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet, skal du straks informere din læge, så du kan få den nødvendige behandling. 


Nogle patienter, der får flere slags antiretroviral medicin på samme tid, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Der er mange faktorer, der øger risikoen for dette: varighed af behandling med flere slags antiretroviral medicin, brug af binyrebarkhormon, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt (over-)vægt (højt BMI). Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær er tegn på knoglenekrose. 


Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, skal du informere lægen. 


Gulsot er forekommet hos patienter, som tager atazanavir. Symptomerne kan være svag gulfarvning af hud og øjne. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, skal du informere lægen. 


Der er rapporteret alvorligt hududslæt, herunder Stevens-Johnsons syndrom (se afsnit 4), hos patienter, der tager atazanavir. Hvis du får udslæt, skal du straks kontakte lægen. 


Hvis du bemærker ændringer i din hjerterytme (puls), skal du informere lægen. Hos børn, der er i behandling med Atazanavir STADA, kan det være nødvendigt at overvåge hjertet. Dit barns læge vil beslutte, hvorvidt dette er nødvendigt. 

Børn

Børn under 3 måneder og som vejer under 5 kg må ikke få denne medicin. Anvendelse af Atazanavir til børn under 3 måneder og som vejer under 5 kg, er ikke blevet undersøgt på grund af risikoen for alvorlige komplikationer.  

Brug af anden medicin sammen med Atazanavir STADA

Du må ikke tage Atazanavir STADA sammen med visse andre lægemidler. Disse lægemidler er nævnt i starten af afsnit 2 Brug ikke Atazanavir STADA.  

 

Der er anden medicin, som du ikke må tage samtidig med Atazanavir STADA. Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er især vigtigt at nævne disse: 

 • anden medicin til behandling af HIV-infektion (f.eks. indinavir, nevirapin og efavirenz)
 • boceprevir og sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (anvendes til at behandle hepatitis C)
 • sildenafil, vardenafil eller tadalafil (anvendes af mænd til at behandle impotens (erektil dysfunktion))
 • hvis du tager p-piller samtidig med Atazanavir STADA for at undgå graviditet, er det vigtigt, at du tager dem nøjagtigt som lægen har fortalt dig, og at du ikke glemmer en dosis
 • medicin, der bruges til at behandle sygdomme, der er forbundet med indholdet af syre i maven (f.eks. antacida (syreneutraliserende), der tages 1 time før Atazanavir STADA eller 2 timer efter Atazanavir STADA, H2-hæmmere som f.eks. famotidin og protonpumpehæmmere som f.eks. omeprazol)
 • medicin, der sænker blodtrykket eller sænker eller ændrer hjerterytmen (amiodaron, diltiazem, systemisk lidocain, verapamil)
 • atorvastatin, pravastatin og fluvastatin (anvendes til at sænke mængden af kolesterol i blodet)
 • salmeterol (anvendes til at behandle astma)
 • ciclosporin, tacrolimus og sirolimus (anvendes til at svække kroppens immunsystem)
 • visse antibiotika (rifabutin, clarithromycin)
 • ketoconazol, itraconazol og voriconazol (svampemidler)
 • warfarin (blodfortyndende middel, anvendes til at mindske risiko for blodpropper)
 • carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, lamotrigin (anvendes mod epilepsi)
 • irinotecan (anvendes til at behandle kræft)
 • beroligende midler (såsom midazolam, som gives som indsprøjtning)
 • buprenorphin (anvendes mod smerter og til at behandle opioidafhængighed).

 

Noget medicin kan påvirkes af ritonavir, som tages sammen med Atazanavir STADA. Det er vigtigt at informere lægen, hvis du bruger fluticason eller budesonid (tages gennem næsen eller indåndes, og bruges til at behandle overfølsomhedssymptomer eller astma). 

Brug af Atazanavir STADA sammen med mad og drikke

Det er vigtigt, at du tager Atazanavir STADA sammen med mad (et måltid eller et større mellemmåltid), da dette hjælper kroppen med at optage medicinen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Atazanavir, det aktive stof i Atazanavir STADA, udskilles i modermælk. Du må ikke amme, mens du tager Atazanavir STADA. Mødre med HIV-infektion frarådes at amme, da virus kan overføres gennem mælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svimmel eller uklar, må du ikke køre bil eller betjene maskiner og du skal straks kontakte lægen. 

Atazanavir STADA indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Atazanavir STADA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Sådan kan du være sikker på, at medicinen virker bedst muligt, og risikoen for, at viruset udvikler resistens over for behandlingen, er mindre. 

 

Den anbefalede dosis til voksne er 300 mg én gang dagligt sammen med 100 mg ritonavir én gang dagligt i forbindelse med et måltid og i kombination med anden HIV-medicin. Lægen kan vælge at justere dosis af Atazanavir STADA, hvis det er relevant i forhold til din behandling.  

 

Til børn (mellem 6 og 18 år) vil barnets læge beslutte, hvilken dosis der skal anvendes ud fra barnets vægt. Dosis af Atazanavir STADA-kapsler til børn beregnes ud fra barnets vægt og skal tages en gang dagligt sammen med mad og 100 mg ritonavir som vist i tabellen nedenfor:  

 

Vægt (kg) 

Atazanavir STADA en daglig dosis (mg) 

Ritonavir en daglig dosis* (mg) 

15 til under 35 

200 

100 

Mindst 35 

300 

100 

* Ritonavirkapsler, - tabletter eller oral opløsning kan anvendes. 

 

Andre variationer af dette lægemiddel fås også til børn på over 3 måneder, som vejer mindst 5 kg. Det anbefales at skifte til kapsler fra andre formuleringer, så snart patienten konsekvent er i stand til at sluge kapsler. 


Det er muligt at dosis skal ændres i forbindelse med et skift fra andre formuleringer til kapsler. Lægen vil fastsætte den rigtige dosis afhængig af dit barns vægt. 


Der er ingen doseringsanbefalinger for Atazanavir STADA til børn under 3 måneder. 

 

Tag Atazanavir STADA sammen med mad (et måltid eller et større mellemmåltid). Kapslerne skal synkes hele.  

Kapslerne må ikke åbnes.  

Hvis du har taget for mange Atazanavir STADA-kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atazanavir STADA end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Gulfarvning af huden/øjnene (gulsot) og uregelmæssig hjerterytme (QTc-forlængelse) kan forekomme, hvis du eller dit barn har taget for meget Atazanavir STADA. 


Hvis du ved en fejltagelse har taget for mange Atazanavir STADA-kapsler, skal du kontakte din HIV- læge eller nærmeste hospital og bede om råd. 

Hvis du har glemt at tage Atazanavir STADA

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den manglende dosis så hurtigt som muligt sammen med et måltid, og derefter tage næste planlagte dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til næste dosis, skal du vente og tage næste dosis til sædvanlig tid og springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Atazanavir STADA

Du må ikke holde op med at tage Atazanavir STADA uden at have talt med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ved behandling af HIV-infektion er det ikke altid let at sige, hvilke bivirkninger der skyldes Atazanavir STADA, anden medicin du tager eller selve HIV-infektionen. Kontakt lægen, hvis du lægger mærke til ændringer i dit helbred. 

 

Under HIV-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glucose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve HIV-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer. 

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

 • Der er rapporteret om hududslæt og kløe, som i nogle tilfælde kan være alvorligt. Udslættet forsvinder som regel inden for 2 uger uden at Atazanavir STADA-behandlingen ændres. Der kan udvikles alvorligt udslæt i forbindelse med andre symptomer, som kan være alvorlige. Stop straks med at tage Atazanavir STADA og tal med lægen, hvis du får alvorligt udslæt eller udslæt med influenzalignende symptomer, blærer, feber, forkølelsessår, muskel- eller ledsmerter, hævelse i ansigtet, øjenbetændelse, som forårsager røde øjne (konjunktivitis), smertefulde, varme eller røde knuder.
 • Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene på grund af højt indhold af bilirubin i blodet er hyppigt rapporteret. Denne bivirkning er normalt ikke farlig for voksne eller spædbørn, der er ældre end 3 måneder; men den kan være et symptom på et alvorligt problem. Tal straks med lægen, hvis din hud eller det hvide i øjnene bliver gult.
 • Ændringer i hjertets måde at slå på (hjerterytmeændringer) kan i nogle tilfælde opstå. Tal straks med din læge, hvis du bliver svimmel, ør, eller hvis du pludseligt besvimer. Det kan være symptomer på et alvorligt hjerteproblem.
 • Leverproblemer kan forekomme mindre hyppigt. Din læge bør tage blodprøver før og under behandling med Atazanavir STADA. Hvis du har leverproblemer, herunder hepatitis B eller C infektion, kan du opleve, at dine leverproblemer forværres. Tal straks med lægen, hvis du får mørkfarvet (tefarvet) urin, kløe, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, mavesmerter, lys afføring eller kvalme.
 • Galdeblæreproblemer kan forekommme mindre hyppigt hos personer, der tager Atazanavir. Symptomerne på problemer med galdeblæren kan omfatte smerter i den højre side af maven eller midt i den øverste del af maven, kvalme, opkastning, feber eller gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene.
 • Atazanavir STADA kan påvirke din nyrefunktion.
 • Nyresten kan forekomme mindre hyppigt hos personer, der tager Atazanavir STADA. Tal straks med lægen, hvis du får symptomer på nyresten, som kan være smerter i lænden eller den nederste del af maven, blod i urinen eller smerter i forbindelse med vandladning.

Følgende andre bivirkninger er rapporteret hos patienter, som har været behandlet med Atazanavir STADA:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • hovedpine
 • opkastning, diarré, smerter i bughulen (ubehagelige mavesmerter), kvalme, fordøjelsesbesvær
 • voldsom træthed

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • følelsesløshed, svaghed, prikken eller smerte i arme og ben (perifer neuropati)
 • overfølsomhed (allergisk reaktion)
 • usædvanlig træthed eller svaghed
 • vægttab, vægtøgning, manglende appetit, øget appetit
 • depression, angst, søvnforstyrrelser
 • desorientering, hukommelsestab, svimmelhed, søvnighed, abnorme drømme
 • besvimelse, højt blodtryk
 • vejrtrækningsbesvær
 • betændelse i bugspytkirtlen, irritation af slimhinden i mavesækken, sår i munden og forkølelsessår, smagsforstyrrelse, luft i maven, tør mund, udspilet mave
 • angioødem (voldsom hævelse af hud og andre steder, som oftest læber og øjne)
 • hårtab, kløe
 • svind af muskelmasse, ledsmerter, muskelsmerter
 • nyrebetændelse (interstitiel nefritis), blod i urinen (hæmaturi), for meget protein i urinen, hyppig vandladning
 • brystforstørrelse hos mænd
 • brystsmerter, utilpashed, feber
 • søvnløshed

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • gangforstyrrelser
 • væskeophobninger
 • forstørrelse af lever og milt
 • muskelsmerter og muskelømhed på grund af svaghed, der ikke er forårsaget af motion
 • nyresmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på karton, etiket på beholder eller blister efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C 

 

For beholdere: 

For 150 mg, 200 mg: 

Indholdet skal bruges inden for 5 måneder efter at være åbnet for første gang.  

For 300 mg: 

Indholdet skal bruges inden for 2 måned efter at være åbnet for første gang.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atazanavir STADA indeholder:

 • Det aktive stof er Atazanavir.
  Atazanavir STADA 300 mg hårde kapsler:

  Hver kapsel indeholder 300 mg atazanavir (som sulfat)
  Atazanavir STADA 200 mg hårde kapsler:

  Hver kapsel indeholder 200 mg atazanavir (som sulfat)
  Atazanavir STADA 150 mg hårde kapsler:

  Hver kapsel indeholder 150 mg atazanavir (som sulfat)
 • De øvrige indholdsstoffer er:
  Atazanavir STADA 150 mg, 200 mg hårde kapsler:

  Lactosemonohydrat, crospovidon (type A) (E1202), silica, kolloid vandfri (E551), magnesiumstearat (E470b). Kapslens skal og blæk indeholder gelatine, titandioxid (E171), indigocarmin (E132), shellac, propylenglycol (E1520)
  Atazanavir STADA 300 mg hårde kapsler

  Lactosemonohydrat, crospovidon (type A) (E1202), silica, kolloid vandfri (E551), magnesiumstearat (E470b). Kapslens skal og blæk indeholder gelatine, titandioxid (E171), indigocarmin (E132) rød jernoxid (E172), shellac, propylenglycol (E1520)

Udseende og pakningsstørrelser

Atazanavir STADA 150 mg hårde kapsler:  

Ikke gennemsigtige blå og lyseblå kapsler af størrelse 1, med "150 mg" printet på låget med hvidt blæk.
Atazanavir STADA 200 mg hårde kapsler:  

Ikke gennemsigtige blå kapsler af størrelse 0, med "200 mg" printet på låget med hvidt blæk.
Atazanavir STADA 300 mg hårde kapsler:  

Ikke gennemsigtige røde og blå kapsler af størrelse 00, med "300 mg" printet på låget med hvidt blæk. 

 

Atazanavir STADA 150 mg, og 200 mg hårde kapsler:  

Atazanavir STADA leveres i aluminium-OPA/Alu/PVC enkeltdosis perforeret blister med 60 x 1 hårde kapsler.
Atazanavir STADA leveres i aluminium-OPA/Alu/PVC-blistre med 60 hårde kapsler.
Atazanavir STADA leveres i højdensitets polyethylen (HDPE) beholdere med 60 hårde kapsler, lukket med børnesikret polypropylen lukkemekanisme.
Atazanavir STADA 300 mg hårde kapsler:  

Atazanavir STADA leveres i aluminium-OPA/Alu/PVC enkeltdosis perforeret blister med 30 x 1 hårde kapsler.
Atazanavir STADA leveres i aluminium-OPA/Alu/PVC-blistre med 30 hårde kapsler.
Atazanavir STADA leveres i multipakke der indeholder 90 x 1 (3 pakker med 30 x 1) hårde kapsler i Aluminium-OPA/Alu/PVC enkeltdosis perforeret blistre.
Atazanavir STADA leveres i multipakke der indeholder 90 (3 pakker med 30) hårde kapsler i Aluminium-OPA/Alu/PVC-blistre.
Atazanavir STADA leveres i højdensitets polyethylen (HDPE) beholdere med 30 hårde kapsler, lukket med børnesikret polypropylen lukkemekanisme. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

Fremstiller

Remedica Ltd. 

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate,  

3056 Limassol, 

Cypern 

Dansk repræsentant

STADA Nordic ApS  

Marielundvej 46A  

2730 Herlev  

Denmark  

Dette lægemiddel er godkendt i EAAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Atazanavir STADA 

Finland: Atazanavir STADA kovat kapselit 

Holland: Atazanavir STADA harde capsules  

Island: Atazanavir STADA 150 mg hörð hylki  

Italien: Atazanavir EG 

Spanien: Atazanavir STADA cápsulas duras EFG  

Sverige: Atazanavir STADA 150 mg kapsel, hård  

Tyskland: Atazanavir AL Hartkapseln 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...